Сто­ли­чні акто­ри – вій­сько­вим

Den (Ukrainian) - - День України -

16 бе­ре­зня На­ціо­наль­ний те­атр ім. І. Фран­ка по­ка­же бла­го­дій­ну ви­ста­ву «Кай­да­ше­ва сім’я»

По­вість Іва­на Не­чуя- Ле­ви­цько­го по­ста­вив ре­жи­сер Пе­тро Іль­чен­ко, сце­но­гра­фія — Ан­дрія Але­ксан­дро­ви­ча-До­чев­сько­го. У по­не­ді­лок фран­ків­ці зі­гра­ють цю ан­шла­го­ві ви­ста­ву вже у 155-й раз! На сце­ну ви­йде зо­ря­ний актор­ський склад: На­та­лія Сумська (Кай­да­ши­ха), Во­ло­ди­мир Ко­ля­да (Кай­даш), Оле­ксандр Фор­ман­чук ( Кар­по), Дми­тро Чернов ( Лав­рін), На­та­лія Не­ну­жна ( Мо­тря), Ксе­нія Ба­ша-Дов­жен­ко (Ме­ла­шка) та ін­ші.

Всі ко­шти, ви­лу­че­ні від про­да­жу кви­тків, бу­де на­прав­ле­но на під­трим­ку укра­їн­ських вій­сько­вих.

ФОТО МА­РІЇ МАСІЧ

КО­ЛО­РИ­ТНИЙ ОБРАЗ СВЕ­КРУ­ХИ-КАЙ­ДА­ШИ­ХИ СТВО­РИ­ЛА НА­ТА­ЛІЯ СУМСЬКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.