Ген­сек НАТО: Ро­сія й на­да­лі озбро­ює се­па­ра­ти­стів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ро­сія про­дов­жує озбро­ю­ва­ти і на­вча­ти се­па­ра­ти­стів на схо­ді Укра­ї­ни. Про це за­явив ге­не­раль­ний се­кре­тар НАТО Єнс Столтенберг на прес-кон­фе­рен­ці­їу став­ці Вер­хов­но­го го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча Об’єд­на­ни­ми зброй­ни­ми си­ла­ми НАТО в Єв­ро­пі. Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня що­до ін­фор­ма­ці­ї­про те, що ро­сій­ські тан­ки про­тя­гом остан­ніх днів при­бу­ва­ють в Укра­ї­ну, він не на­дав кон­кре­тних ко­мен­та­рів що­до цьо­го. Однак, за йо­го сло­ва­ми, ро­сій­ська вій­сько­ва при­су­тність в Укра­ї­ні збе­рі­га­є­ться. «Ми до­сі ба­чи­мо ро­сій­ську вій­сько­ву при­су­тність і зна­чну під­трим­ку се­па­ра­ти­стів у схі­дній Укра­ї­ні. Ми спо­сте­рі­га­є­мо по­став­ки обла­дна­н­ня сил, на­вча­н­ня. Та­ким чи­ном, Ро­сія до­сі в Укра­ї­ні», — ска­зав Столтенберг. «То­му ми за­кли­ка­є­мо РФ ви­ве­сти всі сво­ї­вій­ська зі схі­дно­ї­Украї ни і по­ва­жа­ти Мін­ські уго­ди», — за­явив ген­сек НАТО. Во­дно­час він ска­зав, що пе­ре­мир’я «на­чеб­то до­три­му­є­ться», однак ли­ша­є­ться не­ста­біль­ним. Крім то­го, не­зро­зумі­ло, ку­ди від­во­ди­ться озбро­є­н­ня. Ген­сек та­кож про­ко­мен­ту­вав ідею пре­зи­ден­та Єв­ро­ко­мі­сі­ї­Жан-Кло­да Юн­ке­ра що­до ство­ре­н­ня єв­ро­пей­сько­їар­мії . Він за­зна­чив на­сту­пне: «Я за­кли­каю Єв­ро­пу пе­ре­ко­на­ти­ся, що всі її іні­ці­а­ти­ви бу­дуть до­пов­ню­ва­ти ді­ї­НАТО, а не ду­блю­ва­ти їх».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.