«Но­та­тки на гло­бу­сі»: Латвія

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­дія БАЗІВ

У су­бо­ту, 7 бе­ре­зня, о 12.35, на Пер­шо­му На­ціо­наль­но­му ка­на­лі

Ця кра­ї­на по­сі­дає тре­тє мі­сце у Єв­ро­пі за рів­нем роз­ви­тку ци­фро­вих те­хно­ло­гій, дру­ге — за еко­ло­гі­чною без­пе­кою. А за кіль­кі­стю ма­лень­ких му­зе­їв Латвія — пер­ша в єв­ро­спіль­но­ті. До пе­ре­лі­ку все­сві­тньою спад­ку ЮНЕСКО тут за­не­се­ні не ли­ше окре­мі мі­ста, але й ці­лі на­ро­ди. Свій му­зей є бу­кваль­но у ко­жно­му се­лі. Де­я­кі з них на­стіль­ки уні­каль­ні, що ни­ми опі­ку­ю­ться по­ва­жні вче­ні з на­у­ко­вих цен­трів Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Екс­по­на­ти про­тя­гом кіль­кох де­ся­тків ро­ків зби­ра­ли та збе­рі­га­ли мі­сце­ві ме­шкан­ці. По­суд, одяг, ви­тво­ри ми­сте­цтва та пре­дме­ти сіль­сько­го по­бу­ту — все це по­ви­тя­гу­ва­ли на світ бо­жий із ко­мор та ба­бу­си­них скринь. Ко­жен му­зей го­то­вий від­кри­ти та про­ве­сти екс­кур­сію на­віть для одно­го ту­ри­ста. У про­гра­мі гля­да­чі ді­зна­ю­ться, що та­ке «За­сі­ки істо­рії» по-ла­твій­ськи.

Де за­кін­чу­ю­ться історія й по чи на єть ся сьо го ден ня від - ра зу й не зро зу мі єш. Адже і сьо­го­дні ме­шкан­ці ри­баль­ських се­лищ ви­хо­дять у мо­ре на чов­нах — як ко­лись їхні пра­щу­ри — і лов­лять ри­бу за до­по­мо­гою сна­стей, що їх змайст ру ва ли за ста ро вин ни ми крес лен ня ми. По бу вай те у най­ці­ка­ві­шо­му в Єв­ро­пі му­зеї су­дно­плав­ства, де екс­кур­со­во­ди — це са­мі ри­бал­ки!

Ла­твій­ці ка­жуть: най­сма­чні­ший хліб, якщо ти сам на ньо­го змо­лов зер­но, а ри­ба та, яку сам упі­ймав со­бі на ве­че­рю. По­при не­ве­ли­кі роз­мі­ри Латвії, у ко­жній мі­сци­ні тут іс- ну­ють свої тра­ди­ції і упо­до­ба­н­ня, в то­му чи­слі, і ку­лі­нар­ні. Але є стра­ва, яку з дав­ніх-да­вен по­да­ють до сто­лу чи не в ко­жній ро­ди­ні. Спро­буй­те при­го­ту­ва­ти сма­чні пи­ро­ги з див­ною на­звою «склан­дро­ші» за ре­це­пта­ми ла­твій­ських го­спо­динь!

Якщо ла­тві­єць не спить — він спів­ає, ка­жуть про се­бе ме­шкан­ці ці­єї кра­ї­ни. На­віть у не­ве­ли­чко­го мі­ста є свій гімн, а в ко­жно­му ре­гіо­ні — свої пі­сні. Слу­хай­те у про­гра­мі ме­ло­дії кра­ї­ни, де на­ро­джу­є­ться ві­тер!

Усе це та ба­га­то ін­шо­го — у про гра мі « Но тат ки на гло бу - сі » , у су бо ту, 7 бе рез ня, о 12:35, на Пер­шо­му На­ціо­наль­но­му.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.