Ме­да­ля­ми «За жер­тов­ність і лю­бов до Укра­ї­ни»

Den (Ukrainian) - - День України - Ла­ри­са ОСАДЧУК, Тер­но­піль

УТер­но­по­лі їх вру­чив архієпископ Тер­но­піль­ський, Бу­ча­цький і Кре­ме­не­цький Не­стор. Уро­чи­стість від­бу­ла­ся у хра­мі Рі­здва Пре­свя­то­ї­Бо­го­ро­ди­ці. Як роз­по­вів вла­ди­ка, ця на­го­ро­да для тих, хто най­біль­ше про­я­вив свою жер­тов­ність і лю­бов у не­лег­кий для Укра­ї­ни час. « Не­хай ця ме­даль

на­го­ро­див чо­тир­над­ця­тьох во­лон­те­рів Тер­но­піль­щи­ни пред­сто­я­тель УПЦ КП Свя­тій­ший Фі­ла­рет

для ко­жно­го з вас ста­не пам’ят­тю про те, що все, що ви ро­би­те, є під бла­го­сло­ве­н­ням Бо­жим, що вас Го­сподь укрі­пляє, до­по­ма­гає, і не­хай Йо­го бла­го­сло­ве­н­ня завжди пе­ре­бу­ває з усі­ма ва­ми», — на­го­ло­сив архієпископ Тер­но­піль­ський, Бу­ча­цький і Кре­ме­не­цький Не­стор під час зу­стрі­чі з во­лон­те­ра­ми.

Се­ред на­го­ро­дже­них — пред­став­ник Ло­гі­сти­чно­го цен­тру « Ядро » , жур­на­ліс­тка Лю­бов Вовк. Як во­на роз­по­ві­ла «Дню», во­лон­тер­ство для не­їв­же стиль жи­т­тя. Мо­ло­да жін­ка жи­ве тим, щоб до­по­ма­га­ти укра­їн­ським сол­да­там. Спіл­ку­ю­чись із ни­ми, ді­зна­є­ться з пер­ших вуст про по­ді­їв зо­ні АТО.

Ро­ман Пав­ли­шин, який пред­став­ляє « Са­мо­обо­ро­ну Май­да­ну», че­рез по­ра­не­н­ня під час тра­гі­чних по­дій на Май­да­ні в Ки­є­ві не зміг іти во­ю­ва­ти у зо­ну АТО, тож ви­рі­шив до­по­ма­га­ти. Але без пе­ре­сі­чних, не­бай­ду­жих гро­ма­дян во­лон­тер­сько­го ру­ху не бу­ло би, впев­не­ний він. « Біль­шість із нас по­ли­ша­ли усе, що в нас бу­ло, і від­да­ли­ся ро­бо­ті за­без­пе­чу­ва­ти хло­пців. Але якщо про­сті гро­ма­дя­ни не бу­дуть при­но­си­ти тих ре­чей, про­ду­ктів, гро­шей, во­лон­тер­ський рух ста­не про­сто без­ді­яль­ним. Я ду­же вдя­чний лю­дям. Без вас хло­пці на пе­ре­до­вій про­сто не ви­жи­ли б » , — на­го­ло­сив Ро­ман Пав­ли­шин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.