Укра­їн­ська оцін­ка про­гно­зів Strafor

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Ігор РО­МА­НЕН­КО: «Ско­рі­ше, ро­сій­ські війська та бо­йо­ви­ки бу­дуть про­би­ва­ти ко­ри­дор до Кри­му»

Фа­хів­ці аме­ри­кан­сько­їа­на­лі­ти­чно­ї­ком­па­ні­ї­Strafor опу­блі­ку­ва­ли мо­жли­ві сце­на­рі­ї­п­одаль­шо­ї­ро­сій­ської агре­сі­їв Укра­ї­ні. Фа­кти­чно мо­ва йде про чо­ти­ри сце­на­рії. Зокре­ма, на­йо­бме­же­ні­шим з них є роз­ши­ре­н­ня те­ри­то­рії, кон­тро­льо­ва­ної бо­йо­ви­ка­ми, до меж Лу­ган­сько­ї­та До­не­цько­ї­о­бла­стей. Однак, одним із най­ча­сті­ше обго­во­рю­ва­них сце­на­рі­їв у Strafor на­зва­ли з’єд­на­н­ня за­хо­пле­них те­ри­то­рій Дон­ба­су з Кри­мом по пів­ден­но­му узбе­реж­жю Чор­но­го мо­ря. Ін­шим мо­жли­вим сце­на­рі­єм аме­ри­кан­ські ана­лі­ти­ки роз­гля­да­ють за­хо­пле­н­ня всьо­го пів­ден­но­го узбе­реж­жя Укра­ї­ни з ви­хо­дом до При­дні­стров’я. Це мо­же пов­ні­стю від­рі­за­ти Укра­ї­ну від мо­ря і за­без­пе­чи­ти усі ро­сій­ські ін­те­ре­си в ре­гіо­ні, але «пов’яза­не з про­ве­де­н­ням скла­дних і не­без­пе­чних опе­ра­цій на ве­ли­кій рі­ці (Дні­прі) з ши­ро­кою і вра­зли­вою ло­гі­сти­кою». Остан­нім сце­на­рі­єм, який роз­гля­да­ли ана­лі­ти­ки Strafor, — бу­ло за­хо­пле­н­ня Ро­сі­єю всі­є­ї­Лі­в­обе­ре­жно­ї­Украї ни.

«День» звер­нув­ся до екс-за­сту­пни­ка на­чаль­ни­ка ге­не­раль­но­го шта­бу ВСУ Ігоря РО­МА­НЕН­КА з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти на­зва­ні ви­ще сце­на­рі­їі роз­по­ві­сти, якою має бу­ти стра­те­гія Укра­ї­ни, щоб уне­мо­жли­ви­ти їх ре­а­лі­за­цію і вза­га­лі подаль­ше про­су­ва­н­ня під­три­му­ва­них Ро­сі­єю се­па­ра­ти­стів.

— За­раз все, що зна­хо­ди­ться на те­ри­то­рі­ї­АТО, роз­ра­хо­ва­но на най­мен­ший сце­на­рій. Тоб­то на те, щоб не да­ти про­би­ти ко­ри­дор до Кри­му. За­га­лом, су­дя­чи по то­му, де зна­хо­ди­ться фор­му­ва­н­ня сил про­тив­ни­ка, то во­ни сто­су­ю­ться не ли­ше цьо­го ко­ри­до­ру, на який звер­ну­ли всі ува­гу, але ще для них прин­ци­по­вим є пи­та­н­ня на кшталт Де­баль­це­во, До­не­цький ае­ро­порт, Пі­ски, Ав­ді­єв­ка. Це по­ясню­є­ться тим, що в Ав­ді­єв­ці зна­хо­ди­ться ком­бі­нат по ко­ксо­во­му ву­гі­л­лю, який є ду­же ва­жли­вим для ме­та­лур­гії. Та­кож, Ав­ді­їв­ка є на­шою стра­те­гі­чною діль­ни­цю, яка до­зво­ляє по­стій­но ти­сну­ти на До­нецьк. Ма­ти для те­ро­ри­стів у при­мі­ській те­ри­то­рі­ї­та­кий бар’єр із вій­сько­во­ї­то­чки зо­ру не­без­пе­чно. Са­ме то­му під­три­му­ва­ні Ро­сі­єю бо­йо­ви­ки скон­цен­тру­ва­ли тут на­віть біль­ше угру­по­ва­н­ня, ніж на ма­рі­у­поль­сько­му на­прям­ку.

Це до­не­цьке угру­пу­ва­н­ня скла­да­є­ться з де­кіль­кох та­кти­чних груп кіль­кі­стю до 5,5 — 6 тис. осіб, де­ся­тки тан­ків, бро­не­транс­пор­те­рів, ру­хо­мих за­со­бів. І якщо по­ди­ви­тись по кіль­ко­сті військ, то во­ни мо­жуть бу­ти па­ри­те­тни­ми з на­ши­ми. Але во­ни ма­ють кра­щу зброю і фор­му­ють пе­ре­ва­гу не­об­хі­дну для на­сту­пу у де­кіль­ка ра­зів. На­при­клад, у Де­баль­це­во на­ших військ бу­ло до трьох ти­сяч, а во­ни зі­бра­ли угру­пу­ва­н­ня до 15 тис. Тоб­то бу­ла п’яти­ра­зо­ва пе­ре­ва­га і по те­хні­ці во­ни теж скон­цен­тру­ва­ли пе­ре­ва­гу май­же у п’ять ра­зів. Ще одне угру­пу­ва­н­ня існує в на­прям­ку Лу­ган­ська. Всі ці угру­пу­ва­н­ня фа­кти­чно при­зна­чен­ні для отри­ма­н­ня ко­ри­до­ру до Кри­му.

З ін­шо­го бо­ку, по­при за­гро­зу но­вих сан­кцій, які є бо­лі­сни­ми для Ро­сії, Пу­тін ро­бить так як він це ба­чить. За­раз він на цьо­му не зу­пи­ни­ться, то­му що це йо­го не вла­што­вує. На­віть Де­баль­це­ве він взяв, не­зва­жа­ю­чи на ве­ли­че­зні втра­ти.

Що сто­су­є­ться йо­го подаль­ших кро­ків, я не про­гно­зую ре­а­лі­за­цію дру­го­го чи тре­тьо­го сце­на­рію, про які пи­шуть аме­ри­кан­ські екс­пер­ти, зокре­ма за­хо­пле­н­ня всьо­го узбе­реж­жя чи лі­во- бе­реж­жя Укра­ї­ни. Але як стра­те­гія впли­ву ці ва­рі­ан­ти по­ки що не ви­клю­ча­ю­ться.

— Чи все ро­бить на­ша вла­да, щоб уне­мо­жли­ви­ти ці сце­на­рії і зокре­ма не допу­сти­ти подаль­шо­го про­су­ва­н­ня бо­йо­ви­ків?

— У да­ний мо­мент опра­цьо­ву­ю­ться два на­пря­ми. По-пер­ше, це під­три­ма­н­ня не­стій­ко­го ми­ру. Йде­ться про зни­же­н­ня ін­тен­сив­но­сті ве­де­н­ня бо­йо­вих дій що­до на­прям­ків, про які ра­ні­ше зга­ду­ва­лось. І тут за­сто­со­ву­є­ться во­єн­на ди­пло­ма­тія, зу­си­л­ля Пре­зи­ден­та та мі­ні­стра за­кор­дон­них справ. А по-дру­ге, ро­зу­мі­ю­чи, що, на жаль, цим не обі­йде­ться, тре­ба на­ма­га­ти­ся все­бі­чно за­без­пе­чу­ва­ти по­став­ки від­по­від­но­ї­те­хні­ки і здій­сню­ва­ти під­го­тов­ку під­роз­ді­лів, ча­стин, з’єд­нань. Хо­ча це те­хні­ка ста­ра, але при­найм­ні, во­на має бу­ти боє­го­тов­на і на­скіль­ки мо­жли­во мо­дер­ні­зо­ва­на, щоб бу­ла мо­жли­вість ве­сти бо­йо­ві дії. І за­га­лом, тре­ба під­ви­щу­ва­ти на­ші зу­си­л­ля, щоб уне­мо­жли­ви­ти про­су­ва­н­ня те­ро­ри­стів упе­ред.

— Пе­ре­бу­ва­ю­чи у Ва­шинг­то­ні, я по­чув від екс­пер­тів, що Укра­ї­ні по­трі­бно в пер­шу чер­гу на­ма­га­ти­ся отри­му­ва­ти зброю з кра­їн ко­ли­шньо­го со­ці­а­лі­сти­чно­го та­бо­ру. Що ви ска­же­те на це?

— Я мо­жу на­ве­сти ду­же гар­ний при­клад. Де­кіль­ка мі­ся­ців то­му ка­на­дій­ці за­про­по­ну­ва­ли нам ви­ни­щу­ва­чі. А ми від­мо­ви­лись. Бо нам да­ва­ли са­мі лі­та­ки, а озбро­єнь до них — ні, бо то­ді це вже бу­де ле­таль­на зброя, на по­ста­ча­н­ня якої во­ни по­ки не да­ють до­зво­лу. А як­би нам на­да­ли МіГ-29 із озбро­є­н­ня­ми, то це бу­ла б не­по­га­на до­по­мо­га. Але на це не всі йдуть. Ми ви­хо­ди­мо з то­го, що нам по­трі­бно ба­га­то на­віть та­ко­їста­ро­ї­ра­дян­ської те­хні­ки. І по­тім по­сту­по­во ми хо­ті­ли б отри­му­ва­ти су­ча­сну те­хні­ку. Якщо во­ни не мо­жуть по­став­ля­ти на­пря­му, то хай це бу­де на­віть че­рез Об’єд­на­ні Араб­ські Емі­ра­ти.

— А якою вза­га­лі має бу­ти на­ша стра­те­гія, щоб про­ти­сто­я­ти ро­сій­ській агре­сії? Це біль­ше зброї чи ще щось?

— Так, нам тре­ба біль­ше збро­їі на­вча­ти лю­дей нею ко­ри­сту­ва­тись. За­кін­чу­є­ться че­твер­та хви­ля мо­бі­лі­за­ції. За­кін­чив­ся пер­ший етап, пе­ре­йшли до дру­го­го, не­пов­ні­стю, на жаль, ви­ко­на­ли зав­да­н­ня. Є про­бле­ми. І при цьо­му це не озна­чає, що тих, ко­го мо­бі­лі­зу­ва­ли, одра­зу ки­да­ють в АТО. Ні, їх на­вча­ють у на­вчаль­них цен­трах. І це ду­же пра­виль­но. Сол­да­ти ма­ють бу­ти ефе­ктив­ни­ми.

Але, ди­ві­ться, які про­це­си від­бу­ва­ю­ться. У бе­ре­зні за­кін­чу­є­ться рік, ко­ли від­бу­ла­ся пер­ша хви­ля мо­бі­лі­за­ції, яку ми зраз зму­ше­ні звіль­ня­ти. А ті, ко­трі ви­жи­ли, це ж най­більш до­свід­че­ні й під­го­тов­ле­ні бій­ці. Во­ни уже ба­га­то чо­му на­вчи­лись. Зро­зумі­ло, що бу­дья­ке на­вча­н­ня не за­мі­нить без­по­се­ре­дньо­го до­сві­ду бо­йо­вих дій.

Нам хро­ні­чно не ви­ста­чає ре­зер­вів. Щоб обо­ро­на бу­ла актив­ною, з одно­го бо­ку по­трі­бна ба­га­то­е­ше­ло­ва­на ін­же­нер­но обла­дна­на обо­ро­на. А з ін­шо­го бо­ку — мо­біль­ні ре­зер­ви при­чо­му всіх трьох рів­нів: та­кти­чно­го, опе­ра­тив­но­го і стра­те­гі­чно­го. За всі бо­йо­ві ді­їу нас, на жаль, до­сі не­має стра­те­гі­чних ре­зер­вів. У кра­що­му ви­пад­ку во­ни є на опе­ра­тив­но­му рів­ні. І це про­бле­ма. За та­ких умов ке­рів­ник не мо­же актив­но до­по­мог­ти під­ле­глим чи впли­ну­ти на про­тив­ни­ка. — І як ви­хо­ди­ти з си­ту­а­ції? — Нам тре­ба на­пру­же­но пра­цю­ва­ти. Ма­ти ду­же су­во­ру від­по­від­аль­ність за ро­бо­ту в обо­рон­но­про­ми­сло­во­му ком­пле­ксі, який пе­ре­йшов на три­змін­ний ре­жим. До ре­чі, за­раз окре­мі ко­мер­цій­ні стру­кту­ри у той час як вій­на на дво­рі під­ні­ма­ють ці­ни. Якщо та­ке від­бу­ва­є­ться, тре­ба су­во­ро за це ка­ра­ти. Одно­го-двох зня­ти з по­сад, гру­бо ка­жу­чи, «від­кру­ти­ти» го­ло­ву. І всім ска­за­ти: це вій­на — тре­ба йти на­зу­стріч. В умо­вах вій­ни управ­лі­н­ня по­вин­но бу­ти ду­же жорс­тким, швид­ким, актив­ним. Іна­кше — бу­де­мо про­гра­ва­ти. Та­кі за­ко­ни об’єктив­но­ї­вій­ни. То­му для нас ін­шо­го шля­ху не­має, ніж ді­я­ти жорс­тко, швид­ко й актив­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.