Свя­ще­ник за кон­тра­ктом

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни ство­рить про­філь­не управ­лі­н­ня з пи­тань ка­пе­лан­ської слу­жби

Від­по­від­ні пи­та­н­ня обго­во­ри­ли пред­став­ни­ки Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни та ре­лі­гій­них ор­га­ні­за­цій на не­що­дав­ній зу­стрі­чі. За ре­зуль­та­та­ми обго­во­рень, най­ближ­чим ча­сом бу­де ство­ре­но про­філь­не управ­лі­н­ня з пи­тань слу­жби вій­сько­во­го ду­хо­вен­ства при Мі­ні­стер­стві обо­ро­ни. До йо­го скла­ду увій­дуть де­сять фа­хів­ців, се­ред них — чле­ни вій­сько­во­го ко­ман­ду­ва­н­ня, а та­кож свя­ще­ни­ки-ка­пе­ла­ни.

Мі­ні­стер­ства пла­ну­ють ство­ри­ти чо­ти­ри те­ри­то­рі­аль­них управ­лі­н­ня з пи­тань слу­жби вій­сько­во­го ду­хо­вен­ства: цен­траль­ний, східний, за­хі­дний та пів­ден­ний. Цен­три шта­бів роз­мі­щу­ва­ти­му­ться у Він­ни­ці, Дні­про­пе­тров­ську, Льво­ві та Оде­сі.

На­то­мість чле­ни ре­лі­гій­них ор­га­ні­за­цій най­ближ­чим ча­сом роз­ро­блять зраз­ки тру­до­во­го до­го­во­ру між ка­пе­ла­на­ми та Мі­ні­стер­ством, а та­кож до­го­вір про спів­пра­цю між зброй­ни­ми си­ла­ми та ду­хо­вен­ством що­до опі­ки осо­бо­во­го скла­ду. Ві­та­лій ЯКИМЧУК, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Де­пар­та­мен­ту со­ці­аль­ної та гу­ма­ні­тар­ної по­лі­ти­ки Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни:

— Ка­пе­лан­ська слу­жба в зо­ні АТО над­зви­чай­но по­трі­бна. На­сам­пе­ред то­му, що ми, як ко­жна роз­ви­ну­та кра­ї­на, ма­є­мо дба­ти про ду­хов­ність на­се­ле­н­ня, зокре­ма і сол­да­тів. Крім то­го, за­раз в зо­ні АТО від­су­тня си­сте­ма мо­раль­но-пси­хо­ло­гі­чної ре­а­бі­лі­та­ції. На­ра­зі са­ме зав­дя­ки ро­бо­ті свя­ще­ни­ків вда­є­ться під­три­му­ва­ти нор­маль­ний пси­хо­ло­гі­чний стан вій­сько­вих у екс­тре­маль­них умо­вах. Ни­ні у зо­ні АТО ка­пе­ла­ни пра­цю­ють, як пар­ти­за­ни. Во­ни не ли­ше не ма­ють від­по­від­них місць, де мо­жна про­ве­сти спо­відь чи ін­ші обря­ди, а ча­сто на­віть не ма­ють де їсти чи спа­ти. Якщо ж капелана бра­ти­муть на ро­бо­ту за тру­до­вим до­го­во­ром, він при­їжджа­ти­ме в зо­ну АТО зі сво­їм під­роз­ді­лом, а от­же, йо­го зо­бов’яза­ні роз­мі­сти­ти на­ле­жним чи­ном. Крім цьо­го, ка­пе­ла­ну на­да­ва­ти­ме­ться ста­тус уча­сни­ка бо­йо­вих дій. За­раз є свя­ще­ни­ки, які пра­цю­ють у вій­сько­вих ча­сти­нах, є й ті, хто на пе­ре­до­вій. Ми хо­че­мо стру­кту­ри­зу­ва­ти їхню ді­яль­ність. По­ки на­ша ро­бо­та в цьо­му на­прям­ку ли­ше по­чи­на­є­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.