У Льво­ві від­бу­ло­ся спіль­не ви­ко­на­н­ня Гім­ну

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Цьо­го ро­ку на­ша кра­ї­на від­зна­чає 150-ту рі­чни­цю від дня пер­шо­го пу­блі­чно­го ви­ко­на­н­ня Дер­жав­но­го Гім­ну та 200-річчя від дня на­ро­дже­н­ня ав­то­ра йо­го му­зи­ки — о. Ми­хай­ла Вер­би­цько­го. З ці­єї нагоди у са­мо­му цен­трі Льво­ва, на пло­щі Ри­нок, усі охо­чі спіль­но ви­ко­на­ли го­лов­ну пі­сню кра­ї­ни. Се­ред при­су­тніх — пер­ші осо­би Льво­ва, ре­кто­ри львів­ських ви­шів, го­ло­ви на­ціо­наль­них то­ва­риств, шко­ля­рі, сту­дент­ська мо­лодь, лю­ди се­ре­дньо­го і стар­шо­го ві­ку.

До ве­ли­че­зно­го хо­ру гро­ма­ди звер­нув­ся мі­ський го­ло­ва Льво­ва Ан­дрій Са­до­вий. «Сьо­го­дні ми всі жи­ве­мо сло­ва­ми «ду­шу й ті­ло ми по­ло­жим за на­шу сво­бо­ду», — за­зна­чив, зокре­ма, мер. — Во­рог під­сту­пний, сво­го ча­су ко­ру­пціо­ну­вав вла­ду, роз­ва­лю­вав ар­мію. Але він не вра­ху­вав одно­го — ве­ли­ко­го сло­ва «во­ля». Ні­хто не зміг і ні­ко­ли не змо­же по­бо­ро­ти на­шу во­лю. Якщо вчи­ту­ва­ти­ся в сло­ва Гім­ну, то це є наш до­ро­го­вказ. Я б хо­тів, що­би ми ду­же до­бре вчи­та­ли­ся в ко­жне сло­во, в ко­жен ря­док, і «зав­зя­т­тя, пра­ця щи­ра сво­го ще до­ка­же». Ми ра­зом по­вин­ні збу­ду­ва­ти кра­ї­ну, в якій хо­че­ться жи­ти».

Хло­пці й дів­ча­та три­ма­ли ве­ли­че­зні но­ти, а по­тім під­ня­ли їх над го­ло­ва­ми, склав­ши Три­зуб. Роз­гор­ну­ли на пло­щі Ри­нок й гі­гант­ський Дер­жав­ний пра­пор Укра­ї­ни.

ФОТО ЮРІЯ ДЯЧИШИНА ТА ОЛЕКСАНДРА МА­ЗУ­РЕН­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.