На Львів­щи­ні сім’ї ге­ро­їв Не­бе­сної Со­тні

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Від­по­від­но до рі­шень Го­лов­но­го управ­лі­н­ня Дер­жзе­м­агент­ства у Львів­ській обла­сті, ми­ну­ло­го мі­ся­ця чле­ни ще двох ро­дин за­ги­блих ге­ро­їв Не­бе­сної Cо­тні отри­ма­ли у вла­сність зе­мель­ні ді­лян­ки сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня дер­жав­но­ї­вла­сно­сті. Так, у вла­сність ро­ди­ні Іва­на Бльо­ка, який за­ги­нув на Май­да­ні 20 лю­то­го 2014 ро­ку, пе­ре­да­но зе­мель­ну ді­лян­ку для ін­ди­ві­ду­аль­но­го са­дів­ни­цтва пло­щею 0,1 га, яка роз­та­шо­ва­на за ме­жа­ми Се­ме­нів­ської сіль­сько­ї­ра­ди Пу­сто­ми­тів­сько­го ра­йо­ну. Ще одну ді­лян­ку для ве­де­н­ня осо­би­сто­го го­спо­дар­ства пе­ре­да­но у вла­сність чле­ну ро­ди­ни Ро­ма­на Се­ни­ка, який по­мер від по­ра­не­н­ня, отри­ма­но­го на Май­да­ні 25 сі­чня 2014 ро­ку. Пло­ща ді­лян­ки, що роз­та­шо­ву­є­ться

отри­ма­ли зе­мель­ні ді­лян­ки

за адмі­ні­стра­тив­ни­ми ме­жа­ми На­ко­не­чнян­сько­ї­сіль­сько­ї­ра­ди Яворівського ра­йо­ну, ста­но­вить 0,25 га. Про це по­ві­дом­ляє прес­слу­жба ЛОДА.

Усьо­го, ста­ном на бе­ре­зень по­то­чно­го ро­ку, до те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів Дер­жзе­м­агент­ства по­да­но 67 за­яв гро­ма­дян — чле­нів ро­дин ге­ро­їв Не­бе­сної Со­тні на отри­ма­н­ня ді­ля­нок у по­ряд­ку без­опла­тно­ї­при­ва­ти­за­ції . За ци­ми за­ява­ми зем­ле­впо­ря­дни­ки вже на­да­ли 41 до­звіл на роз­роб­ку зем­ле­впо­ря­дно­ї­до­ку­мен­та­ції . У по­за­чер­го­во­му по­ряд­ку та­кож уже оформ­ле­но пра­во вла­сно­сті на 22 ді­лян­ки за­галь­ною пло­щею 14,8 га. Най­біль­ше від­по­від­них ді­ля­нок від­ве­де­но у Львів­ській (8) та Рів­нен­ській (4) обла­стях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.