«На­го­ро­да на­бли­жа­є­ться До куль­тур­них ре­а­лій», – ек­сперт

У Ки­є­ві Пре­зи­дент вру­чив від­зна­ки лауреатам На­ціо­наль­ної пре­мії Укра­ї­ни ім. Та­ра­са Шевченка

Den (Ukrainian) - - Культура -

На­га­да­є­мо, ла­у­ре­а­та­ми Шев­чен­ків­ської пре­мії цьо­го ро­ку ста­ли: по­ет Юрій Бу­ряк — за кни­гу по­е­зій «Не мер­тве мо­ре», ху­до­жник Ми­ко­ла Ком­па­нець — за ми­сте­цький цикл «Зем­ля мо­їх ба­тьків» та ілю­стра­ції до тво­рів Миколи Го­го­ля, пи­сьмен­ник Ко­стян­тин Мо­ска­лець — за кни­гу лі­те­ра­тур­ної кри­ти­ки та есе­їсти­ки «Спо­ло­хи», а та­ко­жа­ктор Пе­тро Пан­чук — за вті­ле­н­ня обра­зу Та­ра­са Шевченка на ві­тчи­зня­ній те­а­траль­ній сце­ні. В трьох но­мі­на­ці­ях («Пу­блі­ци­сти­ка і жур­на­лі­сти­ка», «Му­зи­чне ми­сте­цтво» та «Кон­цер­тно-ви­ко­нав­ське ми­сте­цтво») кан­ди­да­ти не на­бра­ли не­об­хі­дної кіль­ко­сті го­ло­сів.

«З Пе­тром Пан­чу­ком я пра­цю­вав над обра­зом Шевченка в Чер­ка­сько­му ака­де­мі­чно­му обла­сно­му укра­їн­сько­му му­зи­чно-дра­ма­ти­чно­му те­а­трі ім. Т. Шевченка, — роз­по­від­ає ре­жи­сер і про­дю­сер Сер­гій Про­скур­ня. — Пе­тро — актор і осо­бис- тість кри­шта­ле­вої че­сно­сті й чи­сто­ти. Ме­ні зда­є­ться сьо­го­дні­шня йо­го на­го­ро­да біль­ше по­трі­бна са­мій пре­мії ім. Шевченка. Теж­са­ме мо­жна ска­за­ти про ін­ших ла­у­ре­а­тів. Це свід­чить про те, що від­зна­ка справ­ді на­бли­жа­є­ться до лю­дей, на­бли­жа­є­ться до куль­тур­них ре­а­лій — схо­дить «пі­на» т. зв. «офі­цій­но­го» ми­сте­цтва, змі­ню­є­ться ка­нон. Про­це­ду­ра ви­су­не­н­ня цьо­го ро­ку про­йшла, на мою дум­ку, до­во­лі ор­га­ні­чно».

Го­ло­ва Ко­мі­те­ту з На­ціо­наль­ної пре­мії Укра­ї­ни ім. Т. Шев­ченк, по­ет Бо­рис Олій­ник роз­ка­зав «Дню»: «Бу­ло ба­га­то дис­ку­сій, про­ти­ле­жних оці­нок. Тим не мен­ше, склад пе­ре­мож­ців цьо­го ро­ку, на мою дум­ку — справ­ді ви­со­ко­які­сний. Це лю­ди, які пра­цю­ють в ми­сте­цтві не один рік. Пе­ре­мо­гли ті, хто справ­ді пра­цю­вав, а не го­во­рив про се­бе. Non multa, sed multum (лат. «Спра­ва не в кіль­ко­сті, а в яко­сті»). Зви­чай­но, ре­зуль­та­том за- до­во­ле­ні не всі, але упе­ре­дже­но­сті і змо­ви в рі­ше­н­нях Ко­мі­те­ту не шу­кай­те, адже го­ло­су­ва­н­ня — за­кри­ті»...

(Гро­шо­вий екві­ва­лент Шев­чен­ків­ської пре­мії ста­но­вить 240 ти­сяч гри­вень.)

«День» ві­тає пе­ре­мож­ців і про­по­нує чи­та­чам ближ­че по­зна­йо­ми­тись з трьо­ма цьо­го­рі­чни­ми ла­у­ре­а­та­ми — Юрі­єм Бу­ря­ком, Ко­стян­ти­ном Мо­скаль­цем і Пе­тром Пан­чу­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.