100 днів по­стмай­дан­но­го пар­ла­мен­ту

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Учо­ра на прес-кон­фе­рен­ції спі­кер пар­ла­мен­ту Во­ло­ди­мир Грой­сман під­бив під­сум­ки пер­ших 100 днів ро­бо­ти Вер­хов­ної Ра­ди VIII скли­ка­н­ня. «Для ме­не це над­зви­чай­но ва­жли­вий пе­рі­од, за який ми фор­му­ва­лись як український пар­ла­мент, зокре­ма фор­му­ва­лась і ко­а­лі­ція», — за­зна­чив Грой­сман під час всту­пно­го сло­ва на прес-кон­фе­рен­ції у сті­нах Ра­ди. У сво­їй пре­зен­та­ції го­ло­ва ВРУ пред­ста­вив ста­ти­сти­ку її ро­бо­ти. Так, за ці 100 днів бу­ло вне­се­но на роз­гляд 770 окре­мих за­ко­но­про­е­ктів, бу­ло роз­гля­ну­то 300 та ухва­ле­но 82 за­ко­но­про­е­кти на 33 пле­нар­них за­сі­да­н­нях. «Це опти­мі­сти­чно з то­чки зо­ру здій­сне­н­ня ре­форм», — оці­нив ді­яль­ність Вер­хов­ної Ра­ди Во­ло­ди­мир Грой­сман.

Що ж до кон­кре­тної за­ко­но­дав­чої ді­яль­но­сті, то спі­кер пар­ла­мен­ту роз­по­вів про сут­тє­ві змі­ни в за­ко­но­дав­стві в сфе­рі на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни, що­до су­до­устрою та бо­роть­би з ко­ру­пці­єю. Тор­кнув­ся Во­ло­ди­мир Грой­сман й одно­го най­ва­жли­ві­ших пи­тань по­ряд­ку ден­но­го кра­ї­ни — де­цен­тра­лі­за­ції. Тут він зга­дав про за­кон про до­бро­віль­не об’єд­на­н­ня те­ри­то­рі­аль­них гро­мад, впро­ва­дже­ну си­сте­му де­цен­тра­лі­за­ції фі­нан­сів і ін. «Без про­ве­де­н­ня де­цен­тра­лі­за­ції на осно­ві мі­сце­вої вла­ди, яку оби­ра­ють лю­ди, ми не мо­же­мо по­бу­ду­ва­ти які­сну си­сте­му ні в осві­ті, ні в охо­ро­ні здо­ров’я, ні в еко­но­мі­ці», — за­зна­чив Грой­сман.

Го­ло­ва Вер­хов­ної Ра­ди та­кож роз­по­вів і про зов­ні­шньо­по­лі­ти­чний аспект ро­бо­ти пар­ла­мен­ту: «Ми на весь світ за­яви­ли, що ми не по­за­бло­ко­ва кра­ї­на і хо­че­мо по­си­лю­ва­ти спів­пра­цю з кра­ї­на­ми НАТО, ін­те­гру­ва­тись в ЄС. Ми вжи­ва­є­мо всіх за­хо­дів у всіх між­на­ро­дних ін­сти­ту­ці­ях що­до ви­зво­ле­н­ня на­шої ко­ле­ги На­дії Сав­чен­ко. Ми ви­зна­ли, що Ро­сія є кра­ї­ною-агре­со­ром».

Во­ло­ди­мир Грой­сман роз­по­вів і про подаль­шу ді­яль­ність пар­ла­мен­ту, опи­са­ну в Пла­ні за­ко­но­дав­чо­го за­без­пе­че­н­ня ре­форм. «У нас ви­зна­че­но 300 рі­зних до­ку­мен­тів, які не­об­хі­дно прийня­ти, з них 95 — ком­пле­ксні за­ко­ни. Біль­шість пла­нів сто­їть до кін­ця ро­ку, оскіль­ки си­стем­ні ре­фор­ми ми ма­є­мо про­ве­сти са­ме в 2015 ро­ці».

Ек­сперт: «Ра­да пра­цю­ва­ла до­ста­тньо ре­зуль­та­тив­но, але по­си­ле­н­ня ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті де­пу­та­тів стає де­да­лі акту­аль­ні­шим»

Від­по­від­а­ю­чи на пи­та­н­ня «Дня», го­ло­ва пар­ла­мен­ту та­кож роз­по­вів, що ни­ні ство­ре­н­ня ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій слід че­ка­ти най­ближ­чим ча­сом.

Окре­мо Грой­сман тор­кнув­ся пи­та­н­ня ди­сци­плі­ни в пар­ла­мен­ті та ста­ну ко­а­лі­ції: «Бу­ло не так ба­га­то ви­пад­ків не­пер­со­наль­но­го го­ло­су­ва­н­ня, бі­йок і ін­ших ре­чей, які не ство­рю­ють ав­то­ри­тет. Це тре­ба змі­ню­ва­ти в то­му чи­слі шля­хом роз­роб­ки ко­де­ксу по­ве­дін­ки де­пу­та­тів. Куль­ту­ру по­трі­бно від­нов­лю­ва­ти. Мо­жли­во, це тре­ба ви­рі­шу­ва­ти те­хні­чни­ми за­хо­да­ми». «Я за­ре­є­стру­вав змі­ни до ре­гла­мен­ту, які збіль­шу­ють від­по­від­аль­ність до ви­да­ле­н­ня з за­ли на 15 пле­нар­них за­сі­дань. 100 днів — це пер­ший етап, ко­ли чле­ни ко­а­лі­ції між со­бою зро­зумі­ли фор­ма­ти вза­є­мо­дії. То­му я оці­нюю си­ту­а­цію в ко­а­лі­ції ціл­ком здо­ро­вою», — уто­чнив Во­ло­ди­мир Грой­сман, від­по­від­а­ю­чи на пи­та­н­ня жур­на­лі­стів.

Не­що­дав­но фонд «Де­мо­кра­ти­чні іні­ці­а­ти­ви» ім. Іль­ка Ку­че­рі­ва про­вів опи­ту­ва­н­ня се­ред екс­пер­тів, які оці­ни­ли ді­яль­ність Вер­хов­ної Ра­ди за пер­ші 100 днів її ро­бо­ти. Так, 31 ек­сперт ви­сло­вив не­за­до­во­ле­н­ня ро­бо­тою пар­ла­мен­ту і ли­ше 10 за­яви­ли, що ді­яль­ність ра­ди їх вла­што­вує. Опи­та­ні від­мі­ти­ли по­кра­ще­н­ня яко­сті скла­ду де­пу­тат­сько­го кор­пу­су, а по­зи­тив­ни­ми по­ді­я­ми на­зва­ли ство­ре­н­ня ко­а­лі­ції та фор­му­ва­н­ня уря­ду. Про­те, не­га­тив­ної оцін­ки отри­мав про­цес прийня­т­тя бю­дже­ту та від­хід від ко­а­лі­цій­ної уго­ди. В ці­ло­му екс­пер­ти оці­ни­ли ді­яль­ність Вер­хов­ної Ра­ди VIII скли­ка­н­ня у 4,2 з 10 мо­жли­вих ба­лів.

Во­ло­ди­мир ФЕ­СЕН­КО, по­лі­то­лог:

— Вер­хов­на Ра­да пра­цю­ва­ла ці 100 днів до­ста­тньо ре­зуль­та­тив­но і більш плі­дно, ніж по­пе­ре­дні скли­ка­н­ня. На жаль, про­яв­ля­є­ться ба­га­то про­блем, і чим да­лі, тим їх біль­ше.

У Ра­ди є ста­рі хво­ро­би — низь­кий рі­вень ди­сци­плі­ни де­пу­та­тів, про­гу­ли. Окрім цьо­го, є ве­ли­ка про­бле­ма з ор­га­ні­за­ці­єю ро­бо­ти пар­ла­мент­ських ко­мі­те­тів — до­во­лі ча­сто там про­сто не­має кво­ру­му. На жаль, ані фра­кції, ані са­мі ко­мі­те­ти не мо­жуть ви­рі­ши­ти цю про­бле­му, то­му по­си­ле­н­ня ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті де­пу­та­тів стає все більш акту­аль­ним.

Є пи­та­н­ня і до ро­бо­ти ко­а­лі­ції. Пар­ла­мент­ська біль­шість, як де­мо­кра­ти­чний кон­со­лі­до­ва­ний ін­сти­тут, пра­цює із пе­ре­бо­я­ми. З одно­го бо­ку, є її ре­зуль­та­тив­на ро­бо­та — во­на за­без­пе­чу­ва­ла до­ста­тньо швид­ке ви­рі­ше­н­ня ка­дро­вих пи­тань, про­го­ло­су­ва­ла скла­дні й ду­же су­пе­ре­чли­ві бю­дже­тні пи­та­н­ня. Про­те, з ін­шо­го бо­ку, ми по­ба­чи­ли по­си­ле­н­ня про­ти­річ все­ре­ди­ні ко­а­лі­ції і ця про­бле­ма на­да­лі бу­де все більш акту­аль­ною.

На жаль, є сер­йо­зне від­ста­ва­н­ня і іно­ді галь­му­ва­н­ня ви­ко­на­н­ня ко­а­лі­цій­ної уго­ди. Ко­а­лі­цій­ні ін­сти­ту­ти — Ра­да ко­а­лі­ції, Зі­бра­н­ня ко­а­лі­ції — пра­цю­ють не­до­ста­тньо ефе­ктив­но. Іно­ді зда­є­ться, що пар­ла­мент­ська біль­шість стає па­сив­ним суб’єктом, який за­йма­є­ться за­ко­но­дав­чим за­без­пе­че­н­ням актив­ної ді­яль­но­сті Пре­зи­ден­та та уря­ду.

Оче­ви­дним є про­грес ро­бо­ти Грой­сма­на як го­ло­ви Ра­ди, який осво­їв­ся на сво­їй по­са­ді, пра­цює до­ста­тньо актив­но і не до­пу­скає сер­йо­зних по­ми­лок.

В ці­ло­му, про­ти­річ­чя та ре­грес в ро­бо­ті ко­а­лі­ції збіль­шу­ва­ти­му­ться і ско­ріш за все про­блем­ною мо­же ста­ти на­сту­пна се­сія Ра­ди. На цій же се­сії пра­кти­чно всі уча­сни­ки біль­шо­сті нав­ряд чи ста­ви­ти­муть пи­та­н­ня про ви­хід з її скла­ду. Про­те, більш акту­аль­ною мо­же ста­ти про­бле­ма за­без­пе­че­н­ня го­ло­су­ва­н­ня що­до рі­зних по­зи­цій — єд­но­сті в ба­га­тьох пи­та­н­нях в ко­а­лі­ції не­має.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.