Вдя­чні кві­ти

Бу­я­н­ня ко­льо­рів і форм — на ви­став­ці фі­а­лок у На­ціо­наль­но­му на­у­ко­во-при­ро­дни­чо­му му­зеї у Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

«Во­гня­на кві­тка», «Си­вий граф » , « Ку­че­рі Ве­не­ри» — це не на­зви кни­жок про ко­ха­н­ня, а сор­ти фі­а­лок. Се­ред стро­ка­тих ро­слин за­те­сав­ся на­віть «Гар­рі Пот­тер». За­га­лом на ви­став­ці ко­ле­кціо­не­ри з Укра­ї­ни пред­ста­ви­ли де­кіль­ка со­тень сор­тів кві­тів. Так, Окса­на Кор­ні­єн­ко ви­ро­щує фі­ал­ки близь­ко де­ся­ти ро­ків. Ра­ні­ше за­йма­ла­ся ре­кла­мою, те­пер весь час при­свя­чу­є­кві­там. «Са­ма — з Кри­му, але 20 ро­ків жи­ву у Ки­є­ві. Якось при­їха­ла в Крим до рі­дні, по­ба­чи­ла у се­стри фі­ал­ки, що кві­тнуть. Ме­ні во­ни спо­до­ба­ли­ся. При­ве­зла со­бі до Ки­є­ва кіль­ка ро­слин, по­ча­ла са­ма ви­ро­щу­ва­ти. Ще у ме­не єбе­го­нії та ка­кту­си», — роз­по­від­а­є­Окса­на Кор­ні­єн­ко. За­раз в ко­ле­кції Окса­ни — до 400 сор­тів ро­слин.

Учителька біо­ло­гії Сві­тла­на Мель­ни­чук ма­є­по­над 250 сор­тів мі­ні­а­тюр­них фі­а­лок. Ка­же, що во­ни ро­стуть швид­ше за зви­чай­ні та цві­туть удві­чі ча­сті­ше. Ко­ле­кція збе­рі­га­є­ться на сте­ла­жах із дю­ра­лю­мі­нію. Спе­ці­аль­ні лам­пи за­без­пе­чу­ють не­об­хі­дне осві­тле­н­ня. Сві­тла­на дав­но ці­ка­ви­ла­ся фі­ал­ка­ми, але у бло­чно­му бу­дин­ку, де ме­шка­ла, кві­ти не при­жи­ва­ли­ся. То­му вчи­тель­ка роз­во­ди­ла ка­кту­си. Зго­дом пе­ре­їха­ла у це­гля­ний бу­ди­нок, і там фі­ал­ки ро­стуть до­бре.

Ви­став­ку кві­тів що­мі­ся­ця вла­што­ву­є­гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Сту­дія фі­ал­ки». «У на­шій ви­став­ці бе­руть участь ли­ше ко­ле­кціо­не­ри, які ви­ро­щу­ють фі­ал­ки вдо­ма, тоб­то, не на ко­мер­цій­них за­са­дах, — роз­по­від­а­є­Ма­рія Мо­на­хо­ва зі « Сту­дії фі­ал­ки » . — Це — хо­бі, але не­де­ше­ве. Як ко­му­наль­ні по­слу­ги по­до­рож­ча­ли, то за сві­тло де­хто пла­тить і 800, і 1000 гри­вень на мі­сяць».

Ма­рія Мо­на­хо­ва за­пев­няє, що фі­ал­ки ду­же по­пу­ляр­ні, їх ку­пу­ють на по­да­ру­нок чи для офі­су. Фі­ал­ка, яка кві­тне, ко­шту­є­від 100 гри­вень. Без спе­ці­аль­но­го до­гля­ду та­ка ро­сли­на жи­ти­ме два-три мі­ся­ці. Ча­сто ку­пу­ють ку­щи­ки за 25-30 гри­вень, які за де­кіль­ка мі­ся­ців роз­кві­тнуть — якщо за ни­ми пиль­ну­ва­ти. «Лю­ди при­хо­дять про­сто по­ди­ви­ти­ся на кві­ти, по­го­во­ри­ти про них, — зі­зна­є­ться Ма­рія Мо­на­хо­ва. — Ча­си скла­дні ни­ні. Лю­ди­на по­ди­ви­ться на кві­ти — і на­стрій по­кра­щу­є­ться».

Ви­став­ка фі­а­лок у На­ціо­наль­но­му на­у­ко­во-при­ро­дни­чо­му му­зеї в Ки­є­ві три­ва­ти­ме до 8 бе­ре­зня. Вхід — без­ко­штов­ний.

ФОТО ОЛЕ­КСІЯ ІВА­НО­ВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.