Ма­три­ця Пу­ті­на

Її основ­на ме­та — змі­ни­ти усві­дом­ле­н­ня ре­аль­но­сті, в якій ми жи­ве­мо

Den (Ukrainian) - - Культура - Ан­тон МАЛЕЄВ, аспі­рант КНУ ім. Т. Шевченка, фі­ло­соф, по­лі­то­лог, ек­сперт із су­спіль­но-по­лі­ти­чних пи­тань

Укра­ї­на сьо­го­дні в ста­ні гі­бри­дної вій­ни. Вій­ни, у якій основ­ною збро­єю ста­ла ін­фор­ма­ція ма­со­во­го спо­жи­ва­н­ня, а ти­ся­чі смер­тей на фрон­ті — ли­ше ба­наль­ним спе­це­фе­ктом. Щоб зро­зу­мі­ти, як са­ме в ній пе­ре­мог­ти, тре­ба вре­шті- решт усві­до­ми­ти, з ким са­ме ми во­ю­є­мо.

Смерть Нєм­цо­ва ви­кли­ка­ла обу­ре­н­ня і жах су­спіль­ства не ли­ше в Ро­сії, але й в Укра­ї­ні, Єв­ро­пі, США та ін­ших кра­ї­нах. Жах то­го, що прой­де­на чер­го­ва то­чка не­по­вер­не­н­ня. Те­пер по­вер­не­н­ня до по­пе­ре­дньої Ро­сії ста­ло не­мо­жли­вим. Від­ни­ні це гі­бри­дна кра­ї­на пу­тін­сько­го то­та­лі­та­ри­зму.

На сьо­го­дні­шній день Ро­сія біль­ше не єкра­ї­ною в су­ча­сно­му ро­зу­мін­ні цьо­го сло­ва. Во­на пе­ре­тво­ри­ла­ся на ве­ли­че­зний кон­цен­тра­цій­ний та­бір. У свій час, бу­ду­чи одним з най­біль­ших екс­пор­те­рів га­зу та на­фти до Єв­ро­пи, та­бір цей був не та­ким ра­ди­каль­ним і за­кри­тим. Він мав ме­ха­нізм еко­но­мі­чно­го впли­ву на Єв­ро­пу. Біль­шість кра­їн, ма­ю­чи та­кий «куш» на ру­ках, роз­по­чи­на­ють ша­ле­ний роз­ви­ток у сфе­рі спо­жи­ва­цьких по­слуг, роз­ваг та но­ві­тніх те­хно­ло­гій. Ро­би­ться це для то­го, щоб ком­пен­су­ва­ти в май­бу­тньо­му ви­чер­пний ре­сурс. Та тіль­ки не Ро­сія.

Пу­тін вправ­но про­дов­жив лі­нію сво­їх по­пе­ре­дни­ків аж від Пе­тра Пер­шо­го. Для ро­сій­ських ца­рів, а по­тім і ім­пе­ра­то­рів, зав­да­н­ням бу­ло увійти в елі­тний клуб єв­ро­пей­ських суб’ єктів між­на­ро­дно­го пра­ва. Во­ни не до кін­ця ро­зумі­ли, що це. Однак чі­тко усві­дом­лю­ва­ли, що да­ний ста­тус єне­ймо­вір­но пре­сти­жним. В очах ін­ших ти ста­но­ви­шся людиною. І не з ма­лень­кої лі­те­ри, а Людиною — з ве­ли­кої.

Для цьо­го во­ни під­ро­би­ли істо­рію вла­сну, істо­рію Ки­їв­ської Ру­сі, Нов­го­род­ської Зем­лі, ще низ­ки гі­бри­дних дер­жав­них утво­рень, і за Пе­тра Пер­шо­го ви­да­ли Ве­ли­ке Мо­сков­ське князівство за Ро­сію, спад­ко­є­ми­цю Ки­їв­ської Ру­сі. Та­ким чи­ном зро­бив­ши її пре­тен­ден­ткою на суб’єкт Єв­ро­пей­сько­го пра­ва.

Пу­тін, як на­слі­док всі­єї ці­єї істо­рії, вправ­но ви­вчив ме­то­ди сво­їх по­пе­ре­дни­ків та успад­ку­вав ам­бі­ції на­став­ни­ків з СРСР. Про­те, за­мість то­го, щоб під­та­со­ву­ва­ти істо­рію (в до­бу ма­со­вих ко­му­ні­ка­цій це ста­ло не­ре­аль­но), він по­чав під­та­со­ву­ва­ти ре­аль­ність. Бо ре­аль­ним для лю­дей єте, в що во­ни ві­рять. Змусь їх по­ві­ри­ти в ін­ше, і ти ста­неш їх во­ло­да­рем.

Для цьо­го і був ство­ре­ний по­ту­жний про­па­ган­дист­ський ре­жим: Ро­сій­ський дер­жав­ний апа­рат + «не­за­ле­жні» ЗМІ Ро­сії + ар­мія. Пу­ті­нізм став на­звою но­во­утво­ре­но­го ре­жи­му са­ме то­му, що всі ці під­роз­ді­ли, хо­ча і «спа­я­ні» в ці­лі­сну ма­ши­ну, але все одно під­ко­ря­ю­ться без­по­се­ре­дньо Во­ло­ди­ми­ру Во­ло­ди­ми­ро­ви­чу. Скрізь, де не бу­ло ста­біль­но­го ін­фор­ма­цій­но­го по­ля, во­ни за­по­ло­ни­ли про­стір. І по­ча­ли ви­чі­ку­ва­ти на­ка­зу сво­го го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча.

Наш во­рог — не Ро­сія. Ро­сі­я­ни та­ка ж жер­тва, як і укра­їн­ці. Наш во­рог на­віть не осо­би­сто Во­ло­ди­мир Во­ло­ди­ми­ро­вич. Він уже став гвин­ти­ком вла­сної машини. Якщо йо­го не бу­де, ма­ши­на хоч і по­стра­ждає, але зна­йде ко­гось ін­шо­го на за­мі­ну. Наш во­рог — ре­жим. Йо­го основ­на ме­та змі­ни­ти усві­дом­ле­н­ня ре­аль­но­сті в якій ми жи­ве­мо, зав­дя­ки ін­фор­ма­цій­ній вій­ні за ро­зу­ми по­се­ре­дніх ме­шкан­ців пла­не­ти. В цьо­му ви­пад­ку пе­ре­мо­га для ре­жи­му — ви­зна­н­ня Пу­ті­на ( або йо­го на­сту­пни­ка) шля­хом ви­рі­ше­н­ня за­галь­но­по­лі­ти­чних сві­то­вих про­блем з ним осо­би­сто. За та­ко­го сце­на­рію Укра­ї­ни як дер­жа­ви, як гео­по­лі­ти­чно­го грав­ця, як суб’єкта істо­рії, не існує. Ми є ли­ше під­ру­чним за­со­бом до­ве­сти, що хто б не сто­яв у кер­ма Ро­сії, він все ще ви­рі­шу­є­до­лю сві­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.