Для укра­їн­ських бій­ців – іта­лій­ські про­те­зи

Фонд, що ра­ні­ше пра­цю­вав із по­стра­жда­ли­ми у си­рій­сько­му кон­флі­кті, без­пла­тно про­те­зу­ва­ти­ме укра­їн­ців

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Пер­шим вій­сько­вим, який ді­став мо­жли­вість прой­ти ре­а­бі­лі­та­цію та про­те­зу­ва­н­ня за спри­я­н­ня іта­лій­сько­го Фон­ду цен­трів ре­а­бі­лі­та­ції Padre Pio став 27-рі­чний На­зар Ба­рил­ко. На­зар по­тра­пив в АТО у тре­тю хви­лю мо­бі­лі­за­ції, пра­цю­вав зе­ні­тни­ком. Ра­зом із 24-ю бри­га­дою сто­яв по­бли­зу мі­сте­чка Ща­стя. На по­ча­тку жов­тня йо­го та по­бра­ти­мів об­стрі­ля­ли ди­вер­сан­ти. На­за­ру у сте­гно влу­чи­ло три ку­лі. Хло­пець втра­тив ба­га­то кро­ві, а но­гу до­ве­ло­ся ам­пу­ту­ва­ти. Гро­шей на до­ро­гий про­тез у сім’ї На­за­ра не бу­ло, то­му про­по­зи­ція іта­лій­ців — єди­ний шанс по­вер­ну­ти хло­пця до нор­маль­но­го жи­т­тя..

Лі­кар-ре­а­бі­лі­то­лог Фон­ду цен­трів ре­а­бі­лі­та­ції Padre Pio Се­ре­на Фі­ло­ні впев­не­на, що На­за­ра вда­сться по­ста­ви­ти на но­ги, адже до­свід ро­бо­ти з во­єн­ни­ми трав­ма­ми во­ни вже ма­ють чи­ма­лий. «Із лі­та 2014 ро­ку ми по­ча­ли пра­цю­ва­ти з по­стра­жда­ли­ми у кон­флі­кті в Лі­вії, — роз­по­від­ає до­ктор Фі­ло­ні. — До нас на­ді­йшло одра­зу 15 осіб. Усіх ми змо­гли прийня­ти і до­по­мог­ти. Во­ни пе­ре­бу­ва­ли у нас від чо­ти­рьох до во­сьми мі­ся­ців, за­ле­жно від скла­дно­сті трав­ми. Ми ду­же ті­сно спів­пра­цю- ва­ли з ор­то­пе­ди­чним під­при­єм­ством і на­ма­га­ли­ся ор­га­ні­зу­ва­ти ін­ди­ві­ду­аль­ний під­хід до ко­жно­го па­ці­єн­та. Про­те­зи та­кож доби­ра­ли під ко­жно­го ін­ди­ві­ду­аль­но. При про­те­зу­ван­ні ва­жли­вий та­кож вік та своє­ча­сність ви­ко­на­ної ро­бо­ти. У На­за­ра з цим усе до­бре. То­му ми впев­не­ні — про­те­зу­ва­н­ня бу­де успі­шним».

Про­тез, який отри­має На­зар, не про­сто зру­чний та ада­пто­ва­ний, він пов­ні­стю ду­блю­ва­ти­ме здо­ро­ву но­гу та зав­дя­ки сен­сор­но­му ке­ру­ван­ню не по­сту­па­ти­ме­ться їй у фун­кціо­наль­но­сті.

«У ре­зуль­та­ті да­них, що ми отри­му­є­мо зав­дя­ки комп’ютер­ним про­гра­мам, нам вда­є­ться під­го­ту­ва­ти про­тез ма­кси­маль­но на­бли­же­ний стру­ктур­но до при­ро­дної кін­ців­ки па­ці­єн­та. Ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо най­су­ча­сні­ші си­сте­ми та най­су­ча­сні­ші те­хно­ло­гії. За­про­по­но­ва­на си­сте­ма пра­цює на сен­со­рах. Між но­гою та про­те­зом роз­мі­ще­ні устіл­ки. У се­ре­ди­ні во­ни ма­ють 99 сен­сор­них то­чок. Та- кож по­ряд з устіл­кою є по­ду­ше­чка, що мі­стить 256 сен­со­рів. Во­на з’єд­на­на з про­те­зом стрі­чка­ми для рів­но­мір­но­го роз­по­ді­лу на­пру­ги. Зав­дя­ки цьо­му в жо­дній з то­чок до­ти­ку не на­ко­пи­чу­є­ться тиск», — роз­по­від­ає ди­ре­ктор про­те­зної ком­па­нії CORPORA Фер­ди­нан­до Ска­фут­то.

Пі­сля­про­те­зна ре­а­бі­лі­та­ція пов­ні­стю ро­бо­ти­зо­ва­на. Є ро­бо­ти, яких ви­ко­ри­сто­ву­ють для на­вча­н­ня ру­хам, роз­ви­тку мо­то­ри­ки, утри­му­ва­н­ня рів­но­ва­ги. Про­те­зу­ва­н­ня та на­вча­н­ня вій­сько­ві про­хо­ди­ти­муть в Іта­лії. Пі­сля­про­те­зне об­слу­го­ву­ва­н­ня від­бу­ва­ти­ме­ться в Укра­ї­ні. Хо­ча, екс­пер­ти ви­зна­ють, мо­жли­во­стей для ефе­ктив­ної ре­а­бі­лі­та­ції тут сьо­го­дні не­має.

«На жаль, ми не го­то­ві до ті­єї си­ту­а­ції з про­те­зу­ва­н­ням, яка на­ра­зі скла­ла­ся, — роз­по­від­ає за­сту­пник го­ло­ви ко­мі­те­ту з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’я Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни Іри­на Са­со­єн­ко. — Ми ма­є­мо ве­ли­кі ме­ди­чні уста­но­ви — на­у­ко­во-до­слі­дні ін­сти­ту­ти з про­те­зу­ва­н­ня, а та­кож ба­зу са­на­тор­но-ку­рор­тних за­кла­дів, які тре­ба ада­пту­ва­ти для ре­а­бі­лі­та­ції пі­сля опе­ра­цій з про­те­зу­ва­н­ня. Ми по­вин­ні зро­зу­мі­ти, що у нас є і чо­го нам не ви­ста­чає, та звер­ну­ти­ся за до­по­мо­гою до між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, уста­нов, по­сольств рі­зних кра­їн, щоб та до­по­мо­га, яку ми одер­жи­мо, бу­ла ці­льо­вою. Еле­ктрон­них про­те­зів у нас по­ки що не­має, то­му ми і звер­ну­ли­ся до іта­лій­ців. Але ва­жли­во пам’ята­ти, що ми ма­є­мо на­ла­го­ди­ти спів­пра­цю з іта­лій­ськи­ми фа­хів­ця­ми та­ким чи­ном, щоб на­вчи­ти­ся на те­ри­то­рії та в ме­ди­чних за­кла­дах Укра­ї­ни ви­го­тов­ля­ти не гір­ші про­те­зи. Так ми змен­ши­мо ви­тра­ти на транс­пор­ту­ва­н­ня та про­жи­ва­н­ня бій­ців. За­раз же му­си­мо ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня що­до ко­жно­го по­ра­не­но­го».

До сло­ва, укра­їн­ська сто­ро­на вже ве­де пе­ре­го­во­ри, щоб у ра­зі успі­шно­го про­те­зу­ва­н­ня На­за­ра ін­ші укра­їн­ські вій­сько­ві та­кож отри­ма­ли до­по­мо­гу у цен­трі ре­а­бі­лі­та­цій або без­ко­штов­но, або зі зна­чною зниж­кою. Для пі­сля­про­те­зної ро­бо­ти з бій­ця­ми Фонд цен­трів ре­а­бі­лі­та­ції Padre Pio зби­ра­є­ться ство­ри­ти спе­ці­аль­не від­ді­ле­н­ня в Укра­ї­ні, який за­йма­ти­ме­ться об­слу­го­ву­ва­н­ням про­те­зів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.