Чи ро­бить ГПУ ви­снов­ки?

6 червня Ра­да ЄС зно­ву роз­гля­да­ти­ме пи­та­н­ня сан­кцій що­до екс-пре­зи­ден­та Укра­ї­ни та йо­го ото­че­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Єв­ро­па зня­ла сан­кції з кіль­кох ко­ли­шніх укра­їн­ських чи­нов­ни­ків. Як по­ві­дом­ля­ють ЗМІ, із но­во­го сан­кцій­но­го спи­ску зни­кли прі­зви­ща чо­ти­рьох укра­їн­ських чи­нов­ни­ків: ко­ли­шньо­го за­сту­пни­ка гла­ви АП Ан­дрія Пор­тно­ва, ко­ли­шніх очіль­ни­ків СБУ Олександра Яки­мен­ка та Ігоря Ка­лі­ні­на та си­на ко­ли­шньо­го прем’єр-мі­ні­стра Оле­ксія Аза­ро­ва. Во­дно­час ЄС про­дов­жив дію сан­кцій що­до са­мо­го Яну­ко­ви­ча і ще 17 лю­дей з йо­го ото­че­н­ня. Це, зокре­ма, си­ни екс-пре­зи­ден­та Укра­ї­ни — Оле­ксандр і Ві­ктор Яну­ко­ви­чі, екс­гла­ва МВС Укра­ї­ни Ві­та­лій За­хар­чен­ко, екс-ген­про­ку­рор Ві­ктор Пшон­ка та йо­го син Ар­тем Пшон­ка, а та­кож екс-прем’єр Ми­ко­ла Азаров.

«Ра­да ЄС про­дов­жи­ла обме­жу­валь­ні за­хо­ди Єв­ро­со­ю­зу, спря­мо­ва­ні на за­мо­ро­же­н­ня і по­вер­не­н­ня не­за­кон­но при­вла­сне­них дер­жав­них ко­штів Укра­ї­ни. За­хо­ди сто­су­ю­ться за­мо­ро­же­н­ня акти­вів осіб, що­до яких ве­де­ться роз­слі­ду­ва­н­ня про роз­тра­ти дер­жав­них ко­штів Укра­ї­ни, вклю­ча­ю­чи ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Віктора Яну­ко­ви­ча. Ра­да ЄС ско­ре­гу­ва­ла сан­кції, вра­хо­ву­ю­чи про­грес у цих су­до­вих про­це­сах», — йде­ться в офі­цій­но­му по­ві­дом­лен­ні Ра­ди ЄС.

Як по­ві­дом­ля­є­ться на офі­цій­но­му сай­ті ЄС, обме­жу­валь­ні за­хо­ди по­дов­же­но до 6 бе­ре­зня 2016 ро­ку що­до 14 осіб і до 6 червня 2015 ро­ку що­до чо­ти­рьох осіб — Ві­ктор Яну­ко­ви­чмо­лод­ший, Оле­на Лу­каш, Дми­тро Та­ба­чник, Сер­гій Клюєв. Тоб­то, до но­во­го за­сі­да­н­ня Ра­ди ЄС, яке від­бу­де­ться 6 червня, укра­їн­ська сто­ро­на по­вин­на на­да­ти до­да­тко­ві до­ка­зи.

На­га­да­є­мо, що рі­ше­н­ня про за­сто­су­ва­н­ня обме­жу­валь­них за­хо­дів до 22 ви­со­ко­по­са­дов­ців Укра­ї­ни і пов’яза­них з ни­ми осіб ЄС ухва­лив ще в бе­ре­зні ми­ну­ло­го ро­ку.

У Ге­не­раль­ній про­ку­ра­ту­рі Укра­ї­ни за­пев­ни­ли, що і на­да­лі про­дов­жу­ва­ти­муть роз­слі­ду­ва­н­ня кри­мі­наль­них справ що­до ко­ли­шніх по­са­дов­ців і осіб з їхньо­го ото­че­н­ня, які фі­гу­ру­ють у спи­ску сан­кцій Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. «Ге­не­раль­ною про­ку­ра­ту­рою Укра­ї­ни бу­де здій­сню­ва­ти­ся все­бі­чне і не­упе­ре­дже­не роз­слі­ду­ва­н­ня кри­мі­наль­них про­ва­джень що­до екс-ви­со­ко­по­са­дов­ців та осіб з їхньо­го ото­че­н­ня не­за­ле­жно від прийня­тих єв­ро- пей­ською сто­ро­ною рі­шень що­до за­сто­су­ва­н­ня пер­со­наль­них сан­кцій», — за­зна­ча­є­ться в по­ві­дом­лен­ні прес-слу­жби ГПУ.

Та­кож у ві­дом­стві до­да­ли, що в сі­чні цьо­го ро­ку ЄС роз­ши­рив кри­те­рії для за­сто­су­ва­н­ня сан­кцій. «Крім осіб, які мо­гли бу­ти при­че­тні до при­вла­сне­н­ня дер­жав­но­го май­на, обме­жу­валь­ні за­хо­ди те­пер за­сто­со­ву­ю­ться і до по­са­дов­ців, що­до яких в Укра­ї­ні здій­сню­є­ться роз­слі­ду­ва­н­ня у зв’яз­ку зі зло­вжи­ва­н­ням слу­жбо­вим ста­но­ви­щем з ме­тою отри­ма­н­ня не­пра­во­мір­ної ви­го­ди для се­бе або для тре­тьої сто­ро­ни, в ре­зуль­та­ті чо­го спри­чи­не­но зби­тки дер­жа­ві», — по­ві­до­ми­ли у ві­дом­стві. Во­дно­час у по­ві­дом­лен­ні ГПУ не зга­да­но ні про Ан­дрія Пор­тно­ва, ні про Олександра Яки­мен­ка, Ігоря Ка­лі­ні­на й Оле­ксія Аза­ро­ва, яких не­має у но­во­му сан­кцій­но­му спи­ску ЄС.

Утім, у ві­дом­стві все ж ви­зна­ють, що не­до­пра­цю­ва­ли. Але всі по­мил­ки та про­ра­хун­ки спи­су­ють на по­пе­ре­дніх пра­ців­ни­ків. На­га­да­є­мо, що вже мі­сяць як в Укра­ї­ні пра­цює но­вий склад Ген­про­ку­ра­ту­ри, яку пі­сля звіль­не­н­ня Ві­та­лія Яре­ми очо­лив Ві­ктор Шо­кін. «Ті, хто за­ймав­ся ци­ми спра­ва­ми, це ве­ли­ка про­бле­ма і їх, і кра­ї­ни. Та­кі ре­зо­нан­сні спра­ви не по­вин­ні бу­ти в та­ко­му ста­ні. Ме­ні, на­справ­ді бу­ло со­ром­но, ко­ли до ме­не при­йшов один із за­кор­дон­них екс­пер­тів, який до­по­ма­гав Укра­ї­ні. Він по­ві­до­мив, що у спра­ві ко­ли­шньо­го мі­ні­стра еко­ло­гії (Ми­ко­ла Зло­чев­ський. — Авт.), ко­ли ці­ка­ви­лись, чо­му бу­ли на­да­ні не­які­сні до­ку­мен­ти, че­рез що по­тім зня­ли сан­кції в Ве­ли­ко­бри­та­нії, один із ке­рів­них осіб про­ку­ра­ту­ри ска­зав цьо­му екс­пер­ту, що у них є пі­до­зри, що одно­му зі слід­чих да­ли ха­бар у сім міль­йо­нів до­ла­рів», — по­яснив у ефі­рі одно­го із те­ле­ка­на­лів за­сту­пник Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Да­вид Са­ква­ре­лі­дзе.

«День» звер­нув­ся до Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри Укра­ї­ни з про­ха­н­ням по­ясни­ти при­чи­ни, чо­му в ЄС зня­ли сан­кції. Як тіль­ки до ре­да­кції на­ді­йде від­по­відь — її бу­де опу­блі­ко­ва­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.