Сигнал для до­но­рів. Не біль­ше

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла ми­ну­ло­го че­твер­га в пер­шо­му чи­тан­ні про­ект за­ко­ну про ри­нок при­ро­дно­го га­зу. Як на­го­ло­шу­є­ться в по­ясню­валь­ній за­пи­сці, до­ку­мент роз­ро­бле­но за актив­ної уча­сті се­кре­та­рі­а­ту єв­ро­пей­сько­го Енер­ге­ти­чно­го спів­то­ва­ри­ства.

Пер­ший за­сту­пник го­ло­ви ко­мі­те­ту ВР у пи­та­н­нях па­лив­но-енер­ге­ти­чно­го ком­пле­ксу, ядер­но­ї­по­лі­ти­ки та ядер­но­ї­без­пе­ки Оле­ксандр Домбровський (Блок Пе­тра По­ро­шен­ка) вва­жає, що цей за­ко­но­про­ект є одним з фун­да­мен­таль­них і спря­мо­ва­них на ре­фор­му­ва­н­ня й мо­дер­ні­за­цію рин­ку. За­кон, на дум­ку на­ро­дно­го де­пу­та­та, вво­дить по­ня­т­тя опто­во­го й роз­дрі­бно­го рин­ку га­зу та ви­хо­дить з текс­ту ко­а­лі­цій­но­їу­го­ди, а та­кож стра­те­гії «Укра­ї­на-2020» і уря­до­во­го пла­ну дій. На­ро­дний де­пу­тат Остап Се­ме­рак («На­ро­дний фронт») за­зна­чає, що ухва­ле­н­ня цьо­го за­ко­но­про­е­кту є одні­єю з умов на­да­н­ня кре­ди­ту Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду Укра­ї­ні ($17,5 млрд) за но­вою про­гра­мою роз­ши­ре­но­го фі­нан­су­ва­н­ня.

Пред­став­ля­ю­чи за­ко­но­про­ект у пар­ла­мен­ті, за­сту­пник мі­ні­стра енер­ге­ти­ки та ву­гіль­но­ї­про­ми­сло­во­сті Ігор Ді­ден­ко по­ві­до­мив: «У ньо­му від­су­тні нор­ми пря­мо­ї­дії , і є ли­ше кон­це­пту­аль­ні рі­ше­н­ня».

— Ко­ли в за­ко­ні не­має норм пря­мої дії, це до­бре? — за­пи­тав «День» у пре­зи­ден­та Ки­їв­сько­го ін­сти­ту­ту енер­ге­ти­чних до­слі­джень Олександра НАР­БУ­ТА.

— На мій по­гляд, це той ва­рі­ант нор­мо­твор­чо­сті, який мо­же бу­ти до­бре за­сто­со­ва­ний в єв­ро­пей­ській пра­кти­ці, як у су­до­вій, так і при фор­му­ван­ні під­хо­дів до ре­гу­лю­ва­н­ня й скла­да­н­ня нор­ма­тив­них актів дру­го­го рів­ня, що ма­ють від­по­від­а­ти й ду­ху й бу­кві за­ко­ну. У на­шій же пра­кти­ці ча­сто-гу­сто зу­стрі­ча­ю­ться нор­ми дру­го­го рів­ня, що су­пе­ре­чать чин­но­му за­ко­но­дав­ству. Я ду­маю, що в на­ших умо­вах за­ко­ни по­вин­ні ма­ти біль­ше пря­мої дії, щоб уни­кну­ти їх ін­тер­пре­та­ції за ро­зу­мі­н­ням чи­нов­ни­ків в аб­со­лю­тно про­ти­ле­жно­му ва­рі­ан­ті.

— Ді­ден­ко та­кож ствер­джує, що цей за­кон до­по­мо­же ре­гу­лю­ва­ти рин­ко­ве ці­но­утво­ре­н­ня. Чи мо­жна з цим по­го­ди­ти­ся, зва­жа­ю­чи на те, що там не­має норм пря­мої дії?

— Нинішній ко­ман­ді, що управ­ляє на­фто­га­зо­вим се­кто­ром, хо­че­ться ви­да­ти ті змі­ни, що не­дав­но вне­се­ні до цін на газ, за рин­ко­ву мо­дель ре­форм. А рин­ко­вою ця мо­дель мо­же бу­ти ли­ше то­ді, ко­ли зов­ні­шній кон­тур Укра­ї­ни до­зво­ля­ти­ме ду- же ве­ли­кі й не­за­ре­гу­льо­ва­ні по­ста­ча­н­ня га­зу. Ко­ли в НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» не бу­де мо­жли­во­сті шля­хом при­дба­н­ня об­хі­дних по­ту­жно­стей, в да­но­му ви­пад­ку ре­вер­сних труб, зву­жу­ва­ти об­сяг про­по­зи­ці­ї­на рин­ку і та­ким чи­ном йо­го (ри­нок) ре­гу­лю­ва­ти. Якщо цей зов­ні­шній кон­тур, а до ньо­го не­об­хі­дно до­да­ти й вну­трі­шній — віль­ний про­даж га­зу вла­сно­го ви­до­бу­тку не ли­ше не­за­ле­жни­ми ком­па­ні­я­ми, а й «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ням», бу­де ство­ре­ний, то мо­жна бу­де го­во­ри­ти про якусь мо­дель рин­ко­во­го ці­но­утво­ре­н­ня.

А ще в цій істо­рі­ї­бра­кує за­раз ан­ти­мо­но­поль­но­ї­ро­бо­ти, щоб обл­га­зи не ви­сту­па­ли і як про­да­вець га­зу, і як йо­го дистриб’юто­ри — роз­по­діль­ни­ки. Са­ме во­ни мо­жуть сьо­го­дні фор­му­ва­ти ці­но­ві про­по­зи­ці­ї­для кін­це­вих спо­жи­ва­чів. От­же, в цьо­му ва­рі­ан­ті за­ко­ну ми да­ле­кі від рин­ко­во­ї­мо­де­лі, що пе­ред­ба­чає перш за все рин­ко­вий ме­ха­нізм.

— У за­ко­но­про­е­кті та­кож йде­ться про ство­ре­н­ня кон­ку­рен­тно­го се­ре­до­ви­ща на прин­ци­пах віль­ної й до­бро­со­ві­сної кон­ку­рен­ції за ви­ня­тком ді­яль­но­сті при­ро­дних мо­но­по­лій.

— Ви пра­виль­но по­мі­ти­ли про­ти­річ­чя. Тут, дій­сно, хо­ро­ші фор­му­лю­ва­н­ня, взя­ті з єв­ро­пей­сько­ї­пра­кти­ки. Але в на­шо­му ва­рі­ан­ті во­ни до­зво­ля­ють ду­же своє­рі­дно ін­тер­пре­ту­ва­ти за­кон. На­справ­ді «На­фто­газ» або ре­гіо­наль­ні стру­кту­ри — обл-, міськ— і рай­га­зи ні в яко­му ра­зі не є при­ро­дни­ми мо­но­по­лі­я­ми. Це мо­но­по­лі­ї­шту­чні, ство­ре­ні зав­дя­ки по­ро­чній пра­кти­ці, що пи­шно роз­цві­ла про­тя­гом остан­ніх 23 ро­ків. Олі­гар­хі­чний і дер­жав­ний мо­но­по­лізм, що па­ра­зи­ту­ють на гро­ма­дя­нах, на ін­те­ре­сах спо­жи­ва­чів, — ось що ми ма­є­мо на сьо­го­дні­шній день. І, на жаль, цей за­ко­но­про­ект по­ки цю про­бле­му не усу­ває.

— За­кон, як за­зна­ча­є­ться в по­ясню­валь­ній за­пи­сці до ньо­го, ні­ве­лює ко­ру­пцій­ну скла­до­ву на рин­ку га­зу? Цій обі­цян­ці мо­жна ві­ри­ти?

— Ко­ру­пцій­на скла­до­ва в на­ших пра­кти­ках гли­бо­ко уко­рі­ня­ла­ся. При­чо­му на­віть не стіль­ки в нор­ма­тив­них до­ку­мен­тах дру­го­го рів­ня, скіль­ки в так зва­но­му ва­рі­ан­ті їх пра­во­за­сто­су­ва­н­ня. У нас є не­за­ле­жний оператор в осо­бі «Укр­транс­га­зу». Про­те вся йо­го ді­яль­ність кон­тро­лю­є­ться, біль­ше то­го, я б ска­зав, що ним про­сто ма­ні­пу­лю­ють з то­го ж цен­тру, що й вчо­ра — з «На­фто­га­зу», що є єди­ним вла­сни­ком ці­є­їстру­кту­ри. Одним під­пи­сом оформ­ля­ю­ться про­то­ко­ли так зва­них збо­рів акціо­не­рів.

Усе від­бу­ва­є­ться то­чно так, як і то­ді, ко­ли й «Укр­транс­газ» й «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» бу­ли «до­чка­ми» НАК. Ні про яку са­мо­стій­ність на­справ­ді за­раз мо­ва не мо­же йти, хі­ба що у ви­пад­ках час­тко­вої зда­чі в орен­ду яки­хось по­ту­жно­стей при­ва­тним пар­тне­рам по ко­а­лі­ції. Спо­ді­ва­ю­ся, це фор­му­лю­ва­н­ня ні у ко­го не ви­кли­че за­пи­тань пі­сля то­го, як пан Ко­ло­мой­ський (Ігор Ко­ло­мой­ський, гла­ва Дні­про­пе­тров­сько­ї­ОДА) зі­знав­ся на за­сі­дан­ні Кон­троль­но­ї­ко­мі­сі­ї­пар­ла­мен­ту з при­ва­ти­за­ції, що він був зму­ше­ний що­ро­ку пла­ти­ти п’яти­міль­йон­ні ха­ба­рі за пра­во управ­ля­ти пев­ни­ми дер­жав­ни­ми стру­кту­ра­ми в енер­ге­ти­ці. Я не зди­ву­ю­ся, якщо че­рез пев­ний час ми ді­зна­є­мо­ся, яки­ми бу­ли умо­ви ці­є­ї­не ли­ше по­лі­ти­чної, а, мо­жли­во, й еко­но­мі­чної орен­ди. Нав­ряд чи це ро­би­ло­ся без згоди уря­ду, та й, мо­жли­во, Пре­зи­ден­та, який має до­сить ве­ли­кий вплив на всі рі­ше­н­ня.

— У за­ко­но­про­е­кті та­кож го­во­ри­ться, що спе­ці­аль­ний ор­ган, який здій­снює й фор­мує дер­жав­ну по­лі­ти­ку в на­фто­га­зо­вій сфе­рі (це, во­че­видь, Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля), роз­ро­бить, за узго­дже­н­ням з ре­гу- лю­валь­ни­ком, на­ціо­наль­ний план дій, обов’яз­ко­вий для ви­ко­на­н­ня всі­ма суб’єкта­ми рин­ку при­ро­дно­го га­зу. І цей план, за за­ду­мом ав­то­рів за­ко­но­про­е­кту, має мі­сти­ти за­хо­ди, спря­мо­ва­ні на усу­не­н­ня або змен­ше­н­ня за­галь­но­го не­га­тив­но­го впли­ву кри­зи­сних си­ту­а­цій.

— На­справ­ді в мі­ні­стер­стві вже бу­ло роз­ро­бле­но десь п’ять та­ких пла­нів, хо­ча ши­ро­ка гро­мад­ськість про них ні­чо­го не знає. Ім­пле­мен­та­ція цих пла­нів — це та­ке вну­трі­шньо­чи­нов­ни­цьке зав­да­н­ня — ре­а­лі­зу­є­ться ду­же по­га­но. І ми зна­є­мо ли­ше еле­мен­ти най­більш скан­даль­них епі­зо­дів — яки­хось там по­ста­чань. Про­те, те­о­ре­ти­чно це по­си­ла­н­ня ду­же пра­виль­не. Га­зо­ва кри­зи­сна гру­па, на­при­клад, існує і на рів­ні Єв­ро­ко­мі­сії. У Єв­ро­со­ю­зі та­ким чи­ном де­ся­ти­лі­т­тя­ми ве­де­ться си­стем­на ро­бо­та зі зни­же­н­ня за­ле­жно­сті від ві­до­мих ве­ли­ких по­ста­чаль­ни­ків га­зу. Ви­вча­ю­ться при­чи­ни тих чи ін­ших кри­зи­сних си­ту­а­цій і при­йма­ю­ться від­по­від­ні за­хо­ди зі зни­же­н­ня їхньо­го впли­ву.

У на­шо­му ви­пад­ку це бу­ло б теж ду­же пра­виль­но, як­би не одне «але». Це той шквал кри­ти­ки, яко­му під­да­є­ться нинішній ка­дро­вий склад Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля та ве­ли­кі пи­та­н­ня до уря­ду з при­во­ду йо­го еко­но­мі­чно­го й енер­ге­ти­чно­го бло­ків. От­же, ймо­вір­ність ка­дро­вих ро­та­цій у цих сфе­рах не ви­клю­че­на. І слід пам’ята­ти про одне з по­ло­жень Ко­а­лі­цій­но­їу­го­ди, в яко­му йде­ться про те, що мі­ністр, який від­по­від­ає за га­лузь, має пра­во фор­му­ва­ти свою ко­ман­ду й при­зна­ча­ти за­сту­пни­ків, а тим па­че на­чаль­ни­ків де­пар­та­мен­тів. І се­ред них є лю­ди з еле­мен­та­ми до­сві­ду, отри­ма­но­го в «Мак­до­нальд­сі» й «Біл­лі». Але ма­ло тих, хто во­ло­діє про­фе­сіо­на­лі­змом у сфе­рі енер­ге­ти­ки. От­же, що­до цих пла­нів мо­жу ска­за­ти ли­ше одне: жи­ві пе­ре­ка­зи, а ві­ри їм не ймеш.

Що сто­су­є­ться зни­же­н­ня впли­ву кри­зи­сно­ї­си­ту­а­ції , то тут якраз усе зро­зумі­ло. Якщо є її дже­ре­ла, а ми їх до­бре зна­є­мо, то не мо­жна за­ли­ша­ти це без ува­ги. На­при­клад, сьо­го­дні на­ші ро­сій­ські так зва­ні пар­тне­ри яв­но ве­дуть свою ком­бі­на­цій­ну гру, пра­гну­чи ви­кли­ка­ти при­зу­пи­не­н­ня по­ста­чань га­зу з Ро­сі­ї­до Укра­ї­ни. Я не ви­клю­чаю, що це мо­же ста­ти­ся в мо­мент остан­ньо­го пі­ку низь­ких тем­пе­ра­тур цьо­го ро­ку, який у нас тра­ди­цій­но бу­ває в бе­ре­зні. І різ­ке зро­ста­н­ня об­ся­гів то­го га­зу, які Ро­сія про­по­нує для тран­зи­ту до Єв­ро­пи, без об­ся­гів га­зу для Укра­ї­ни свід­чить про те, що кри­зи­сна ситуація в га­зо­вій сфе­рі три­ває, і з на­шо­го бо­ку мо­же про­я­ви­ти­ся пев­на до не­ї­не­пі­дго­тов­ле­ність. Тут ми за­раз не мо­же­мо бу­ти пов­ні­стю впев­не­ні.

Оле­ксандр НАРБУТ: За­ко­но­про­ект про ри­нок га­зу про­су­ва­є­ться, щоб Єв­ро­па й Мі­жна­ро­дний ва­лю­тний фонд ма­ли пов­не від­чу­т­тя то­го, що ре­фор­ми в Укра­ї­ні в са­мо­му роз­па­лі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.