Єв­ро­па хо­че ма­ти вла­сну ар­мію

Екс­пер­ти «Дня» — про ре­а­лі­сти­чність іні­ці­а­ти­ви го­ло­ви Єв­ро­ко­мі­сії Жан-Кло­да Юн­ке­ра

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, Ігор САМОКИШ, «День»

Схо­же, в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі зро­зумі­ли, що в су­ча­сно­му сві­ті вій­сько­ва по­ту­га озна­чає все-та­ки біль­ше, аніж еко­но­мі­чний по­тен­ці­ал. Са­ме так мо­жна роз­гля­да­ти за­яву го­ло­ви Єв­ро­ко­мі­сії Жа­на­Кло­да Юн­ке­ра, який за­про­по­ну­вав ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми ство­ри­ти єв­ро­пей­ську ар­мію. В ін­терв’ю ні­ме­цько­му ви­дан­ню Welt am Sonntag Юн­кер осо­бли­во на­го­ло­сив на сим­во­лі­чно­му зна­чен­ні цьо­го про­е­кту. «Спіль­ні єв­ро­пей­ські зброй­ні си­ли по­ка­жуть усьо­му сві­то­ві, що між кра­ї­на­ми ЄС ні­ко­ли не бу­де вій­ни, — за­явив по­лі­тик, до­дав­ши: — Єв­ро­па остан­нім ча­сом сут­тє­во втра­ти­ла пре­стиж, на­віть у зов­ні­шній по­лі­ти­ці нас пе­ре­ста­ють спри­йма­ти сер­йо­зно». Во­дно­час Юн­кер за­зна­чив, що не йде­ться про кон­ку­рен­цію з НАТО, а про те, щоб Єв­ро­па мо­гла бра­ти біль­ше від­по­від­аль­но­сті за те, що від­бу­ва­є­ться у сві­ті.

Крім то­го, го­ло­ва Єв­ро­ко­мі­сії за­явив, що спіль­на ар­мія ЄС мо­же слу­жи­ти стри­му­ю­чим чин­ни­ком і бу­ти ко­ри­сною під час укра­їн­ської кри­зи. «Зі сво­єю вла­сною ар­мі­єю Єв­ро­па мо­же ре­а­гу­ва­ти на­дій­но у ра­зі ви­ни­кне­н­ня за­гро­зи ми­ру в кра­ї­ні-чле­ні ЄС чи в су­сі­дній кра­ї­ні», — ска­зав Юн­кер.

Ідею зі ство­ре­н­ня єв­ро­пей­ської ар­мії під­три­ма­ли фе­де­раль­ний кан­цлер Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ла Мер­кель та віцеканцлер, мі­ністр за­кор­дон­них справ ФРНФранк- Валь­тер Штайн­ма­єр. Однак обоє по­лі­ти­ків на­го­ло­си­ли, що та­кий про­ект мо­же бу­ти здій­сне­ний у дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві та по­тре­бує де­таль­но­го обго­во­ре­н­ня на рів­ні Єв­ро­со­ю­зу.

Мі­ністр обо­ро­ни Ні­меч­чи­ни Ур­су­ла фон дер Ля­єн на­го­ло­си­ла при цьо­му, що ар­мія ЄС, у ра­зі її ство­ре­н­ня, не бу­де аль­тер­на­ти­вою НАТО, а ли­ше « змі­цню­ва­ти­ме єв­ро­пей­ську опо­ру транс­а­тлан­ти­чно­го альян­су » . Під­трим­ку вже ви­сло­вив і пре­зи­дент Фін­лян­дії Са­у­лі Ні­ї­ні­сте, за­зна­чив­ши, що за­сну­ва­н­ня вла­сно­го війська ста­ло б сер­йо­зним кро­ком Єв­ро­со­ю­зу для за­хи­сту йо­го цін­но­стей.

З ін­шо­го бо­ку, про­ти ство­ре­н­ня єв­ро­пей­ської ар­мії ви­сту­пи­ла Бри­та­нія. Ре­чник бри­тан­сько­го уря­ду за­явив із цьо­го при­во­ду: «На­ша по­зи­ція є аб­со­лю­тно чі­ткою, обо­ро­на є від­по­від­аль­ні­стю на­ції, а не ЄС, і тут не­має жо­дних пер­спе­ктив, що ця по­зи­ція змі­ни­ться, як і не­має пер­спе­кти­ви єв­ро­пей­ської ар­мії».

Ро­сія, яка по­стій­но на­ма­га­є­ться роз­ко­ло­ти ЄС і НАТО, теж ви­сту­пає про­ти ство­ре­н­ня єв­ро­пей­ської ар­мії. Пер­ший за­сту­пник ке­рів­ни­ка фра­кції « Еди­ная Рос­сия » в Дер­жду­мі Франц Клін­це­вич за­явив: « якщо Єв­ро­со­юз ство­рить єди­не вій­сько, це «мо­же зі­гра­ти роль про­во­ка­ції». І до цьо­го до­дав ще та­кий ар­гу­мент: «У наш ядер­ний час до­да­тко­ві ар­мії без­пе­ки не га­ран­ту­ють».

«ЦЮ АР­МІЮ СТВО­РЮ­ЮТЬ ДЛЯ ЗА­БЕЗ­ПЕ­ЧЕ­Н­НЯ ОБО­РО­НИ ВЛА­СНОЇ ТЕ­РИ­ТО­РІЇ»

Ігор КАБАНЕНКО, адмі­рал, ек­сперт з пи­тань обо­ро­ни та без­пе­ки, по­лі­тик, Київ:

— У Єв­ро­со­ю­зі існу­ють мо­жли­во­сті ство­ре­н­ня ар­мії, але тре­ба по­ди­ви­ти­ся на істо­рію цьо­го пи­та­н­ня. Ра­ні­ше бу­ли ство­ре­ні бо­йо­ві та­кти­чні гру­пи ЄС — це си­ли швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня з від­по­від­ни­ми спро­мо­жно­стя­ми, озбро­є­н­ням, си­сте­мою роз­від­ки і за­без­пе­че­н­ням. Пе­ред­ба­ча­ло­ся, що в цих си­лах бу­де близь­ко 60 тис. осіб. Во­дно­час свої опе­ра­тив­ні спро­мо­жно­сті, пе­ред­ба­че­ні НАТО, во­ни так і не на­бу­ли.

Ці бо­йо­ві та­кти­чні гру­пи фор­му­ю­ться, але за­ли­ши­ли­ся на рів­ні на­ціо­наль­ної від­по­від­аль­но­сті, без си­стем­них, пла­но­вих акти­ва­цій та пе­ре­ві­рок для то­го, що­би під­твер­ди­ти рі­вень спро­мо­жно­сті, який бу­ло за­яв­ле­но на па­пе­рі.

Ство­ре­н­ня єв­ро­пей­ської ар­мії не за­гро­жує ко­ле­ктив­ним під­хо­дам і со­лі­дар­но­сті все­ре­ди­ні НАТО і не спри- чи­нить йо­го роз­ко­лу. Альянс про­су­нув­ся зна­чно да­лі в пи­та­н­нях пра­кти­чно­го за­без­пе­че­н­ня ко­ле­ктив­ної без­пе­ки.

Що ж до за­яв Ро­сії про­ти ці­єї іні­ці­а­ти­ви Юн­ке­ра, то тут оче­ви­дна під­мі­на тер­мі­но­ло­гії та прин­ци­по­вих ре­чей. Ця ар­мія ство­рю­є­ться для за­без­пе­че­н­ня обо­ро­ни вла­сної те­ри­то­рії. На­віть у до­ку­мен­тах ООН та ОБСЄ, Гель­сін­ській де­кла­ра­ції вста­нов­ле­но, що ко­жна на­ція має пра­во на са­мо­за­хист. Якщо йде­ться про за­хист, то за­без­пе­че­н­ня не­об­хі­дно­го рів­ня са­мо­за­хи­сту від­рі­зня­є­ться від роз­ма­ху­ва­н­ня ядер­ним ки­єм та по­гроз усім нав­ко­ло: якщо зро­би­те так, як ме­ні не по­до­ба­є­ться, то бу­де щось стра­шне. Ні бо­йо­ві та­кти­чні гру­пи, ні Си­ли ре­а­гу­ва­н­ня НАТО не бу­ли спря­мо­ва­ні на за­во­ю­ва­н­ня но­вих те­ри­то­рій — во­ни на­ді­ле­ні су­то обо­рон­ни­ми фун­кці­я­ми.

«НА­БА­ГА­ТО КРА­ЩЕ ТА ПРАКТИЧНІШЕ ПЕ­РЕ­ТВО­РИ­ТИ ФРАН­ЦУЗЬ­КИЙ ІНО­ЗЕМ­НИЙ ЛЕГІОН НА ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКИЙ ІНО­ЗЕМ­НИЙ ЛЕГІОН»

Едвард ЛУ­КАС, стар­ший ві­це-пре­зи­дент Цен­тру ана­лі­зу єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки, ав­тор книж­ки «Но­ва хо­ло­дна вій­на: як Кремль по­гро­жує Ро­сії та За­хо­ду», Лон­дон:

— Це хо­ро­ша ідея, але її не мо­жна спри­йма­ти всер­йоз. Як мо­жна ство­ри­ти єв­ро­пей­ську ар­мію, осо­бли­во якщо Бри­та­нія та Ту­реч­чи­на (дві з трьох справ­жніх мі­лі­тар­них дер­жав) не зби­ра­ю­ться бра­ти в цьо­му участь. На­ба­га­то кра­ще та практичніше бу­ло б пе­ре­тво­ри­ти фран­цузь­кий іно­зем­ний легіон на єв­ро­пей­ський іно­зем­ний легіон.

«В ОСЯ­ЖНО­МУ МАЙ­БУ­ТНЬО­МУ НАТО ЗА­ЛИ­ША­ТИ­МЕ­ТЬСЯ ОСНО­ВОЮ ОБО­РО­НИ ЗА­ХО­ДУ ПРО­ТИ АГРЕ­СІЇ»

Ро­лан ФРОЙДЕНШТАЙН, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Цен­тру Мар­тен­са, Брюс­сель:

— Зі сво­їм за­кли­ком ство­ри­ти ар­мію ЄС Юн­кер не ска­зав ні­чо­го прин­ци­по­во но­во­го. То­му ні­ме­цький мі­ністр обо­ро­ни Ур­су­ла фон дер Ля­єн та ін­ші ні­ме­цькі по­лі­ти­ки швид­ко під­три­ма­ли йо­го. Юн­кер на­го­ло­сив, що це дов­го­стро­ко­ва пер­спе­кти­ва, і як та­ка во­на завжди бу­ла не­від’єм­ною ча­сти­ною про­гра­ми ство­ре­н­ня ті­сні­шо­го со­ю­зу. Але тут є пев­на не­по­слі­дов­ність, зокре­ма в то­му, чи пра­гне­н­ня Юн­ке­ра ство­ри­ти єв­ро­пей­ську ар­мію є си­гна­лом Ро­сії, що ЄС сер­йо­зно ста­ви­ться до за­хи­сту сво­їх цін­но­стей. То­му що в цьо­му ра­зі по­трі­бно вже за­раз ма­ти ар­мію ЄС. На ща­стя, за­раз існує НАТО зі стат­тею 5 про га­ран­тії вза­єм­ної обо­ро­ни. І в ося­жно­му май­бу­тньо­му НАТО за­ли­ша­ти­ме­ться осно­вою обо­ро­ни За­хо­ду про­ти агре­сії. З ін­шо­го бо­ку, в ося­жно­му май­бу­тньо­му Єв­ро­па по­вин­на по­кла­да­ти­ся на ті­сну спів­пра­цю зі Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми і Канадою з ме­тою за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки, осо­бли­во в пи­тан­ні ядер­но­го стри­му­ва­н­ня. ЄС та йо­го дер­жа­ви- чле­ни по­вин­ні, однак, акти­ві­зу­ва­ти свої зу­си­л­ля з вій­сько­вої мо­дер­ні­за­ції та « об’ єд­на­н­ня і спіль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня» за­со­бів обо­ро­ни, щоб ефе­ктив­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти обо­рон­ні ви­да­тки. Це вклю­чає більш ви­со­кі ви­тра­ти на обо­ро­ну, але ви­хо­дить да­ле­ко за ме­жі ви­ко­ри­ста­н­ня вій­сько­вих стру­ктур спіль­но між дво­ма або кіль­ко­ма кра­ї­на­ми, а та­кож змі­цне­н­ня по­тен­ці­а­лу в про­ве­ден­ні спіль­них мі­сій у ме­жах « по­стій­но­го стру­кту­ро­ва­но­го спів­ро­бі­тни­цтва » , про­пи­са­но­го в Лі­са­бон­сько­му до­го­во­рі. Та­кож не­об­хі­дни­ми є по­си­ле­н­ня ролі ко­ор­ди­на­ції обо­рон­ної по­лі­ти­ки в уста­но­вах ЄС (пар­ла­мен­ті, Ра­ді ЄС) та по­лі­пше­н­ня спів­пра­ці в на­у­ко­во- до­слі­дних уста­но­вах і що­до ви­ро­бни­цтва зброї. Все це бу­ді­вель­ні бло­ки то­го, що одно­го чу­до­во­го дня в май­бу­тньо­му ста­не ре­аль­ною єв­ро­пей­ською обо­ро­ною, за чим на­ра­зі ува­жно сте­жить НАТО.

ФОТО РЕЙТЕР

ЮН­КЕР І МЕР­КЕЛЬ — ЗА СТВО­РЕ­Н­НЯ АР­МІЇ ЄС. ТА ЧИ РЕ­А­ЛІ­ЗУ­ЮТЬ ВО­НИ ЦЮ ІДЕЮ — ВЕ­ЛИ­КЕ ПИ­ТА­Н­НЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.