Ан­ти­кри­зо­ві ро­та­ції

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Де­пу­та­ти: тіль­ки-но гро­ші МВФ зай­дуть в Укра­ї­ну, в уря­ді змі­ни­ться 7—9 мі­ні­стрів

Сьо­го­дні Ви­ко­на­вча ра­да МВФ ви­рі­шить чи на­да­ва­ти Укра­ї­ні фі­нан­со­ву до­по­мо­гу в роз­мі­рі 17,5 мі­льяр­да до­ла­рів. Напередодні КМУ до­мо­ви­ли­ся з Фон­дом про но­ву чо­ти­ри­рі­чну кре­ди­тну про­гра­му спів­пра­ці. Що­би отри­ма­ти пер­ший транш гро­шей, пар­ла­мент під­три­мав за­про­по­но­ва­ні уря­дом змі­ни до бю­дже­ту, які сут­тє­во ско­ро­ти­ли со­ці­аль­ні ви­да­тки. Втім, нав­ряд чи за­мо­ро­жу­ва­н­ня ви­да­тків і ско­ро­че­н­ня ви­плат мо­жна на­зва­ти ре­фор­ма­ми, які обі­цяв Яце­нюк, на­би­ра­ю­чи до се­бе в ко­ман­ду мі­ні­стрів-іно­зем­ців. Ви­ни­ка­ють пи­та­н­ня й до ефе­ктив­но­сті ви­ко­на­н­ня са­мої уря­до­вої про­гра­ми. От­же, в Ра­ді за­го­во­ри­ли про мо­жли­ві ка­дро­ві ро­та­ції в Ка­бмі­ні одра­зу пі­сля отри­ма­н­ня кре­ди­ту МВФ. Чи є еко­но­мі­чні під­ста­ви для ви­слов­ле­н­ня не­до­ві­ри уря­ду? І хто з мі­ні­стрів пе­ре­бу­ває в зо­ні ри­зи­ку? Про це «День» за­пи­тав у де­пу­та­тів.

«Про­гра­ма дій уря­ду спря­мо­ва­на на отри­ма­н­ня до­по­мо­ги від МВФ і ста­бі­лі­за­цію бю­дже­ту, на по­кри­т­тя про­фі­ци­ту. Це го­лов­не зав­да­н­ня, яке сьо­го­дні спо­від­ує уряд. Але ми ба­чи­мо, що кро­ки, яки­ми це до­ся­га­є­ться, не ефе­ктив­ні. Від­бу­ва­є­ться ша­ле­на де­валь­ва­ція грив­ні, сплеск цін на то­ва­ри на­ро­дно­го спо­жи­ва­н­ня... То­му в най­ближ­чий час пі­сля отри­ма­н­ня тран­шу тре­ба за­слу­ха­ти уряд на пре­дмет ефе­ктив­но­сті йо­го ді­яль­но­сті та ви­ко­на­н­ня за­твер­дже­ної про­гра­ми», — го­во­рить у коментарі «Дню» за­сту­пник го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки Юрій Со­ло­вей. За йо­го сло­ва­ми, він оці­нює про­гра­му КМУ за по­ка­зни­ком ВВП, де­фі­ци­ту бю­дже­ту, се­ре­дньої за­ро­бі­тної пла­ти. «На­ра­зі ці ма­кро­еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки ма­ють три сце­на­рії роз­ви­тку: опти­мі­сти­чний, пе­си­мі­сти­чний і ней­траль­ний. За най­гір­шо­го — па­ді­н­ня ВВП ста­но­ви­ти­ме 12%, а за опти­мі­сти­чним — 3—4%», — під­су­мо­вує він.

«Не­має кон­кре­тних ре­форм. Хо­чуть зно­ву ути­сну­ти пен­сіо­не­рів, збіль­ши­ти по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня, а це озна­чає, що ма­лий і се­ре­дній бі­знес за­га­ня­ти­муть у тінь і не да­ва­ти­муть роз­ви­ва­ти­ся. Ми з цим не зго­дні і вва­жа­є­мо, що ма­ють бу­ти ін­ші ва­же­лі для сти­му­лю­ва­н­ня еко­но­мі­ки...» — до­дає го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті Сер­гій Ри­бал­ка. На ре­плі­ку ви­да­н­ня, чо­го ж то­ді де­пу­та­ти про­го­ло­су­ва­ли за змі­ни до бю­дже­ту і про­гра­му, від­по­від­ає, «це кра­ще, аніж уза­га­лі зі­рва­ти бю­дже­тний про­цес» і пов­ні­стю йти на по­від­ку МВФ. А так, по­яснює Ри­бал­ка, вда­ло­ся уни­кну­ти одні­єї з сут­тє­вих ви­мог МВФ — під­ви­ще­н­ня пен­сій­но­го ві­ку.

Важ­ко по­ки що об’єктив­но оці­ню­ва­ти ефе­ктив­ність ро­бо­ти Ка­бмі­ну, бо він пра­цює тіль­ки 100 днів, на­то­мість ре­зю­мує на­ро­дний де­пу­тат від «БПП», за­сту­пник го­ло­ви ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті Ру­слан Дем­чак. Але, до­дає він, не мо­жна ли­ши­ти по­за ува­гою фа­ктор ско­ро­че­н­ня бі­знес-актив­но­сті. «Уря­ду не вда­ло­ся зу­пи­ни­ти згор­та­н­ня еко­но­мі­ки. Ми на­віть не го­во­ри­мо про ну­льо­ву то­чку. Я ба­чу, що бі­знес­се­ре­до­ви­ще, го­спо­дар­ські про­це­си спо­віль­ню­ю­ться. Це кри­те­рій не­га­ти­ву. От­же, щось ро­би­ться не так», — ка­же він.

Чи мо­же ста­ти від­су­тність справ­ді по­трі­бних кра­ї­ні еко­но­мі­чних ре­форм під­ста­вою для змі­ни Ка­бмі­ну? Опи­та­ні ви­да­н­ням де­пу­та­ти одно­стай­ні: ка­дро­ві пе­ре­ста­нов­ки бу­дуть, але на­ра­зі го­лов­не пи­та­н­ня — їх мас­шта­бність.

«У «Фрон­ту змін» бло­ку­ю­чий па­кет у ко­а­лі­ції. В цьо­му на­ша при­ре­че­ність. То­му ні­яко­го но­во­го прем’єр-мі­ні­стра не бу­де. Він мо­же з’яви­ти­ся ли­ше пі­сля сер­йо­зних дій у се­ре­ди­ні ці­єї по­лі­ти­чної си­ли. Де­пу­та­ти у «Фрон­ті» ма­ють зро­зу­мі­ти, що ситуація скла­дна. Це бу­де, ко­ли роз­по­чну­ться акції про­те­сту, ша­хта­рі ви­хо­ди­ти­муть під КМУ і в ре­гіо­нах. І то­ді всі зро­зу­мі­ють, що це по­ча­ток кін­ця. Вла­сне йде­ться про сце­на­рій, який був з ро­та­ці­єю Яну­ко­ви­ча», — вва­жає пер­ший за­сту­пник го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, зайня­то­сті та пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня Сер­гій Ка­плін.

Тож прем’єра не змі­нять, але склад Ка­бмі­ну про­сі­ють крізь ка­дро­ве ре­ше­то. «Пі­сля отри­ма­н­ня тран­шу кре­ди­ту МВФ і оста­то­чної ста­бі­лі­за­ції укра­їн­ських фі­нан­сів по­вер­не­мо­ся до пи­та­н­ня від­по­від­аль­но­сті уря­ду і НБУ за фі­нан­со­ву кри­зу», — за­явив лі­дер фра­кції «БПП» Юрій Лу­цен­ко. Во­дно­час він уник від­по­віді чо­го че­ка­ти: пов­ної чи тіль­ки час­тко­вої від­став­ки КМУ. Лу­цен­ко на­тя­кнув, що від­по­від­а­ти має і со­ці­аль­не мі­ні­стер­ство.

Більш ба­га­то­слів­ним був по­за­фра­кцій­ний Бо­ри­слав Бе­ре­за. «Най­ві­ро­гі­дні­ше пі­де Ан­дрій Пи­во­ва­ров (мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри), ві­це-прем’єр за кво­тою ра­ди­ка­лів Ва­ле­рій Вощевський, Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин (мі­ністр енер­ге­ти­ки і ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті), Ай­ва­рес Абро­ма­ві­чус (мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі). По­пе­ре­дньо — 7—9 осіб», — роз­по­від­ає він «Дню» про по­тен­цій­них «від­став­ни­ків». Утім, пре­тен­зії у за­сту­пни­ка го­ло­ви ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань за­по­бі­га­н­ня і про­ти­дії ко­ру­пції є тіль­ки до одно­го з кан­ди­да­тів — Дем­чи­ши­на за кон­тра­кти з Ро­сі­єю. А от Ай­ва­рес ра­зом з го­ло­вою НБУ, при­пу­скає нар­деп, бу­дуть жер­тов­ним ягням для не­вдо­во­ле­но­го на­се­ле­н­ня. «Су­спіль­ство хо­че кар­ди­наль­них змін, а во­ни не від­бу­ва­ю­ться. Якщо їх не­має, то тре­ба по­ка­за­ти, що є їх ви­ди­мість. От­же, ки­мось по­жер­тву­ють. Спо­ча­тку це був Яре­ма. За­раз ви­ма­га­ють Гон­та­ре­ву. Ка­жуть, що на її мі­сце ду­же хо­че Ан­дрій Пи­шний, лю­ди­на з «На­ро­дно­го фрон­ту». На­справ­ді йдуть та­кі силь­ні ігри і бій за фі­нан­со­ві по­то­ки, що мо­жна втра­ти­ти кра­ї­ну», — по­яснює він.

За сло­ва­ми лі­де­ра ра­ди­ка­лів Оле­га Ля­шка він теж зби­ра­є­ться в онов­ле­ний КМУ. З йо­го слів — на по­са­ду пер­шо­го ві­це-прем’єра. Лу­цен­ко не спро­сту­вав і не від­ки­нув цю за­яву Ля­шка. Тож у КМУ мо­же з’яви­ти­ся і до­да­тко­ва по­са­да.

Та­кі пла­ни ре­шта де­пу­та­тів під­три­мує. Але із за­ува­же­н­ня­ми. «Кан­ди­да­ту­ри має ви­зна­чи­ти прем’єр. Але моя по­ра­да — фор­му­ва­ти но­вий склад на від­кри­то­му кон­кур­сі», — го­во­рить у коментарі «Дню» лі­дер­ка «Ба­тьків­щи­ни» Юлія Ти­мо­шен­ко

Не поспішати з но­ви­ми ка­дра­ми ра­дить лі­дер фра­кції «Са­мо­по­міч» Олег Бе­ре­зюк. «Про­ве­де­н­ня тіль­ки пен­сій­них ре­форм до­зво­ляє зро­би­ти ка­дро­ві ро­та­ції в КМУ. Та хто їх здій­сню­ва­ти­ме? Якщо лю­ди, які зна­ти­муть, що пра­цю­ва­ти­муть хо­ча б рік чи пів­то­ра, — одна спра­ва. Але якщо ті, які при­йдуть ро­би­ти схе­му, то встав­лять ко­го тре­ба і пі­дуть», — емо­цій­но ре­зю­мує він у роз­мо­ві з «Днем». На дум­ку Бе­ре­зю­ка, на­ра­зі не­має об’єктив­них по­ка­зни­ків оцін­ки ви­ко­на­н­ня уря­до­вої про­гра­ми. Еко­но­мі­чна де­зін­те­гра­ція та вій­сько­ва агре­сія за­ва­жає ра­ціо­наль­ним оцін­кам. То­му він на­зи­ває пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня КМУ не іна­кше як про­во­ка­ці­єю. «За що звіль­ня­ти мі­ні­стрів? Во­ни на­віть 100 днів не про­пра­цю­ва­ли. Кра­ще спи­тай­те у прем’єра чо­му до­сі не за­твер­дже­ні за­сту­пни­ки мі­ні­стрів? Як­би я був мі­ні­стром, яко­му не да­ва­ли при­зна­чи­ти за­сту­пни­ка, то вже б на­пи­сав за­яву на звіль­не­н­ня і пі­шов», — роз­по­від­ає він про про­бле­му, яка за­ва­жає роз­кри­ти­ся ба­га­тьом чин­ним мі­ні­страм. На дум­ку де­пу­та­та, від­су­тність управ­лін­ської по­лі­ти­ки і куль­ту­ри — го­лов­на про­бле­ма нор­маль­ної ро­бо­ти ни­ні­шньо­го КМУ.

Ко­ли на­ста­не пе­ре­лом­ний мо­мент? «11 бе­ре­зня зу­стріч у МВФ і прийня­т­тя рі­ше­н­ня, а най­пі­зні­ше 19 бе­ре­зня гро­ші ма­ють зай­ти в Укра­ї­ну», — по­яснює Бе­ре­за. Пі­сля цьо­го, на йо­го дум­ку, і ста­ви­ти­муть пи­та­н­ня онов­ле­н­ня Ка­бмі­ну. Із ним по­го­джу­ю­ться й ін­ші де­пу­та­ти.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

У ПАР­ЛА­МЕН­ТІ ПРО­ГНО­ЗУ­ЮТЬ, ЩО ПРЕМ’ЄР АР­СЕ­НІЙ ЯЦЕ­НЮК ЗА­МІ­НИТЬ МІ­НІ­СТРА ЕНЕР­ГЕ­ТИ­КИ І ВУ­ГІЛЬ­НОЇ ПРО­МИ­СЛО­ВО­СТІ ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА ДЕМ­ЧИ­ШИ­НА ТА МІ­НІ­СТРА ЕКО­НО­МІ­ЧНО­ГО РОЗ­ВИ­ТКУ Й ТОР­ГІВ­ЛІ АЙ­ВА­РА­СА АБРО­МА­ВІ­ЧУ­СА. ВТІМ, УЧО­РА СПІ­КЕР ВО­ЛО­ДИ­МИР ГРОЙСМАНСПРОСТУВАВ ЧУ­ТКИ ПРО МО­ЖЛИ­ВЕ ПЕ­РЕ­ФОР­МА­ТУ­ВА­Н­НЯ УРЯ­ДУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.