То­ні БЛIНКЕН: Ро­сій­ська агре­сія плюн­друє Схі­дну Укра­ї­ну...

Про чо­ти­ри основ­ні на­прям­ки до­по­мо­ги США

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Дня­ми в Ки­є­ві з ві­зи­том упер­ше по­бу­вав за­сту­пник держ­се­кре­та­ря США То­ні Блін­кен. Цей дру­гий за ран­гом ди­пло­мат в аме­ри­кан­сько­му зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­му ві­дом­стві під час сво­го пер­шо­го пі­сля при­зна­че­н­ня на по­са­ду тур­не та­кож від­ві­дав Фран­цію, Швей­ца­рію, Ве­ли­ко­бри­та­нію і ФРН. У Бер­лі­ні пі­сля ви­сту­пу в про­від­ній ні­ме­цькій шко­лі пу­блі­чної по­лі­ти­ки Hertie School, від­по­від­а­ю­чи на одне із за­пи­тань, пан Блін­кен на­го­ло­сив: «На мою дум­ку, Укра­ї­на че­рез де­сять ро­ків бу­де де­да­лі біль­ше про­цві­та­ю­чою ча­сти­ною Єв­ро­пи». Екс­клю­зив­не ін­терв’ю «Дню» за­сту­пник держ­се­кре­та­ря роз­по­чав зі сво­їх вра­жень.

— Про­тя­гом мо­го ві­зи­ту уря­дов­ці й пред­став­ни­ки гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства роз­по­ві­ли ме­ні про ви­кли­ки, які пе­ред ни­ми по­ста­ють, а я за­пев­нив у не­змін­ній під­трим­ці Спо­лу­че­них Шта­тів для Укра­ї­ни, її уря­ду і її на­ро­ду на шля­ху до де­мо­кра­ти­чно­го і не­за­ле­жно­го май­бу­тньо­го. Сьо­го­дні це май­бу­тнє в не­без­пе­ці, адже ро­сій­ська агре­сія плюн­друє схі­дну Укра­ї­ну і ста­вить під за­гро­зу на­дію на ці­лі­сну, віль­ну і мир­ну Єв­ро­пу. Якщо Укра­ї­на не бу­де ці­лі­сною, якщо усі лю­ди, що жи­вуть у ній, не бу­дуть віль­ни­ми, і якщо тут не бу­де ми­ру, то в пев­но­му сен­сі і в Єв­ро­пі теж цьо­го не бу­де. Ни­ні­шня кри­за не тіль­ки ста­вить під пи­та­н­ня цей ве­ли­кий єв­ро­пей­ський бу­дів­ни­чий про­ект, а й за­гро­жує вер­хов­ним прин­ци­пам між­на­ро­дно­го по­ряд­ку, який ми всі по­вин­ні за­хи­ща­ти. Ці прин­ци­пи є фун­да­мен­том сво­бо­ди і ста­біль­но­сті.

Те­ри­то­рі­аль­на ці­лі­сність де­мо­кра­ти­чної дер­жа­ви не мо­же бу­ти змі­не­на за до­по­мо­гою си­ли. Якщо ми не за­хи­сти­мо цей прин­цип, кра­ї­ни сві­ту мо­жуть ви­рі­ши­ти, що і їхні ін­те­ре­си теж по­трі­бно про­су­ва­ти за до­по­мо­гою гар­ма­тних ство­лів. Не­від’єм­ним пра­вом гро­ма­дян в де­мо­кра­ти­чно­му су­спіль­стві є віль­но об’єд­ну­ва­ти­ся, ро­би­ти вла­сний ви­бір і ви­зна­чи­ти своє май­бу­тнє. Зов­ні­шні си­ли або кра­ї­ни не по­вин­ні цьо­го ви­рі­шу­ва­ти — ні Спо­лу­че­ні Шта­ти, ні Єв­ро­па, ні Ро­сія. Якщо ми не об­сто­ю­ва­ти­ме­мо цей прин­цип, ве­ли­кі дер­жа­ви отри­ма­ють ін­дуль­ген­цію на за­ля­ку­ва­н­ня і під­по­ряд­ку­ва­н­ня со­бі су­сі­дів. Ми всі за­ці­кав­ле­ні в під­трим­ці цих пра­вил та за­хи­сті гло­баль­ної си­сте­ми, яку ми ви­бу­до­ву­ва­ли ра­зом.

«МИ НА­ДА­ЛИ УКРА­Ї­НІ КРИ­ТИ­ЧНО ВА­ЖЛИ­ВУ ЕКО­НО­МІ­ЧНУ І БЕЗ­ПЕ­КО­ВУ ДО­ПО­МО­ГУ...»

— Де­я­кі укра­їн­ські екс­пер­ти зви­ну­ва­чу­ють США у то­му, що во­ни допу­сти­ли ане­ксію Кри­му та агре­сію на схо­ді Укра­ї­ни, за­яв­ля­ю­чи, що са­ме Аме­ри­ка зму­си­ла на­шу кра­ї­ну від­мо­ви­ти­ся від ядер­но­го ар­се­на­лу — тре­тьо­го за ве­ли­чи­ною у сві­ті — а зго­дом і по­рі­за­ти стра­те­гі­чні бом­бар­ду­валь­ни­ки, фа­кти­чно обез­збро­їв­ши пе­ред ро­сій­ською агре­сі­єю. Як за та­ких умов аме­ри­кан­ський уряд зби­ра­є­ться від­но­ви­ти до се­бе до­ві­ру як кра­ї­ни-під­пи­сан­та Бу­да­пешт­сько­го ме­мо­ран­ду­му і від­но­ви­ти те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни?

— По­зи­ція Укра­ї­ни у сві­ті та її без­пе­ка ду­же ви­гра­ли за ра­ху­нок смі­ли­вих рі­шень, прийня­тих 20 ро­ків то­му, і на­ше пар­тнер­ство бу­ду­є­ться на цих рі­ше­н­нях. Укра­ї­на бу­ла і про­дов­жує бу­ти лі­де­ром сві­то­вих зу­силь що­до ядер­но­го не­роз­по­всю­дже­н­ня, зокре­ма під­твер­див­ши свої зо­бов’яза­н­ня за До­го­во­ром про не­роз­по­всю­дже­н­ня ядер­ної зброї ми­ну­ло­го ро­ку, на двад­ця­ту рі­чни­цю при­єд­на­н­ня до цьо­го до­го­во­ру. Спо­лу­че­ні Шта­ти сер­йо­зно став­ля­ться до сво­єї ролі як сто­ро­ни, що під­пи­са­ла Бу­да­пешт­ський ме­мо­ран­дум 1994 ро­ку, і ми зно­ву під­твер­джу­є­мо на­ші бу­да­пешт­ські зо­бов’яза­н­ня. Ми не­се­мо ко­ле­ктив­ну від­по­від­аль­ність за утвер­дже­н­ня пра­вил, які є клю­чо­ви­ми для між­на­ро­дної си­сте­ми ми­ру, без­пе­ки, про­цві­та­н­ня та сво­бо­ди. Відмова Ро­сії від Бу­да­пешт­сько­го ме­мо­ран­ду­му ста­вить під сум­нів її вір­ність і ін­шим мі­жна­ро­дним уго­дам та під­ри­ває га­ран­тії без­пе­ки, на­да­ні ін­шим ко­ли­шнім ядер­ним дер­жа­вам. І до­по­ки Ро­сія про­дов­жу­ва­ти­ме ігно­ру­ва­ти зо­бов’яза­н­ня, взя­ті 1994 ро­ку, і по­ру­шу­ва­ти­ме су­ве­ре­ні­тет і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни, во­на пла­ти­ти­ме за це до­да­тко­ву ці­ну.

— Ми зна­є­мо, що ре­спу­блі­кан­ці та де­мо­кра­ти в обох па­ла­тах Кон­гре­су ви­ма­га­ють від пре­зи­ден­та Ба­ра­ка Оба­ми по­ста­ви­ти Укра­ї­ні обо­рон­ні озбро­є­н­ня. Що за­ва­жає адмі­ні­стра­ції зро­би­ти це і до­по­мог­ти Укра­ї­ні про­ти­сто­я­ти Ро­сії та під­три­му­ва­ним нею се­па­ра­ти­стам, які не ви­ко­ну­ють мін­ських до­мов­ле­но­стей?

— З са­мо­го по­ча­тку кри­зи ми пра­цю­ва­ли не по­кла­да­ю­чи рук з на­ши­ми європейськими пар­тне­ра­ми, щоб до­сяг­ти ди­пло­ма­ти­чно­го рі­ше­н­ня, що за­без­пе­чить су­ве­ре­ні­тет і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни. Ми не вва­жа­є­мо, що існує вій­сько­ве розв’яза­н­ня ці­єї кри­зи. Ви­хід має бу­ти ди­пло­ма­ти­чним. Ми на­да­ли Укра­ї­ні кри­ти­чно ва­жли­ву еко­но­мі­чну і без­пе­ко­ву до­по­мо­гу, щоб за­хи­сти­ти се­бе, утри­ма­ти еко­но­мі­ку на пла­ву і умо­жли­ви­ти фун­кціо­ну­ва­н­ня енер­ге­ти­чно­го се­кто­ру. 2014 ро­ку ми ви­ді­ли­ли біль­ше 118 млн до­ла­рів у ви­гля­ді не­ле­таль­но­го обла­дна­н­ня та під­го­тов­ки ка­дрів, у то­му чи­слі бро­не­те­хні­ку, бро­не­жи­ле­ти, те­пло­ві­зо­ри і при­ла­ди ні­чно­го ба­че­н­ня, про­ти­мі­но­ме­тні ра­да­ри, ме­ди­чне обла­дна­н­ня та ін­ші пре­дме­ти.

На­да­н­ня Укра­ї­ні ле­таль­ної вій­сько­вої до­по­мо­ги гра­ло б на ру­ку Ро­сії. Все, що ми б на­да­ли, із ви­со­кою ймо­вір­ні­стю бу­ло б у по­двій­но­му-по­трій­но­му об­ся­зі вки­ну­то Ро­сі­єю. Ми це вра­хо­ву­є­мо у сво­їй ті­сній що­ден­ній спів­пра­ці з укра­їн­ським уря­дом над ви­зна­че­н­ням на­ших подаль­ших спіль­них кро­ків у обо­рон­ній сфе­рі. Ми та­кож про­дов­жу­є­мо під­штов­ху­ва­ти Ро­сію і під­три­му­ва­них нею се­па­ра­ти­стів до ви­ко­на­н­ня сво­їх зо­бов’язань згі­дно з узго­дже­ним у Мін­ську у лю­то­му па­ке­том ім­пле­мен­та­ції ве­ре­сне­вих Мін­ських угод. Ми і на­ші єв­ро­пей­ські пар­тне­ри да­ли чі­тко зро­зу­мі­ти: за не­ви­ко­на­н­ня до­ве­де­ться за­пла­ти­ти ще біль­ше.

«МИ ГО­ТО­ВІ ПІД­ВИ­ЩУ­ВА­ТИ ПЛА­ТУ ДО­ТИ, ДО­КИ РО­СІЯ І СЕ­ПА­РА­ТИ­СТИ НЕ ДОТРИМАЮТЬСЯ ЗО­БОВ’ЯЗАНЬ...»

— Се­на­тор Джон Мак­кейн ска­зав в ін­терв’ю «Дню», що НАТО та За­хід не ма­ють стра­те­гії що­до про­ти­сто­я­н­ня ро­сій­ській агре­сії в Укра­ї­ні. Що ви ду­ма­є­те з цьо­го при­во­ду?

— Я не зго­ден з оцін­кою се­на­то­ра Мак­кей­на. Спо­лу­че­ні Шта­ти і на­ші єв­ро­пей­ські пар­тне­ри зо­се­ре­джу­ва­ли­ся про­тя­гом усі­єї ці­єї кри­зи на чо­ти­рьох основ­них на­прям­ках:

— Ми на­да­ли Укра­ї­ні чи­ма­лу еко­но­мі­чну до­по­мо­гу, до­по­мо­гу в га­лу­зі без­пе­ки та ін­шу під­трим­ку.

— Ми пра­цю­ва­ли, щоб за­пев­ни­ти на­ших со­ю­зни­ків по НАТО у їхній за­хи­ще­но­сті та ство­ри­ти пра­кти­чно по- стій­ну вій­сько­ву при­су­тність на су­хо­до­лі, у мо­рі та у по­ві­трі при­фрон­то­вих дер­жав.

— Ми про­дов­жу­ва­ли ди­пло­ма­ти­чні зу­си­л­ля, які єди­ні мо­жуть при­ве­сти до ста­ло­го розв’яза­н­ня кон­флі­кту в Схі­дній Укра­ї­ні.

— Ми на­ма­га­ли­ся під­ви­щи­ти пла­ту для Ро­сії за її де­ста­бі­лі­зу­ю­чі та руй­нів­ні дії в Укра­ї­ні.

Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що ці ди­пло­ма­ти­чні зу­си­л­ля при­зве­дуть до трив­ко­го ми­ру в Схі­дній Укра­ї­ні, але го­то­ві під­ви­щу­ва­ти пла­ту, до­по­ки Ро­сія і під­три­му­ва­ні нею се­па­ра­ти­сти не ви­ко­на­ють зо­бов’язань від­по­від­но до угод у Мін­ську у ве­ре­сні та лю­то­му.

Спо­лу­че­ні Шта­ти та ЄС пра­цю­ва­ли спіль­но, по­слі­дов­но на­кла­да­ю­чи но­ві рів­ні жорс­тких сан­кцій, щоб при­му­си­ти Ро­сію змі­ни­ти свій курс. У ре­зуль­та­ті ро­сій­ська еко­но­мі­ка зна­хо­ди­ться у віль­но­му па­дін­ні. Курс ру­бля зни­зив­ся на 50 %. При­бли­зно 151 млрд дол. ка­пі­та­лу ви­ве­де­но з кра­ї­ни. Ро­сій­ська еко­но­мі­ка, за про­гно­за­ми, впа­де цьо­го ро­ку в ре­це­сію. Кре­ди­тний рей­тинг Ро­сії за­раз до­сяг «сміт­тє­во­го» ста­ту­су. Па­ді­н­ня цін на на­фту зро­би­ло про­бле­му ще го­стрі­шою для Ро­сії. Але я хо­чу під­кре­сли­ти, що ме­та на­шої від­по­віді — не зав­да­ти шко­ди ро­сі­я­нам і не ски­ну­ти Пу­ті­на. Це про­сто ре­а­кція на дії Ро­сії в Кри­му і на схо­ді Укра­ї­ни, щоб пе­ре­ко­на­ти Мо­скву при­пи­ни­ти свою агре­сію.

— Ка­жу­чи про стра­те­гію, що ви ду­ма­є­те про ідею на­да­н­ня Укра­ї­ні ста­ту­су го­лов­но­го со­ю­зни­ка не чле­на НАТО чи аль­тер­на­ти­ву — під­пи­са­н­ня без­пе­ко­вої уго­ди, на кшталт та­кої, яка існує між Япо­ні­єю та США?

— Дво­сто­ро­н­ня до­по­мо­га США Укра­ї­ні вже ви­хо­дить за рам­ки ста­ту­су основ­но­го со­ю­зни­ка, що не вхо­дить до НАТО. Крім то­го, якщо вра­ху­ва­ти участь Укра­ї­ни в про­гра­мі НАТО «Пар­тнер­ство за­ра­ди ми­ру» і її осо­бли­ве пар­тнер­ство з НАТО шля­хом Ко­мі­сії НАТО — Укра­ї­на, то оче­ви­дно, що на­ша спів­пра­ця ні­ко­ли не бу­ла та­кою силь­ною. Ми ма­є­мо та­кож мі­цну осно­ву для дво­сто­рон­ньої вій­сько­вої вза­є­мо­дії, із що­квар­таль­ни­ми зу­стрі­ча­ми на ви­щих рів­нях між Єв­ро­пей­ським ко­ман­ду­ва­н­ням США та Мі­ні­стер­ством обо­ро­ни Укра­ї­ни. Ці кон­та­кти спря­мо­ву­ють на­ші зу­си­л­ля з обо­рон­но­го спів­ро­бі­тни­цтва.

— Па­не Блін­кен, а як ви по­ясни­те те, що ва­ша адмі­ні­стра­ція не по­ка­ра­ла Ро­сію но­ви­ми сан­кці­я­ми за по­ру­ше­н­ня до­мов­ле­но­стей Мінськ-2, зокре­ма за те, що під­три­му­ва­ні Ро­сі­єю се­па­ра­ти­сти за­хо­пи­ли Де­баль­це­во пі­сля під­пи­са­н­ня цих до­мов­ле­но­стей?

— Ро­сія і се­па­ра­ти­сти і ра­ні­ше не пов­ною мі­рою ви­ко­ну­ва­ли свої зо­бов’яза­н­ня, під яки­ми во­ни під­пи­са­ли­ся у Мін­ських уго­дах та у пла­ні ре­а­лі­за­ції до­мов­ле­но­стей від 12 лю­то­го. Це не­при­пу­сти­мо. Якщо та­ка їхня по­ве­дін­ка про­дов­жу­ва­ти­ме­ться, га- даю, ви по­ба­чи­те, як наш тиск по­си­лю­ва­ти­ме­ться, зокре­ма за ра­ху­нок но­вих еко­но­мі­чних сан­кцій з бо­ку Спо­лу­че­них Шта­тів і Єв­ро­пи. З дру­го­го бо­ку, якщо Ро­сія і се­па­ра­ти­сти ви­ко­на­ють свої зо­бов’яза­н­ня, ми зні­ме­мо сан­кції і при­ві­та­є­мо по­вер­не­н­ня Ро­сії у між­на­ро­дне спів­то­ва­ри­ство, де про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків ро­би­ли чи­ма­ло за­для її ін­те­гра­ції. Це те, чо­го нам хо­ті­ло­ся б най­біль­ше.

«МИ ВЕ­ДЕ­МО ДІА­ЛОГ ПРО БО­РОТЬ­БУ З КО­РУ­ПЦІ­ЄЮ У СТО­ЛИ­ЦЯХ БА­ГА­ТЬОХ КРА­ЇН СВІ­ТУ...»

— Ми роз­та­шо­ва­ні по­руч із Ро­сі­єю і ба­чи­мо кра­ще, ніж будь-хто, як во­на ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­вує екс­порт ко­ру­пції в Єв­ро­пу. Чи мо­же адмі­ні­стра­ція США до­по­мог­ти ви­кри­ти це яви­ще і роз­бу­ди­ти Єв­ро­пу?

— Ко руп ція — це рак, який роз’їдає ві­ру лю­дей в ке­рів­ни­цтво і ство­рює де­ста­бі­лі­зу­ю­чі чер­во­то­чи­ни впли­ву для злов­ми­сних суб’єктів — чи то ін­ших дер­жав, чи транс­на­ціо­наль­них ор­га­ні­зо­ва­них зло­чин­них ор­га­ні­за­цій. У пер­ші дні пі­сля то­го, як ко­ли­шній пре­зи­дент Яну­ко­вич по­ки­нув свій бун­дю­чний ма­є­ток, укра­їн­ці пе­ре­ко­на­ли­ся, на­скіль­ки силь­но ко руп ція пі ді рва ла май бут нє їхньої кра­ї­ни.

Спо­лу­че­ні Шта­ти пра­цю­ють із ши­ро­ким ко­лом пар­тне­рів та їхніх гро­ма­дян­ських су­спільств із ме­тою змі­цне­н­ня ін­сти­ту­цій­ної зда­тно­сті та стій­ко­сті, під­ви­ще­н­ня про­зо­ро­сті та під­трим­ки зу­силь із від­сі­чі сто­рон­нім си­лам, що ви­ко­ри­сто­ву­ють ко­ру­пцію як ін­стру­мент для де­ста­бі­лі­за­ції уря­дів ін­ших кра­їн і са­мих кра­їн.

Шля­хом аме­ри­кан­ської до­по­мо­ги ми під­три­му­є­мо про­гра­ми, що під­ви­щу­ють ін­фор­мо­ва­ність гро­мад­сько­сті про ко­ру­пцію; про­су­ва­ють пра­во­ві ре­фор­ми; від­сі­ка­ють мо­жли­во­сті ко­ру­пцій­ної по­ве­дін­ки; під­ви­щу­ють по­тен­ці­ал уря­дів у здій­снен­ні ан­ти­ко­ру­пцій­них ре­форм, осо­бли­во в та­ких ца­ри­нах, як охо­ро­на здо­ров’я і по­лі­ція; змі­цню­ють ан­ти­ко­ру­пцій­ну ді­яль­ність гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства.

Ми ба­чи­мо зна­чний про­грес тут, в Укра­ї­ні. Ра­да при­ймає за­ко­ни для під­ви­ще­н­ня про­зо­ро­сті дер­жав­них за­ку­пі­вель та змен­ше­н­ня мар­но­трат­ства і ко­ру­пції в уря­до­вих стру­кту­рах. Ве­ду­ться ро­бо­ти з очи­ще­н­ня енер­ге­ти­чно­го се­кто­ра Укра­ї­ни, із біль­шої про­зо­ро­сті бан­ків­ської си­сте­ми, із по­лі­пше­н­ня клі­ма­ту для бі­зне­су та за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій. Я на­тхне­ний ство­ре­н­ням но­во­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го агент­ства та змі­цне­н­ням Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри.

Ми ве­де­мо діа­лог про бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю в сто­ли­цях ба­га­тьох кра­їн сві­ту — від Брюс­се­ля до Банг­ко­ка — і осо­бли­во зо­се­ре­джу­є­мо­ся на охо­плен­ні кра­їн Цен­траль­ної та Схі­дної Єв­ро­пи і під­трим­ці їхніх гро­ма­дян­ських су­спільств.

ТО­НІ БЛІН­КЕН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.