У При­бал­ти­ку при­бу­ва­ють аме­ри­кан­ські тан­ки

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Со­тні оди­ниць вій­сько­во­ї­те­хні­ки при­бу­ли до Ла­тві­ї­на на­вча­н­ня «Атлан­ти­чна рі­шу­чість». На­вча­н­ня по­кли­ка­ні про­де­мон­стру­ва­ти Ро­сії го­тов­ність НАТО за­без­пе­чи­ти обо­ро­ну і без­пе­ку бал­тій­ських со­ю­зни­ків — Латвії, Ли­тви та Есто­нії. Офі­цій­ні дже­ре­ла у зброй­них си­лах США роз­по­ві­ли Бі-Бі-Сі, що 250 із 750 оди­ниць важ­ко­ї­вій­сько­во­ї­те­хні­ки при­бу­ли в Ри­гу. Важ­ке озбро­є­н­ня ба­зу­ва­ти­ме­ться в кра­ї­нах Бал­тії та Поль­щі для дев’яно­сто­ден­них на­вчань НАТО, а по­тім бу­де роз­мі­ще­не в Єв­ро­пі для «кон­тро­льо­ва­но­го збе­рі­га­н­ня». Однак з кра­ї­на­ми, які при­ймуть те­хні­ку, ще тре­ба укла­сти від­по­від­ну уго­ду, по­ві­до­ми­ло дже­ре­ло. У вів­то­рок у Чор­но­му мо­рі йшли вій­сько­во-мор­ські на­вча­н­ня НАТО, в яких бра­ли участь сім кра­їн, зокре­ма, Бол­га­рія, Ру­му­нія та Ту­реч­чи­на. Пі­сля за­вер­ше­н­ня ма­нев­рів аме­ри­кан­ські тан­ки за­ли­ша­ться в Єв­ро­пі. У вів­то­рок Ро­сія за­яви­ла, що ви­хо­дить з До­го­во­ру про зви­чай­ні озбро­є­н­ня. Тим ча­сом зброй­ні си­ли Ла­тві­їв­ве­че­рі у вів­то­рок по­ві­до­ми­ли про пе­ре­хо­пле­н­ня лі­та­ка ро­сій­ських ВПС у не­бі над Бал­тій­ським мо­рем. Ро­сія ми­ну­ло­го ти­жня теж по­ча­ла вій­сько­ві на­вча­н­ня в кіль­кох пів­ден­них обла­стях, вклю­ча­ю­чи ане­ксо­ва­ний Крим і Аб­ха­зію. Тим ча­сом Ли­тва від­нов­лює при­зов на вій­сько­ву слу­жбу. Ми­ну­ло­го ти­жня пре­зи­дент кра­ї­ни Да­ля Грібаускайте ска­за­ла Бі-Бі-Сі, що за­гро­за без­пе­ці кра­ї­ни ду­же ре­аль­на. Во­на го­во­ри­ла про зро­ста­н­ня актив­но­сті ро­сій­ських вій­сько­вих у Бал­тій­сько­му мо­рі і в при­кор­дон­них ра­йо­нах Ка­лі­нін­град­сько­ї­о­бла­сті.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.