Про «бри­га­дни­ків» ін­тер­нет-фрон­ту,

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Сер­гій ГРАБОВСЬКИЙ

або Як по­бу­до­ва­но пу­тін­сько-ста­лі­ніст­ську про­па­ган­ду

Два з по­ло­ви­ною ро­ки то­му це зда­ва­ло­ся пле­бей­ським мар­гі­не­сом іде­о­ло­гії пу­ті­ні­зму, не над­то вар­тим ува­ги. Сьо­го­дні це її мейн­стрім, в який вклю­че­ні в Ро­сії всі шта­тні і по­за­шта­тні про­па­ган­ди­сти — від са­мо­го ВВП до си­во­чо­лих ака­де­мі­ків, ре­спе­кта­бель­них те­ле­ве ду чих і « бри гад ни ків » ін тер - нет- фрон ту. А то му, ви да єть ся, вар­то по­вер­ну­ти­ся до то­го зна­ко - во­го текс­ту.

От­же: у стат­ті «Бар­дак Йо­си­фа Ста лі на- 2: кра дії, не ві гла си та мож но влад ні нік че ми » ( День » , №149, 2012) ав­тор цих ряд­ків — як і в низ­ці по­пе­ре­дніх текс­тів — із по­си­ла­н­ням на чи­слен­ні фа­кти за пе ре чу вав ві до му мі фо ло ге му про те, що при Ста­лі­ні, мов­ляв, був «за­лі­зний по­ря­док». На­справ­ді кри­чу­ща не­ком­пе­тен­тність «вер­хів», вклю­чно з «ба­тьком на­ро­дів», зло­дій­ку­ва­тість і мо­раль­на ні­кчем­ність пе­ре­ва­жно­го чи­сла но­мен­кла­ту­ри се­ре­дньої і ни­жньої ла­нок ма­ли на­слід­ком ха­ос і бар­дак в СРСР ста­лін­ських ча­сів.

У від­по­відь то­го ж дня я отри­мав ре­плі­ку від не­ві­до­мо­го під ні­ком gashek:

«C.Гра­бов­ский, ви­ди­мо, не за­ме­ча­ет глав­но­го про­ти­во­ре­чия в своих « ис­сле­до­ва­ни­ях » . А имен­но. Да, и при Ста­ли­не, ра­зу­ме­е­тся, был бар­дак ( ко­не­чно, со­вер­шен­но не­сои­зме­ри­мый с ныне­шним). »

або Як по­бу­до­ва­но пу­тін­сько-ста­лі­ніст­ську про­па­ган­ду

«... Но как же при том «бар­да­ке» уда­лось по­бе­дить в са­мой кро­ва­вой вой­не всю кон­ти­нен­таль­ную Европу, пре­кра­сно ор­га­ни­зо­ван­ную (Не­ме­цкий Ор­днунг — без бар­да­ка!) и отмо­би­ли­зо­ван­ную нем­ца­ми. Со все­ми зна­ме­ни­тыми ев­ро­пей­ски­ми про­мышлен­ными и «обо­рон­ными» пред­при­я­ти­я­ми, уме­лыми ра­бо­чи­ми и ин­же­не­ра­ми, са­мо­за­бвен­но ра­бо­тав­ши­ми на по­бе­ду Рей­ха, со все­ми ар­ми­я­ми са­тел­ли­тов и мно­го­чи­слен­ными ди­ви­зи­я­ми СС — от всех стран Ев­ро­пы — от Испа­нии до Украи­ны (да еще все­во­змо­жными в ка­ждой стра­не не­ме­цки­ми при­хво­стня­ми вро­де УПА).

Тут у Гра­бов­ско­го отве­та, ко­не­чно, нет. Как нет его и на во­прос: по­че­му при Ста­лин­ском «бар­да­ке» стра­на была вос­ста­нов­ле­на из руин за че­тыре го­да (без вся­кой За­па­дной по­мо­щи)? А по­че­му сей­час по­сле 21-ле­тне­го прав­ле­ния де­мо­кра­тов и на­ци­о­на­ли­стов на­шу стра­ну прев­ра­ти­ли в руи­ны, и вымер­ло уже 6 мил­ли­о­нов украин­цев? Ну, а вывод: быва­ет бар­дак, а быва­ет «БАР­ДАК» (ко­то­рый сей­час). Ка­кой-то аб­сурд: ка­за­лось, за­чем так лгать и фаль­си­фи­ци­ро­вать исто­рию? А вот у «исто­ри­ка» С.Гра­бов­ско­го это, ви­ди­мо, — из-за его бла­го­ро­дных це­лей: «за­ра­ди не­за­ле­жної Укра­ї­ни»».

Я пов­ні­стю на­вів цю ре­плі­ку на мою ста­т­тю, щоб на­о­чно по­ка­за­ти, що та­ке ни­ні­шня пу­тін­сько-ста­лі­ніст­ська про­па­ган­да. Що не ре­че­н­ня — брехня (якщо йде­ться про фа­кти) або хам­ство (якщо йде­ться про оцін­ки). Спра­ва не стіль­ки в то­му, що цей gashek є ха­мом, скіль­ки в то­му, що він про­ду­кує на­стіль­ки то­таль­ну не­прав­ду, що не неї нав­ряд чи зва­жив­ся б на­віть Геб­бельс.

Най­пер­ше, «всю кон­ти­нен­таль­ну Єв­ро­пу» Гі­тлер не пе­ре­міг. Швей­ца­рія, Шве­ція, Іспа­нія, Пор­ту­га­лія, а до кін­ця 1942 ро­ку — і по­ло­ви­на Фран­ції бу­ли по­за вій­ною. Зга­да­на gashek’ом Іспа­нія по­сла­ла на фронт тіль­ки до­бро­воль­чу пі­хо­тну ди­ві­зію та по­ста­ча­ла апель­си­ни для ні­ме­цько­го війська, тож не тре­ба її за­пи­су­ва­ти у «всю Єв­ро­пу».

Та й со­ю­зни­ки ні­ме­цькі бу­ли своє­рі­дни­ми. Пі­сля то­го, як СРСР 25 червня 1941 ро­ку на­пав на Фін­лян­дію, та ве­ла про­ти ньо­го вла­сну вій­ну — ви­йшла на пев­ні рубежі й зу­пи­ни­ла свою ар­мію; її ар­ти­ле­рія не об­стрі­лю­ва­ла бло­ко­ва­ний Ле­нін­град (пам’ята­є­те, на­пи­си на сті­нах в кі­но­хро­ні­ці: «Эта сто­ро­на ули­цы опа­сна при об­стре­ле»? по мі­сту стрі­ля­ли тіль­ки з одно­го бо­ку), її авіа­ція не здій­сню­ва­ла на ньо­го на­льо­ти. Який «ор­днунг» був в Іта­лії та на оку­по­ва­них нею те­ри­то­рі­ях (а в пе­рі­од з 1940 по 1943 ро­ки під іта­лій­ською оку­па­ці­єю зна­хо­ди­ли­ся ча­сти­ни те­ри­то­рій Фран­ції, Юго­сла­вії, Греції, а та­кож за­гар­ба­на в 1939 ро­ці Ал­ба­нія), роз­ка­зу­ва­ти, га­даю, не тре­ба. Так са­мо, як і в Ру­му­нії та оку­по­ва­них нею Бес­са­ра­бії, Бу­ко­ви­ні й «Тран­сні­стрії». Бол­га­рія во­ю­ва­ти з СРСР не хо­ті­ла. Ма­ріо­не­тко­ва Сло­вач­чи­на? Її во­я­ки укла­да­ли «мир­ні уго­ди» з ра­дянсь- ки­ми пар­ти­за­на­ми. Хор­ва­тія бу­ла зайня­та вій­ною на Бал­ка­нах, де всі рі­за­ли всіх. Отож із сер­йо­зних со­ю­зни­ків у Ні­меч­чи­ни бу­ла тіль­ки Угор­щи­на — не над­то ве­ли­ка кра­ї­на з не над­то зна­чним по­тен­ці­а­лом.

Чи, мо­же, на­ци­сти змо­гли «мо­бі­лі­зу­ва­ти» для ро­бо­ти на се­бе все на­се­ле­н­ня оку­по­ва­них дер­жав? Да­ле­ко не всю­ди їм вда­ло­ся під­по­ряд­ку­ва­ти сво­їй во­лі хо­ча би біль­шість цьо­го на­се­ле­н­ня. Бо ж, ска­жі­мо, на Бал­ка­нах (юго­слав­ські та гре­цькі те­ри­то­рії) во­ни зму­ше­ні бу­ли три­ма­ти чи­ма­лі си­ли з тан­ка­ми й авіа­ці­єю, що­би про­ти­ді­я­ти по­ту­жно­му Ру­ху Опо­ру. У Поль­щі й оку­по­ва­ній ча­сти­ні Фран­ції цей Рух ді­яв актив­но. Та й у су­мир­ній на­че Нор­ве­гії Гі­тлер зму­ше­ний був три­ма­ти де­ся­ток ди­ві­зій; на до­да­чу, норвезькі бій­ці Ру­ху Опо­ру та ко­ман­дос уне­мо­жли­ви­ли ні­ме­цький атом­ний про­ект, зни­щив­ши єди­ний у Єв­ро­пі за­вод з ви­го­тов­ле­н­ня «важ­кої во­ди» та за­па­си ці­єї ре­чо­ви­ни, не­об­хі­дної для за­пу­ску ядер­но­го ре­акто­ра. Чи ком­пен­су­ва­ло це факт існу­ва­н­ня ле­гіо­ну СС «Нор­ве­гія» (за три ро­ки че­рез ньо­го про­йшли не­пов- ні дві ти­ся­чі во­я­ків)? Як на ме­не, пов­ні­стю.

ПРО «НІ­МЕ­ЦЬКИЙ ПО­РЯ­ДОК»

І не за­бу­вай­мо: по­ту­жний тор­го­вель­ний флот оку­по­ва­них на­ци­ста­ми Нор­ве­гії й Гол­лан­дії не здав­ся і пе­ре­во­зив не ні­ме­цькі, а аме­ри­кан­ські, бри­тан­ські, ка­над­ські вій­сько­ві ван­та­жі, в то­му чи­слі і в ра­дян­ські пор­ти Пів­но­чі...

Про «чи­слен­ні ди­ві­зії СС — від усіх кра­їн Єв­ро­пи — від Іспа­нії до Укра­ї­ни» ав­тор ре­плі­ки теж бре­ше. Іспан­ської ди­ві­зії «Ваф­фен СС» (себ­то військ СС) ні­ко­ли не існу­ва­ло. Так са­мо, як і нор­везь­кої, дан­ської, фін­ської, серб­ської, гре­цької, поль­ської, че­ської, сло­ва­цької, ру­мун­ської, бол­гар­ської, ли­тов­ської (я бе­ру ли­ше оку­по­ва­ні кра­ї­ни чи со­ю­зни­ків і са­те­лі­тів Ні­меч­чи­ни — зі зро­зумі­лих при­чин ней­траль­ні дер­жа­ви ди­ві­зій СС не фор­му­ва­ли). Крім то­го, з яко­го ди­ва у ре­плі­ці за­бу­то аж дві ро­сій­ські гре­на­дер­ські ди­ві­зії військ СС, а ще й Ко­за­чий ка­ва­ле­рій­ський кор­пус? Справ­ді, на бо­ці Ні­меч­чи­ни во­ю­ва­ли два де­ся­тки гре­на­дер­ських ди­ві­зій військ СС, уком­пле­кто­ва­них до­бро­воль­ця­ми з єв­ро­пей­ських на­ро­дів — але на бо­ці СРСР во­ю­ва­ло стіль­ки ж поль­ських, че­хо­сло­ва­цьких, угор­ських, естон­ських, ла­твій­ських і ли­тов­ських з’єд­нань, а на до­да­чу з 1944 ро­ці ще і ар­мії Бол­га­рії та Ру­му­нії. То­го ж 1944 ро­ці Фін­лян­дія, ви­йшов­ши з вій­ни про­ти СРСР, по­ча­ла во­ю­ва­ти з нім­ця­ми, зму­сив­ши вре­шті-решт тих по­ли­ши­ти фін­ську Ла­план­дію.

А як за ста­лін­сько­го бар­да­ка все ж уда­ло­ся зу­пи­ни­ти ні­ме­цьку ар­мію і пі­ти в на­ступ? Від­по­відь на це є. 1963 ро­ку го­ло­ва КҐБ Во­ло­ди­мир Се­ми­ча­сний по­дав пер­шо­му се­кре­та­рю ЦК КПРС Ми­ки­ті Хру­що­ву до­не­се­н­ня, в яко­му мі­сти­ли­ся роз­ши­фров­ки за­фі­ксо­ва­них «спец­за­со­ба­ми» роз­мов мар­ша­ла Ге­ор­гія Жу­ко­ва за чар­кою зі сво­ї­ми фрон­то­ви­ми дру­зя­ми. Най­зна­ме­ни­ті­ший ста­лін­ський пол­ко­во­дець, по­між ін­шо­го, ска­зав те, що до­ко­рін­но су­пе­ре­чи­ло йо­го офі­цій­ним «спо­га­дам» (на­пи­са­ним ве­ли­ким ав­тор­ським ко­ле­кти­вом під кон­тро­лем ЦК пар­тії): «Нель­зя отри­цать, что аме­ри­кан­цы нам гна­ли столь­ко ма­те­ри­а­лов, без ко­то­рых мы бы не мо­гли фор­ми­ро­вать свои ре­зер­вы и не мо­гли бы про­дол­жать вой­ну. По­лу­чи­ли 350 тысяч ав­то­ма­шин, да ка­ких ма­шин! У нас не было взрыв­ча­тки, по­ро­ха. Не было чем сна­ря­жать па­тро­ны. Аме­ри­кан­цы по-на­сто­я­ще­му выру­чи­ли нас с по­ро­хом, взрыв­ча­ткой. А сколь­ко они нам гна­ли ли­сто­вой ста­ли. Ра­зве мы мо­гли бы быстро на­ла­дить прои­звод­ство тан­ков, если бы не аме­ри­кан­ская по­мо­щь ста­лью».

Так го­во­рив за­сту­пник ра­дян­сько­го Вер­хов­но­го го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча; сам же Вер­хов­ний 6 ли­сто­па­да 1941 ро­ку че­сно на­звав дру­гий чин­ник успі­хів Чер­во­ної ар­мії та се­бе са­мо­го: «Глу­пая по­ли­ти­ка Ги­тле­ра, прев­ра­тив­шая на­ро­ды СССР в за­кля­тых вра­гов ныне­шней Гер­ма­нии». Не «за Ро­ди­ну, за Ста­ли­на!» во­ю­ва­ли чер­во­но­ар­мій­ці, а зі рі­дний дім і про­ти Гі­тле­ра.

Ну, а про «ні­ме­цький по­ря­док» — читайте «За­стіль­ні бе­сі­ди Гі­тле­ра», записані Ген­рі Пі­ке­ром, і спо­га­ди мі­ні­стра озбро­єнь Рей­ху Альберта Шпе­є­ра...

Пер­со­наж під ні­ком gashek ствер­джує, що «пер­вый в ми­ре спу­тник, пер­вая атом­ная эле­ктро­стан­ция, атом­ное ору­жие, ре­актив­ная ави­а­ция, ра­ке­ты, лу­чшие в ми­ре крей­се­ра (ги­бель Креб­са!), по­лет Га­га­ри­на — все это было за­ло­же­но и со­з­да­но при том же «бар­да­ке» Ста­ли­на».

Так, бу ло « за кла де но » — ко ли май­же пов­ні­стю зни­щи­ли у 1937— 1939 ро­ках склад Ре­актив­но­го НДІ ( він же НДІ- 3) і ди вом уці лі ли Сер - гій Ко ро льов і Ва лен тин Глуш ко; ко ли пі шли за ґра ти або на той світ хар ківсь кі вче ні, які дру ги ми в сві­ті роз ще пи ли атом не яд ро; ко ли ство ре ний у 1940 ро ці хар ків’ яна - ми Мас ло вим і Шпі не лем про ект атом ної бом би був від хи ле ний як та­кий, що «су­пе­ре­чить прин­ци­пам ді алек тич но го ма те рі а ліз му » , а по - тім кон ст рук ція ці­єї бом би і ядер - но­го ре­акто­ра бу­ли вкра­де­ні у США і пов ніс тю ско пій о ва ні; ко ли « най - кра щі у сві ті крей се ри » про ек ту ва - ли ся та бу ду ва ли ся на осно ві за по - зи­че­них в Іта­лії (з якою у 1933 ро­ці був під­пи­са­ний до­го­вір про дру­жбу) тех но ло гій, і по вій ні бу ли за ста рі - ли ми вже в мо мент спус ку на во - ду... Що ж сто су єть ся ра дянсь кої ре ак тив ної аві а ції, то во на лі та ла аж до по­ча­тку 1950-х на тро­фей­них ні мець ких, а по тім на куп ле них у бри­тан­ців ре­актив­них дви­гу­нах, бо сво їх не бу ло ( Ар­хи па Люль ку, який ще до вій ни роз ро бив дві кон - ст рук ції тур бо ре ак тив них дви гу - нів, « пе ре ки ну ли » на тан ко вий за - вод і тіль ки в 1946 ро ці до зво ли ли зай ма ти ся сво­єю спра вою).

І не ви пад ко во твор ця ми ра кет - но го ком п лек су, який ви вів на ор - бі ту пер ший су пут ник і Юрія Га га - рі на, бу ли ан ти ста лі ніс ти Ко ро - льов та Глуш ко. Але і во но зму ше - ні бу ли по чи на ти з ко пі ю ван ня Фау- 2 та ви ко ри стан ня ні мець ких роз ро бок, бо СРСР ста ном на 1945 рік від ста вав у ра кет ній спра ві від Ні меч чи ни на кіль ка де ся ти літь. А на яко му б устат ку ван ні ро би ли ся ті ра ке ти, як би не ви ве зе ні з ті­єї ж Ні меч чи ни вер с та ти, при ла ди й тех но ло гії?

NO COMMENTS

На за­кін­че­н­ня — ще одна «дрі­бнень ка » де таль. За чо ти ри ро ки СРСР був « під ня тий з ру їн » не в остан ню чер гу за вдя ки ви ко ри - стан ню рабсь кої пра ці міль йо нів ні мець ких, іта лійсь ких, японсь - ких війсь ко во по ло не них і міль йо - нів в’ яз нів ҐУЛАҐу. І то: з ру їн був під ня тий тіль ки ВПК. А ви роб ниц - т во зер на у 1950 ро ці ста но ви ло тіль ки 60% від рів ня 1940 ро ку; схо жі по каз ни ки бу ли й по ін ших різ но ви дах сіль госп про дук ції. Що ж сто су єть ся по треб на се лен ня, то во ни за до воль ня лись на мі ні маль - но му рів ні тіль ки за вдя ки ви ве зен - ню зі Схід ної Єв­ро пи всьо го, що тіль ки мож на ви вез ти, й аме ри - кансь кій до по мо зі, яка над хо ди ла до СРСР ще май же рік пі сля за кін - чен ня вій ни.

А на до­да­чу gashek вклю­чив до чи­сла «де­мо­кра­тів і на­ціо­на­лі­стів», що, мов­ляв, правили весь час не­за­ле­жною Укра­ї­ною, і ...Віктора Яну­ко­ви­ча. No comments.

Ось так і ство­рю­ють пу­тін­сько­ста­лі­ніст­ську про­па­ган­ду в наш час. Мар­гі­нес став мейн­стрі­мом. Ма­кси­мум від­вер­тої бре­хні та хам­ства. Мі­ні­мум прав­ди та мо­раль­но­сті, а то й пов­на їхня від­су­тність. І зна­хо­дя­ться дур­ні, що цій про­па­ган­ді ві­рять — як ві­ри­ли сво­го ча­су Жда­но­ву та Геб­белль­су...

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.