По­да­ток на до­да­ну ду­рість

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Сер­гій БОРЩЕВСЬКИЙ, пи­сьмен­ник

13лю­то­го Вер­хов­на Ра­да схва­ли­ла про­ект за­ко­ну про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (що­до під­го­тов­ки, ви­го­тов­ле­н­ня, роз­по­всю­дже­н­ня кни­жок та пе­рі­о­ди­чних ви­дань дру­ко­ва­них за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва). Про­ект під­три­ма­ли 99 де­пу­та­тів від «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка», 63 — від «На­ро­дно­го фрон­ту», 24 — від «Са­мо­по­мо­чі», 19 — від Ра­ди­каль­ної пар­тії, 12 по­за­фра­кцій­них, 10 — від «Ба­тьків­щи­ни», 5 — від «Еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку», 2 — від Опо­зи­цій­но­го бло­ку, 1 — від «Во­лі на­ро­ду». У по­ясню­валь­ній за­пи­сці до за­ко­но­про­е­кту за­зна­ча­є­ться, що «не­на­ле­жна ува­га дер­жа­ви до ві­тчи­зня­ної книж­ки та пе­рі­о­ди­чних ви­дань як стра­те­гі­чно­го ін­стру­мен­та фор­му­ва­н­ня осо­би­сто­сті, гро­ма­дя­ни­на, на­ції ста­ла одні­єю з при­чин ін­те­ле­кту­аль­ної та куль­тур­ної деградації укра­їн­сько­го су­спіль­ства...», а ще «у за­ко­но­про­е­кті від­су­тні по­ло­же­н­ня, які мі­стять озна­ки дис­кри­мі­на­ції». От на цьо­му й хо­ті­ло­ся б зо­се­ре­ди­ти ува­гу. Пе­ре­про­шую за су­хість ви­кла­ду (за­кон єза­кон), да­лі бу­де ці­ка­ві­ше.

От­же, без ознак дис­кри­мі­на­ції. До­бре це чи по­га­но? Ма­є­мо, при­мі­ром, за­ре­є­стро­ва­не в Ки­є­ві ви­дав­ни­цтво «Ма­ха­он — Укра­ї­на » , що єфі­ліє ю... мо­сков­ської ви­дав­ни­чої гру­пи « Азбу­ка- Ат­ти­кус » , яка, крім сто­ли­ці Укра­ї­ни, ма­є­фі­лії і на вла­сне ро­сій­ських те­ре­нах — у Санкт-Пе­тер­бур­зі та Че­ля­бін­ську. За­ре­є­стро­ва­не як суб? єкт ви­дав­ни­чої ді­яль­но­сті в на­шій дер­жа­ві ви­дав­ни­цтво «Ма­ха­он — Укра­ї­на», зві­сно ж, про­по­ну­є­чи­та­чам про­ду­кцію сво­їх ро­сій­ських за­снов­ни­ків — «ві­тчи­зня­ні» (як за­зна­че­но в прай­сі), тоб­то ро­сій­ські, жі­но­чі та чо­ло­ві­чі де­те­кти­ви, бо­йо­ви­ки, книж­ку «День­ги, день­ги, день­ги » , озна­че­них як « ве­те­ра­ны МВД», Гєн­на­дія Во­до­лє­є­ва та Сєр­гєя Сі­до­рен­ка. Все пе­ре­ра­ху­ва­ти не­мо­жли­во та й нав­ряд чи тре­ба. У роз­ді­лі «Лі­те­ра­ту­ра для до­ро­слих» вла­сні книж­ки ви­дав­ни­цтва «Ма­ха­он — Укра­ї­на» на сай­ті «по­ки що від­су­тні», від­так укра­їн­сько­му чи­та­че­ві про­по­ну­ють вдо­воль­ни­ти по­пит за ра­ху­нок отакої- от « ві­тчи­зня­ної » мо­сков­сько­го роз­ли­ву про­ду­кції. У ру­бри­ці «Ди­тя­ча ху­до­жня лі­те­ра­ту­ра» при­вер­та­ють ува­гу по­зи­ції «За­ру­бі­жна ди­тя­ча лі­те­ра­ту­ра » (біль­шість пе­ре­кла­дів ро­сій­ською) та «Ро­сій­ська лі­те­ра­ту­ра для ді­тей». Про укра­їн­ську ди­тя­чу лі­те­ра­ту­ру вза­га­лі не йде­ться, а ви­окрем­ле­н­ня ро­сій­ської знов-та­ки під­кре­слює, що для на­ших ді­тла­хів во­на «ві­тчи­зня­на». На­га­даю, згі­дно з но­вим За­ко­ном, «Ма­ха­он — Укра­ї­на » як за­ре­є­стро­ва­ний Держ­ком­те­ле­ра­діо суб?єкт ви­дав­ни­чої ді­яль­но­сті звіль­ня­є­ться від опо­да­тку­ва­н­ня.

Не все, що ви­да­ють в Укра­ї­ні, має вза­га­лі ви­да­ва­ти­ся, вже не ка­жу­чи про до­ту­ва­н­ня дер­жа­вою

Те са­ме сто­су­є­ться й на­яв­но­го в пе­ре­лі­ку ви­дав­ництв Укра­ї­ни ви­дав­ни­цтва «Атлант». От тіль­ки на­ти­снув­ши на від­по­від­не по­си­ла­н­ня (www.atlanttpq.ru), чо­мусь одра­зу по­тра­пля­єш «у го­сті» до... одно­ймен­но­го санкт-пе­тер­бурзь­ко­го ви­дав­ни­цтва, яке спе­ці­а­лі­зу­є­ться на книж­ках із вій­сько­во-істо­ри­чної те­ма­ти­ки. Ви­хо­дить, під­ки­нуть із Пе­тер­бур­га до Ки­є­ва еле­ктрон­ну вер­сію книж­ки «Рус­ский нож» або «Со­вет­ские кор­ти­ки», а ки­їв­ський «Атлант» цю «ві­тчи­зня­ну» лі­те­ра­ту­ру в роз­пал ро­сій­ської агре­сії про­ти Укра­ї­ни роз­ти­ра­жу­є­та ще й «не ко­пей­ки ха­хлам» не за­пла­тить.

Пе­ре­лік укра­їн­ських « до­чок » ро­сій­ських ви­дав­ництв зга­да­ни­ми тут, зви­чай­но, не ви­чер­пу­є­ться, але пе­ре­йде­мо до ін­шої про­бле­ми. Се­ред пар­тне­рів « Сам­мит- кни­ги » зна­чи­ться близь­кий до Віктора Ме­двед­чу­ка жур­нал « Сла­вян­ская эра», а са­ме ви­дав­ни­цтво в ру­бри­ці «Істо­ри­чна лі­те­ра­ту­ра» по­ряд зі справ­ді до­стой­ним «Ім­пе­ра­то­ром Не­ро­ном» Во­ло­ди­ми­ра Дми­трен­ка про­по­нує « Ста­лін. Зга­ду­є­мо ра­зом » та «Хто зму­сив Гі­тле­ра на­па­да­ти на Ста­лі­на» одіо­зно­го ро­сій­сько­го пи­сьмен­ни­ка, одно­го з лі­де­рів ру­ху « Ан­ти­май­дан » та за­снов­ни­ка пар­тії « Ве­ли­коє оте­че­ство» Ні­ко­лая Ста­рі­ко­ва. На­га­даю, 14 бе­ре­зня 2013 ро­ку акти­ві­сти « Сво­бо­ди » зір­ва­ли пре­зен­та­цію в Ки­є­ві книж­ки цьо­го « пі­са­тє­ля » « Ста­лин. Вспо­ми­на­ем вме­сте » . Те­пер « Сам­мит- кни­га » пе­ре­кла­ло й ви­да­ло цю книж­ку укра­їн­ською. За За­ко­ном № 1833 та­ка про­ду­кція звіль­ня­є­ться від опо­да­тку­ва­н­ня.

На ро­сій­сько­мов­но­му (як і в «Сам­мит-кни­ги») сай­ті «Клу­бу сі­мей­но­го до­зві­л­ля» чо­го тіль­ки не­має! Ска­жі­мо, та­ке ноу-хау: «За­ру­бе­жная клас­си­ка», «Рус­ская клас­си­ка» (окре­мо від за­ру­бі­жної!), «Украин­ская клас­си­ка». От тіль­ки «украин­ская» на­лі­чує(аж!..) три по­зи­ції, з-по­між них «Вій» («зна­ме­ни­тое прои­зве­де­ние Го­го­ля, ко­то­рое за­став­ля­ет кро­вь стыть в жи­лах», як за­зна­че­но в анотації), а «рус­ская» — «все­го! 35», до неї на­ле­жать «Ча­па­ев» Д. Фур­ма­но­ва, і «Фа­во­рит» В. Пі­ку­ля — дво­том­ний ро­ман про Ка­те­ри­ну ІІ, який від­те­пер ми по­вин­ні роз­гля­да­ти як «стра­те­гі­чний ін­стру­мент фор­му­ва­н­ня осо­би­сто­сті, гро­ма­дя­ни­на, на­ції», по­кли­ка­ний за­по­біг­ти «ін­те­ле­кту­аль­ній та куль­тур­ній деградації укра­їн­сько­го су­спіль­ства» (див. По­ясню­валь­ну за­пи­ску).

Ма­буть, ти­ми ж до­бри­ми на­мі­ра­ми ке­ру­є­ться ін­ше хар­ків­ське ви­дав­ни­цтво «Фо­ліо», про­по­ну­ю­чи чи­та­чам се­рії «Укра­їн­ська кла­си­ка», «Рус­ская клас­си­ка», «За­ру­бі­жна кла­си­ка» (зно­ву-та­ки, ро­сій­ська — на­чеб­то не за­ру­бі­жна), а ще про­сто «Клас­си­ка» — 200том­ник «лу­чших прои­зве­де­ний рус­ской и за­ру­бе­жной (!) клас­си­ки». На­ра­зі ви­да­но 26 кни­жок ці­єї се­рії, подаль­ші від опо­да­тку­ва­н­ня звіль­ня­ю­ться. А ще у ви­дав­ни­цтва єсе­рії «Гра­фі­ті» та «Граф­фи­ти», «Ко­лі­брі» та «Ко­ли­бри», «Мі­ні­а­тю­ра» та «Ми­ни­а­тю­ра» — та­кі со­бі «Єди­на кра­ї­на/ Еди­ная стра­на».

Тре­ба ска­за­ти, що най­більш зво­ру­шли­ви­ми в книж­ко­во­му ме­ню «Фо­ліо» ме­ні ви­да­ли­ся не сен­ти­мен­таль­ні романи Єлє­ни Ве­сні­ної із се­рії «Се­стры по кро­ви» чи «Исце­ле­ние лю­бо­вью», а так са­мо ро­сій­сько­мов­ні по­да­рун­ко­ві ви­да­н­ня із се­рії «Исто­ри­че­ская библиотека» (пла­ну­є­ться 50 то­мів): «Исто­рия рос­сий­ская» В. Та­ті­ще­ва у 3-х то­мах «все­го» за 5100 грн, «Петр Ве­ли­кий», «Ека­те­ри­на Ве­ли­кая», «Сму­тное вре­мя» К. Ва­ли­шев­сько­го (по 1700 грн за книж­ку). Втім три то­ми В.Та­ті­ще­ва чи К. Ва­ли­шев­сько­го не мо­жуть кон­ку­ру­ва­ти з «Ра­змышле­ни­я­ми» Д.Та­ба­чни­ка (два­над­цять ти­сяч гри­вень! — нав­ми­сне пи­шу про­пи­сом — шту­ка.).

Для по­рів­ня­н­ня: «Діа­ло­ги» Пла­то­на це ж ви­дав­ни­цтво про­по­ну­є­за 35 гри­вень 90 ко­пі­йок.

От і ви­ни­ка­є­до, без­пе­ре­чно, ша­но­ва­них мною ав­то­рів За­ко­ну №1833 Ю. Лу­цен­ка та М. Кня­жи­цько­го ціл­ком ло­гі­чне за­пи­та­н­ня: а чи вар­то звіль­ня­ти від опо­да­тку­ва­н­ня — ота­кот га­му­зом — усі книж­ко­ві ви­да­н­ня (те са­ме сто­су­є­ться й пе­рі­о­ди­чних)? Чи не слід, не бо­я­чись зви­ну­ва­чень у дис­кри­мі­на­ції, вне­сти до ньо­го та­кі обме­жу­валь­ні по­ло­же­н­ня:

— «за ви­ня­тком фі­лій іно­зем­них ви­дав­ництв та ви­дав­ництв, які пов­ні­стю або час­тко­во фі­нан­су­ю­ться з-за кор­до­ну й спів­вла­сни­ка­ми яких єі­но­зем­ні гро­ма­дя­ни;

— «від опо­да­тку­ва­н­ня звіль­ня­ю­ться на­пи­са­ні будь-якою мо­вою книж­ки пи­сьмен­ни­ків Укра­ї­ни та пе­ре­кла­ди на укра­їн­ську мо­ву тво­рів за­ру­бі­жних пи­сьмен­ни­ків, за ви­ня­тком тих, які мо­жуть зав­да­ти шко­ди на­ціо­наль­ній без­пе­ці Укра­ї­ни».

Да­ле­ко не все, що ви­да­є­ться в Укра­ї­ні (про те, що ле­галь­но й не­ле­галь­но за­во­зи­ться, я вже мов­чу), від­по­від­а­є­за­яв­ле­ним у По­ясню­валь­ній за­пи­сці кри­те­рі­ям. Чи­ма­ла кіль­кість кни­жок спря­мо­ва­на — пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но, сві­до­мо чи не­сві­до­мо — са­ме на де­гра­да­цію укра­їн­сько­го су­спіль­ства. Ми не вир­ве­мо­ся з ла­бе­тів «стар­шо­го бра­та», по­ки жи­ти­ме­мо ре­а­лі­я­ми йо­го мар­ша­лів, «мєн­тів», бан­ди­тів та по­вій. Звіль­нив­ши від опо­да­тку­ва­н­ня та­ке чти­во, укра­їн­ське су­спіль­ство ще дов­го пла­ти­ти­ме по­да­ток на до­да­ну ду­рість.

По­вто­рю­ся: не все, що ви­да­ють в Укра­ї­ні, ма­єв­за­га­лі ви­да­ва­ти­ся, вже не ка­жу­чи про до­ту­ва­н­ня дер­жа­вою. Але це вже ін­ша те­ма, яка, ма­буть, на­ле­жить до ком­пе­тен­ції СБУ.

P.S.: По­ки ма­те­рі­ал го­ту­вав­ся до дру­ку, ста­ло ві­до­мо, що Пре­зи­дент під­пи­сав За­кон №1833 у по­ча­тко­вій ре­да­кції.

СЕР­ГІЙ БОРЩЕВСЬКИЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.