«Ку­лі­нар­на кни­га» для АТО

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Во­ли­ня­ни від­прав­ля­ють на пе­ре­до­ву на­віть... ва­ре­ни­ки

125 лі­трів ва­ре­ни­ків із кар­то­плею на­лі­пи­ли во­лон­те­ри Лу­цько­го ба­зо­во­го ме­ди­чно­го ко­ле­джу. Їх від­ва­ри­ли, ви­кла­ли у від­ра і за­ли­ли смаль­цем. Зав­дя­ки цьо­му стра­ва мо­же збе­рі­га­ти­ся за ни­ні­шньо­ї­по­го­ди ти­жнів два­три. Ва­ре­ни­ки вар­то ро­зі­грі­ти у ка­зан­ку чи на ско­во­рід­ці, і стра­ва го­то­ва. Во­ли­ня­ни, ко­трі пе­ре­бу­ва­ють у зо­ні АТО, вже не пер­ший мі­сяць отри­му­ють від зем­ля­ків на­бо­ри су­хих укра­їн­ських бор­щів. Не одне се­ло на Во­ли­ні і не один ра­йон вже на­лов­чи­ли­ся су­ши­ти ово­чі для цих на­бо­рів, вій­сько­ві отри­му­ють їх не кі­ло­гра­ма­ми, а мі­шка­ми і ящи­ка­ми. Від­прав­ля­ли во­ли­ня­ни бій­цям і пи­ро­ги мі­кро­ав­то­бу­са­ми, до­ма­шні пря­ни­ки ящи­ка­ми, ту­шко­ва­ну ка­пу­сту від­ра­ми і т. д. А те, що люд­ській ви­на­хі­дли­во­сті і ще­дро­сті не­має меж, за­свід­чив во­лон- тер із Лю­бом­ля Ан­дрій Дем’ян­чук. Він роз­по­вів, що у се­лі Пі­ща за­про­по­ну­ва­ли ви­го­то­ви­ти для зем­ля­ків-вій­сько­вих кон­сер­ви із рі­чко­во­ї­ри­би. Уявіть со­бі цей про­цес, ка­же Ан­дрій. По­трі­бно зна­йти охо­чих зло­ви­ти цю ри­бу (та­ких у нас ви­ста­чає), від­да­ти її, по­чи­сти­ти, за­пра­ви­ти, зва­ри­ти в ав­то­кла­ві... Тру­до­міс­ткий про­цес! Але зда­є­ться, ні­би вчо­ра го­во­ри­ли про те з акти­ві­ста­ми у сіль­ській ра­ді, а вже во­лон­те­рам до­ста­ви­ли кіль­ка ящи­ків сма­чних ри­бних кон­сер­вів для від­прав­ки у зо­ну АТО. То­му й ка­же Ан­дрій Дем’ян­чук, що «за­по­ру­ка успі­ху на­шо­ї­спіль­но­ї­спра­ви — це лю­бля­че сер­це. Лю­би­ти, пе­ре­жи­ва­ти, тур­бу­ва­ти­ся, мо­ли­ти­ся за тих, ко­го на­віть в очі не ба­чив, — це по- Бо­жо­му, це по- укра­їн­ськи, це по-на­шо­му».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.