Про вій­сько­ві і ди­пло­ма­ти­чні «успі­хи»,

Або Ін­фор­ма­цій­на ре­ін­кар­на­ція ті­ней ми­ну­ло­го

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ

Слу­хав я не­що­дав­но ра­діо­стан­цію «Ера-FM» і чим біль­ше слу­хав, тим біль­ше ди­ву­вав­ся. Якийсь ді­яч до­бре по­став­ле­ним го­ло­сом роз­по­від­ав про те, як спо­кій­но, до­бре з упев­не­ні­стю в зав­тра­шньо­му дні жи­ли укра­їн­ці при Ку­чмі, якою му­дрою бу­ла йо­го зов­ні­шня по­лі­ти­ка ба­га­то­ве­ктор­но­сті. А на Май­дан на­род, ма­буть, ви­йшов 2004 ро­ку то­му, що «з жи­ру бі­сив­ся». Зви­чай­но, ваш по­кір­ний слу­га за­ці­ка­вив­ся, хто ж цей ба­дьо­рий ора­тор. Ви­яви­лось, якийсь Ва­силь Вол­га, не­дав­но ви­пу­ще­ний із в’язни­ці, де си­дів за ха­бар на по­сту ке­рів­ни­ка Ко­мі­сії з цін­них па­пе­рів. Брав він ха­ба­рі чи не брав? Якщо брав, чо­му ви­пу­сти­ли? А якщо не брав, то чо­му не по­са­ди­ли тих, хто від­пра­вив за ґра­ти не­вин­ну лю­ди­ну? За­га­лом тем­на історія. А ни­ні Ва­силь Вол­га очо­лює по­лі­ти­чну пар­тію «Со­юз лі­вих сил». Він роз­по­від­ав, яким ве­ли­че­зний вплив у сві­ті ма­є­Ро­сія, як за­ле­жать від неї США, Єв­ро­пей­ський Со­юз та всі ін­ші, й за­кли­кав бу­ду­ва­ти «єди­ний про­стір» від Лі­са­бо­на до Ку­рил. Кіль­ка ро­ків то­му під час пре­зи­дент­ської ви­бор­чої кам­па­нії Ар­се­нія Яце­ню­ка ме­не за­кли­ка­ли бу­ду­ва­ти та­ке «від Ужго­ро­да до Вла­ди­во­сто­ка».

Ми це вже про­хо­ди­ли. Та­кі за­галь­ні про­сто­ри за­кін­чу ються ар­ти ле рійсь ки ми на льо та ми на на - ші мі­ста і се­ла. За­га­лом все зро­зу­мі ло, оскіль ки Пар тія ре гі о нів, «Опо­зи­цій­ний блок» і КПУ про­ва­ли­ли­ся, то те­пер зро­блять став­ку на « Со юз лі вих сил » . По трі бен хтось сві­жі­ший, ніж Си­мо­нен­ко, а лі­вий фланг укра­їн­сько­го по­лі - ти ку му по рож ній. З ви сту пу звіль­не­но­го з в’язни­ці Вол­ги ста­ло ясно, з чим він мо­же ви­йти на ви­бо­ри. Фі­гу­рант обі­цяв мо­ло­чні рі ки в ки се ле вих бе ре гах у ра зі під­по­ряд­ку­ва­н­ня Укра­ї­ни Ми­тно­му со ю зу. За кли кав не не на ви ді­ти агре со ра, який на пав на нас. Вол гу вже по чи на ють роз кру чу - ва­ти. Хто за цим сто­їть? Ми до­ки не зна­є­мо, але ско­ро ді­зна­є­мо­ся.

МО­ЛО­ЧНІ РІ­КИ В КИ­СЕ­ЛЕ­ВИХ БЕ­РЕ­ГАХ

В ефі рі від бу ва ла ся ак тив на агі­та­ція ціл­ко­ви­то по­ра­жен­ської влас ти вос ті, мов ляв, ні ко ли нам Ро сію не здо ла ти. Але не мож на до­мо­ви­ти­ся з тим, хто за­дав­ся ме­тою те бе зни щи ти. Дип ло ма тич - но го рі шен ня та кий кон ф лікт не має.

Вол га кру тив, хит ру вав і ма - нев­ру­вав, ухи­ля­ю­чись від пря­мих від­по­від­ей і ви­зна­н­ня оче­ви­дних фа­ктів. Не­о­ко­му­ні­сти хи­трі­ші за тра­ди­цій­них, гну­чкі­ші, ви­вер­ткі­ші. П. М. Си мо нен ко на їхньо му тлі ви­гля­дає пов­ним на­фта­лі­ном. Жур на ліст « Ера- FM » за мість сер­йоз них за пи тань під да ку вав Вол зі і яв но грав із ним в од ній ко ман ді, бло ку ю чи всі спро би слу­ха­чів ви­сло­ви­ти не­зго­ду.

Бу ли дріб ні ші, але не менш при­крі жур­на­ліст­ські огрі­хи. На те ле ка на лі TBі роз по ві да ли про по їз д ку кан ц ле ра Ні меч чи ни до Брюс се ля, але чо мусь по ка за ли Бу да пешт, а за мість Мер кель — угорсь ко го прем’ єра Вік то ра Ор­ба на, та і са мо бут ню угорсь ку війсь ко ву фор му по чес ної вар ти ні як не пе ре плу та єш з бель - гій­ською.

На цьо­му «чу­де­са» не за­кін­чи­ли­ся. На екра­ні з’явив­ся ві­до­мий екс перт з енер ге тич них пи тань пан Ма ру нич, а з тит рів ви хо ди - ло, що це ні­би­то ко­ли­шній го­ло­ва « Наф то га зу » Укра ї ни пан Зем - лянсь кий. Як мож на на стіль ки не дба ло ста ви ти ся до служ бо вих обов’яз­ків.

На «5-му ка­на­лі» обго­во­рю­ва­ли війсь ко ві і дип ло ма тич ні «успі­хи». Ана­лі­тик Гри­го­рій Пе­ре пе ли ця по яс нив, що на ші по - раз­ки на фрон­ті пов’яза­ні з фе­мі­ні за ці­єю дип ло ма тії. А в Пу ті на ди­пло­ма­тія за­крі­плює йо­го вій­сько­ві успі­хи, во­на під­по­ряд­ко­ва­на бо­йо­вим ді­ям. У нас же нав­па­ки, ар­мія — за­ру­чни­ця по­лі­ти­чних ку­лу­а­рів. Це фун­да­мен­таль­на по­мил­ка. Зов­сім не­зро­зумі­ло, чо­му до цьо­го ча­су не при­зна­є­ться факт вій ни, яку хо ва ють за фі го вим ли­сто­чком «АТО». Бо­ю­ся, що на­їв­ні спро­би П. По­ро­шен­ка всіх пе­ре­му­дру­ва­ти за­кін­ча­ться для на­шої кра ї ни по га но. Та і з « ми ро - твор­ця­ми» ми мо­же­мо до­гра­ти­ся, от ри мав ши ле гі тим ну ро сійсь ку оку­па­цію ча­сти­ни те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Адже най­пер­шим про «ми­ро­твор­чі війська» за­го­во­рив Пу­тін. А вра­хо­ву­ю­чи, що ми до цьо­го ча­су не ви­йшли з СНД, цю стру­кту­ру Мо­сква мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для ре­а­лі­за­ції пла­ну Пу­ті­на.

На то му ж TBi об го во рю ва ли сум ний « юві лей » — річ ни цю ро - сійсь кої зброй ної ін тер вен ції в Кри му. Ві до мий у ми ну ло му кримсь кий ді яч, нар деп Сер гій Ку ні цин ска зав, що до ки на ша дер­жа­ва ро­бить ду­же ма­ло для по­вер­не­н­ня Кри­му. А вій­на на Дон - ба сі ви ко рис то ву єть ся Крем лем для від­вер­не­н­ня ува­ги від пів­остро­ва.

Тор к ну ли ся та кож те ро рис - ти­чних актів у Хар­ко­ві. За­га­лом ні­чо­го див­но­го. Йде вій­на, а кор­дон Укра ї ни — про хід ний двір. Гро ма дя ни РФ віль но пе ре мі ща - ються на те­ри­то­рію Укра­ї­ни. Зокре­ма, акцію в Хар­ко­ві, як ствер­джу­ють у СБУ, ко­ор­ди­ну­ва­ли з по­гра­ни­чно­го з Укра­ї­ною ро­сій­сько­го мі­ста Біл­го­ро­да.

Се ред учас ни ків дис ку сії від - чу ва ло ся не за до во лен ня ді ями ук ра їнсь кої вла ди, її війсь ко вою по лі ти кою, слаб кіс тю і без зу біс - тю в про­ти­сто­ян­ні ан­ти­укра­їн­ським си­лам. Біль­ше то­го, є ре­чі аб­со лют но скан даль ні: по при про - па­ган­дист­ські за­ві­ре­н­ня ар­мія до цьо­го ча­су не одя­гне­на і не озброє на на леж ним чи ном. Як ви сло - вив ся Сер гій Ку ні цин: « Ми в Аф­га­ні­ста­ні бу­ли кра­ще озбро­є­ні, ніж сьо год ні хлоп ці, які вми ра - ють за Укра­ї­ну». А як на­зва­ти си­ту­а­цію, ко­ли до оку­по­ва­но­го Кри­му йде з ма­те­ри­ко­вої Укра­ї­ни ве­ли чез ний по тік про до воль ст ва, яко го ви ста чає не ли ше оку пан - там, але і час ти на тран зи том ви - ру шає до Ро сії і в « ДНР » і « ЛНР » ? Упов но ва же ний Пре зи - ден­та Укра­ї­ни Му­ста­фа Дже­мі­лєв про сить про пов ну еко но міч ну бло­ка­ду Кри­му. Чи по­чу­ють Дже­мі­лє­ва? Та й як обра­зи­ти «лю­бих дру­зів», що зба­га­чу­ю­ться на тор­гів лі з оку по ва ни ми те ри то рі - ями?

ЗА­КРИ­ТИ КОР­ДОН ІЗ АГРЕ­СО­РОМ

Зно­ву зву­чав голос во­ла­ю­чо­го в пу­сте­лі у ви­ко­нан­ні «сво­бо­дів­ця» па­на Мир­но­го, який за­кли­кав за­кри­ти кор­дон з агре­со­ром, вве­сти ві­зо­вий ре­жим. Мир­ний по­ві­до­мив, що під час крим­ських по­дій лю­то­го-бе­ре­зня 2014 ро­ку то­ді­шній ви­ко­ну­ю­чий обов’яз­ки мі­ні­стра обо­ро­ни адмі­рал Ігор Те­нюх сфор­му­вав п’яти­ти­ся­чну штур­мо­ву бри­га­ду для уда­ру по «зе­ле­них чо­ло­ві­чках» у Кри­му. Але всі ці спро­би бу­ли бло­ко­ва­ні Тур­чи­но­вим і Яце­ню­ком, які по­си­ла­ли­ся на не­го­тов­ність Укра­ї­ни до вій­ни. Сер­гій Ку­ні­цин по­ві­до­мив, що в той пе­рі­од 120 ро­сій­ських спе­цна­зів­ців у Кри­му про­ти­сто­я­ли де­кіль­ком ти­ся­чам укра­їн­ських спе­цвійськ і фор­му­вань МВС, а бе­ре­го­ва обо­ро­на Вій­сько­во-мор­ських сил Укра­ї­ни (п’ять ти­сяч бій­ців) бу­ла го­то­ва бо­ро­ни­ти пів­острів. Але не бу­ло пи­сьмо­во­го на­ка­зу про за­хист Кри­му, не бу­ло по­лі­ти­чної во­лі.

Му­ста­фа Дже­мі­лєв роз­по­вів, що в лю­то­му 2014-го со­тня ро­сій­ських вій­сько­вих за­хо­пи­ла Вер­хов­ну Ра­ду і Ра­дмін Кри­му. Вла­да в Ки­є­ві ні­чо­го не зро­би­ла, аби їх ней­тра­лі­зу­ва­ти. Крим­ські та­та­ри бу­ли го­то­ві зно­ву ма­со­во ви­йти на ву­ли­ці Сім­фе­ро­по­ля, але зі сто­ли­ці на­ді­йшла про­по­зи­ція: не чи­ни­ти опо­ру.

Те­пер Крим втра­че­но, на Дон­ба сі йде кро во про лит на, важ ка вій на. Та кі на слід ки бо яз кос ті вла­ди, яка і на Схо­ді ча­сто діє за крим­ським зраз­ком. Хо­ча в кві­тні-трав­ні за­ко­лот на Дон­ба­сі мо­жна бу­ло при­ду­ши­ти у за­род­ку. За­мість цьо го вва жа ють за кра ще по­віль­но «по­сту­па­ти­ся» укра­їн­ською те­ри­то­рі­єю, при­кри­ва­ю­чись олив­ко­вою гіл­кою «ми­ро­твор­чос - ті».

На «5-му ка­на­лі» жур­на­ліст із США Сер­гій Лой­ко, який кіль­ка днів про вів у До нець ко му ае­ро - пор­ту з «кі­бор­га­ми», го­во­рив про без дар ність ве ден ня бой о вих дій на шим ко ман ду ван ням. До то го ж не від­чу­ва­є­ться жо­дної ро­бо­ти над по­мил­ка­ми. На дум­ку Лойка: «Ще один Іло­вайськ, і нав­ряд чи вла­да По­ро­шен­ка утри­ма­є­ться».

На ка­на­лі «112» го­во­ри­ли про це ж са­ме, ще, мов­ляв, не ві­до­мо, чим за­кін­чи­ться від­ве­де­н­ня укра­їнсь кої ар ти ле рії з фрон ту. Але пре зи дент вже ви чер пав лі міт «на­сту­па­н­ня на гра­блі». Ще одно­го про ва лу йо му не про ба чать. Ста неть ся на кла ден ня не вдач на фрон­ті на украй важ­ке со­ці­аль­но­еко­но­мі­чне ста­но­ви­ще в ти­лу.

Ко лиш ній ко ман ду вач ае­ро - мо біль ни ми війсь ка ми пол ков - ник Іван Яку бець ви сло вив ся в то­му сен­сі, що нам по­трі­бно ви­ко­ну ва ти Мінсь кі уго ди так, щоб нас зно­ву (як вже бу­ло ба­га­то ра­зів) не зро­би­ли дур­ня­ми. Мо­жли­вий но­вий тан­ко­вий удар про­тив­ни ка. До ньо го тре ба бу ти го то - вим. Для чо­го во­рог під­си­лює свої угру­пу­ва­н­ня в ра­йо­ні Ма­рі­у­по­ля, Вол­но­ва­хи і Ар­те­мів­ська? Про­сто так, без усі­ля­кої ме­ти? Ко­ли, на­ре­шті, ро­би­ти­муть ви­снов­ки з на­ших по ра зок? Яку бець за кін чив так: «Кра­ї­на не го­ту­є­ться до обо - ро­ни. Ось про це тре­ба го­во­ри­ти. А не про «ми­ро­твор­ців».

ПРО ФІ­НАН­СО­ВІ РЕ­ЗЕР­ВИ

Плав­но пе­ре­йшли до со­ці­аль­ної си­ту­а­ції, зокре­ма до про­по­зи­цій Ка­бмі­ну про зня­т­тя 15 % пен­сій із пра­цю­ю­чих пен­сіо­не­рів. А чом би не зня­ти 15 % з до­хо­дів міль­йо­не­рів, мі­льяр­де­рів і ви­щих чи­нов­ни­ків? Якщо кра­ї­ні важ­ко, то важ­ко по­вин­но бу­ти всім. Тя­гар тре­ба роз­кла­сти на всіх про­пор­цій­но. Але ж ні. Важ­ко у нас не всім. Ко­му вій­на, а ко­му — ма­ти рі­дна. Як би чин­на вла­да не при­ве­ла до ви­бу­ху в кра­ї­ні, ви­ко­нав­ши план Пу­ті­на.

Ре­зер­ви є: при­пи­ни­ти роз­кра­да­н­ня кра­ї­ни, узя­ти під кон­троль держ за ку пів лі, при пи ни ти ко - ру­пцію на ви­щих ща­блях вла­ди й управ лін ня, за кри ти оф шо ри, зни­зи­ти нор­му при­бу­тку для олі­гар­хів, на­ве­сти лад на ми­тни­ці, у по­да­тко­вій слу­жбі, в бан­ків­ській си­сте­мі (за­раз всі ба­чать, як ба­га­то там злов жи вань). У про гра мі « Пра во на вла ду » на ка на лі «1+1» Юрій Лу­цен­ко ска­зав: «Ба­га то бан ків ство рю ють ся ли ше для то­го, щоб узя­ти в дер­жа­ви мі­лья р ди на ре фі нан су ван ня. Ви - ве­сти їх в офшор, ого­ло­си­ти банк бан к ру том і жи ти за кор до ном роз ко шу ю чи » . Са ме так по во - дя­ться бан­кі­ри в Укра­ї­ні. Але без спів­у­ча­сті дер­жав­ної вла­ди і Нац­бан ку це бу ло б не мож ли во. На За­хо­ді, ко­ли банк бан­кру­тує, бан­кі ри час то здій с ню ють су ї цид. А у нас пре крас но по чу ва ють ся. Адже ро зо рив ся банк, вклад ни - ки, але не па­ни бан­кі­ри. У них усе до­бре.

Є ще один фі­нан­со­вий ре­зерв: кон­фі­ска­ція ка­пі­та­лів і май­на тих олі­гар­хів, які фі­нан­су­ва­ли се­па­ра­тизм у ре­гіо­нах Укра­ї­ни.

Але все це скла­дно і кло­пі­тно. За­ліз­ти в ки­ше­ню до убо­гих пен­сіо­не­рів на­ба­га­то лег­ше.

Тре ба ска за ти прав ду: чин на вла да — це вла да олі гар хів. Це олі гар хіч на де мо кра тія на від мі - ну від олі гар хіч ної дик та ту ри Яну­ко­ви­ча. Але вла­да мар­но вва­жає се бе не до тор кан ною і не за - мін­ною. Історія знає не­ма­ло при­кла­дів, ко­ли ре­во­лю­цій­на на­ція, по­зба­вив­шись ре­жи­му мен­шо­сті, до ма га ла ся пе ре мо ги і над зов - ні­шнім во­ро­гом. А до­ки, під при­крит тям пе ре мир’ я, Пу тін го тує но­вий удар по Укра­ї­ні. Це оче­ви­дно для всіх, окрім на шої ми ро - лю­бної вла­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.