На­го­ду­ва­ти і роз­мі­сти­ти

Den (Ukrainian) - - День України -

Ста­ном на 10 бе­ре­зня у тран­зи­тних пун­ктах зу­стрі­чі гро­ма­дян у мі­стах Слов’янськ та Ко­стян­ти­нів­ка за­га­лом до­по­мо­гли 4,5 тис. лю­дей

Се­ред них — 768 ді­тей і 108 лю­дей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми. Всі во­ни отри­ма­ли до­по­мо­гу і тим­ча­со­ве жи­тло в ін­ших ре­гіо­нах кра­ї­ни. Та­кі да­ні опри­лю­дни­ла прес-слу­жба ДСНС Укра­ї­ни.

Та­кож у Дер­жав­ній слу­жбі з над­зви­чай­них си­ту­а­цій від­мі­ча­ють, що сьо­го­дні не­має ма­со­во­го пе­ре­мі­ще­н­ня гро­ма­дян зі схо­ду Укра­ї­ни. Про­те, що­дня до тран­зи­тних пун­ктів ДСНС у Слов’ян­ську, Ко­стян­ти­нів­ці, а та­кож до ре­гіо­наль­них шта­бів звер­та­ю­ться за до­по­мо­гою лю­ди, які са­мо­стій­но за­ли­ша­ють не­без­пе­чні те­ри­то­рії. У пун­ктах пе­ре­се­лен­ці отри­му­ють ме­ди­чну, ін­фор­ма­цій­ну та пси­хо­ло­гі­чну до­по­мо­гу. Там лю­дям про­по­ну­ють ва­рі­ан­ти роз­мі­ще­н­ня в ін­ших обла­стях Укра­ї­ни і тим­ча­со­ве жи­тло.

Про­тя­гом остан­ніх днів у тран­зи­тних пун­ктах зу­стрі­чі у Слов’ян­ську та Ко­стян­ти­нів­ці за­ре­є­стру­ва­лись 52 лю­ди­ни. Пе­ре­ва­жно це ме­шкан­ці Де­баль­це­во­го, Ал­чев­ська, Сві­тло­дар­ська, Гор­лів­ки, Ма­кі­їв­ки та Чор­ну­хі­но­го. Лю­дям ор­га­ні­зу­ва­ли без­ко­штов­ний про­їзд до обра­но­го мі­сця пе­ре­бу­ва­н­ня в рі­зних ре­гіо­нах кра­ї­ни.

Та­кож мі­сце­ва вла­да та ря­ту­валь­ни­ки про­дов­жу­ють до­по­ма­га­ти лю­дям на те­ри­то­рі­ях Лу­ган­ської та До­не­цької обла­стей. Зокре­ма, дня­ми ава­рій­но-від­нов­лю­валь­на гру­па Мо­біль­но­го ря­ту­валь­но­го цен­тру Сер­гія Лав­ри­нен­ка, що пра­цює у Лу­ган­ській обла­сті, ра­зом з пред­став­ни­ка­ми то­ва­ри­ства Чер­во­но­го Хре­ста Укра­ї­ни, до­ста­ви­ли біль­ше чо­ти­рьох тонн гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги у мі­сто По­па­сна. На­ра­зі біль­ше ти­ся­чі ме­шкан­ців По­па­сної жи­вуть у 43 за­хи­сних спо­ру­дах, 527 сі­мей за­ли­ши­лись без житла. Ря­ту­валь­ни­ки до­ста­ви­ли мі­сце­вим жи­те­лям за­со­би осо­би­стої гі­гі­є­ни, ков­дри, ін­ва­лі­дні крі­сла і про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

НА ФОТО — СВІ­ТЛА­НА КО­ВА­ЛЕН­КО, БА­ГА­ТО­ДІ­ТНА МА­ТІР З ГОР­ЛІВ­КИ, ЯКА РА­ЗОМ ІЗ СІМ’ЄЮ ПЕ­РЕ­ЇХА­ЛА ДО АР­ТЕ­МІВ­СЬКА... ІСТО­РІЮ РО­ДИ­НИ ПЕ­РЕ­СЕ­ЛЕН­ЦІВ ЧИТАЙТЕ У НАЙ­БЛИЖ­ЧИХ ВИ­ПУ­СКАХ «Дня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.