У го­сті до Ко­ти­го­ро­шка

14 бе­ре­зня у Ки­є­ві від­кри­є­ться ви­став­ка, при­свя­че­на укра­їн­ським каз­кам

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Фоль­клор­них ге­ро­їв від­тво­ри­ли ор­га­ні­за­то­ри про­е­кту «Бу­ло де не бу­ло». Го­лов­на ча­сти­на ви­став­ки — дво­ме­тро­ві па­пе­ро­ві мо­де­лі укра­їн­ських ка­зок. Ко­жна ком­по­зи­ція скла­да­є­ться з по­над п’яти ти­сяч де­та­лей. За­га­лом для « Ко­ти­го­ро­шка » , « Па­на Ко­цько­го», «Іва­си­ка-Те­ле­си­ка», «Колоска» та «Кри­вень­кої Ка­че­чки» ви­ко­ри­ста­ли 200 ква­дра­тних ме­трів картону. Най­біль­ший ге­рой — Пів­ник Го­ло­си­сте Гор­ле­чко, зав­ви­шки по­над один метр. Най­мен­ший пер­со­наж — Ве­се­лий Черв’ячок, усьо­го два сан­ти­ме­три у дов­жи­ну.

«Ми на­зва­ли ви­став­ку «Бу­ло де не бу­ло», адже ци­ми сло­ва­ми по­чи­на­ю­ться ба­га­то укра­їн­ських ка­зок, — по­яснює ор­га­ні­за­тор про­е­кту На­та­ля Кра­вець. — На­ша ме­та — зро­би­ти укра­їн­ських ге­ро­їв ці­ка­ви­ми для ма­ле­чі, роз­по­віс- ти про їхнє по­хо­дже­н­ня, на­при­клад, як го­лов­ний «по­га­ний ге­рой» змій пе­ре­тво­рив­ся на ма­чу­ху. За­для цьо­го ра­зом із фоль­кло­ри­ста­ми ми скла­ли де­кіль­ка осві­тніх стен­дів та яскра­вих ін­фо­гра­фік. Ще одна на­ша ціль — зі­бра­ти ди­тя­чі укра­їн­ські книж­ки для ін­тер­на­тів на схо­ді Укра­ї­ни».

Ді­тла­хи змо­жуть роз­фар­бу­ва­ти на по­дії най­біль­шу каз­ко­ву роз­ма­льов­ку в Укра­ї­ні пло­щею 15 ква­дра­тних ме­трів. Та­кож ма­ле­ча ство­рю­ва­ти­ме вла­сних па­пе­ро­вих ге­ро­їв на май­стер- кла­сі Ле­сі Па­то­ки під час від­кри­т­тя ви­став­ки. Крім цьо­го, ді­ти лі­пи­ти­муть пер­со­на­жів з ті­ста, фе­тру, ма­лю­ва­ти­муть їх на пря­ни­ках.

До ви­став­ки до­лу­чив­ся Ки­їв­ський му­ні­ци­паль­ний те­атр ля­льок та ві­до­мі укра­їн­ські ар­ти­сти. Зокре­ма, на від­крит­ті про­е­кту ді­тям по­ка­жуть ви­ста­ву «Ко­тик та Пів- ник». «Ми з ра­ді­стю до­лу­чи­ли­ся до про­е­кту «Бу­ло де не бу­ло», — зі­зна­є­ться ре­жи­сер Ки­їв­сько­го му­ні­ци­паль­но­го ака­де­мі­чно­го те­а­тру ля­льок Ми­хай­ло Ури­цький. — У на­шо­му ре­пер­ту­а­рі ба­га­то на­ро­дних укра­їн­ських ка­зок, але ми ста­ви­мо їх не ча­сто. Ідея по­пу­ля­ри­зу­ва­ти укра­їн­ську каз­ку нам близь­ка. За­раз як ні­ко­ли тре­ба ви­хо­ву­ва­ти у ма­лень­ких укра­їн­ців лю­бов до сво­єї істо­рії, сво­єї кра­ї­ни. Ми спро­бу­є­мо зро­би­ти це че­рез каз­ку».

Ви­став­ка «Бу­ло де не бу­ло» три­ва­ти­ме з 14 бе­ре­зня до 14 кві­тня за адре­сою Сто­ли­чне шо­се, 101, у га­ле­рей­но­му про­сто­рі тор­го­вель­но­го цен­тру «До­мо­сфе­ра». Вхід без­ко­штов­ний, але ор­га­ні­за­то­ри за­кли­ка­ють усіх при­но­си­ти укра­їн­ські книж­ки, які по­тім по­да­ру­ють ді­тям зі схо­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.