Туск: За­хід не го­то­вий до розв’яза­н­ня кри­зи в Укра­ї­ні вій­сько­вим шля­хом

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ні Єв­ро­па, ні США не го­то­ві ви­рі­ши­ти кри­зу в Укра­ї­ні вій­сько­вим шля­хом. Про це за­явив пре­зи­дент Єв­ро­пей­сько­ї­ра­ди До­нальд Туск на прес-кон­фе­рен­ці­ї­за під­сум­ка­ми ві­зи­ту до США. «Що ж до Укра­ї­ни, — на­го­ло­сив він, — ми до­мо­ви­ли­ся, що бу­де­мо ді­я­ти спіль­но, щоб чи­ни­ти тиск на до­три­ма­н­ня Мін­ських угод. Не всі в за­хва­ті від цьо­го, але це, зви­чай­но, най­кра­щий спо­сіб для стри­му­ва­н­ня Ро­сії». За йо­го сло­ва­ми, пи­та­н­ня озбро­є­н­ня Укра­ї­ни до­сі ли­ша­є­ться від­кри­тим у США, однак всі спо­ді­ва­ю­ться на мир­не вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту. «Зві­сно, пи­та­н­ня про по­ста­ча­н­ня збро­ї­до­сі на сто­лі, але за­раз ко­жен хо­че уни­кну­ти дра­ма­ти­чно­го роз­ви­тку по­дій, і до­сі жев­ріє на­дія, що Ро­сія зу­пи­нить свою агре­сію», — ци­тує Onet.pl сло­ва Ту­ска. Го­ло­ва Єв­ро­пей­сько­ї­ра­ди за­ува­жив, що в Єв­ро­пі на сьо­го­дні не­має єди­но­ї­дум­ки що­до пи­та­н­ня озбро­є­н­ня Укра­ї­ни, то­му це у ком­пе­тен­ці­ї­ко­жної окре­мо­ї­краї ни. В той же час Туск ви­знав, що в Укра­ї­ни є всі під­ста­ви по­чу­ва­ти­ся са­мо­тньою в бо­роть­бі з про­ро­сій­ськи­ми се­па­ра­ти­ста­ми. «Я на­ла­што­ва­ний на під­трим­ку сан­кцій, — ска­зав він, — у Єв­ро­пі пе­ре­ва­жає дум­ка, що рі­ше­н­ня про про­дов­же­н­ня сан­кцій має бу­ти ухва­ле­не в черв­ні. Де­я­кі дер­жа­ви вва­жа­ють, що тре­ба зро­би­ти це в бе­ре­зні. Однак усі зго­дні з тим, що сан­кці­ї­ма­ють три­ва­ти, у ра­зі по­ру­ше­н­ня Мін­ських угод».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.