Ко­ли ста­не лег­ше?

Den (Ukrainian) - - Го­лов­на Сто­рін­ка - Ал­ла ДУ­БРО­ВИК-РО­ХО­ВА, На­та­лія БІ­ЛО­УСО­ВА, Ма­рія ЮЗИЧ, Іван КА­ПСА­МУН, Дми­тро КРИВ­ЦУН, «День»

Окса­на ПРО­ДАН: «Я з жа­хом уяв­ляю си­ту­а­цію, ко­ли олі­гар­хи один про­ти одно­го по­чнуть да­ва­ти свід­че­н­ня»

На­ші по­стій­ні чи­та­чі зна­ють: «День» за­про­шує до ре­да­кці­ї­ви­клю­чно лю­дей, у яких ви­ра­зно ін­ша по­зи­ція. Наш «п’ятни­чний» гість — на­ро­дний де­пу­тат, член фра­кції«Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка» Окса­на Про­дан — із та­ких.

На­при­клад па­ні Про­дан із тих де­пу­та­тів, які, бу­ду­чи у ко­а­лі­ції, мо­жуть со­бі до­зво­ли­ти не го­ло­су­ва­ти за іні­ці­а­ти­ви вла­ди, якщо не вва­жа­ють їх пра­виль­ни­ми. Як ар­гу­мент на­ве­де­мо одну із клю­чо­вих її ци­тат, ска­за­них у роз­мо­ві з го­лов­ним ре­да­кто­ром «Дня» Ла­ри­сою Ів­ши­ною: «Я не го­ло­су­ва­ла за склад уря­ду... Я го­ло­су­ва­ла за Яце­ню­ка як за прем’єра, то­му що це був ви­бір укра­їн­ців. Від­да­ли за ньо­го укра­їн­ці 20% го­ло­сів, і ні­ку­ди від цьо­го не по­ді­не­шся. Але за йо­го уряд я не го­ло­су­ва­ла. При то­му, що я в «Бло­ці Пе­тра По­ро­шен­ка», і є чле­ном ко­а­лі­ції, я не го­ло­су­ва­ла. Бо вва­жаю, що йо­го сфор­мо­ва­но не­пра­виль­но». Вла­сне пі­сля цих слів й по­ча­лась на­ша роз­мо­ва про стан вла­ди (за­ко­но­дав­чої, ви­ко­нав­чої, су­до­вої то­що) в Укра­ї­ні та шля­хи її «ево­лю­ції».

— Ва­ша оцін­ка 100 днів ро­бо­ти пар­ла­мен­ту?

— Ко­ли ухва­лю­ва­ли бю­джет 2015 ро­ку, то з су­про­від­но­го до ньо­го за­ко­но­дав­ства при­бра­ли аб­со­лю­тно все, що по­го­ди­ли в ко­а­лі­цій­ній уго­ді. А всі рі­ше­н­ня, які сто­су­ва­ли­ся опо­да­тку­ва­н­ня — ЄСВ, то­що, бу­ли «за­то­че­ні» на зби­ра­н­ня гро­шей у бю­джет. Те, що бу­де з еко­но­мі­кою за кіль­ка мі­ся­ців, не ці­ка­ви­ло ні­ко­го. Це й є най­біль­ший не­га­тив із прийня­то­го у пар­ла­мен­ті...

За­раз вда­ло­ся ви­пра­ви­ти ча­сти­ну цьо­го не­га­ти­ву. Зокре­ма, спро­сти­ли умо­ви для ви­ко­ри­ста­н­ня зни­же­но­їстав­ки ЄСВ. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що про­ве­де­мо че­рез Ра­ду про­ект з опо­да­тку­ва­н­ня не­при­бу­тко­вих ор­га­ні­за­цій. Ли­ши­ли­ся пи­та­н­ня з ка­со­ви­ми апа­ра­та­ми, але Мін­фін по­обі­цяв під­три­ма­ти цей за­ко­но­про­ект у пер­шо­му чи­тан­ні з тим, щоб до дру­го­го ді­йти спіль­но­го кон­сен­су­су. По­за­вчо­ра вда­ло­ся про­ве­сти че­рез пар­ла­мент по­ря­док ком­пен­са­ці­ї­мо­бі­лі­зо­ва­ним, чо­го до­ма­га­ли­ся з черв­ня 2014 ро­ку. Вда­ло­ся про­ве­сти й за­ко­но­про­ект про спро­ще­н­ня лі­цен­зу­ва­н­ня ря­ду га­лу­зей, але в ньо­му ще ли­шив­ся ма­лень­кий не­га­тив. Пра­кти­чно пе­ред го­ло­су­ва­н­ням у цьо­му до­ку­мен­ті за­ли­ши­ли лі­цен­зу­ва­н­ня охо­рон­но­ї­ді­яль­но­сті. Це озна­чає, що бі­знес (у да­но­му ра­зі дер­жав­ний) і да­лі ви­да­ва­ти­ме лі­цен­зі­ї­свої м кон­ку­рен­там! Те, що за­ли­ши­ли цю нор­му, як на ме­не, свід­чить про про­вал де­ре­гу­ля­цій­но­ї­ча­сти­ни цьо­го за­ко­ну...

— Ви роз­по­від­а­ли про те, що за­ко­но­про­ект що­до бю­дже­ту на 2015 рік не ко­ре­лю­вав­ся з про­гра­мою дій уря­ду. А ухва­ле­ні не­що­дав­но де­пу­та­та­ми так зва­ні за­ко­ни МВФ, на­скіль­ки во­ни від­по­від­а­ють уря­до­вій про­гра­мі дій?

— Про­гра­ма уря­ду від по­ча­тку бу­ла ду­же рам­ко­вою, то­му ми й не по­го­ди­ли­ся спо­ча­тку за не­ї­го­ло­су­ва­ти. Тіль­ки пі­сля пе­ре­мо­вин із Ка­бмі­ном і вклю­че­н­ням до не­ї­ко­а­лі­цій­но­їу­го­ди го­ло­си зна­йшли­ся. То­му уря­до­ва про­гра­ма, в мо­є­му ро­зу­мін­ні, — це ко­а­лі­цій­на уго­да. Зви­чай­но, в ній ба­га­то ре­чей, які не ко­ре­лю­ю­ться з про­го­ло­со­ва­ни­ми за­ко­на­ми. Але я по­ста­ви­ла кра­пку для се­бе у цьо­му пи­тан­ні. Адже вже оче­ви­дно: уряд сьо­го­дні пра­цює ви­клю­чно на отри­ма­н­ня ко­штів від МВФ. Пев­на ло­гі­ка в цьо­му є: мо­жна роз­ра­ху­ва­ти­ся з бор­га­ми і ре­шту гро­шей спря­му­ва­ти на під­трим­ку грив­ні. Але я ду­маю, що за­раз тре­ба ду­ма­ти вже не про отри­ма­н­ня кре­ди­ту, а про те, що ро­би­ти да­лі. Укра­ї­ні ще дов­гий час між­на­ро­дна спіль­но­та до­по­ма­га­ти­ме, бо ми — бу­фер між Схо­дом і За­хо­дом. Але на­ше зав­да­н­ня зро­би­ти так, щоб біль­ше не про­си­ти ні у ко­го ні­чо­го, а до­по­мог­ти бі­зне­су пра­цю­ва­ти, що­би в ньо­го з’яви­ли­ся ре­сур­си, з яких мо­жна від­да­ва­ти по­зи­че­не.

«МО­ЯБ ВО­ЛЯ, ПДВ В УКРА­Ї­НІ НЕ БУ­ЛО»

— Ви­сту­па­ю­чи в пар­ла­мен­ті, мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Ай­ва­рес Абро­ма­ві­чус за­явив, що пер­ша ре­фор­ма пі­сля отри­ма­н­ня кре­ди­ту МВФ — по­да­тко­ва. Її вже за­пу­ска­ли кіль­ка ра­зів і ко­жно­го ра­зу -не­вда­ло. Як лю­ди­на, яка про­йшла по­да­тко­вий май­дан, по­ясніть, чо­му Укра­ї­ні так скла­дно да­є­ться по­да­тко­ве за­ко­но­дав­ство?

— При­чи­на в то­му, що так і не зник «аза­рів­ський» під­хід до опо­да­тку­ва­н­ня: фор­му­ва­н­ням ре­фор­ми про­дов­жу­ють за­йма­ти­ся по­да­тків­ці. Не мо­жуть фі­ска­ли об’єктив­но пи­са­ти ре­фор­му, яка урі­же їхні пов­но­ва­же­н­ня. Мо­жна одя­гну­ти вов­ка в ове­чу шку­ру і на­віть на­вчи­ти їсти ва­ре­ну ка­пу­сту, але від то­го він не втра­тить сво­є­ї­хи­жа­цько­ї­при­ро­ди. При­бли­зно і з по­да­тків­ця­ми те са­ме. То­му тре­ба йти ін­шим шля­хом: екс­пер­тне се­ре­до­ви­ще ра­зом із фі­ска­ла­ми, Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку має ви­вчи­ти і об’єд­на­ти в одну всі існу­ю­чі кон­це­пці­ї­по­да­тко­во­ї­ре­фор­ми. При­чо­му по­да­тків­ці в цьо­му про­це­сі не по­вин­ні гра­ти про­від­ну роль, а тіль­ки ви­лов­лю­ва­ти про­фе­сій­них «мух», яких ми не від­чу­ва­є­мо. За­раз об’єд­на­н­ня ма­ло­го і се­ре­дньо­го бі­зне­су «Фор­те­ця», яке я очо­люю, на ба­зі між­на­ро­дно­го гран­ту про­во­дить та­ку ро­бо­ту.

Що­до за­яви па­на Ай­ва­ре­са, то йде­ться тіль­ки про по­ча­ток про­це­су під­го­тов­ки по­да­тко­вої ре­фор­ми, на якій на­по­ліг під час остан­ньо­го за­сі­да­н­ня Ра­ди ре­форм Пре­зи­дент. Але ще на­віть не­має ро­бо­чо­ї­гру­пи, яка цим за­йма­ти­ме­ться.

— Роз­ка­жіть кон­кре­тні­ше про зав­да­н­ня, які по­ста­вив Пре­зи­дент? Як у кін­це­во­му під­сум­ку має ви­гля­да­ти онов­ле­на по­да­тко­ва си­сте­ма Укра­ї­ни?

— Го­лов­не зав­да­н­ня — звіль­ни­ти по­да­тко­ву си­сте­му від зай­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня і фі­скаль­но­го на­ван­та­же­н­ня. Ро­би­ти це мо­жна по-рі­зно­му. За­га­лом, змі­на по­да­тко­во­ї­си­сте­ми тор­ка­є­ться двох аспе­ктів: опо­да­тку­ва­н­ня фі­зи­чних і юри­ди­чних осіб. Усі фі­зи­чні осо­би, на мій по­гляд, ма­ють спла­чу­ва­ти одна­ко­ві став­ки по­да­тків зі сво­го до­хо­ду. Я під­три­мую лі­ній­ну шка­лу опо­да­тку­ва­н­ня з єди­ною став­кою, умов­но ка­жу­чи — 10%. Лі­ній­на шка­ла опо­да­тку­ва­н­ня мі­ні­мі­зує ри­зик ухи­ля­н­ня від опо­да­тку­ва­н­ня. А це сьо­го­дні ду­же по­трі­бно Укра­ї­ні.

Окса­на ПРО­ДАН: «Я з жа­хом уяв­ляю си­ту­а­цію, ко­ли олі­гар­хи по­чнуть да­ва­ти свід­че­н­ня один про­ти одно­го»

При цьо­му слід змі­ни­ти під­хід до фор­му­ва­н­ня не­о­по­да­тко­ва­но­го мі­ні­му­му. Що ма­є­мо сьо­го­дні? Тіль­ки по­ло­ви­на мі­ні­маль­но­го про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му (ста­но­вить 1140 гри­вень на одну осо­бу) не опо­да­тко­ву­є­ться! Це не­пра­виль­но. У біль­шо­сті роз­ви­ну­тих кра­їн про­жи­тко­вий мі­ні­мум зна­чно ви­щий, і з ньо­го не спла­чу­є­ться жо­дно­ї­ко­пій­ки. Іна­кше втра­ча­є­ться ло­гі­ка йо­го існу­ва­н­ня. У Гру­зії не­о­по­да­тко­ва­ний мі­ні­мум вста­нов­ле­но на рів­ні 15 ти­сяч до­ла­рів на рік, у Ні­меч­чи­ні — 14 ти­сяч єв­ро.

Що­до бі­зне­су, то слід пам’ята­ти, що вре­шті-решт усі по­да­тки спла­чує спо­жи­вач. Але по­ки що ця те­за у нас не спри­йма­є­ться. В Укра­ї­ні не усві­до­ми­ли, що бі­знес — це до­бре. І чим кра­ще йо­му жи­ве­ться, тим лі­пше бу­де ро­бі­тни­кам і по­ку­пцям. То­му ду­же ва­жли­во ство­ри­ти ком­фор­тні умо­ви ро­бо­ти для під­при­єм­ців. Ве­ли­кою мі­рою це за­ле­жить від си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня. Та­кі по­да­тки, як рен­та, одно­зна­чно ма­ють бу­ти кон­ку­рен­то ви­со­ки­ми. А от над до­ціль­ні­стю існу­ва­н­ня не­пря­мих по­да­тків, які пря­мо пе­ре­кла­да­ють на спо­жи­ва­ча, вза­га­лі тре­ба по­ду­ма­ти. Моя б во­ля, ПДВ в Укра­ї­ні не бу­ло. Тим біль­ше, що уго­да про ЗВТ з ЄС дає пов­ну сво­бо­ду на­шій кра­ї­ні на п’ять ро­ків у пи­та­н­нях опо­да­тку­ва­н­ня. Єди­ний мі­нус у та­кій си­ту­а­ції— мо­жуть по­стра­жда­ти екс­пор­те­ри, які отри­му­ють піль­гу і по­вер­не­н­ня ПДВ. Але якщо все­ре­ди­ні кра­ї­ни бу­дуть спри­я­тли­ві умо­ви для ве­де­н­ня бі­зне­су, во­ни аб­со­лю­тно спо­кій­но змо­жуть ви­ро­бля­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­жну про­ду­кцію без цьо­го по­да­тку.

«ЗА­РАЗ МА­Є­МО ПО­КА­ЗА­ТИ, ЩО У НАС ВСЕ ДО­БРЕ І СПО­КІЙ­НО, ЩОБ ОТРИ­МА­ТИ ГРО­ШІ МВФ»

— Ви ска­за­ли, що Ка­бмін пра­цює на отри­ма­н­ня гро­шей від МВФ. Утім, ко­ли йо­го оби­ра­ли, то на­зи­ва­ли уря­дом ре­фор­ма­то­рів. І са­ме під це на­би­ра­ли «ле­гіо­не­ри», які ма­ли при­не­сти в Укра­ї­ну про­гре­сив­ний за­кор­дон­ний до­свід. Однак ре­форм не­має. Який за­раз на­стрій в пар­ла­мен­ті і ко­а­лі­ції що­до ефе­ктив­но­сті і ді­є­зда­тно­сті уря­ду? Чи йде­ться про йо­го від­став­ку?

— Як су­спіль­ство хо­че ре­форм і змін, так і ба­га­то мо­їх ко­лег цьо­го хо­чуть.

— Але у су­спіль­ства мен­ше ін­стру­мен­тів, ніж у пар­ла­мен­та­рів впли­ву на уряд, щоб ці змі­ни бу­ли...

— Я впер­ше цьо­го ти­жня бу­ла на за­сі­дан­ні На­цра­ди ре­форм. Мо­жли­во, й до­бре, що впер­ше. Адже ра­ні­ше, за їхні­ми сло­ва­ми, тіль­ки про­во­ди­ли під­го­тов­ку. А вже на цьо­му за­сі­дан­ні Во­ло­ди­мир Грой­сман пре­зен­ту­вав За­ко­но­дав­чий план ре­форм. У ньо­му по мі­ся­цях роз­пи­са­но, ко­ли і які про­е­кти ма­ють ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ся. Тоб­то, на­стрій про­во­ди­ти змі­ни — є.

— 13 бе­ре­зня за­кін­чу­є­ться сто днів ро­бо­ти но­во­го уря­ду, а в нас є тіль­ки за­ко­ни, які до­зво­ля­ють отри­ма­ти гро­ші МВФ. Ну, і на­стрій, як ви ка­же­те, є. Са­мих ре­форм — не­має. А з ми­ну­лої ве­сни всі по­лі­ти­ки пра­кти­чно кри­ча­ли про те, що не­має ча­су на роз­ка- чу­ва­н­ня, по­трі­бно все ро­би­ти швид­ко. Чи не є та­ка спо­віль­не­ність в ро­бо­ті уря­ду під­ста­вою для ого­ло­ше­н­ня йо­му не­до­ві­ри?

— Фор­маль­но у них є «іму­ні­тет», адже ми про­го­ло­су­ва­ли про­гра­му ро­бо­ти уря­ду.

Але до то­го, як Укра­ї­на отри­має транш, ми не ма­є­мо пра­ва вза­га­лі го­во­ри­ти про це. За­раз ми тре­ба по­ка­за­ти, що у нас все до­бре і спо­кій­но, щоб отри­ма­ти ці гро­ші. Адже всіх уже «на­гну­ли» че­рез них. А по­тім уже по­ди­ви­мось. Я за­раз мо­жу ба­га­то чо­го ска­за­ти, але це бу­де не­пра­виль­но.

— Що ви мо­же­те ска­за­ти про остан­ній ви­ступ Гон­та­ре­вої у ВРУ?

— Я вже не один раз го­во­ри­ла: го­лов­на при­чи­на то­го, що від­бу­ва­є­ться, — це не­ре­фор­мо­ва­на еко­но­мі­ка. Грив­ня ро­сте/па­дає за­ле­жно від си­ту­а­ці­їв еко­но­мі­ці. І, зви­чай­но, мо­жна, як де­хто, по­си­ла­ти­ся на Кон­сти­ту­цію і по­ка­зу­ва­ти, хто, згі­дно з цим до­ку­мен­том, за що від­по­від­ає. Але курс ду­же за­ле­жить від еко­но­мі­чно­ї­си­ту­а­ції . І, на жаль, той час, який у нас був на те, щоб зу­пи­ни­ти де­які про­це­си, ми втра­ти­ли.

По­зи­тив­них змін не бу­де без за­ко­нів, які пра­цю­ва­ти­муть.

Для то­го, щоб по­ча­ли пра­цю­ва­ти за­ко­ни, по­трі­бен спра­ве­дли­вий суд.

— Тоб­то, ви вва­жа­є­те, що за па­ді­н­ня кур­су має від­по­від­а­ти Ка­бмін, а не НБУ?

— Во­ни та­кож від­по­від­аль­ні за це. Але хо­чу ска­за­ти, що на­віть та­ку річ, як су­до­ва ре­фор­ма, без яко­ї­не­мо­жли­ве ре­фор­му­ва­н­ня Укра­ї­ни, ні­хто сьо­го­дні не хо­че про­во­ди­ти. На по­пе­ре­дньо­му скли­кан­ні пар­ла­мен­ту не бу­ло жо­дних за­ко­но­про­е­ктів, які б вно­си­ли змі­ни в су­до­ву си­сте­му. Тіль­ки не­що­дав­но на остан­ньо­му за­сі­дан­ні ми про­го­ло­су­ва­ли за­кон за по­да­н­ням Пре­зи­ден­та. Ка­бмін та де­пу­та­ти ні­чо­го не по­да­ва­ли. Але на­справ­ді, нам по­трі­бні змі­ни в Кон­сти­ту­ції. Це на­дасть мо­жли­вість хоч якось су­д­дям на­га­да­ти, що во­ни по­вин­ні ви­ко­ну­ва­ти свою ро­бо­ту че­сно.

«В 99% ПУ­БЛІ­ЧНИХ ВИ­ПА­ДІВ ПАР­ТНЕ­РІВ ПО КО­А­ЛІ­ЦІЇ — ЦЕ ПІ­АР»

— Ви кіль­ка ра­зів зга­ду­ва­ли Ко­а­лі­цій­ну уго­ду, яка, фа­кти­чно, не ви­ко­ну­є­ться. А це бу­ла кон­стру­кція, нав­ко­ло якої зі­бра­ли­ся всі пар­тії та фра­кції. Як що­до на­стро­їв у Ко­а­лі­ції? Ми ба­чи­мо пе­рі­о­ди­чні «ви­па­ди» Ля­шка та йо­го Ра­ди­каль­ної пар­тії. Та­кож ви го­во­ри­ли про «На­ро­дний фронт»...

— Ко­ли пу­блі­чно ви­яв­ля­є­ться не­за­до­во­ле­н­ня, емо­цій­ні ви­сту­пи та бло­ку­ва­н­ня, в 99% — це пі­ар. Це спро­ба при­вер­ну­ти ува­гу до се­бе, ско­ри­ста­ти­ся три­бу­ною не як ме­ха­ні­змом для ре­а­лі­за­ці­їя­ки­хось пла­нів, а у вла­сних ін­те­ре­сах. Я так ба­чу зсе­ре­ди­ни. Адже по­про­си­ти Грой­сма­на вне­сти за­ко­но­про­ект в по­ря­док ден­ний — не так уже й важ­ко. Зви­чай­но, є роз­бі­жно­сті, ко­ли мо­жна за­ко­но­про­ект по­ста­ви­ти пер­шим у спи­ску, а мо­жна й остан­нім. На­при­клад, учо­ра ми вне­сли за­ко­но­про­ект №2049 вже пі­сля за­твер­дже­н­ня по­ряд­ку всі­є­ї­се­сії . Ми йо­го про- го­ло­су­ва­ли, не­зва­жа­ю­чи на те, що чи­ма­ло осіб із Ко­а­лі­ці­ї­бу­ли про­ти. На­при­клад, по­да­тко­ва та Мін­фін ви­сту­па­ють за те, що цей за­кон є вбив­чим для бі­зне­су.

...От ми­ну­ло­го ти­жня ми го­ло­су­ва­ли за­ко­но­про­ект що­до ін­ве­сти­цій­но­ї­ді­яль­но­сті. І по­ки уря­дов­ці не ви­клю­чи­ли в пер­шо­му чи­та­н­ня ті нор­ми, про­ти яких ви­сту­па­є­мо ми, ми не го­ло­су­ва­ли. Тоб­то, си­ту­а­ція — «да­вай­те за­раз як-не­будь прийме­мо, а по­тім вже бу­де­мо пра­ви­ти» — вже не про­хо­дить. І ко­ли у нас є по­зи­ція, ми зна­хо­ди­мо спіль­ну мо­ву.

— Мо­жли­во, окрім по­пу­лі­зму, це є час­тко­во бо­роть­ба за по­са­ди у ви­ко­нав­чій вла­ді? На­при­клад, дії пар­тії Ля­шка. Ми зна­є­мо: ко­ли фор­му­ва­ла­ся ко­а­лі­ція, в ньо­го бу­ли пев­ні пре­тен­зії на «крі­сла»...

— Він же і за­раз бе­ре участь у ви­ко­нав­чій вла­ді. Я, що­прав­да, ні­чо­го ще не чу­ла від йо­го ві­це-прем’єра. Те, що ча­сто ду­же скла­дно зна­йти кон­сен­сус що­до пев­но­го за­ко­но­про­е­кту — я в цьо­му не сум­ні­ва­ю­ся. Але, сла­ва Бо­гу, я в цьо­му не бе­ру уча­сті. На пе­ре­го­во­ри від на­шо­ї­фра­кці­ї­хо­дить Юрій Лу­цен­ко.

— А вза­га­лі, не скла­дно пра­цю­ва­ти в цьо­му пар­ла­мен­ті? Як ви се­бе там від­чу­ва­є­те?

— Це — моя ро­бо­та. Я вмію пи­са­ти до­ку­мен­ти, я вмію їх ви­чи­ту­ва­ти. Я це лю­блю і отри­мую від цьо­го за­до­во­ле­н­ня.

А те, як це від­бу­ва­є­ться сьо­го­дні — са­ма про­це­ду­ра, зви­чай­но, хо­ті­ло­ся б, що це все бу­ло тро­хи більш впо­ряд­ко­ва­но. Щоб ми мен­ше пра­цю­ва­ли в за­лі, а біль­ше — в ко­мі­те­тах. То­му що ча­сто про­е­кти ви­хо­дять ду­же швид­ко. Ін­ко­ли на­віть спів­ав­то­ри не всти­га­ють все ви­чи­та­ти. Але ж по­тім лю­ди з тим жи­вуть.

— До вас до­слу­ха­ю­ться? Ви мо­же­те від­сто­я­ти свою по­зи­цію, на­при­клад у фра­кції,?

— У фра­кці­ї­то­чно мо­жу. В ко­мі­те­ті — так са­мо. Я мо­жу до­ве­сти і по­ясни­ти. Але по­вер­та­ю­чись до си­ту­а­ці­їв гру­дні, я вва­жаю сво­їм осо­би­стим про­гра­шем про­го­ло­со­ва­ні змі­ни до По­да­тко­во­го ко­де­ксу в тій ре­да­кції, в якій він є. Ко­ли го­ло­су­ва­ли змі­ни до По­да­тко­во­го ко­де­ксу в пер­шо­му чи­тан­ні, ми на ко­мі­те­ті ви­кре­сли­ли 10 пун­ктів, але по­тім їх по­вер­ну­ли. І то­ді я вже по­ба­чи­ла, що впли­ва­ти на про­цес не мо­жу. Він пі­шов па­ра­лель­но від то­го, чим ми за­йма­ли­ся.

«ПАР­ЛА­МЕНТ — ЦЕ КОН­ЦЕН­ТРАТ ТО­ГО, ЩО Є В СУ­СПІЛЬ­СТВІ»

— А ухва­ле­н­ня за­ко­нів і ро­бо­та пар­ла­мен­ту, цьо­го та по­пе­ре­дньо­го, під­хо­ди їх до ро­бо­ти змі­ни­ли­ся? Ви ж бу­ли й у пар­ла­мен­ті Яну­ко­ви­ча...

— Си­ту­а­цію, ко­ли я на ко­мі­те­ті, очіль­ни­ком яко­го є пред­став­ник прав­ля­чо­ї­пар­тії , змо­гла б пе­ре­ко­на­ти ви­кре­сли­ти із за­ко­но­про­е­кту 10 пун­ктів, при Яну­ко­ви­чі со­бі на­віть не уяв­ляю. При то­му, що за­раз я про­сто член ко­мі­те­ту, а ко­лись бу­ла пер­шим за­сту­пни­ком го­ло­ви.

— Мо­ло­ді пар­ла­мен­та­рії ча­сто в роз­мо­вах із ЗМІ скар­жа­ться на «по­ряд­ки» в пар­ла­мен­ті. Го­во­рять про не­пар­ла­мент­ську ле­кси­ку, по­ве­дін­ку ба­га­тьох де­пу­та­тів... Зо­кре- ма — чле­нів ко­а­лі­ції. Як ви оці­ню­є­те рі­вень пар­ла­мент­ської куль­ту­ри?

— Не хо­чу обра­жа­ти пар­ла­мент, бо я є йо­го пред­став­ни­ком. Але пар­ла­мент — це кон­цен­трат то­го, що є в су­спіль­стві. Якщо є не­нор­ма­тив­на ле­кси­ка десь у шко­лі, то во­на ав­то­ма­ти­чно пе­ре­хо­дить у пар­ла­мент. Але якщо хтось із до­ро­слих мо­же жа­лі­ти­ся по­за­о­чі, як мо­ло­ді пар­ла­мен­та­рі­ї­на стар­ших, жур­на­лі­стам, то це теж ча­сти­на су­спіль­ства. І я мо­жу ска­за­ти, що ко­ли хтось до­зво­ляє со­бі щось по­ді­бне при ме­ні, то лю­ди­ні вар­то ви­ба­чи­ти­ся. Але якщо є два де­пу­та­ти, яким та­кий ре­жим спіл­ку­ва­н­ня ком­фор­тний, то це їхня спра­ва.

...Пар­ла­мен­та­рі­ї­по­во­дять се­бе так, як ве­де се­бе су­спіль­ство. На жаль, сьо­го­дні не­має то­го скла­ду пар­ла­мен­ту, який би міг по­ка­за­ти, як це має бу­ти. І ко­ли пі­сля бій­ки одних вза­га­лі не ка­ра­ють, а ін­ших — тіль­ки час­тко­во, це по­ту­рає роз­бе­ще­но­сті в по­ве­дін­ці. Але че­сно хо­чу ска­за­ти, що той пар­ла­мен­та­рій, який хо­че пра­цю­ва­ти, цьо­го ро­бить. Ко­ли не­має за­сі­да­н­ня у ВР, він пра­цює в ко­мі­те­ті. Той, хто не хо­че пра­цю­ва­ти, при­йде й ди­ви­ти­ме­ться жур­нал. Але якщо де­пу­та­ти між со­бою роз­мов­ля­ють та хо­дять за­лом, це не озна­чає, що во­ни не пра­цю­ють. Ко­ли йде­ться про якісь за­ко­но­про­е­кти, тіль­ки там, в за­лі, мо­жна всіх ви­ло­ви­ти, щоб обго­во­ри­ти пев­ні мо­мен­ти. Та ро­бо­та, яка від­бу­ва­є­ться в за­лі, мо­жли­во, тим, хто ди­ви­ться зго­ри, на­га­дує му­ра­шник без си­сте­ми. Але то — ро­бо­та. Я та­кож са­ма ча­сто хо­джу і спіл­ку­юсь із ін­ши­ми де­пу­та­та­ми.

Пи­та­н­ня не в то­му, хто і як пра­цює, а в то­му, ко­го оби­ра­ють та як оби­ра­ють.

— У ми­ну­ло­му скли­кан­ні ви бу­ли в «УДАРі», а те­пер про­йшли до Ра­ди з «БПП». Як ви ба­чи­те пер­спе­кти­ви «УДАРу»?

— Я ра­зом з «УДАРом» про­йшла в Ра­ду в скла­ді «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка». Утім, бу­ла і за­ли­ша­ю­ся в ко­ман­ді Ві­та­лія Кли­чка. І за­раз у нас є гру­па «УДАРу» в рам­ках фра­кції.

Спо­ді­ва­ю­ся, що пар­тія, яка є, яка має обла­сні ор­га­ні­за­ції, де є актив­ні лю­ди, змо­же взя­ти участь у мі­сце­вих ви­бо­рах. Про­те я не за­йма­ю­ся пар­тій­ним бу­дів­ни­цтвом та не очо­люю жо­дну з обла­сних ор­га­ні­за­цій, то­му не мо­жу ска­за­ти про рей­тин­ги пар­ті­ї­на мі­сцях.

ПРО ТРЕ­ТЮ ХВИ­ЛЮ ПРИ­ВА­ТИ­ЗА­ЦІЇ

— Ви ска­за­ли про сво­бо­ду де­пу­та­тів, що во­ни мо­жуть при­йма­ти вла­сні рі­ше­н­ня. По­за­вчо­ра від­бу­ло­ся за­сі­да­н­ня Ко­мі­сії з при­ва­ти­за­ції, на якій ви­сту­пив пан Ко­ло­мой­ський і за­кли­кав до ре­при­ва­ти­за­ції об’єктів, які бу­ло вкра­де­но або при­ва­ти­зо­ва­но не­за­кон­но...

— Це ду­же по­пу­ляр­ні те­зи, які по­до­ба­ю­ться лю­дям: «Да­вай­те за­бе­ре­мо те, що бу­ло не­за­кон­но при­ва­ти­зо­ва­но». Для тих, хто пла­нує йти на мі­сце­ві ви­бо­ри та го­во­ри­ти­ме про це, та­ка по­зи­ція «ви­гра­шна».

Як еко­но­міст, я теж хо­чу, щоб еко­но­мі­ка в Укра­ї­ні роз­ви­ва­ла­ся не за олі­гар­хі­чни­ми прин­ци­па­ми. Але щоб роз­ви­ва­ла­ся впев­не­но й в Укра­ї­ну ін­ве­сту­ва­ли ко­шти. То­му вва­жаю, що пе­ре­гляд за­кон­но­сті чи не­за­кон­но­сті при­ва­ти­за­ці­ї­по­ви­нен бу­ти в рам­ках за­ко­ну. Якщо ми ма­ти­ме­мо су­до­ву си­сте­му, якій до­ві­ря­є­мо, ли­ше то­ді ми змо­же­мо пе­ре­ві­ря­ти за­кон­ність чи не­за­кон­ність при­ва­ти­за­ції. А го­во­ри­ти про пе­ре­гляд при­ва­ти­за­ці­ї­об’єктів про­сто то­му, що сьо­го­дні в ко­гось біль­ше «сил», одно­зна­чно не­при­пу­сти­мо.

По­ки що я з жа­хом уяв­ляю си­ту­а­цію в Укра­ї­ні, ко­ли олі­гар­хи один про­ти одно­го по­чнуть да­ва­ти свід­че­н­ня, що ті чи ін­ші об’єкти є «не­за­кон­но при­ва­ти­зо­ва­ни­ми».

— Як ви ба­чи­те мо­жли­вість пе­ре­гор­ну­ти ту сто­рін­ку, з якої в Укра­ї­ні роз­по­ча­ла­ся по­бу­до­ва кла­но­во-олі­гар­хі­чної си­сте­ми?

— Ко­ли в нас за­пра­цює су­до­ва си­сте­ма й Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет, це бу­де ав­то­ма­ти­чно та при­ро­дно. За­раз АМК — це мі­сце для за­ро­бля­н­ня гро­шей окре­ми­ми стру­кту­ра­ми. То­му для су­до­во­ї­си­сте­ми зав­да­н­ня ма­кси­мум — вне­сти змі­ни в Кон­сти­ту­цію та ре­фор­му­ва­ти пов­ні­стю, зав­да­н­ня мі­ні­мум — за­про­ва­ди­ти ті змі­ни до за­ко­ну, які вже ухва­ле­но. У Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту є ду­же ба­га­то пов­но­ва­жень впли­ва­ти на всіх рів­нях, і цих пов­но­ва­жень на­віть біль­ше, ніж у ГПУ. По­трі­бно оно­ви­ти йо­го склад. Там ма­ють бу­ти лю­ди, які пра­цю­ва­ти­муть на ін­те­ре­си кра­ї­ни. Як це зро­би­ти про­це­дур­но — ще тре­ба про­ду­ма­ти, але пра­во вне­се­н­ня кан­ди­да­тур до АМК за Кон­сти­ту­ці­єю має прем’єр-мі­ністр. І він має оби­ра­ти цих лю­дей від­по­від­но до за­пи­тів су­спіль­ства, щоб це не бу­ли ко­ру­пціо­не­ри або за­ле­жні від олі­гар­хів лю­ди.

— Чи вва­жа­є­те ви, що за­яви про ре­при­ва­ти­за­цію, на­ве­де­н­ня «по­ряд­ку» — це анонс тре­тьо­го пе­ре­ді­лу вла­сно­сті?

— При­ва­ти­зу­ва­ти­му­ться об’єкти, які ще не при­ва­ти­зо­ва­но, — це пер­ший по­штовх. Є втра­че­на ча­сти­на еко­но­мі­ки на схо­ді — це ін­ше. Змі­на вла­сни­ків — це той факт, який про­і­гно­ру­ва­ло Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів. Але по­да­ток на ко­мер­цій­ну не­ру­хо­мість і бу­де фа­кто­ром змі­ни вла­сни­ків. Він зму­шу­ва­ти­ме змі­ню­ва­ти не­ефе­ктив­них управ­лін­ців. Зві­сно, за­яви де­яких вла­сни­ків, що во­ни го­то­ві ри­зи­ку­ва­ти сво­ї­ми акти­ва­ми в обмін на чи­їсь ін­ші акти­ви, — це та­кож при­від до їхньо­го вну­трі­шньо­го обго­во­ре­н­ня цих пи­тань.

— То слід че­ка­ти тре­тьої хви­лі пе­ре­роз­по­ді­лу вла­сно­сті?

— Я так не ка­за­ла. Одно­зна­чно всі ці фа­кто­ри, які скла­да­ю­ться, плюс те, що бу­де за­кон, який до­зво­лить пе­ре­гля­да­ти най­більш на­ха­бні при­кла­ди при­ва­ти­за­ції. Ми з ва­ми хо­че­мо, щоб в кра­ї­ні не бу­ло олі­гар­хі­чної си­сте­ми, а це в будь-яко­му ра­зі ви­кли­кає не­об­хі­дність змі­ни...

— Ми на­пи­са­ли, що хо­че­мо, щоб ця си­сте­ма при­пи­ни­ла своє існу­ва­н­ня, бо не хо­че­мо рі­мей­ку Жов­тне­вої ре­во­лю­ції в Укра­ї­ні. Але як член пар­ла­мен­ту, який про­го­ло­су­вав па­кет за­ко­нів, які зму­шу­ють укра­їн­ців за­тя­гну­ти «па­ски» вже ледь не на кри­ти­чну ме­жу, ска­жіть, ко­ли ста­не лег­ше?

— На мою дум­ку, лег­ше бу­де то­ді, ко­ли пра­цю­ва­ти бу­де мо­дно й ви­гі­дно. Ко­ли той, хто пра­цює, бу­де го­лов­ні­шим, аніж той, хто йо­го на­ймає. На сьо­го­дні­шній мо­мент гро­ма­дян Укра­ї­ни по­ста­ви­ли в по­зи­цію об­слу­го­ву­ва­н­ня дер­жа­ви. А лег­ше бу­де то­ді, ко­ли, нав­па­ки, дер­жа­ва по­чне об­слу­го­ву­ва­ти гро­ма­дян.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КА­НЮ­КИ / «День»

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМ­ЧЕН­КА / «День»

ОКСА­НА ПРО­ДАН: «Я НЕ ГО­ЛО­СУ­ВА­ЛА ЗА ЦЕЙ СКЛАД УРЯ­ДУ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.