Від чи­та­ча до чи­та­ча

У Ки­є­ві на­би­рає по­пу­ляр­но­сті ву­ли­чний бук­кро­синг

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День», Ін­фо­гра­фі­ку надано Kiev Fashion Park

Улі­тку у сто­ли­чно­му пар­ку Шевченка бу­ло вста­нов­ле­но три книж­ко­ві бо­кси для бук­кро­син­гу. Тут ко­жен мо­же віль­но взя­ти со­бі книж­ку, за­ли­шив­ши вла­сну вза­мін. Ван­да­ло­стій­кі бо­кси ма­ють фор­му яскра­во-жов­тої ла­тин­ської лі­те­ри «V», яка сим­во­лі­зує со­ці­аль­ний про­ект «Vіль­на бі­бліо­те­ка». Та­кий ди­зайн за­про­по­ну­ва­ло по­друж­жя Во­ло­ди­ми­ра Па­ду­на і Лю­дми­ли Ро­здо­будь­ко-Па­дун — їхній ескіз пе­ре­міг у кон­кур­сі. Іні­ці­ю­вав про­ект Kiev Fashion Park. Сьо­го­дні та­ких бо­ксів у Ки­є­ві вже сім. «Ме­та «Vіль­ної бі­бліо­те­ки» — ві­дро­дже­н­ня і під­трим­ка куль­ту­ри чи­та­н­ня па­пе­ро­вої книж­ки, — роз­по­від­ає у коментарі «Дню» ке­рів­ник про­е­кту Kiev Fashion Park Оле­на Зуб­ко­ва. — Адже нею все ча­сті­ше не­хту­ють на ко­ристь еле­ктрон­них га­дже­тів. На­шу іні­ці­а­ти­ву не вда­ло­ся б ре­а­лі­зу­ва­ти без під­трим­ки ме­це­на­тів. До­по­ма­га­ють ви­дав­ни­цтва та не­бай­ду­жі ме­шкан­ці сто­ли­ці, які при­но­сять вла­сні книж­ки. Пе­ре­ва­жає ху­до­жня лі­те­ра­ту­ра, тра­пля­ю­ться та­кож пе­рі­о­ди­чні ви­да­н­ня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.