У зо­ну АТО від­пра­ви­лись но­во­бран­ці «Азо­ву»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

На­ро­дний де­пу­тат: «Всі з цих бій­ців при­йшли до­бро­воль­ця­ми до На­ціо­наль­ної гвар­дії, рі­чни­цю якої Укра­ї­на свя­тку­ва­ти­ме 14 бе­ре­зня»

7бе­ре­зня близь­ко 100 но­во­бран­ців з ба­таль­йо­ну спе­ці­аль­но­го при­зна­че­н­ня «Азов» від­пра­ви­лись у зо­ну АТО, в мі­сто Ма­рі­у­поль. Ви­ру­ши­ли в зо­ну бо­йо­вих дій бій­ці зі сво­єї тре­ну­валь­ної ба­зи, яка роз­та­шо­ва­на на за­во­ді АТЕК в Ки­є­ві. Про це по­ві­дом­ле­но на офі­цій­ній сто­рін­ці « Азо­ву » у Facebook. Тра­ди­цій­но хло­пці про­чи­та­ли мо­ли­тву укра­їн­сько­го на­ціо­на­лі­ста, від­бу­ло­ся про­ща­н­ня з дру­зя­ми та ро­ди­ча­ми.

Пе­ред від­прав­кою бій­ці про­йшли кур­си під­го­тов­ки на тре­ну­валь­них ба­зах пол­ку. За­зна­чи­мо, що ці ба­зи по­бу­до­ва­ні за зраз­ка­ми НАТО. Що уяв­ля­ють со­бою ці ба­зи? Жур­на­лі­сти ма­ли мо­жли­вість озна­йо­ми­тись з цим пи­та­н­ням на­о­чно. Пі­сля уро­чи­сто­стей жур­на­лі­сти по­спіл­ку­ва­тись з бій­ця­ми і ін­стру­кто­ра­ми ба­таль­йо­ну, а та­кож огля­ну­ти тре­ну­валь­ну ба­зу. ЗМІ по­ка­за­ли вій­сько­ву те­хні­ку «Азо­ву», яка про­хо­дить ре­монт та удо­ско­на­ле­н­ня в це­ху за­во­ду АТЕК.

«Азов» спіль­но «Бла­го­дій­ним фон­дом осві­тніх ін­но­ва­цій», ство­рює уні­каль­ний про­ект по­кра­ще­н­ня та мо­ди­фі­ка­ції пол­ко­вої вій­сько­вої те­хні­ки вла­сни­ми си­ла­ми.

На­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Ан­тон Ге­ра­щен­ко, який був при­су­тній на це­ре­мо­нії, на сво­їй сто­рін­ці у Facebook за­зна­чив, що бій­ці на­вче­ні та­кти­ці, ру­ко­па­шно­му бою, на­ви­чкам ву­ли­чно­го бою і ба­га­тьом ін­шим за­со­бам зни­ще­н­ня во­ро­га. На­вча­лись во­ни, як під­кре­сли Ге­ра­щен­ко, без аме­ри­кансь- ких ін­стру­кто­рів, які напередодні від­мо­ви­лись на­вча­ти укра­їн­ських солдат, не див­ля­чись на обі­цян­ки.

«Ні у ко­го з них не бу­ло стра­ху в очах, ба­жа­н­ня схо­ва­тись від по­віс­тки військ­ко­ма­ту або, як ка­жуть, «від­ко­си­ти», — пи­ше Ан­тон Ге­ра­щен­ко, — Нав­па­ки, всі во­ни при­йшли до­бро­воль­ця­ми до На­ціо­наль­ної гвар­дії, рі­чни­цю якої Укра­ї­на бу­де свя­тку­ва­ти 14 бе­ре­зня».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.