Фе­сти­валь тай­сько­го та­ту­ю­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

Що­рі­чно 7 бе­ре­зня у Та­ї­лан­ді від­бу­ва­є­ться не­зви­чне свя­то Wat Bang Phra Tattoo Festival

Для су­ча­сно­го сві­ту фе­сти­ва­лі та­ту­ю­ва­н­ня — не ди­ви­на, але цей осо­бли­вий — адже ся­га­є­ко­рі­н­ням у ві­ки.

Древ­нє­ми­сте­цтво тай­сько­го та­ту Сак-ян­та з’яви­ло­ся ду­же дав­но, ще в ті ча­си, ко­ли мі­сто Ают­тайа бу­ло сто­ли­цею Та­ї­лан­ду. А з по­явою у кра­ї­ні буд­ди­зму сак-ян­та вда­ло впи­са­ло­ся у цю фі­ло­со­фію і ста­ло її не­від’єм­ною ча­сти­ною. Як не див­но, але май­стра­ми дав­ньо­го ми­сте­цтва єбуд­дій­ські мо­на­хи. Осо­би­сто ме­не це ду­же зди­ву­ва­ло, все ж схі­дна фі­ло­со­фія та та­ту ні­як не вкла­да­ли­ся до па­ри у мо­їй «єв­ро­пей­ській» го­ло­ві... Утім, усе са­ме так. На сьо­го­дні існу­ють на­віть окре­мі мо­на­сти­рі, ві­до­мі са­ме мо­на­ха­ми-май­стра­ми сак-ян­та. Май­стер­ність пе­ре­да­є­ться від учи­те­ля до учня, а іно­ді ви­ни­ка­ють ди­на­стії май­стрів. Тра­ди­цій­но та­ке та­ту на­но­сять без по­пе­ре­дньо­го ма­люн­ку, і во­но має са­краль­ний сенс, під час про­це­су «на­ко­лю­ва­н­ня» мо­на­хи чи­та­ють мо­ли­тви. Вва­жа­є­ться, що на­но­ся­чи со­бі сак-ян­та, лю­ди­на змі­ню­є­свою до­лю, тож до ви­бо­ру зо­бра­же­н­ня тай­ці став­ля­ться ду­же зва­же­но. Зде­біль­шо­го це фі­лі­гран­ні зо­бра­же­н­ня мі­сти­чних тва­рин та свя­щен­них текс­тів кхмер­ською мо­вою.

Ось та­ким див­ним чи­ном і по­єд­ну­ю­ться фі­ло­со­фія та кра­са.

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.