«Ми хо­че­мо під­три­ма­ти південь та схід»

Рок-гурт «Тінь Сон­ця» роз­по­чи­нає тур Укра­ї­ною з Ма­рі­у­по­ля. Крім му­зи­ки ве­зуть вій­сько­вим і га­зе­ту «День»

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

«Тінь Сон­ця» по­вер­та­є­ться на кон­цер­тні май­дан­чи­ки. Свій ве­сня­ний тур «Про­мінь во­лі» хло­пці роз­по­чнуть 12-го бе­ре­зня з Ма­рі­у­по­ля. Пі­сля цьо­го від­ві­да­ють Хер­сон, Ми­ко­ла­їв та Оде­су, зго­дом ви­ру­шать у Чер­ні­гів та Хар­ків. У рам­ках цих га­стро­лей му­зи­кан­ти пре­зен­ту­ють онов­ле­ний склад гур­ту та но­ві ком­по­зи­ції, які пе­ре­ду­ва­ти­муть ви­хо­ду май­бу­тньо­го аль­бо­му. За сло­ва­ми лі­де­ра гур­ту Сер­гія Ва­си­лю­ка, рі­ше­н­ня роз­по­ча­ти тур са­ме з пів­дня Укра­ї­ни не ви­пад­ко­ве. «Ми хо­че­мо під­три­ма­ти південь та схід. Лю­ди, які про­жи­ва­ють там, ма­ють від­чу­ти, що во­ни жи­вуть в Укра­ї­ні, що їхні мі­ста не менш ва­жли­ві, ніж Київ чи Львів. Ми хо­че­мо, щоб ці лю­ди пер­ши­ми по­чу­ли на­ші но­ві пі­сні. Мо­жли­во, це біль­ше пов’яже їх з на­ми у май­бу­тньо­му».

Не­зва­жа­ю­чи на скла­дну си­ту­а­цію, їха­ти до Ма­рі­у­по­ля му­зи­кан­ти не бо­я­ться. Та й пі­сля не­о­дно­ра­зо­вих ви­сту­пів для бій­ців на пе­ре­до­вій на­ля­ка­ти хло­пців не так і лег­ко. «Пі­сля звіль­не­н­ня Слов’ян­ська у нас був кон­церт на го­рі Ка­ра­чун, не­по­да­лік мі­ста. — роз­по­від­ає Сер­гій Ва­си­люк. — Ра­птом за кіль­ка­сот ме­трів по­чав пра­цю­ва­ти мі­но­мет. Ча­сти­на солдат пі­шла на до­по­мо­гу, ча­сти­на за­ли­ши­ла­ся слу­ха­ти ме­не. Я ви­рі­шив не зу­пи­ня­ти кон­церт. Ось так і гра­ли під зву­ки стрі­ля­ни­ни. Ін­шо­го ра­зу, під час на­шо­го кон­цер­ту у Де­баль­це­во­му, бу­ло ого­ло­ше­но по­ві­тря­ну три­во­гу. Однак, ми про­дов­жи­ли гра­ти, щоб під­три­ма­ти бо­йо­вий дух хло­пців. Пі­сля та­ко­го да­ва­ти кон­церт у Ма­рі­у­по­лі нам не стра­шно».

У зо­ні АТО «Тінь Сон­ця» — ча­сті го­сті. За остан­ній рік во­ни да­ли тут близь­ко 20 кон­цер­тів. Му­зи­кан­ти ча­сто ви­сту­па­ють пе­ред вій­сько­ви­ми на ви­шко­лах, зокре­ма на ба­зах по­бли­зу Ки­є­ва. При­йма­ють хло­пців по-рі­зно­му, але зде­біль­шо­го кон­цер­ти про­хо­дять «на ура», ді­ли­ться Ва­си­люк.

«Зна­чна ча­сти­на на­ших ша­ну­валь­ни­ків — це лю­ди, які здав­на виховують у со­бі па­трі­о­ти­чні по­чу­т­тя. То­му у до­бро­воль­чих ба­таль­йо­нах ми ма­ли біль­ший успіх, ніж се­ред ре­гу­ляр­них ча­стин. Нас те­пло при­ймав і ба­таль­йон «Дон­бас», і «Па­трі­о­ти Укра­ї­ни», і «УНСО», і «Азов». У ре­гу­ляр­них вій­ськах теж ма­є­мо при­хиль­ни­ків, але тра­пля­ю­ться лю­ди, які ні­ко­ли не чу­ли на­ших пі­сень. При­єм­но, що на­віть їм зде­біль­шо­го ви­сту­пи по­до­ба­ли­ся. До ре­чі, я дав­но ці­кав­лю­ся істо­рі­єю, то­му в Амв­ро­сі­їв­ці не про­сто да­вав кон­церт, а й ро­бив до­по­відь про істо­рію від­но­син між Укра­ї­ною та Ро­сі­єю за остан­ню ти­ся­чу ро­ків. Я роз­по­від­ав про всі основ­ні би­тви, про по­лі­ти­ків, які ві­ри­ли у єд­ність із Ро­сі­єю, але зго­дом роз­ча­ру­ва­ли­ся у цій ідеї. То­му наш ви­ступ був ці­ка­вим не ли­ше лю­би­те­лям му­зи­ки, а й усім па­трі­о­там Укра­ї­ни», — роз­по­від­ає му­зи­кант.

У нинішній тур хло­пці пла­ну­ють взя­ти із со­бою по­да­рун­ки для вій­сько­вих — га­зе­ту «День». Сер­гій Ва­си­люк пе­ре­ко­на­ний — це са­ме те, що вар­то чи­та­ти у нинішній си­ту­а­ції як на пе­ре­до­вій, так і в ти­лу.

«Мій ба­тько завжди ви­пи­су­вав га­зе­ту «День». Осо­би­сто я та­кож став­лю­ся до неї з ці­ка­ві­стю, оскіль­ки там справ­ді є що по­чи­та­ти. Ма­те­рі­а­ли бу­дуть акту­аль­ні й для мир­но­го на­се­ле­н­ня, і для вій­сько­вих. Ми ви­рі­ши­ли взя­ти у тур га­зе­ту «День», щоб всі лю­ди ма­ли мо­жли­вість по­чи­та­ти які­сне», — під­су­му­вав му­зи­кант.

ФОТО ЗІ СТО­РІН­КИ FACEBOOK

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.