«Дон­бас: вій­на і мир»

Den (Ukrainian) - - Культура -

У пар­ла­мен­ті Ве­ли­ко­бри­та­нії від­кри­то фо­то­ви­став­ку

На фо­то­вер­ні­са­жі «Дон­бас: вій­на і мир» зі­бра­но ро­бо­ти най­кра­щих укра­їн­ських фо­то­гра­фів, зро­бле­них на Дон­ба­сі, по­ві­дом­ляє УНІАН.

Ви­став­ку від­крив мі­ністр у спра­вах Єв­ро­пи Ве­ли­ко­бри­та­нії Девід Лі­дінг­тон, який у сво­їй про­мо­ві ви­знав, що світ не завжди опе­ра­тив­но ре­а­гує на си­ту­а­цію на Дон­ба­сі, але сьо­го­дні со­лі­да­ри­зу­є­ться з Укра­ї­ною. Бри­тан­ський уряд і пар­ла­мент за­йма­ють у цьо­му пи­тан­ні спіль­ну по­зи­цію.

На від­крит­ті фо­то­ви­став­ки бу­ли при­су­тні гру­па на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни та пред­став­ни­ки укра­їн­сько­го уря­ду.

Го­ло­ва між­пар­ла­мент­ської гру­пи дру­зів «Укра­ї­на-Бри­та­нія» Джон Віт­тін­гдейл по­обі­цяв, що бри­тан­ські по­лі­ти­ки про­дов­жу­ва­ти­муть тиск на РФ до­ти, до­ки не бу­де про­гре­су у ви­ко­нан­ні Мін­ських угод.

Та­кож під час ві­зи­ту де­ле­га­ції до Ве­ли­ко­бри­та­нії ві­дбу­ли­ся зу­стрі­чі на­ро­дних де­пу­та­тів з пред­став­ни­ка­ми укра­їн­ської гро­ма­ди Лон­до­на. В Укра­їн­сько­му ін­сти­ту­ті в Лон­до­ні бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но бла­го­дій­ний ау­кціон, на яко­му се­ред ло­тів бу­ли і фо­то­гра­фії з пре­зен­то­ва­ної екс­по­зи­ції. За ре­зуль­та­та­ми за­хо­ду вда­ло­ся зі­бра­ти по­над 1 600 фун­тів на по­тре­би Ір­пін­сько­го ре­а­бі­лі­та­цій­но­го цен­тру для вій­сько­во­слу­жбов­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.