«Ма­ріо­не­тко­вий» ди­ре­ктор НАБ нав­ряд чи вла­штує МВФ»

Ек­сперт: «Вла­да ні­як не мо­же впо­ра­ти­ся з одні­єю із клю­чо­вих ви­мог до­но­ра: роз­по­ча­ти бо­роть­бу з ТОП-ко­ру­пці­єю»

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Мі­жна­ро­дний ва­лю­тний фонд здій­снює що­квар­таль­ний пе­ре­гляд Про­гра­ми що­до ви­ко­на­н­ня Укра­ї­ною обов’яз­ко­вих ви­мог, за­крі­пле­них у ме­мо­ран­ду­мі, за ре­зуль­та­та­ми яко­го ухва­лює рі­ше­н­ня про на­да­н­ня на­сту­пно­го тран­шу. По­чи­на­ю­чи з ве­ре­сня 2014 ро­ку, від­по­від­но до офі­цій­но­го зві­ту МВФ та ме­мо­ран­ду­му між Укра­ї­ною та МВФ, одні­єю з умов здій­сне­н­ня пов­но­ї­фі­нан­со­во­ї­під­трим­ки ре­форм Укра­ї­ни є ство­ре­н­ня не­за­ле­жно­го Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро. При­чо­му Укра­ї­на взя­ла на се­бе обов’язок га­ран­ту­ва­ти опе­ра­цій­ну та ін­сти­ту­цій­ну не­за­ле­жність НАБУ від бу­дья­ких зов­ні­шніх впли­вів. У ме­мо­ран­ду­мі за­зна­ча­є­ться, що та­ку не­за­ле­жність ма­ють вті­ли­ти в жи­т­тя че­рез «від­по­від­ні про­це­ду­ри при­зна­че­н­ня ди­ре­кто­ра; чі­тко вста­нов­ле­ні стро­ки йо­го звіль­не­н­ня з по­са­ди; пра­во са­мо­стій­но фор­му­ва­ти ко­ман­ду» то­що.

«Умо­ви що­до не­за­ле­жно­сті та ав­то­но­мі­ї­но­во­го пра­во­охо­рон­но­го ор­га­ну, по­кли­ка­но­го бо­ро­ти­ся з ви­со­ко­по­са­до­ви­ми ко­ру­пціо­не­ра­ми, і до­сі ли­ша­ю­ться клю­чо­ви­ми для МФВ», — го­во­рить го­ло­ва прав­лі­н­ня Цен­тру про­ти­ді­ї­ко­ру­пці­ї­Ві­та­лій Ша­бу­нін.

За сло­ва­ми Ша­бу­ні­на, за­ре­є­стро­ва­ний 5 бе­ре­зня у ВРУ на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ко» і «На­ро­дно­го фрон­ту» — Оле­ксан­дром Гра­нов­ським, Оле­ксі­єм Му­ша­ком та Ми­хай­лом Хме­лем — за­ко­но­про­ект №2339, який зні­має обме­же­н­ня по ві­ку для кан­ди­да­та на по­са­ду ди­ре­кто- ра НАБ, по­кли­ка­ний за­галь­му­ва­ти про­цес ство­ре­н­ня цьо­го ор­га­ну. «Ми вже бу­ли свід­ка­ми то­го, як ру­ка­ми де­пу­та­тів пер­ші осо­би дер­жа­ви на­ма­га­ли­ся по­сла­би­ти не­за­ле­жність Бю­ро. На фі­ні­шній пря­мій кон­кур­су в пар­ла­мен­ті з’яв­ля­є­ться за­ко­но­про­ект, який, по су­ті, про­дов­жує кон­курс та спо­ну­кає до уча­сті в ньо­му но­вих пре­тен­ден­тів на по­са­ду ди­ре­кто­ра. Змі­на пра­вил гри у фі­на­лі — є аб­со­лю­тно не­прийня­тною для між­на­ро­дних пар­тне­рів, і при­чи­на тут мо­же бу­ти одна — вла­да будь-якою ціною на­ма­га­є­ться отри­ма­ти ло­яль­но­го до се­бе ди­рек- то­ра Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го ор­га­ну. Нав­ряд чи та­кий сце­на­рій бу­де фі­нан­су­ва­ти­ся ко­шта­ми пла­тни­ків по­да­тків ЄС або Спо­лу­че­них Шта­тів», — під­су­мо­вує Ша­бу­нін.

На­га­да­є­мо, 6 бе­ре­зня кон­кур­сна ко­мі­сія з від­бо­ру ди­ре­кто­ра Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро обра­ла чо­ти­рьох кан­ди­да­тів, трьох із яких, за ре­зуль­та­та­ми спе­ці­аль­но­ї­пе­ре­вір­ки, про­по­ну­ва­ти­муть Пре­зи­ден­ту на ви­бір для за­твер­дже­н­ня на по­са­ді. Це — Яків Ва­рі­чев, Ми­ко­ла Сірий (в обох — по 5 го­ло­сів), Ар­тем Си­тник (6 го­ло­сів) і де­пу­тат від БПП Ві­ктор Чу­мак (7 го­ло­сів).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.