Три­чі най­силь­ні­ший

На ета­пі Куб­ка сві­ту в США Олег Вер­ня­єв ви­бо­ров «зо­ло­то» в ба­га­то­бор­стві

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Чем­піон сві­ту та Єв­ро­пи, український гім­наст Олег Вер­ня­єв ви­бо­ров зо­ло­ту ме­даль на тур­ні­рі AT& T American Cup, який дня­ми від­був­ся у США. На­шо­му спортс­ме­ну не бу­ло рів­них у ба­га­то­бор­стві — 90,597 ба­лів. Дру­ге мі­сце зайняв пред­став­ник Японії Ре­хей Ка­то — 90,098. Брон­зо­ва ме­даль в аме­ри­кан­ця До­нел­ла Віт­тен­бур­га — 89,932.

За­га­лом пе­ре­мо­га в аме­ри­кан­сько­му Ар­лінг­то­ні, що в шта­ті Те­хас, 21-рі­чно­го атле­та ста- ла тре­тьою з трьох най­ви­щих від­знак на ета­пах Куб­ка сві­ту цьо­го се­зо­ну з ба­га­то­бор­ства. Напередодні Вер­ня­єв пе­ре­ма­гав на ета­пі Куб­ка сві­ту в ні­ме­цько­му Штут­гар­ті і шо­тланд­сько­му Гла­зго.

«Пе­ре­мог­ти в Аме­ри­ці — не так про­сто. Якщо я не по­ми­ля­юсь, Олег пер­ший з іно­зем­ців ви­грав Ку­бок Аме­ри­ки, — ко­мен­тує «Дню» тре­нер Оле­га Вер­ня­є­ва Ген­на­дій Сар­тин­ський, який тіль­ки по­вер­нув­ся зі спортс­ме­ном з Аме­ри­ки. — Це ви­со­ке до­ся­гне­н­ня свід­чить про ста­біль­ний ре­зуль­тат шко­ли укра­їн­ської спор­тив­ної гім­на­сти­ки, яка має на сво­є­му ра­хун­ку ве­ли­кі тра­ди­ції. Але ра­зом з тим — це і на­ші осо­би­сті на­пра­цю­ва­н­ня. В сьо­го­дні­шній важ­кий час для на­шої кра­ї­ни, ко­ли гро­ші пе­ре- дов­сім йдуть на вій­ну, пер­ши­ми стра­жда­ють ме­ди­ци­на, спорт та куль­ту­ра. Але не мо­жна опу­ска­ти рук. На­віть за умов обме­же­но- го фі­нан­су­ва­н­ня ду­же ва­жли­во ви­хо­ди­ти на аре­ну, пе­ре­ма­га­ти і по­ка­зу­ва­ти, що на­ша кра­ї­на бу­ла і бу­де най­силь­ні­шою. У США аме­ри­кан­цям, ан­глій­цям, ро­сі­я­нам та ці­ло­му сві­ту Олег вко­тре до­вів, що Укра­ї­на — має істо­рії сво­го успі­ху. Олег ви­хо­дить в на­ціо­наль­ній фор­мі Укра­ї­ни, пі­ді­йма­є­ться пра­пор та зву­чить Гімн. По­вір­те, пі­сля ко­жної та­кої пе­ре­мо­ги увесь спор­тив­ний світ го­во­рить про Укра­ї­ну і за­хо­плю­є­ться нею».

На­га­да­є­мо, що за вер­сі­єю На­ціо­наль­но­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Олег Вер­ня­єв був ви­зна­ний най­кра­щим спортс­ме­ном жов­тня та ли­сто­па­да ми­ну­ло­го ро­ку в Укра­ї­ні. А йо­го на­став­ник Ген­на­дій Сар­тин­ський — кра­щим тре­не­ром цих двох мі­ся­ців.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.