За чий ра­ху­нок «зе­ле­ний» ре­монт?

Ки­їв­ська вла­да роз­по­чи­нає про­ект пе­ре­вті­ле­н­ня мі­ських пар­ків на мі­сця гро­мад­сько­го про­сто­ру. Ви­тра­ти по­ді­лять мі­сто і ки­я­ни

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День» За­пи­са­ла Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Ідея пе­ре­тво­ри­ти сто­ли­чні пар­ки на мі­сця пу­блі­чно­го про­сто­ру — з Ін­тер­не­том, ла­во­чка­ми, ур­на­ми, фон­тан­чи­ка­ми пи­тної во­ди, ві­део­ка­ме­ра­ми, ве­ло­до­ріж­ка­ми — хо­ро­ша. Але за­яви сто­ли­чних очіль­ни­ків зро­би­ти з пар­ків цу­ке­ро­чки за мі­ні­мум бю­дже­тних ко­штів зда­ю­ться де­що не­ре­аль­ни­ми. На но­вий про­ект «Ки­їв­ські пар­ки» цьо­го ро­ку бу­де надано 30 міль­йо­нів гри­вень. Ре­шту ма­ють да­ти ки­я­ни, ме­це­на­ти, гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції та бла­го­дій­ні фон­ди, у КМДА вва­жа­ють, що во­ни обов’яз­ко­во від­гу­кну­ться на за­клик про­фі­нан­су­ва­ти «зе­ле­ний» ре­монт.

А по­ча­ла­ся історія про осу­ча­сне­н­ня пар­ків кіль­ка мі­ся­ців то­му. Спо­ча­тку на сай­ті КМДА з’яви­ли­ся по­ві­дом­ле­н­ня, що КП «Ки­їв­зе­лен­буд» цьо­го ро­ку про­ве­де ка­пі­таль­ний ре­монт 35 скве­рів та 37 зон від­по­чин­ку. На це ви­тра­тять 58 міль­йо­нів гри­вень. Окре­ма ста­т­тя ви­трат, аж 16 міль­йо­нів гри­вень, пе­ред­ба­ча­ла­ся на ре­кон­стру­кцію пар­ків «Ор­ля­тко», «Юність», «Кі­о­то» та озе­ра Тель­бін. Те­пер же мо­ва йде про но­вий про­ект «Ки­їв­ські пар­ки», і три ви­ще на­зва­ні об’єкти, крім озе­ра, вхо­дять вже до ньо­го. До­да­ли ще 20 пар­ків і ви­зна­чи­ли їх пер­шо­чер­го­ви­ми для пе­ре­тво­рень у мі­сця пу­блі­чно­го про­сто­ру. Та не­зро­зумі­ло, чи бу­де акту­аль­на ідея ка­пре­мон­тів від «Ки­їв­зе­лен­бу­ду», чи бу­де якийсь пе­ре­роз­по­діл цих 58 міль­йо­нів, якщо на но­ву про­гра­му у бю­дже­ті все одно не ви­ста­чає.

Як за­яв­ля­ють у КМДА, під­хо­ди до утри­ма­н­ня та фі­нан­су­ва­н­ня пар­ків сто­ли­ці у хо­ді но­во­го про­е­кту бу­дуть кар­ди­наль­но змі­ню­ва­ти. Ці змі­ни вба­ча­ють у на­сту­пно­му: ство­рю­ють но­ве ко­му­наль­не під­при­єм­ство «Центр роз­ви­тку мі­сько­го про­сто­ру», для яко­го за­раз шу­ка­ють ди­ре­кто­ра шля­хом від­кри­то­го кон­кур­су, пла­ну­є­ться і окре­мий бла­го­дій­ний фонд «Ки­їв­ська пар­ко­ва фун­да­ція». Для ко­жно­го пар­ку у фон­ді бу­де від­кри­то окре­мий ра­ху­нок. Але при цьо­му не­має ін­фор­ма­ції, хто ке­ру­ва­ти­ме цим фон­дом, як роз­по­ді­ля­ти­муть ко­шти та хто про­во­ди­ти­ме ау­дит.

ХТО ФІ­НАН­СУ­ВА­ТИ­МЕ БЛА­ГО­УСТРІЙ СКВЕ­РІВ?

За за­ду­мом ме­рії, ме­та цьо­го про­е­кту — на­пов­ни­ти пар­ки но­вим жи­т­тям. Але у вла­ди та гро­ма­ди рі­зні ре­це­пти. Якщо у КМДА все зве­ло­ся до ство­ре­н­ня пов­ні­стю но­вої стру­кту­ри, яка опі­ку­ва­ти­ме­ться пар­ка­ми, то у гро­ма­ди є про­по­зи­ція пе­ре­да­ти ці фун­кції гро­мад­ським ор­га­ні­за­ці­ям, як вже дав­но за­йма­ю­ться роз­ви­тком та бла­го­устро­єм зе­ле­них зон. Чо­му б не про­ве­сти екс­пе­ри­мент спо­ча­тку з не­ве­ли­ки­ми скве­ра­ми чи пар­ка­ми, за­лу­чи­ти до цьо­го мі­сце­вих ме­шкан­ців, які справ­ді бу­дуть за­ці­кав­ле­ні вкла­сти чи ко­шти, чи свою пра­цю у при­би­ра­н­ня мі­сци­ни, де гу­ля­ти­муть з ді­тьми чи дру­зя­ми. І в під­сум­ку обла­шту­ють про­стір так, як їм зру­чно. Бо чи бу­де ни­ні у гро­ма­ди за­пит на обла­шту­ва­н­ня ве­ли­ких пар­ків — це пи­та­н­ня вла­да не ви­вча­ла. І це теж ство­рює ри­зи­ки, чи бу­де ко­му фі­нан­су­ва­ти онов­ле­н­ня зе­ле­них зон.

Від КМДА ні­би­то і є на­мі­ри про спів­пра­цю з гро­ма­дою у цьо­му пи­тан­ні, обі­ця­ють гро­мад­ські слу­ха­н­ня, обго­во­ре­н­ня пре­зен­та­цій із мі­сце­ви­ми ме­шкан­ця­ми то­що. Пред­став­ни­ки ГО «Су­ча­сний світ мо­ло­ді» (за­йма­ю­ться бла­го­устро­єм зе­ле­них зон) бу­ли при­су­тні на пре­зен­та­ції про­е­кту «Ки­їв­ські пар­ки», по­слу­хав­ши чи­нов­ни­ків, на­мі­рів спів­пра­цю­ва­ти з гро­ма­дою по­ки не по­ба­чи­ли. На­то­мість по­мі­ти­ли не­по­мір­ко­ва­ний під­хід до спра­ви.

— Основ­ні акцен­ти, при­су­тні в пре­зен­та­ції, оми­на­ють про­бле­ми ма­лих скве­рів та зе­ле­них зон, яким гі­по­те­ти­чно за­гро­жує за­бу­до­ва та «пе­ре­про­фі­лю­ва­н­ня», — роз­по­від­ає Владислав Ше­ло­ков, го­ло­ва «Су­ча­сно­го сві­ту мо­ло­ді». — Від­су­тня си­сте­ма ді­є­во­го на­гля­ду мі­лі­ції за до­три­ма­н­ням по­ряд­ку на те­ри­то­рії зе­ле­них об’єктів. Без ньо­го ре­кон­стру­йо­ва­ний парк мо­же за кіль­ка мі­ся­ців пе­ре­тво­ри­тись на жа­хі­т­тя. Цен­тру мі­ста це не за­гро­жує, а на око­ли­цях — 100%. Ор­га­ни са­мо­ор­га­ні­за­ції на­се­ле­н­ня вза­га­лі за­ли­ши­ли­ся по­за ува­гою, хо­ча їхні пред­став­ни­ки є актив­ни­ми по­бор­ни­ка­ми чи­стої та впо­ряд­ко­ва­ної сто­ли­ці, тож їм вар­то та­кож до­ві­ря­ти обла­шту­ва­н­ня мі­ської те­ри­то­рії.

Та­кож Владислав Ше­ло­ков ра­дить ві­ді­йти від ба­га­то­го­спо­дар­но­сті пар­ко­вих те­ри­то­рій. На­при­клад, Гі­дро­парк утри­мує КП «Пле­со», КП УЗНДні­пров­сько­го ра­йо­ну та КП «Парк куль­ту­ри і від­по­чин­ку «Гі­дро­парк». Хто край­ній — не ро­зі­бра­ти­ся. Не ба­чить акти­віст по­тре­би і в ство­рен­ні но­во­го ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства, з окре­мим шта­том, офі­сом, це ж тіль­ки до­да­тко­ві бю­дже­тні гро­ші. Ше­ло­ков роз­по­від­ає пер­шо­при­чи­ну, чо­му цю те­му вза­га­лі по­ру­ши­ли у КМДА. На дум­ку Де­пар­та­мен­ту мі­сто­бу­ду­ва­н­ня та ар­хі­те­кту­ри, пар­ки Ки­є­ва утри­му­ю­ться по­га­но, зокре­ма і че­рез не­до­ста­тнє фі­нан­су­ва­н­ня. Бо по­тре­ба на утри­ма­н­ня пар­ків — 215 міль­йо­нів, а то­рік бу­ло з бю­дже­ту ви­ді­ле­но ли­ше дев’ять. Однак чи по­лі­пши­ться щось за­раз, ко­ли пов­но­цін­не фі­нан­су­ва­н­ня теж не га­ран­ту­є­ться.

ЯК ЗРО­БИ­ТИ ПАРК НА МІ­СЦІ СМІ­ТНИ­КА

Ше­ло­ков при­пу­скає, що ві­зьмуть кіль­ка пар­ків, при­че­пу­рять їх за два-три дні, а для мас-ме­діа по­да­ва­ти­муть це як ве­ли­ке до­ся­гне­н­ня від но­во­ство­ре­но­го ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства. Чо­му б справ­ді не ско­ри­ста­ти­ся до­сві­дом гро­мад, які ма­ють пев­ні успі­хи у пе­ре­вті­лен­ні мі­сько­го про­сто­ру.

Є гар­ний при­клад. Пі­сля за­вер­ше­н­ня Єв­ро­май­да­ну акти­ві­сти пе­ре­тво­ри­ли за­ха­ра­ще­ну те­ри­то­рію по­бли­зу Ми­хай­лів­ської пло­щі на парк-сквер, на­зва­ли йо­го іме­нем Ге­ро­їв Не­бе­сної Со­тні (ді­лян­ку при­ва­ти­зо­ва­но за ча­сів Чер­но­ве­цько­го). Без ве­ли­ких гро­шей та вла­дних ре­сур­сів не­бай­ду­жим ки­я­нам вда­ло­ся зро­би­ти тут не ли­ше чи­сту, упо­ряд­ко­ва­ну, при­ва­бли­ву те­ри­то­рію, а пе­ре­тво­ри­ти її на мі­сце для спіл­ку­ва­н­ня, від­по­чин­ку та роз­ваг. Адже крім ви­са­джу­ва­н­ня кві­тів­де­рев та ство­ре­н­ня ди­тя­чо­го май­дан­чи­ку тут про­во­дять рі­зні роз­ва­жаль­но-про­сві­тни­цькі за­хо­ди, зі спів­а­ми, роз­мо­ва­ми та ча­ю­ва­н­ня­ми. Остан­ній та­кий за­хід був на Рі­здво, те­пер ко­ман­да «Мі­сто-са­ду» зби­ра­є­ться на чер­го­вий су­бо­тник, щоб на­ки­да­ти план дій на на­сту­пний се­зон.

— Жар­то­ма я на­зи­ваю на­шу ко­ман­ду ро­ди­ною сквер­ни­ків, — роз­по­від­ає іні­ці­а­тор­ка «Мі­сто-са­ду» Єв­ге­нія Ку­лє­ба. — Цей про­стір був усе­ре­ди­ні ба­ри­кад, а по­тім лю­ди за­ря­ди­ли­ся на­ді­єю щось змі­ни­ти. Пер­шим рі­ше­н­ням бу­ло при­бра­ти смі­т­тя. Те­ри­то­рію май­бу­тньо­го скве­ру бу­ло за­ха­ра­ще­но, з 2007 ро­ку, як з’явив­ся вла­сник, там ні­хто ні­чо­го не ро­бив. Тож там був не ли­ше смі­тник, а й ча­гар­ни­ки. Однак ді­лян­ку роз­чи­сти­ли, ви­рів­ня­ли, при­ве­зли зем­лі, не­бай­ду­жі ки­я­ни при­не­сли са­джан­ці та кві­ти. Пе­ре­да­ва­ли де­ре­ва і з Кам’ян­ця-По­діль­сько­го, бу­ли по­сил­ки і від укра­їн­ців з-за кор­до­ну. Ба­га­то ре­чей бу­ло зро­бле­но без­ко­штов­но. На­при­клад, ди­зай­не­ри, фо­то­гра­фи, ро­бо­та яких ви­со­ко­опла­чу­ва­на, пра­цю­ють з на­ми на во­лон­тер­ських за­са­дах, бо це їхня осо­би­ста со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність. До­сить до­ро­гим був ди­тя­чий май­дан­чик, десь 60 ти­сяч гри­вень, але він був ав­тор­ським, йо­го роз­ро­би­ли укра­їн­ські ху­до­жни­ки. Ви­го­то­ви­ли де­та­лі з де­ре­ва, по­кри­ли еко­фар­ба­ми, щоб бу­ло без­пе­чно для ді­тей.

За під­ра­хун­ка­ми Єв­ге­нії, на все у них ви­тра­че­но десь 100-120 ти­сяч гри­вень. І що ва­жли­во, «Мі­сто-сад» ви­вчає за­пит мі­сце­вої гро­ма­ди: що очі­ку­ють від цьо­го гро­мад­сько­го про­сто­ру і як мі­стя­ни мо­жуть до­лу­чи­ти­ся. Бо ро­зу­мі­ють: без ко­му­ні­ка­ції — ре­зуль­та­ту не бу­де.

КОМЕНТАР

Ге­ор­гій ДУХОВНИЧИЙ, ві­це-пре­зи­дент На­ціо­наль­ної спіл­ки ар­хі­те­кто­рів Укра­ї­ни:

— Пар­ки та скве­ри по­тре­бу­ють по­стій­но­го об­слу­го­ву­ва­н­ня. Як тіль­ки хтось не ква­пи­ться і не виконує цьо­го, пропу­ще­ний час у гео­ме­три­чній про­гре­сії до­дає ро­бо­ти всім тим, хто з ни­ми пра­цює. Для то­го, щоб парк не пе­ре­тво­рив­ся у ліс, йо­го тре­ба по­стій­но до­гля­да­ти. Ми лю­би­мо ка­за­ти, що Київ — одне із най­зе­ле­ні­ших міст сві­ту, але ма­ло що ро­би­мо для то­го, щоб збе­рег­ти цю си­ту­а­цію. За­раз си­сте­ма об­слу­го­ву­ва­н­ня роз­ви­ну­та не най­кра­ще. При­ве­ду при­клад то­го, як ма­ють пра­цю­ва­ти та­кі за­хо­ди. У «Зам­ку Рі­чар­да» на Ан­дрі­їв­сько­му узво­зі є гео­де­зи­чний ре­пер, який ви­зна­чає ви­со­ту ці­єї то­чки від­но­сно рів­ня Бал­тій­сько­го мо­ря. На ре­пе­рі завжди за­зна­ча­ють ви­со­ту і час, ко­ли йо­го вста­но­ви­ли. Час вста­нов­ле­н­ня цьо­го ре­пе­ра — лю­тий 1919 ро­ку. То­ді у Ки­є­ві йшла гро­ма­дян­ська вій­на, вла­да змі­ню­ва­ла­ся кіль­ка ра­зів на день. Але інер­ція ті­єї машини, яка пра­цю­ва­ла на по­стій­них ін­же­нер­них за­да­чах об­слу­го­ву­ва­н­ня мі­ста, бу­ла по­ту­жна. Те, що бу­ло за­пла­но­ва­не до 1917 ро­ку, ви­ко­ну­ва­ло­ся і на­да­лі. На жаль, ми втра­ти­ли ту інер­цію, яку ма­ли до 1987—1989-х ро­ків. Бю­дже­ти по­стій­но рі­за­ли­ся, склад про­фе­сіо­на­лів ско­ро­чу­вав­ся. При­хо­ди­ли ен­ту­зі­а­сти, лю­ди без від­по­від­ної під­го­тов­ки. Сьо­го­дні ка­за­ти про те, що на­ші пар­ки ма­ють на­ле­жний до­гляд, це те ж са­ме, що ка­за­ти, що до­гля­да­є­ться наш істо­ри­чний аре­ал в Ки­є­ві. На жаль, це мі­сця, де ро­бо­ти про­во­дя­ться у кри­ти­чних си­ту­а­ці­ях. Те ж сто­су­є­ться і на­ших мо­стів. Їх тре­ба до­гля­да­ти кіль­ка ра­зів на рік, але по­ки ні­чо­го не тра­пи­ться, на мо­сти не звер­та­ють ува­ги. Си­стем­ний до­гляд по­мер і не хо­че від­ро­джу­ва­ти­ся. Мо­ти­ву­ють це тим, що не­має ко­штів, але все ж си­стем­ний до­гляд ко­штує де­шев­ше, ніж пов­не ві­днов­ле­н­ня.

«СИ­СТЕМ­НИЙ ДО­ГЛЯД КО­ШТУЄ ДЕ­ШЕВ­ШЕ, НІЖ ПОВ­НЕ ВІ­ДНОВ­ЛЕ­Н­НЯ»

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

КИ­Я­НИ НЕ­О­ДНО­РА­ЗО­ВО ПО­КА­ЗУ­ВА­ЛИ ПРИ­КЛАД, ЯК МО­ЖНА ПЕ­РЕ­ТВО­РИ­ТИ ПУ­СТИР ЧИ ЗА­НЕ­ДБА­НИЙ СКВЕР НА ПРЕ­КРА­СНУ ЗЕ­ЛЕ­НУ ЗО­НУ. ТОЖ ХО­ЧУТЬ, ЩОБ СЬО­ГО­ДНІ ЧИ­НОВ­НИ­КИ НЕ ІГНО­РУ­ВА­ЛИ ЇХНЮ ДУМ­КУ ЩО­ДО ВІ­ДНОВ­ЛЕ­Н­НЯ МІ­СЬКИХ ПАР­КІВ…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.