Ве­ли­ка «чис­тка» чи крок у прір­ву

Den (Ukrainian) - - Економіка - Оле­ксій САВИЦЬКИЙ

ВУкра­ї­ні за­ре­є­стро­ва­но близь­ко пів­то­ри со­тні банків, але бан­ків­ської си­сте­ми в пов­но­цін­но­му зна­чен­ні цьо­го сло­ва до­сі не­має. Адже по­при ша­ле­ні від­со­тки роз­мі­щу­ва­ти де­по­зи­ти в ни­ні­шніх ре­а­лі­ях укра­їн­ці по­бо­ю­ю­ться, а кре­ди­ти вза­га­лі при­рів­ню­ють до сп­осо­бів са­мо­губ­ства. Ба­га­то ж із тих вкла­дни­ків, хто клю­нув на при­ва­бли­ві став­ки, те­пер го­ту­ю­ться до спіл­ку­ва­н­ня з Фон­дом га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів че­рез бан­крут­ство, зда­ва­ло­ся б, ко­лись успі­шних банків. Чо­му так ста­ло­ся? І які шан­си, що ко­ли-не­будь укра­їн­ським фі­н­уста­но­вам все ж мо­жна бу­де до­ві­ря­ти?

У спи­ску не­пла­то­спро­мо­жних банків — по­пов­не­н­ня. Цьо­го ра­зу кра­ху за­знав ко­лись по­пу­ляр­ний се­ред вкла­дни­ків Дель­та-Банк. І да­лі — бу­де, по­пе­ре­джа­ють екс­пер­ти. Мов­ляв, за­раз від­не­сти гро­ші в банк — крок смі­ли­вий. Змі­ни­ться щось ли­ше пі­сля то­го, як бан­ків­ський ри­нок ви­чи­стять від «буль­ба­шок».

Про­бле­ми в Дель­ті роз­по­ча­ли­ся ще ми­ну­ло­го ро­ку, але офі­цій­не по­ві­дом­ле­н­ня про не­пла­то­спро­мо­жність і вве­де­н­ня тим-

У спи­ску не­пла­то­спро­мо­жних банків — по­пов­не­н­ня. І да­лі — бу­де, по­пе­ре­джа­ють екс­пер­ти

ча­со­во­їа­дмі­ні­стра­ці­їв­се ж ста­ло гу­чною но­ви­ною. Адже Дель­та-Банк — один із во­сьми си­стем­но ва­жли­вих банків Укра­ї­ни й че­твер­тий за роз­мі­ром акти­вів. Та ви­яви­ло­ся, що під за­ста­вою в НБУ чи ін­ших бан­ках пе­ре­бу­ває пра­кти­чно по­ло­ви­на цих акти­вів. І чо­ти­ри мі­льяр­ди гри­вень ре­фі­нан­су­ва­н­ня Дель­та-Банк Нац­бан­ку не по­вер­нув. Від­так де­по­зи­ти в су­мі по­над 16 мі­льяр­дів гри­вень вкла­дни­кам від­да­ва­ти­ме вже Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів. Хо­ча вла­сник Дель­ти Ми­ко­ла Ла­гун все ще мріє про дер­жав­ну під­трим­ку й те, як у йо­го банк зай­дуть ін­ве­сто­ри. «За під­трим­ки дер­жа­ви банк має всі шан­си не тіль­ки збе­рег­ти лі­ди­ру­ю­чі по­зи­ці­ї­на рин­ку, а й ви­со­ку при­ва­бли­вість як об’єкт для ін­ве­сту­ва­н­ня в май­бу­тньо­му», — ка­же основ­ний вла­сник Дель­та-Бан­ку Ми­ко­ла Ла­гун.

На­то­мість ре­гу­ля­тор ін­шо­ї­дум­ки. «Бу­ло надано ре­фі­нан­су­ва­н­ня. Пі­сля цьо­го ми ду­же актив­но пра­цю­ва­ли з акціо­не­ром. Але, на жаль, він не вніс ка­пі­тал. У ньо­го біль­ше не бу­ло мо­жли­во­сті на­да­ти НБУ які­сну за­ста­ву. Ми роз­гля­да­ли пи- та­н­ня йо­го на­ціо­на­лі­за­ції, але, на жаль, якість йо­го акти­вів не до­зво­ли­ла дер­жа­ві ввійти в йо­го ка­пі­тал», — кон­ста­тує го­ло­ва НБУ Ва­ле­рія Гон­та­ре­ва.

Чо­му цьо­му бан­ку вза­га­лі на­да­ва­ли ре­фі­нан­су­ва­н­ня, фа­хів­ці не ро­зу­мі­ють. Мов­ляв, ри­зи­ко­ва­на по­лі­ти­ка бан­ку ма­ла б на­сто­ро­жи­ти ре­гу­ля­тор ще за­дов­го до кри­зи, ко­ли Ла­гун актив­но ску­по­ву­вав ін­ші фі­н­уста­но­ви.

«Він це ро­бив за ра­ху­нок, ска­жі­мо, хо­ро­ших від­но­син з пред­став­ни­ка­ми НБУ, ко­ли­шні­ми. Він отри­му­вав фа­кти­чно не­о­бме­же­не ре­фі­нан­су­ва­н­ня і за ра­ху­нок цьо­го мав мо­жли­вість збіль­шу­ва­ти сво­ї­акти­ви. Але якість цих акти­вів бу­ла не най­кра­щою», — роз­по­від­ає еко­но­міст Бо­рис Ку­шні­рук.

«Ку­ди ди­вив­ся НБУ ці­лий рік? Я ро­зу­мію, ку­ди ди­вив­ся по­пе­ре­дник — Сор­кін із Ар­бу­зо­вим — на цей банк. Але що ві­дбу­ва­ло­ся про­тя­гом ми­ну­ло­го ро­ку? Да­ти 10 мі­льяр­дів цьо­му бан­ку — по су­ті, пу­сту­шці?!» — до­дає пре­зи­дент Асо­ці­а­ці­їукра­їн­ських банків Оле­ксандр Су­го­ня­ко.

Спи­та­ти Ла­гу­на чи то­го ж Фір­та­ша за ін­шу ко­лись зна­ко­ву фі­н­уста­но­ву — На­дра — мав би но­вий за­кон про по­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті вла­сни­ків банків. Та­ку мо­жли­вість вже озву­чи­ла Гон­та­ре­ва. Змі­ни до за­ко­но­дав­ства ре­гу­ля­тор оці­нює по­зи­тив­но і на­віть на­зи­ває їх ре­во­лю­цій­ним кро­ком. Що­прав­да, чи ре­аль­но хтось із вла­сни­ків від­по­вість за бан­крут­ство сво­їх банків, фа­хів­ці сум­ні­ва­ю­ться. А в Асо­ці­а­ці­їукраї нських банків уза­га­лі вба­ча­ють не­без­пе­ку від та­ко­ї­ре­во­лю­ції .

«Вла­сни­ки ста­ють за­ру­чни­ка­ми НБУ. НБУ мо­же ство­ри­ти для будь-яко­го бан­ку про­бле­ми. І за це від­по­від­а­ти­ме не НБУ, а вла­сник», — ка­же Су­го­ня­ко.

Хо­ча іно­зем­ний до­свід свід­чить і про по­зи­ти­ви, до­да­ють екс­пер­ти. Як при­клад на­во­дять Ту­реч­чи­ну, в якій ана­ло­гі­чні нор­ми по­ча­ли пра­цю­ва­ти пі­сля кри­зи 2001 ро­ку. Від­то­ді в цій кра­ї­ні не збан­кру­ту­вав жо­ден банк. Утім, чи ста­не­ться так са­мо в Укра­ї­ні, фа­хів­ці про­гно­зу­ва­ти не бе­ру­ться.

«Я не впев­не­ний, то­му що як­би за­кон бу­ло ухва­ле­но рік то­му... За­раз ба­га­то банків пе­ре­бу­ва­ють на тій ста­дії, ко­ли якісь руй­нів­ні про­це­си во­ни вже про­йшли», — роз­по­від­ає за­сту­пник ке­рів­ни­ка про­гра­ми USAID «Роз­ви­ток фі­нан­со­во­го се­кто­ру» Ві­ктор Сте­цен­ко.

«Є ду­же ба­га­то банків, біль­ше 100, які, за ве­ли­ким ра­хун­ком, тре­ба бу­ло б за­кри­ти», — до­дає Бо­рис Ку­шні­рук.

«Бан­ків­ська си­сте­ма не виконує сво­єї ба­зо­во­ї­фун­кції . Во­на не по­зи­чає сьо­го­дні ко­штів у на­се­ле­н­ня і в еко­но­мі­ки, кіль­кість гро­шей на де­по­зи­тах змен­шу­є­ться, і не кре­ди­тує: кіль­кість кре­ди­тів про­тя­гом ми­ну­ло­го ро­ку ско­ро­ти­ла­ся. Тоб­то основ­на фун­кція, за­ра­ди яко­їі­снує бан­ків­ська си­сте­ма, не ви­ко­ну­є­ться», — під­су­мо­вує Оле­ксандр Су­го­ня­ко.

Ви­ко­на­ти її бан­ки в те­о­рії ма­ли б пі­сля так зва­но­ї­чис­тки. На дум­ку Бо­ри­са Ку­шні­ру­ка, ни­ні­шнє бан­крут­ство по­вин­но при­не­сти сво­ї­ре­зуль­та­ти — а са­ме від­су­тність на бан­ків­сько­му рин­ку по­тен­цій­них «буль­ба­шок» і по­вер­не­н­ня до­ві­ри на­се­ле­н­ня до фі­н­уста­нов.

«Якщо на бан­ків­сько­му рин­ку за­ли­ша­ти­му­ться ли­ше ефе­ктив­ні бан­ки, то ко­ристь від цьо­го бу­де. Лю­ди, без­пе­ре­чно, пев­ний час бу­дуть обе­ре­жни­ми що­до роз­мі­ще­н­ня де­по­зи­тів. Але до­свід показує, що по­тім по­чнуть не­сти гро­ші бан­ку», — пе­ре­ко­на­ний Ку­шні­рук.

Прин­цип «Ні­ко­ли не ка­жи ні­ко­ли» під­три­мує і Ві­ктор Сте­цен­ко. За умо­ви аде­ква­тних за­хо­дів уря­ду, НБУ та са­мих банків пов­но­цін­но­го по­вер­не­н­ня де­по­зи­тів до фі­н­уста­нов фа­хі­вець очі­кує вже в най­ближ­чі ро­ки.

«Пі­сля кри­зи 2008 ро­ку я чув від сво­їх ко­лег, що ми вже ні­ко­ли в бан­ки не пі­де­мо! Я ду­маю, що люд­ська пам’ять ко­ро­тка. І якщо ситуація змі­ни­ться на кра­ще, рік-два — і ситуація по­кра­щи­ться. Бу­де на­ба­га­то кра­ще. Якщо бан­ки про­ки­ну­ться і зро­зу­мі­ють, що во­ни жи­вуть не за ра­ху­нок кре­ди­тів цен­траль­но­го бан­ку, а за ра­ху­нок вкла­дни­ків і тих, хто по­зи­чає в бан­ку», — до­дає Ві­ктор Сте­цен­ко.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.