«Къырым» по­тра­пив у по­за­кон­кур­сну про­гра­му Short Film Corner Канн­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю

Den (Ukrainian) - - Культура -

Укра­їн­ська ре­жи­сер­ка Ксе­нія Жор­но­клей, яка ни­ні ме­шкає і пра­цює в ОАЕ, пі­сля пів­рі­чної оку­па­ції Кри­му зня­ла 35-хви­лин­ну до­ку­мен­таль­ну стрі­чку про тра­ге­дію де­пор­та­ції трьох по­ко­лінь крим­ських та­тар — під час СРСР та ро­сій­ської оку­па­ції 2014 ро­ку. На дум­ку Ксе­нії Жор­но­клей, ни­ні крим­ські та­та­ри, як і ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя, втра­ти­ли свою ба­тьків­щи­ну й ста­ли за­ру­чни­ка­ми вну­трі­шньої де­пор­та­ції, адже но­вий оку­пант зно­ву за­зі­хнув на їхню вла­сність, тра­ди­цію, істо­рію. Стрі­чка одер­жа­ла на­зву «Къырым» (са­ме так зву­чить на­зва пів­остро­ва уста­ми крим­ських та­тар). Фільм вже по­тра­пив у по­за­кон­кур­сну про­гра­му Short Film Corner Канн­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю. Зйом­ки стрі­чки від­бу­ва­ли­ся у Ба­хчи­са­раї, Єв­па­то­рії, Са­ках та Сім­фе­ро­по­лі. За по­пе­ре­дньою ін­фор­ма­цію, стрі­чку мо­жуть по­ка­за­ти у бе­ре­зні в Ки­є­ві у про­гра­мі 12 Між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю до­ку­мен­таль­но­го кі­но про пра­ва лю­ди­ни Docudays UA.

Ко­ро­тко­ме­траж­ку «Зне­бо­лю­валь­не» по­ка­жуть у Фрай­бур­зі.

До про­гра­ми між­на­ро­дно­го кон­кур­су ко­ро­тко­ме­тра­жних філь­мів на 29 Мі­жна­ро­дно­му кі­но­фе­сти­ва­лі у Фрай­бур­зі (Швей­ца­рія) по­тра­пи­ла укра­їн­ська стрі­чка Ва­ле­рії Со­чи­вець «Зне­бо­лю­валь­не» (Analgesia), зня­та 2014 ро­ку. Про­тя­гом чо­ти­рьох днів — 22, 24, 27 та 28 бе­ре­зня — стрі­чка де­мон­стру­ва­ти­ме­ться у ме­жах фе­сти­ва­лю, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. Сю­жет кар­ти­ни по­бу­до­ва­ний на істо­рії лі­ка­ря, який зму­ше­ний їха­ти ра­зом зі сво­єю па­ці­єн­ткою в го­ри. Ця по­до­рож на­зав­жди за­ли­ши­ться у йо­го пам’яті. Го­лов­ні ролі у стрі­чці зі­гра­ли — Дми­тро Лі­нар­то­вич і Дар’я Пла­хтій.

Ре­жи­сер­ка стрі­чки — Ва­ле­рія Со­чи­вець, оператор — Оле­ксій Три­губ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.