«Гро­ші йдуть... му­зи­ка кру­ти­ться»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

У Мі­ні­стер­стві куль­ту­ри пла­ну­ють збіль­ши­ти кво­ту укра­їн­сько­го про­ду­кту в ра­діо­е­фі­рі до 75%. Чи під­три­має ця ініціатива на­ших спів­а­ків

По­при пе­ре­мо­гу Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, важ­ко ска­за­ти, що які­сна укра­їн­ська пі­сня в ефі­рах ра­діо­стан­цій, зокре­ма тих, що пра­цю­ють в FM- ді­а­па­зо­ні, — ча­стий гість. А якщо го­во­ри­ти вза­га­лі від­вер­то — то ба­га­то ра­діо­стан­цій, зокре­ма з по­пу­ляр­них, не над­то пе­ре­йма­ю­ться під­трим­кою та роз­ви­тком укра­їн­ської му­зи­ки. Дня­ми ві­це­прем’ єр- мі­ністр В’ яче­слав Ки­ри­лен­ко за­явив, що пла­ну­є­цю «тра­ди­цію » змі­ни­ти, збіль­шив­ши кво­ту укра­їн­сько­го про­ду­кту в ра­діо­е­фі­рі з 50% до 75%. «Крім то­го, пі­сні укра­їн­ських ав­то­рів та ви­ко­нав­ців ма­ють з’ яв­ля­ти­ся то­ді, ко­ли їх по­чує най­біль­ше слу­ха­чів — у прайм-тай­мі, а не тіль­ки пі­зно вно­чі, як це ча­сто ма­є­мі­сце за­раз, — ци­тує В’ яче­сла­ва Ки­ри­лен­ка сайт Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри. За сло­ва­ми по­са­дов­ця, пе­ре­хід до но­вих стан­дар­тів квот мо­же від­бу­ва­ти­ся по­сту­по­во, у кіль­ка ета­пів.

Утім, на­справ­ді збіль­ше­н­ня квот до 75% зов­сім не озна­чає, що в ефі­рах ра­діо­стан­цій лу­на­ти­ме ли­ше укра­їн­ська му­зи­ка. Про­бле­ма — зна­чно глиб­ше. І В’яче­слав Ки­ри­лен­ко не міг про це не зна­ти.

КО­БЗОН, КІРКОРОВ ТА ЛЕ­ОН­ТЬЄВ — ЦЕ... «УКРАЇНСЬКИЙ ПРО­ДУКТ»

У На­ціо­наль­ні ра­ді з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня та ра­діо­мов­ле­н­ня ка­жуть, що на­справ­ді біль­шість ра­діо­стан­цій до­три­му­ю­ться кво­ти в 50% при­су­тно­сті «укра­їн­сько­го про­ду­кту » . Але тут же до­да­ють: ска­за­ти, що ко­жна дру­га пі­сля в ефі­рі — укра­їн­ська, зві­сно, не мо­жна. «Річ у то­му, що сьо­го­дні ді­є­спе­ці­аль­ний ме­мо­ран­дум, укла­де­ний між На­цра­дою та мов­ни­ка­ми ще 2006 ро­ку про те, що вся му­зи­ка, яку ство­ре­но до 1991 ро­ку, єспіль­ним на­дба­н­ням то­ді­шньо­го СРСР, а від­так — кла­си­фі­ку­є­ться як укра­їн­ська, — про­ко­мен­ту­вав «Дню» член На­цра­ди Владислав Сев­рю­ков. — Тоб­то, якщо, на­при­клад, ра­діо «Ре­тро FM» транс­лю­є­ра­дян­ські пі­сні, то во­ни вва­жа­ю­ться укра­їн­ськи­ми. Дру­гий мо­мент, про який за­бу­ва­ють: ко­ли укра­їн­ські спів­а­ки, на­при­клад Ан­ні Ло­рак чи Та­ї­сія Повалій, спів­а­ють ро­сій­ською чи ан­глій­ською — їхня твор­чість та­кож вва­жа­є­ться «укра­їн­ським про­ду­ктом » , бо за за­ко­но­дав­ством це кла­си­фі­ку­є­ться як «пі­сні укра­їн­ських ви­ко­нав­ців та ав­то­рів». То­му ми за­раз ви­вча­є­мо до­свід єв­ро­пей­ських ко­лег, які дав­но від цьо­го ві­ді­йшли. На­при­клад, у по­ля­ків єза­ко­но­дав­чо ви­зна­че­ний тер­мін «пі­сня поль­ською мо­вою» та окре­мо — «єв­ро­пей­ський про­дукт».

Але да­лі — біль­ше. Як по­ясни­ли «Дню» в На­цра­ді, тре­ба зва­жа­ти та­кож на той факт, що всі пі­сні, які спів­а­ють на­ро­дні та за­слу­же­ні ар­ти­сти Укра­ї­ни та ін­ші куль­тур­ні ді­я­чі, що ма­ють по­че­сні зва­н­ня, ав­то- ма­ти­чно за­ра­хо­ву­ють до укра­їн­ських. Зокре­ма ого­ло­ше­ний за укра­ї­но­фоб­ські ви­слов­лю­ва­н­ня пер­со­ною нон-гра­та ро­сій­ський співак Йо­сип Ко­бзон як і ра­ні­ше за­ли­ша­є­ться на­ро­дним ар­ти­стом Укра­ї­ни. Так са­мо зва­н­ня на­ро­дних в Укра­ї­ні ма­ють, при­мі­ром, Філіп Кіркоров, Оле­ксандр Ма­лі­нін та ін­ші.

«То­му, якщо Ко­бзон бу­де ці­лий день спів­а­ти в ефі­рі, а в ньо­го зва­н­ня на­ро­дно­го ні­хто не від­мі­нив, — дер­жав­ний ре­гу­ля­тор зму­ше­ний кла­си­фі­ку­ва­ти йо­го твор­чість як укра­їн­ську. До ре­чі, та­кі по­че­сні зва­н­ня ма­ють Ва­ле­рій Ле­он­тьєв, Ми­ко­ла Ба­сков... та ін­ші, — про­дов­жу­є­Вла­ди­слав Сев­рю­ков. — Але на­віть за та­ко­го ши­ро­ко­го ро­зу­мі­н­ня « укра­їн­сько­го про­ду­кту » не всі ра­діо­стан­ції до­три­му­ю­ться 50%-вих квот. Або вми­ка­ють укра­їн­ські пі­сні в не­по­пу­ляр­ний час — уно­чі. І то­му ми ре­гу­ляр­но пе­ре­ві­ря­є­мо кон­тент ра­діо­стан­цій».

За сло­ва­ми Владислава Сев­рю­ко­ва, сьо­го­дні На­ціо­наль­на ра­да з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня та ра­діо­мов­ле­н­ня Укра­ї­ни пе­ре­ві­ря­є­ві­дра­зу чо­ти­ри по­пу­ляр­ні ра­діо­стан­ції на пре­дмет до­три­ма­н­ня ви­зна­че­них за­ко­ном 50% ефір­них квот укра­їн­сько­му про­ду­кту. Зокре­ма, про­во­ди­ться пе­ре­вір­ка « На­шо­го ра­діо » , « Ре­тро FM», «Ав­то­ра­діо» та «Су­пер ра­діо».

Якщо бу­де до­ве­де­но не­ви­ко­на­н­ня ра­діо­стан­ці­єю за­кон­ної кво­ти, якою ма­є­ста­ти адмі­ні­стра­тив­на мі­ра по­ка­ра­н­ня?

«По­пе­ре­дже­н­ня від На­ціо­наль­ної ра­ди, — роз­по­від­а­є­Вла­ди­слав Сев­рю­ков. — Да­лі, згі­дно за­ко­ну, На­цра­да, якщо по­ру­ше­н­ня бу­дуть си­стем­ни­ми, ма­є­ви­не­сти штраф ком­па­нії. Але до сьо­го­дні­шньо­го дня ме­то­ди­ку на­кла­да­н­ня штра­фів чі­тко в за­ко­ні не про­пи­са­но. А на­ші на­ма­га­н­ня за­твер­ди­ти цю ме­то­ди­ку на рів­ні пар­ла­мен­ту не бу­ло під­три­ма­но».

«ЗБІЛЬ­ШЕ­Н­НЯ КВО­ТИ НЕ ВПЛИ­НЕ НА ПРИ­СУ­ТНІСТЬ УКРА­ЇН­СЬКИХ ПІ­СЕНЬ»

Утім, на­віть якщо дер­жав­ний ре­гу­ля­тор чі­тко кон­тро­лю­ва­ти­ме до­три­ма­н­ня нор­ми в існу­ю­чі 50%, або в пер­спе­кти­ві обі­ця­ні В’яче­сла­вом Ки­ри­лен­ком 75% ефір­но­го ча­су, «укра­їн­сько­му про­ду­кту», це зов­сім не озна­чає, що ра­діо­слу­ха­чі бу­дуть біль­ше чу­ти укра­їн­ської му­зи­ки. Згі­дно ст. 28 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про те­ле­ба­че­н­ня та ра­діо­мов­ле­н­ня» — «про­гра­ми єв­ро­пей­сько­го ви­ро­бни­цтва ма­ють ста­но­ви­ти не мен­ше 80%, зокре­ма не мен­ше 50% — про­гра­ми укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва». А про­гра­ма «укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва» і про­гра­ма вла­сне укра­їн­ська — зов­сім рі­зні ре­чі.

«В існу­ю­чо­му за­ко­но­дав­стві все ду­же скла­дно і не­чі­тко. «Укра­їн­ським про­ду­ктом » вва­жа­є­ться про­гра­ма. Це, на­при­клад, про­ект ран­ко­во­го шоу, що йде три го­ди­ни. Але фор­маль­но він мо­же скла­да­ти­ся з будь-яких пі­сень, зокре­ма ро­сій­ських, — про­дов­жу­є­член На­цра­ди Владислав Сев­рю­ков. — І обі­ця­не в Мі­ні­стер­стві куль­ту­ри збіль­ше­н­ня кво­ти в 75% при­су­тно­сті «укра­їн­сько­го про­ду­кту» не впли­не на збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті укра­їн­ських пі­сень. Тре­ба го­во­ри­ти про 50% чи 75% му­зи­чних тво­рів укра­їн­ською мо­вою».

НЕ­РО­З­ВИ­НЕ­НИЙ АРТ-МЕ­НЕ­ДЖМЕНТ

Са­мі ра­дій­ни­ки на­віть та­ко­му не­до­лу­го­му за­ко­но­дав­ству ра­ді­ють. Однак, че­сно зі­зна­ю­ться, про­бле­ма не ли­ше в кво­тах, а й в то­му, що в Укра­ї­ні ні­хто не мо­же до­стой­но пред­ста­ви­ти укра­їн­ську пі­сню.

«У нас не­до­ста­тньо роз­ви­не­ний арт- ме­не­джмент. Спів­а­ки з’ яв­ля­ю­ться в ефі­рах, але во­ни не отри­му­ють до ефі­рів до­стой­ної під­трим­ки — ін­фор­ма­цій­ної, ре­клам­ної, — ко­мен­ту­є­ве­ду­ча про­грам Укра­їн­сько­го ра­діо Га­ли­на Ба­бій. — Ро­сія ж на­то­мість ма­є­по­ту­жні ва­же­лі впли­ву — гро­ші та роз­ви­не­ну си­сте­му ме­не­джмен­ту, яка «про­су­ває» твор­чість будь- яких дру­го­сортних не­здар. І всі стан­ції го­то­ві це бра­ти, до ре­чі, в Укра­ї­ні та­кож. Тоб­то, в них від­пра­цьо­ва­ні до ав­то­ма­ти­зму спе­ці­аль­ні схе­ми, те­хно­ло­гії про­мо­ції му­зи­кан­тів. У нас цьо­го не­має, від­по­від­но, ви­ни­ка­є­про­бле­ма із до­не­се­н­ням ефір­но­го про­ду­кту до ефі­ру. Ні­хто не хо­че за­мо­ро­чу­ва­ти­ся, щоб ство­рю­ва­ти все це з ну­ля. Тре­ба ство­рю­ва­ти про­ект, імідж, образ ви­ко­нав­ця — і тіль­ки то­ді про­по­ну­ва­ти йо­го твор­чість в ефір. На­ші ра­діо­стан­ції йдуть про­сті­шим шля­хом: лег­ше ку­пи­ти за ма­лі гро­ші го­то­ве і по­кру­ти­ти».

За сло­ва­ми Галини Ба­бій, сьо­го­дні ме­не­дже­ри ве­ли­ких ра­діо­стан­цій бід­ка­ю­ться, що, мов­ляв, їх зму­шу­ва­ти­муть да­ва­ти в ефір твор­чість Пав­ла Зі­бро­ва та пі­сні 1990-х. «На­справ­ді ж в Укра­ї­ні хо­ро­шої му­зи­чної про­ду­кції біль­ше, ніж до­ста­тньо, — про­дов­жу­є­ве­ду­ча. — Але тре­ба вмі­ти її зна­йти, від­чу­ти та під­три­ма­ти. А ще — пра­виль­но по­да­ти. За­охо­ти­ти мо­ло­дих ви­ко­нав­ців біль­ше пра­цю­ва­ти в су­ча­сних фор­ма­тах. Це сло­во « фор­мат » не та­ке стра­шне. Ми му­си­мо ро­зу­мі­ти, що той, хто пи­ше ба­ла­ди й ви­ко­ну­є­їх під гі­та­ру, з та­кою твор­чі­стю не пі­де на рок- н- роль­ну стан­цію. А рок- ви­ко­на­вець — не пі­де на Radio Mozart. Укра­їн­ську пі­сню 1990-х теж мо­жна ви­да­ва­ти в ефір, але в су­ча­сній сти­лі­сти­ці. Мо­жна по­да­ти як ре­тро- му­зи­ку, чи укра­їн­ську пі­сен­ну кла­си­ку 1990-х. Ба­га­то за­ле­жить від форматів по­да­чі. А в нас всі ці ро­ки кругом бу­ли ли­ше «одно­ден­щи­ки», які зран­ку мо­гли про­кру­ти­ти пі­сню чи сло­вом під­три­ма­ти ви­ко­нав­ця, уве­че­рі отри­ма­ти за це гро­ші, а вно­чі їх про­пи­ти. Які­сно та си­стем­но під­три­ма­ти ві­тчи­зня­ну му­зи­ку ні­хто не брав­ся. По­вто­рюсь, її ви­ста­чає. Бе­ріть — і кру­тіть. Але тре­ба зна­ти, що са­ме ви кру­ти­те, умі­ти про це роз­ка­за­ти та пра­виль­но пред­ста­ви­ти».

«ПО­ТРІ­БНА РА­ДІО-ФІ­ЛАР­МО­НІЯ»

Якої са­ме му­зи­ки бра­ку­є­на укра­їн­ських ра­діо­стан­ці­ях?

«Ві­зьме­мо, при­мі­ром, фе­сти­валь «Чер­во­на ру­та». За ці ро­ки во­ни від­кри­ли ма­су та­лан­тів. Та­кож у нас ду­же по­ту­жний пласт му­зи­ки, яка єукра­їн­ським се­гмен­том world music — це етні­чна му­зи­ка у по­єд­нан­ні з джа­зом, пан­ком, рок-н-ро­лом... Із су­ча­сни­ми те­чі­я­ми. Ця му­зи­ка най­біль­ше ха­ра­кте­ри­зу­є­су­ча­сну укра­їн­ську сце­ну, — про­дов­жу­є­ра­діо­ве­ду­ча Га­ли­на Ба­бій. — В Укра­ї­ні до­сі не­має кла­си­чної ра­діо­стан­ції. Всі вва­жа­ють, що це — ну­дно, і лю­ди від цьо­го бу­дуть «ша­ра­ха­ти­ся». Це — не­прав­да. Гру­бо ка­жу­чи, нам по­трі­бна ра­діо-фі­лар­мо­нія. У ме­не увесь ранок про­хо­дить при уві­мкне­но­му Radio Mozart, яке мо­жна слу­ха­ти в Ін­тер­не­ті. Тоб­то, єукра­їн­ська му­зи­ка, яку тре­ба по­мі­ча­ти та під­три­му­ва­ти, є чи­ма­ло форматів для но­вих про­грам та стан­цій... Але цим гли­бо­ко за­йма­ти­ся ні­хто не хо­че. Гро­ші йдуть... му­зи­ка кру­ти­ться. На­ві­що «за­пря­га­ти­ся»? А те, що ми пря­му­є­мо до ду­хов­но­го ту­пи­ка — ні­ко­го із за­ро­бі­тчан на при­ва­тно­му ра­діо не хви­лює. І про це пе­ре­дов­сім ма­ють пам’ята­ти в Мі­ні­стер­стві куль­ту­ри».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ГА­ЛИ­НА БА­БІЙ: «В УКРА­Ї­НІ ХО­РО­ШОЇ МУ­ЗИ­ЧНОЇ ПРО­ДУ­КЦІЇ БІЛЬШ НІЖ ДО­СТА­ТНЬО. АЛЕ ТРЕ­БА ВМІ­ТИ ЇЇ ЗНА­ЙТИ, ВІД­ЧУ­ТИ ТА ПІД­ТРИ­МА­ТИ. А ЩЕ — ПРА­ВИЛЬ­НО ПО­ДА­ТИ»

ГА­ЛИ­НА БА­БІЙ

ВЛАДИСЛАВ СЕВ­РЮ­КОВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.