«Олі­гар­хі­чний лад РОЗ­ВА­ЛЮЄ ДЕР­ЖА­ВУ»...

«Три по­ко­лі­н­ня еко­но­мі­стів» став­лять ді­а­гноз уря­ду і йо­го по­лі­ти­ці

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - На­та­ля БІЛОУСОВА, Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

«Три по­ко­лі­н­ня еко­но­мі­стів» став­лять ді­а­гноз уря­ду і йо­го по­лі­ти­ці

Сьо­го­дні Мі­жна­ро­дний ва­лю­тний фонд ого­ло­сить рі­ше­н­ня про ви­ді­ле­н­ня Укра­ї­ні пер­шо­го тран­шу за онов­ле­ною про­гра­мою. В уря­ді очі­ку­ють на по­зи­тив­ну звіс­тку. І по­да­ють її як чи не клю­чо­вий успіх, який до­по­мо­же ста­бі­лі­зу­ва­ти си­ту­а­цію в кра­ї­ні.

Утім, пред­став­ни­ків трьох по­ко­лінь екс­пер­тів ( « єв­ро­май­да­нів­ське » — спів­за­снов­ник гро­мад­ської пла­тфор­ми « Но­ва кра­ї­на » , спів­ав­тор іні­ці­а­ти­ви «Пер­ший про­фе­сій­ний уряд ре­форм Ан­дрій ДЛІ­ГАЧ; « між­май­да­н­ня » — го­ло­ва Ко­мі­те­ту еко­но­мі­стів Укра­ї­ни Ан­дрій НО­ВАК та «до­май­да­нів­ське» — корифей укра­їн­ської еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки, пре­зи­дент Цен­тру рин­ко­вих ре­форм Во­ло­ди­мир ЛАНОВИЙ), які вчо­ра бу­ли пред­став­лен­ні на уні­каль­но­му кру­гло­му сто­лі у ре­да­кції « Дня » на­зи­ва­ють до­по­мо­гу Фон­ду пев­ним « ви­кли­ком » як для кра­ї­ни так і са­мо­го уря­ду. Во­ни зго­дні з тим, що про­гра­ма є « кри­ти­чно » не­об­хі­дною. Утім, ка­жуть, МВФ- ів­ські гро­ші — це да­ле­ко не га­ран­тія ви­рі­ше­н­ня на­ших про­блем. Рад­ше нав­па­ки: са­ме « кре­ди­ти » мо­жуть за­го­стри­ти осо­бли­во кри­ти­чні «хво­ро­би».

« Кре­дит МВФ — це сигнал для при­ва­тних ін­ве­сто­рів, що в кра­ї­ні від­бу­ва­ю­ться ре­фор­ми, то­му з нею є сенс пра­цю­ва­ти. Але ча­сто та­ка спів­пра­ця при­зво­дить не до очі­ку­ва­них си­стем­них ре­форм, а до про­їда­н­ня кре­ди­тів, а звід­си — до подаль­шої де­валь­ва­ції еко­но­мі­ки. То­му зав­да­н­ня укра­їн­ської вла­ди, ма­ю­чи вла­сну чі­тку стра­те­гію еко­но­мі­чних змін, не бу­ти слі­пи­ми ви­ко­нав­ця­ми ви­мог МВФ, а нав­па­ки впи­са­ти їх у свою про­гра­му і ді­я­ти. На жаль, по­ки що цьо­го не­має», — пе­ре­ко­на­ний спів­за­снов­ник гро­мад­ської пла­тфор­ми « Но­ва кра­ї­на » , спів­ав­тор іні­ці­а­ти­ви « Пер­ший про­фе­сій­ний уряд ре­форм Ан­дрій ДЛІ­ГАЧ.

На дум­ку пре­зи­ден­та «Цен­тру рин­ко­вих ре­форм» Во­ло­ди­ми­ра ЛАНОВОГО, в цій стра­те­гії має бу­ти чі­тко про­пи­са­но: як до­ся­гну­ти без­де­фі­ци­тно­го бю­дже­ту і як на­ко­пи­чи­ти стіль­ки ва­лю­ти, щоб ви­ста­чи­ло роз­ра­ху­ва­ти­ся за на­яв­ни­ми бор­га­ми. «Цьо­го ро­ку по­трі­бно 15 мі­льяр­дів до­ла­рів на по­вер­не­н­ня при­ва­тних зов­ні­шніх зо­бов’ язань, 7,5 мі­льяр­да до­ла­рів на за­ку­пів­лю га­зу і ще ж мі­льяр­ди — для ви­плат МВФ. Тре­ба ви­бра­ти пев­ну стра­те­гію дій, а не про­сто отри­ма­ти 11 бе­ре­зня гро­ші», — по­яснює еко­но­міст.

«Ні­я­ке під­ви­ще­н­ня та­ри­фів, чи по­да­тків МВФ ні­ко­ли не ви­ма­гає. Є ли­ше одна ви­мо­га, щоб наш дер­жав­ний бю­джет (і тіль­ки) був пла­то­спро­мо­жний по­вер­ну­ти ці кре­ди­ти з від­со­тка­ми. І МВФ про­сто вка­зує на­шо­му уря­ду як шко­дли­во­му ко­ту: от у вас про­блем­не мі­сце в держ­бю­дже­ті, будь ла­ска, зро­біть щось з ни­ми. А те, що пи­та­н­ня де­фі­ци­ту НАК «На­фто­га­зу» на­ша вла­да ви­рі­шує ли­ше за ра­ху­нок під­ня­т­тя та­ри­фів — це вже ли­ше її від­по­від­аль­ність за те, що во­на «не ба­чить», що НАК — це най­кру­пні­ша «схе­ма», що ми за­ку­по­ву­є­мо аб­со­лю­тно не­аде­ква­тну кіль­кість га­зу, що дер­жа­ва ку­пує газ для при­ва­тних кам­па­ній, і т.д. Є ма­са ва­рі­ан­тів як ви­рі­ши­ти про­бле­му де­фі­ци­ту На­фто­га­зу, а наш уряд обрав са­ме той, який від­бу­ва­ти­ме­ться за ра­ху­нок га­ман­ця пе­ре­сі­чно­го укра­їн­ця. Та ж ситуація з Пен­сій­ним Фон­дом... Тре­ба ви­став­ля­ти пре­тен­зії за адре­сою » , — під­кре­слює го­ло­ва Ко­мі­те­ту еко­но­мі­стів Укра­ї­ни Ан­дрій НО­ВАК.

Що ж до « ді­а­гно­зу » ни­ні­шньо­го ста­ну і пер­спе­кти­ви лі­ку­ва­н­ня екс­пер­ти одно­стай­ні: де­мон­таж « ті­ньо­вої стра­те­гії » роз­ви­тку дер­жа­ви, за якою весь цей час жи­ла Укра­ї­на і по­бу­до­ва нор­маль­ної ци­ві­лі­зо­ва­ної мо­де­лі еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку.

«Олі­гар­хі­чний лад роз­ва­лює дер­жа­ву. Він ви­ко­ри­сто­ву­вав ре­сур­си не­ві­до­мо для чо­го, не ду­мав про обо­ро­ну, без­пе­ку чи ін­те­ле­кту­аль­ний роз­ви­ток дер­жа­ви. Йо­му ви­гі­дно бу­ло про­да­ва­ти зброю, зем­лі під вій­сько­ви­ми ча­сти­на­ми. І ко­ли бу­ли дис­ку­сії «Во­ни ж на­ші — укра­їн­ські, во­ни три­ма­ти­му­ться за свої ка­пі­та­ли і за­хи­ща­ти­муть Укра­ї­ну! » , я ка­зав: олі­гар­хи ма­ють транс­на­ціо­наль­ні ком­па­нії, це не на­ціо­наль­на бур­жу­а­зія. Про це тре­ба пам’ ята­ти » , — го­во­рить Во­ло­ди­мир ЛАНОВИЙ.

Де­таль­ний текст, на­прав­ду, уні­каль­ної роз­мо­ви — читайте в на­сту­пних но­ме­рах «Дня».

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.