Антикорупційне бю­ро: зав­да­н­ня і ри­зи­ки

Ге­ор­гій ВА­ША­ДЗЕ: «Аме­ри­кан­сько-бри­тан­ська мо­дель слід­ства — най­ефе­ктив­ні­ша у бо­роть­бі з ТОП-ко­ру­пці­єю»

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв‘ю - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День», Ру­слан РОХОВ

На­га­да­є­мо, на ми­ну­ло­му ти­жні ко­мі­сія за­вер­ши­ла спів­бе­сі­ди з уча­сни­ка­ми дру­го­го ту­ру кон­кур­су й обра­ла чо­ти­рьох, які те­пер ма­ють прой­ти пе­ре­вір­ку згі­дно із За­ко­ном про очи­ще­н­ня вла­ди.

У спи­ску су­пер­фі­на­лі­стів: на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни з «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка» Ві­ктор Чу­мак, ко­ли­шній стар­ший слід­чий про­ку­ра­ту­ри Єна­кі­є­во­го Яків Ва­рі­чев, ко­ли­шній про­ку­рор Ле­нін­сько­го ра­йо­ну Кі­ро­во­гра­да Ар­тем Си­тник, а та­кож екс­гла­ва Дер­жав­но­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни з пи­тань роз­ви­тку під­при­єм­ни­цтва Ми­ко­ла Сірий.

Пі­сля то­го, як кон­кур­сна ко­мі­сія оста­то­чно ви­зна­чи­ться зі сво­їм ви­бо­ром, три кан­ди­да­ту­ри по­да­дуть на роз­гляд Пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни. Той сво­єю чер­гою обе­ре одно­го, чию кан­ди­да­ту­ру ви­су­не на го­ло­су­ва­н­ня у пар­ла­мен­ті.

Утім, під час остан­ньо­го за­сі­да­н­ня чле­ни КК ви­сло­ви­ли за­не­по­ко­є­н­ня у зв’яз­ку з ре­є­стра­ці­єю чер­го­во­го за­ко­но­про­е­кту, що вно­сить змі­ни в За­кон про НАБУ. Зокре­ма, йшло­ся про за­ко­но­про­ект ав­тор­ства де­пу­та­тів Гра­нов­сько­го, Му­ша­ка (оби­два від «БПП») та Хмі­ля («На­ро­дний фронт») №2339, який ска­со­вує гра­ни­чний вік пе­ре­бу­ва­н­ня осо­би на по­са­ді ди­ре­кто­ра На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро.

«Під час на­шо­го пер­шо­го за­сі­да­н­ня (де обго­во­рю­ва­ла­ся до­ціль­ність ро­бо­ти ко­мі­сії над змі­на­ми до За­ко­ну про На­ціо­наль­не антикорупційне бю­ро. — Ред.), я на­по­ле­гли­во ка­зав, що ми не є Вер­хов­ної Ра­дою і, як ко­мі­сія, не ма­є­мо втру­ча­ти­ся у рі­ше­н­ня, що ухва­лює пар­ла­мент, — за­явив Кес­слер. -Те­пер я хо­чу звер­ну­ти­ся до Вер­хов­ної Ра­ди, яка є ви­ра­зом до­ві­ри укра­їн­ців та но­сі­єм де­мо­кра­ти­чних цін­но­стей: ви не є кон­кур­сною ко­мі­сі­єю. Ми є кон­кур­сною ко­мі­сі­єю. Будь-які спро­би втру­ти­ти­ся у чин­ний про­цес (від­бо­ру кан­ди­да­тів на по­са­ду ди­ре­кто­ра Бю­ро. — Ред.) є ду­же не­без­пе­чним. Змі­ню­ва­ти пра­ви­ла гри на­при­кін­ці про­це­ду­ри кон­кур­сно­го від­бо­ру — ата­ка на не­за­ле­жність чле­нів та рі­шень ко­мі­сії, яку ми бу­де­мо від­би­ва­ти».

Оці­ни­ти ре­зуль­та­ти ро­бо­ти КК та роз­по­ві­сти укра­їн­цям, що ж від­бу­ва­ти­ме­ться да­лі в НАБУ «День» по­про­сив екс-за­сту­пни­ка мі­ні­стра юсти­ції Гру­зії Ге­ор­гія ВА­ША­ДЗЕ, який з жов­тня ми­ну­ло­го ро­ку вхо­дить до гру­пи екс­пер­тів з роз­роб­ки кон­це­пції ме­ха­ні­змів ді­яль­но­сті НАБУ.

Наш спів­ро­змов­ник — гру­зин­ський по­лі­тик, член пар­ла­мен­ту Гру­зії та за­снов­ник Фон­ду ін­но­ва­цій та роз­ви­тку, в ме­жах яко­го він і бе­ре актив­ну участь в ан­ти­ко­ру­пцій­них ре­фор­мах в Укра­ї­ні. Із 2005 ро­ку Ва­ша­дзе брав актив­ну участь у про­гра­мах мі­ні­стер­ства юсти­ції Гру­зії й успі­шно ре­а­лі­зу­вав низ­ку про­е­ктів: вве­де­н­ня біо­ме­три­чних па­спор­тів, по­свід­чень осо­би, ци­фро­вий під­пис, осо­би­стий пор­тал (my.gov.ge), роз­ви­ток Єди­но­го де­мо­гра­фі­чно­го ре­є­стру, ві­зу­аль­но­го роз­пі­зна­ва­н­ня да­них, при­ско­ре­н­ня по­слуг, від­да­ле­ні сер­ві­си (он-лайн, за­те­ле­фо­нуй­те з до­му), про­ект Ди­тя­чі книж­ки то­що. Усі ці про­гра­ми та про­е­кти ма­ли ви­рі­шаль­не зна­че­н­ня для по­лі­пше­н­ня яко­сті по­слуг, а та­кож — ефе­ктив­ної лі­кві­да­ції ко­ру­пції та під­ви­ще­н­ня між­на­ро­дно­го ав­то­ри­те­ту Гру­зії.

Бу­ду­чи за­сту­пни­ком мі­ні­стра юсти­ції Ва­ша­дзе опі­ку­вав­ся ство­ре­н­ням Гро­мад­сько­го сер­ві­сно­го цен­тру (2011). Кон­це­пція ґрун­ту­ва­ла­ся на прин­ци­пі «Все в одно­му мі­сці». Про­ект Гро­мад­ських сер­ві­сних цен­трів був ви­зна­ний най­успі­шні­шою ре­фор­мою Гру­зії 2011 ро­ку.

— Дня­ми кон­кур­сна ко­мі­сія з до­бо­ру кан­ди­да­тів на по­са­ду ди­ре­кто­ра Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро ви­йшла на «фі­ні­шну пря­му». Як ви оці­ню­є­те ре­зуль­та­ти її ро­бо­ти?

— Справ­ді, ду­же ва­жли­во, хто очо­лить Бю­ро. Із са­мо­го по­ча­тку бу­ло за­яв­ле­но, що кра­ще бу­ло б, як­би це бу­ла лю­ди­на не з Укра­ї­ни, а осо­бли­во не з ті­єї си­сте­ми, яку по­трі­бно пе­ре­мог­ти. Чи вда­ло­ся це? Якщо че­сно, з огля­ду на ре­зуль­та­ти до­бо­ру, не знаю. У кон­кур­сі бра­ли участь і іно­зем­ці... Але їх «від­сі­я­ли». Я вва­жаю ве­ли­кою по­мил­кою те, що із са­мо­го по­ча­тку аме­ри­кан­ця «за­бра­ку­ва­ли» че­рез вік — йо­му 67 ро­ків.

Але я не хо­чу за­раз да­ва­ти якусь ка­те­го­ри­чну оцін­ку. Ще по­ба­чи­мо ре­зуль­та­ти спе­цпе­ре­вір­ки.

На мою дум­ку, кра­ще обра­ти ту лю­ди­ну, ко­тра не має пря­мих зв’яз­ків із «си­сте­мою».

— Що ви ма­є­те на ува­зі під «си­сте­мою»? Вла­ду як та­ку? Чи кон­кре­тно пра­во­охо­рон­ні стру­кту­ри? Адже се­ред ві­ді­бра­них кан­ди­да­тів є пар­ла­мен­тар. Він теж, на ва­шу дум­ку, — в «си­сте­мі»?

— Я не ба чив усіх за пи сів спів - бе­сі­ди, то­му ме­ні скла­дно від­по­ві­сти на це за­пи­та­н­ня. Але під «си­сте­мою» я маю на ува­зі те, що на­зи­ва­є­ться ор­га­ні­за­ція та ді­яль­ність вла­ди в Укра­ї­ні.

ЯК ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ­МЕ НАБУ ПЕР­ШІ ШІСТЬ МІ­СЯ­ЦІВ

— А ви вза­га­лі сте­жи­ли за ро­бо­тою КК? Яку оцін ку їй мо же те да­ти?

— Так. Але не « пе­дан­ти­чно » . На­ше зав­да­н­ня тут по­ля­га­ло в на­пра­цю­ван­ні ме­то­до­ло­гі­чної ба­зи, зав­дя­ки якій НАБУ мо­гла б ефе­ктив­но за­пра­цю­ва­ти. І ми з цим впо­ра­ли­ся. Пі­дго­ту­ва­ли спе­ці­аль­ний план на пер­ші шість мі­ся­ців, у яко­му роз­пи­са­ли, що має від­бу­ва­ти­ся що­дня, аби за­пра­цю­вав ефе­ктив­ний ме­ха­нізм роз­кри­т­тя ко­ру­пцій­них схем в Укра­ї­ні.

Крім цьо­го, ми кон­суль­ту­ва­ли­ся з міжнародними до­нор­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, яким чи­ном во­ни мо­жуть до­по­мог­ти, що­би бо­роть­ба з ви­щою по­лі­ти­чною ко­ру­пці­єю в Укра­ї­ні за­пра­цю­ва­ла і бу­ла ефе­ктив­ною.

У нас є про­по­зи­ція: на час, до­ки бу­де сфор­мо­ва­но штат НАБУ, — ство­ри­ти спе­ці­аль­ну слід­чу ко­мі­сію пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду. Адже лю­ди вже очі­ку­ють кон­кре­тних ре­зуль­та­тів. А з до­по­мо­гою та­кої ко­мі­сії пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду бу­де мо­жли­вість це про­де­мон­стру­ва­ти: по­ка­за­ти спра­ви, а мо­же, й роз­по­ча­ти про­цес по­вер­не­н­ня вкра­де­них із бю­дже­ту Укра­ї­ни ко­штів.

Та­кож ми пі­дго­ту­ва­ли по­прав­ки до За­ко­ну про НАБУ, суть яких по­ля­га­ла в ім­пле­мен­та­ції но­вих ме­ха­ні­змів слід­ства. Адже те, що є за­раз в Укра­ї­ні, ду­же ста­ре, ще ра­дян­сько­го зраз­ка. Це не слід­ство, а кан­це­ляр­ська ро­бо­та.

— По­прав­ки, про які ви ка­же­те, це ті, що за­раз вне­се­ні на роз­гляд ВРУ?

— Ні. Це за­кон № 1660, який уже ухва­ли­ли в пар­ла­мен­ті.

— А ті по­прав­ки, які про­по­ну­ють у сво­є­му за­ко­но­про­е­кті № 2339 де­пу­та­ти Гра­нов­ський, Му­ра­шко (оби­два від БПП) та Хміль («На­ро­дний фронт » ) , не мі­ня­ють за­про­по­но­ва­но­го ва­ми ме­ха­ні­зму фун­кціо­ну­ва­н­ня НАБУ?

— Я ще з ни­ми не озна­йо­мив­ся. Але я нор­маль­но став­люсь до по­яви та­ких про­по­зи­цій. За­ко­но­твор­чість — це без­пе­рерв­ний про­цес. Якщо За­кон ухва­ле­но, це ще не озна­чає, що йо­го не тре­ба по­лі­пшу­ва­ти. То­му но­ві на­пра­цю­ва­н­ня завжди бу­дуть: що по­трі­бно змі­ни­ти і як...

— Але член КК Джо­ва­ні Кес­слер на­звав по­яву цьо­го за­ко­но­про­е­кту № 2339 ти­ском на ро­бо­ту ко­мі­сії. Адже де­пу­та­ти про­по­ну­ють сут­тє­ві змі­ни до кри­те­рі­їв що­до кан­ди­да­та на по­са­ду ди­ре­кто­ра НАБУ...

— З огля­ду на те, що я не зна­йо­мий з де­та­ля­ми по­пра­вок, я не мо­жу за­раз ко­мен­ту­ва­ти, чи до­брі во­ни, чи по­га­ні.

— Ви ска­за­ли, що вже є план, як пра­цю­ва­ти­ме НАБУ пер­ші пів­ро­ку. Роз­ка­жіть про ньо­го на­ши­ми чи­та­чам.

— Пі­сля то­го як бу­де обра­но ди­ре­кто­ра НАБУ, до­ціль­но ство­ри­ти тим­ча­со­ву гру­пу слід­чих, яка вже роз­по­чне слід­ство. Па­ра­лель­но бу­де ого­ло­ше­но кон­курс на всі ва­кан­сії в Бю­ро. Ми про­по­ну­є­мо, щоб усі по­зи­ції на­би­ра­лись че­рез від­кри­тий п’ яти­ета­пний до­бір. Пер­ший етап — від­кри­та аплі­ка­ція. Дру­гий — те­сту­ва­н­ня на про­фе­сій­ні зна­н­ня. Тре­тій — тест на пра­кти­чні на­ви­ки. Че­твер­тий етап — пси­хо­ме­три­чні те­сти, за до­по­мо­гою яких мо­жна бу­де сфор­му­ва­ти пси­хо­ло­гі­чний порт­рет пре­тен­ден­та й ви­яви­ти, на­скіль­ки він го­то­вий пра­цю­ва­ти в НАБУ. І остан­ній п’ ятий етап — без­по­се­ре­дня спів­бе­сі­да. Ми га­да­є­мо, про­йшов­ши че­рез та­ке « си­то » , пер­ші 70— 100 слід­чих бю­ро з’ яв­ля­ться на­при­кін­ці червня. По­тім у них бу­де ше­сти­ти­жне­вий тре­нін­го­вий етап. Ми по­про­си­ли до­но­рів за­про­си­ти між­на­ро­дних екс­пер­тів, щоб на­вчи­ти лю­дей но­вої ме­то­до­ло­гії слід­ства. Про­по­ну­є­мо на­вча­н­ня за « кей­со­вою » ме­то­до­ло­гі­єю, яка ба­зу­є­ться на ро­бо­ті з кон­кре­тни­ми спра­ва­ми. У ко­жно­го з «учнів» бу­де свій ін­ди­ві­ду­аль­ний « кейс » . Крім цьо­го, во­ни ви­вча­ти­муть пра­кти­ку ін­ших кра­їн: як там ве­дуть роз­слі­ду­ва­н­ня та­ких же справ; на що по­трі­бно ви­тра­ча­ти біль­ше ча­су, на що мен­ше... Сьо­го­дні в Укра­ї­ні слід­ство ви­тра­чає най­біль­ше ча­су на па­пе­ро­ву ро­бо­ту. І са­ме то­му в про­ку­ра­ту­рі є спра­ви на 700 «книг». Одна спра­ва, фа­кти­чно, — одна кім­на­та. Та ко­ли озна­йо­ми­ти­ся з усі­ма ци­ми ма­те­рі­а­ла­ми, то жо­дних ре­аль­них до­ка­зів там мо­же й не ви­яви­ти­ся...

— Яку мо­дель ви про­по­ну­є­те взя­ти за осно­ву для ре­фор­му­ва­н­ня слід­ства в Укра­ї­ні? Хто доби­ра­ти­ме і на­вча­ти­ме кан­ди­да­тів?

— Для до­бо­ру ми про­по­ну­є­мо ство­ри­ти спе­ці­аль­ну ко­мі­сію. Але во­на по­трі­бна ли­ше на кін­це­во­му — п’ято­му — ета­пі. Ре­шта ета­пів ав­то­ма­ти­зо­ва­ні: на­пи­сав тест, комп’ютер то­бі по­ка­зав «ци­фру», на осно­ві якої ти ба­чиш: чи про­йшов ти да­лі, чи ні...

Оскіль­ки ко­мі­сія це — «суб’єктив­ний фа­ктор», то ми про­по­ну­є­мо від­кри­ти її. Ще вар­то по­ду­ма­ти про те, хто має вхо­ди­ти до її скла­ду. Одно­зна­чно, що «ве­ли­ких ака­де­мі­ків» там не по­трі­бно. Нав­па­ки, ма­ють бу­ти пра­кти­ки. Мо­жли­во, до­ціль­но, щоб це бу­ли успі­шні слід­чі з рі­зних кра­їн, які чі­тко мо­жуть зро­зу­мі­ти: чи ви­йде з лю­ди­ни нор­маль­ний слід­чий, чи ні.

— А хто при­йма­ти­ме рі­ше­н­ня про склад ці­єї ко­мі­сії? — Ди­ре­ктор НАБУ. — А що­до тре­не­рів? — До­но­ри го­то­ві за­про­си­ти тре­не­рів із рі­зних кра­їн: США, ЄС, Гон­конг, Сін­га­пур, Гру­зія... Ми по­вин­ні ма­кси­маль­но за­лу­чи­ти но­сі­їв рі­зно­го до­сві­ду.

Ми та­кож ре­ко­мен­ду­є­мо, щоб на пер­шій рік ро­бо­ти НАБУ бу­ло мі­ні­мум де­сять су­пер­вай­зе­рів із рі­зних кра­їн, які пра­цю­ва­ти­муть зі слід­чи­ми. Адже з огля­ду на чин­ний За­кон про Бю­ро, ви­хо­дить, що пра­цю­ва­ти­муть у ньо­му но­ва­чки. Їм по­трі­бна бу­де «опо­ра»...

— А мо­дель, яку ви за­кла­ли в осно­ву ро­бо­ти НАБУ?

— Це — аме­ри­ка­но-бри­тан­ська мо­дель слід­ства. Во­на най­ефе­ктив­ні­ша у сфе­рі роз­слі­ду­ва­н­ня ко­ру­пцій­них справ. В Аме­ри­ці і гу­бер­на­то­рів са­джа­ли, і на­віть пре­зи­ден­тів. Зна­чить си­сте­ма пра­цює.

Ця мо­дель ба­зу­є­ться на гну­чких та швид­ких ме­ха­ні­змах слід­ства.

2004 ро­ку ми ім­пле­мен­ту­ва­ли цю ме­то­до­ло­гію в Гру­зії. Це й до­по­мо­гло нам по­бо­ро­ти ко­ру­пцію.

Кон­це­пція ці­єї мо­де­лі по­бу­до­ва­на на то­му, що той, хто спів­пра­цює зі слід­ством, отри­мує « зниж­ку » . Слід­чо­му ж це на­дає мо­жли­вість ви­йти на сер­йо­зні­ші спра­ви. Адже на­ба­га­то ва­жли­ві­ше по­са­ди­ти то­го, хто ор­га­ні­зу­вав « схе­му » , а не, на­при­клад, па­спор­тис­тку, яка бе­ре ха­ба­ра за ви­го­тов­ле­н­ня до­ку­мен­та.

У ме­жах ці­єї мо­де­лі пе­ред­ба­че­ні ці­ка­ві ме­ха­ні­зми кон­фі­ска­ції вкра­де­но­го май­на. І по­прав­ки, які ми ре­ко­мен­ду­ва­ли, вже вне­се­ні в Ци­віль­ний ко­декс Укра­ї­ни. Зро­зумі­ло ж, що ко­рум­по­ва­ні чи­нов­ни­ки кра­де­не на се­бе не ре­є­стру­ють. За­зви­чай у них або во­дії су­пер­ба­га­ті, або нянь­ки... По­ки що ВРУ не ухва­ли­ла по­пра­вок, які да­ють змо­гу при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті фі­зи­чних осіб, про­те вже ухва­ли­ли нор­му, зав­дя­ки якій мо­жли­во кон­фі­ско­ву­ва­ти май­но у « пов’ яза­них » юри­ди­чних осіб.

ПРО УЧАСТЬ У КОН­КУР­СІ ДА­ВИ­ДА СА­КВА­РЕ­ЛІ­ДЗЕ

— Участь у кон­кур­сі ва­шо­го ко­ле­ги Да­ви­да Са­ква­ре­лі­дзе бу­ла те­стом для КК на зна­н­ня та по­ва­гу до ук ра їнсь ко го за ко но дав ст ва? Він же ро­зу­мів, що не від­по­від­ає ви­мо­гам, ви пи са ним у За ко ні про НАБУ...

— Це спір­не пи­та­н­ня що­до від - по від нос ті чи не від по від нос ті кан - ди да та. Де хто тут ка зав, що він не мо­же пре­тен­ду­ва­ти на цю по­са­ду, бо був чле­ном пар­ла­мен­ту Гру­зії. Але ко мі сія об ра ла кан ди да та ( Вік то - ра Чу ма ка. — Ред.), кот рий є чин - ним по лі ти ком, чле ном ук ра їнсь - ко­го пар­ла­мен­ту. Крім то­го, він ще й на брав най біль шу кіль кість го - ло­сів.

Ви хо дить, що для лю ди ни, яка бу ла по лі ти ком в ін шій кра ї ні, спра цю вав цей « ме ха нізм від сі ю - ва­н­ня», а для то­го, хто без­по­се­ре­дньо тут бе ре участь у по лі тич но му про­це­сі, — ні. Чо­му так?

Але до­ки цей про­цес до­бо­ру ди­рек то ра НАБУ не за кін чить ся, я утри­ма­юсь від яки­хось ко­мен­та­рів. Адже хтось зно­ву- та­ки мо­же за­хо­ті­ти тра­кту­ва­ти це як пев­ний вплив на про­цес із на­шо­го бо­ку.

Я осо­би­сто ду­маю, що Да­вид був би хо­ро­шим ди­ре­кто­ром НАБУ. Але у ньо­го й за­раз не менш ва­жли­ве зав­да­н­ня — ре­фор­ма про­ку­ра­ту­ри. У Да­ви­да ду­же ам­бі­цій­ні пла­ни. На­при­клад, він про­по­нує сер­йо­зне ско­ро­че­н­ня: за­мість по­над 600 ра­йон­них про­ку­ра­тур бу­де 260. Крім то­го, всі ра­йон­ні про­ку­ро­ри оби­ра­ти­му­ться че­рез від­кри­тий кон­курс. Це — без­пре­це­ден­тно для Укра­ї­ни. На­при­клад, ось що я ді­знав­ся за ці остан­ні три ти­жні: про­ку­ра­ту­ра тут бу ла пев ним за кри тим клу бом, і є три уні­вер­си­те­ти, які го­ту­ва­ли про­ку ро рів. Щоб за хис ти ти там дип - лом, не об хід но ма ти від по від ний лист із Ген п ро ку ра ту ри... Це був клан, по­тра­пи­ти до яко­го ні­хто сто­рон ній не міг. Та ка ж си ту а ція і в су­до­вій си­сте­мі.

Я не при­хиль­ник пе­ре­а­те­ста­цій. То му ра див би Укра ї ні пі ти тим шля­хом, який про­йшли ми в Гру­зії. По-пер­ше, роз­ши­ри­ти ін­сти­ту­ції — за­мі­ни­ти ра­йон­ні на між­рай он­ні су­ди, ско ро ти ти кіль кість апе ля цій - них су­дів. На­ві­що вам 27 апе­ля­цій­них су­дів? Як на ме­не, п’яти ціл­ком до сить. На 100 ти сяч ук ра їн ців — 27 про ку ро рів. Це — най біль ший по­ка­зник у Єв­ро­пі, а мо­же, й у сві­ті. У Ні меч чи ні — три. У Гру зії — 5,6...

А пі­сля цих кро­ків є мо­жли­вість че рез від кри тий кон курс на бра ти но­вих нор­маль­них пра­ців­ни­ків.

Ці ка вий ню анс: ко ли ми з ко - ман дою пред с та ви ли, як бу де пра - цю ва ти НАБУ, Пре зи дент по про - сив, щоб за та­ким же під­хо­дом мо­жна бу­ло роз­ста­ви­ти всі пра­во­охо­рон­ні ор га ни: хто, що, де і як бу де ро - би­ти...

ХТО ОПЛА­ЧУЄ В УКРА­Ї­НІ РО­БО­ТУ ГРУ­ЗИН­СЬКИХ РЕ­ФОР­МА­ТО­РІВ?

— Ви з Да ви дом Сак ва ре лід зе роз по ві ли « Укра їнсь кій прав ді » , що вас в Укра ї ну за про сив го ло ва Адмі­ніс т ра ції Пре зи ден та Бо рис Лож­кін...

— У цей про ект із Бю ро. Адже він за про сив та кож ін ших на ших хло­пців, які пра­цю­ють в ін­ших на­прям­ках.

— Що вам за про по ну вав пан Лож­кін? Ва­ша участь у цьо­му про­ек ті ціл ко ви то фі нан су єть ся Адмі - ні­стра­ці­єю Пре­зи­ден­та: про­жи­ва­н­ня, пе­ре­льо­ти, го­но­ра­ри?

— У нас є Фонд ін но ва цій роз - ви­тку, який аку­му­лює екс­пер­тні ре­сур­си з Гру­зії. На­ші хло­пці пра­цю­ють у Мол­до­ві, Мон­го­лії, Ал­ба­нії, і в Укра ї ні — теж. Ці лю ди ма ють свої осо бис ті кон т рак ти з ор га ні за - ці­я­ми — плюс Фонд має кон­тра­кти. На прик лад, у нас був кон т ракт з UNHCR що до ре єс т ра ції внут ріш - ньо­пе­ре­мі­ще­них осіб...

Ко­ли ж го­во­ри­ти про цей про­ект НАБУ, то це бу­ла рад­ше про­по­зи­ція з бо­ку Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та. З огля ду на те, що на ші хлоп ці пра - цю ють тут у різ них про ек тах, нас за пи та ли, чи є мож ли вість хо ча б про тя гом двох- трьох мі ся ців до по - мог­ти роз­ро­би­ти основ­ну ім­пле­мен­та­цію що­до НАБУ.

Для цьо­го про­е­кту, який ми зро­би ли за два з по ло ви ною мі ся ця, у нас не бу­ло окре­мо­го фі­нан­су­ва­н­ня. Ми ви ко рис то ву ва ли свої ре сур си, які в нас бу ли за ін ши ми про ек та - ми, для то­го, щоб до­по­мог­ти Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. Наш ман­дат за­кін­чу­є­ться, як тіль­ки бу­де обра­но ди­ре­кто­ра НАБУ. Ми так до­мов­ля­ли­ся...

— А хто фі­нан­су­ва­ти­ме на­вча­н­ня, тре не рів, про яких ви роз по ві - да­ли?

— Аме ри кансь кі, єв ро пейсь кі до норсь кі ор га ні за ції. На прик лад, DFID уже фі­нан­сує... А з бо­ку до­но­рів, нав­па­ки, є за­ці­кав­ле­ність, щоб на ша ко ман да про дов жи ла ро бо ту. По­ди­ви­мось. Якщо в нас бу­де час та ін те рес до ро бо ти, то, мо же, й ми про­дов­жи­мо...

В Укра ї ні сьо год ні не має проб - лем із до норсь ки ми про гра ма ми. Проб ле ма ли ше в то му, щоб до сяг - ну­ти яки­хось кон­кре­тних ре­зуль­та­тів. З на­ми між­на­ро­дні до­но­ри ра­ді спів пра цю ва ти, бо ми по­ка­за­ли ре­зуль­тат.

— Я впев не на: є й ук ра їнсь кі « до но ри » , які теж ра­ді спів­пра­цю­ва­ти з ва­ми, щоб ви по­ка за ли той ре зуль тат, який їм по трі бен. Я ка - жу про олі­гар­хів, які не за­ці­кав­ле­ні у змі­ні си­сте­ми. Як спів­пра­цю­є­те з ни­ми?

— Ми про по ну ва ли Адмі ніс т ра ції Пре зи - ден та ство ри ти якийсь Фонд ре форм. Якщо хтось із укра­їн­ських бі­зне­сме­нів від­кри­то за­хо­че йо­го про­фі­нан­су­ва ти, то чо­му б йо­му цьо­го не ро­би­ти... Чо­мусь, і в нас у Гру зії теж так бу ло, ми за­кри­ва­є­мо ті про­це­си, які не по тріб но за - кри­ва­ти. Якщо хтось го­то­вий від­кри­то фі­нан­су­ва­ти якісь змі­ни, то вар­то да ти йо му ме ха нізм, як це ро­би­ти.

На прик лад, на ша ко­ман­да до­по­мо­гла роз­ро би ти сис те му елек т - рон них тор гів. Зі бра - лись різ ні ком па нії, яким ми по яс ни ли, що не має по тре би між со - бою во­ю­ва­ти за ексклюзив ний елек т рон ний май дан чик — ось ме ха - нізм, за до­по­мо­гою яко­го всі мо­жуть пра­цю­ва­ти ра­зом, не пла ти ти ні ко му ні я ких ха ба рів... Про­по­зи­ція при­па­ла їм до впо­до­би. Во­ни усі ски­ну­лись по сім ти­сяч до­ла рів, за мо ви ли у львівсь кої ІТком па нії про грам не за без пе чен ня для елек т рон них тен де рів. І за раз во­на вже пра­цює в те­сто­во­му ре­жи - мі. То­му я осо­би­сто за та­кий від­кри­тий ва­рі­ант фі­нан­су­ва­н­ня про­е­кту з ре фор ми пра во охо рон ної сис те - ми теж...

Але як що за раз до нас прий де хтось, хто ска­же: ло­бі­юй­те, щоб ми ма­ли екс­клю­зив­ні пра­ва, то ми ска­же­мо: ви не ту­ди по­тра­пи­ли. Ми так не пра­цю­є­мо. Я не мо­жу бре­ха­ти ні ук ра їн цям, ні са мо му со бі. У нас є п’ ять прин ци пів, за яки ми ми ви - зна­ча­є­мось: чи бе­ре­мо­ся ми за про­ект, чи ні. — Що це за прин­ци­пи? — Пер­ший — де­ре­гу­ля­ція: ма­ло фун к цій у дер жа ви. Дру гий — де - бю ро кра ти за ція: фун к ції дер жа ви ма ють бу ти ду же прос ти ми. Тре - тій — де кон цен т ра ція: ми про ти ство­ре­н­ня стру­ктур з ве­ли­ким на­бо­ром пов­но­ва­жень. Че­твер­тий — де­мо­но­по­лі­за­ція: не по­вин­но існу­ва­ти мо но поль них фун к цій, без кон ку - рен­ції си­сте­ма не пра­цює. П’ятий — де цен т ра лі за ція: спус ти ти ба га то фун­кцій зго­ри на мі­сця.

Але ми, на прик лад, про ти де - цен т ра лі за ція пря мо за раз. Адже як що прос то спус ти ти на міс ця всі ті фун­кції, які є за­раз у цен­траль­ної вла ди, то це ство рить но ву проб ле - му. На міс цях утво рять ся ма лень - кі « ан к ла ви » з над зви чай ни ми пов­но ва жен ня ми, якийсь міс це - вий « князь » кон т ро лю ва ти ме все жи­т­тя лю­дей від на­ро­дже­н­ня аж до смер­ті: ре­є­стра­ція шлю­бу — у ньо­го, май­на — у ньо­го, са­не­пі­дем­стан­цію він та кож кон т ро лює, по жеж - ни­ків — він то­що. То­му ми пе­ре­ко­на­ні, що ли­ше пі­сля то­го як в Украї ні па ра лель но від бу дуть ся ці са мі чо ти ри « фа зи » , то мож на бу де де - цен­тра­лі­зу­ва­ти те, що за­ли­ши­ться. Іна­кше ін­сти­тут мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня ста­не ва­же­лем у ру­ках олі - гар хів, які ста ви ти муть сво їх лю­дей...

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.