Коркер: Укра­ї­ні тре­ба на­да­ти мо­жли­вість зав­да­ва­ти сер­йо­зних втрат про­тив­ни­ку

Den (Ukrainian) - - День Планети -

США ма­ють на­да­ти Укра­ї­ні мо­жли­вість зав­да­ва­ти сер­йо­зних втрат про­тив­ни­ку, вва­жає го­ло­ва се­нат­сько­го ко­мі­те­ту із за­кор­дон­них справ Боб Коркер. «На мій по­гляд, будь-яка стра­те­гія не бу­де успі­шною, до­по­ки США не на­да­дуть Укра­ї­ні мо­жли­вість зав­да­ва­ти сер­йо­зних втрат, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи обо­рон­ну зброю про­ти ти­сяч ро­сій­ських во­я­ків. Але на­ша ме­та не на­да­ти та­ку кіль­кість зброї, щоб укра­їн­ці мо­гли пе­ре­мог­ти ро­сій­ську ар­мію в пря­мо­му вій­сько­во­му про­ти­сто­ян­ні. На­да­н­ня до­по­мо­ги має на ме­ті рад­ше по­си­ли­ти зда­тність Укра­ї­ни за­хи­ща­ти­ся і щоб на мі­сцях бу­ли ство­ре­ні та­кі умо­ви, які при­ве­дуть до справ­жньо­го мир­но­го про­це­су», — ска­зав Боб Коркер по­за­вчо­ра під час слу­хань у ко­мі­сі­їіз за­кор­дон­них справ се­на­ту США. В ін­терв’ю Associated Press, по­сол Ні­меч­чи­ни у США Пе­тер Віт­тіг по­ві­до­мив, що пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма по­го­див­ся утри­ма­ти­ся від по­ста­вок Укра­ї­ні ле­таль­ної зброї. За сло­ва­ми Віт­ті­га, це від­бу­ло­ся під час лю­тне­вої зу­стрі­чі у Бі­ло­му до­мі Оба­ми з кан­цле­ром Ні­меч­чи­ни Ан­ге­лою Мер­кель. Ця за­ява з’яви­ла­ся на тлі но­вих ви­мог аме­ри­кан­ських за­ко­но­дав­ців від обох пар­тій до пре­зи­ден­та США на­да­ти під­трим­ку укра­їн­ській ар­мії в її бо­роть­бі з про­ро­сій­ськи­ми се­па­ра­ти­ста­ми. адмі­ні­стра­ція Оба­ми за­яв­ля­ла, що до­сі обго­во­рює до­ціль­ність по­ста­вок про­ти­тан­ко­во­ї­збро­ї­та ін­ших обо­рон­них озбро­єнь, щоб змі­цни­ти зда­тність Ки­є­ва за­хи­ща­ти свою те­ри­то­рію і війська на Дон­ба­сі. Ми­ну­ло­го ти­жня близь­ко де­ся­тка за­ко­но­дав­ців від обох пар­тій під­три­ма­ли за­клик спі­ке­ра па­ла­ти пред­став­ни­ків Джо­на Бей­не­ра до Оба­ми про не­гай­ну по­став­ку зброї, ствер­джу­ю­чи, що про­ро­сій­ські се­па­ра­ти­сти ли­ше за­крі­пи­ли сво­їу­спі­хи пі­сля так зва­них Мін­ських угод, які при­зве­ли до не­трив­ко­го при­пи­не­н­ня во­гню ми­ну­ло­го мі­ся­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.