Про но­ві «зо­ни ри­зи­ку»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ек­сперт: У сто­ли­ці що­дня від­бу­ва­є­ться 8—10 квар­тир­них кра­ді­жок — при­бли­зно стіль­ки ж, скіль­ки і в 2012—2013 ро­ках

Напередодні 8 бе­ре­зня не­ві­до­мі в ма­сках вно­чі за­лі­зли до юве­лір­ної крам­ни­ці в се­ли­щі Єміль­чи­не (Жи­то­мир­ської обл.) і ви­не­сли звід­ти сейф із грі­шми та юве­лір­ни­ми ви­ро­ба­ми. Зби­тки, за сло­ва­ми вла­сни­ка, пе­ре­ви­щу­ють два міль­йо­ни гри­вень. Тим ча­сом напередодні ко­ли­шній на­чаль­ник управ­лі­н­ня для зв’яз­ків із гро­мад­ські­стю МВС Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир По­лі­щук ра­див гро­ма­дя­нам три­ма­ти сво­ї­за­оща­дже­н­ня в бан­ків­ських ко­мір­ках чи сей­фах. Сейф, як ми ба­чи­мо, теж по­тра­пляє до зо­ни ри­зи­ку. Ма­буть, По­лі­щук на­справ­ді не ду­же й до­ві­ряє бан­кам і сей­фам, як мі­сцю для збе­рі­га­н­ня гро­шей. Він ра­дить тим, у ко­го де­валь­ва­ція та ін­фля­ція ще не пов­ні­стю спу­сто­ши­ли га­ман­ці, ви­тра­ча­ти гро­ші на при­дба­н­ня транс­порт­них за­со­бів, по­бу­то­во­ї­те­хні­ки та про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня.

«Іна­кше, — го­во­рить ек­сперт, — лю­ди­на мо­же ста­ти жер­твою чи квар­тир­них зло­ді­їв, яких ви­ста­чає і в мі­сті Ки­є­ві, і вза­га­лі в на­шій кра­ї­ні, чи афе­ри­стів, які пра­цю­ють у бан­ків­ській сфе­рі » . « Вчо­ра за­те­ле­фо­ну­вав друг, — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми По­лі­щук, — у ньо­го з по­ме­шка­н­ня ви­не­сли два пла­змо­вих те­ле­ві­зо­ри. На ща­стя, гра­бі­жни­ка за­три­ма­ли за га­ря­чи­ми слі­да­ми. Але по­вер­ну­ти те­ле­ві­зо­ри з лом­бар­ду, не­мо­жли­во. Слід­чий ра­дить: до­мов­ляй­те­ся там, щоб ви­ку­пи­ти за 30% вар­то­сті».

По­лі­щук по­си­ла­є­ться на кри­мі­наль­ний роз­шук Ки­є­ва і роз­по­від­ає, що сьо­го­дні в сто­ли­ці що­дня від­бу­ва­є­ться 8-10 квар­тир­них кра­ді­жок — при­бли­зно стіль­ки ж, скіль­ки і в 2012-2013 ро­ках.

«Чим від­рі­зня­є­ться ро­зум­ний від му­дро­го? — за­пи­тує пре­зи­дент одні­є­їз охо­рон­них ком­па­ній Ігор Ни­ко­лен­ко, — ро­зум­ний успі­шно розв’язує про­бле­му, а мудрий її не до­пу­скає». За йо­го сло­ва­ми, за­стра­ху­вав­ши своє май­но від кра­діж­ки та все ж та­ки по­стра­ждав­ши від зло­ді­їв, лю­ди­на про­ха­ти­ме стра­хо­ву ком­па­нію ком­пен­су­ва­ти її зби­тки. І не факт, що во­на бу­де за­до­во­ле­на від­по­від­дю. Мудрий, за сло­ва­ми охо­рон­ця, по­ста­вить си­гна­лі­за­цію і, в ре­зуль­та­ті, не по­тре­бу­ва­ти­ме ком­пен­са­ції. Тим па­че, що в то­му ви­пад­ко­ві, якщо в ко­гось укра­дуть но­ут­бук з до­ку­мен­та­ми або яки­мись цін­ни­ми сві­тли­на­ми, ком­пен­са­ція розв’яже да­ле­ко не всі про­бле­ми.

Ек­сперт ре­ко­мен­дує вста­нов­лю­ва­ти в по­ме­шка­н­нях на­дій­ні две­рі, ґра­ти, зам­ки, які, за йо­го да­ни­ми «фа­хів­ці» лег­ко від­чи­ня­ють. На до­брий за­мок у них за­зви­чай ви­тра­ча­є­ться п’ять хви­лин, на по­га­ний — 30 се­кунд. Але якщо зам­ків біль­ше, то зло­чин­це­ві до­ве­де­ться ви­тра­ти­ти біль­ше ча­су. Є й «про­фе­сіо­на­ли», які спро­мо­жні ви­мкну­ти охо­рон­ну си­гна­лі­за­цію, при­спа­ти со­ба­ку. «Моя ре­ко­мен­да­ція: по­трі­бно вста­нов­лю­ва­ти де­кіль­ка си­стем за­хи­сту по­ме­шкань і ре­тель­но ви­би­ра­ти охо­рон­ну стру­кту­ру, яка вста­нов­лю­ва­ти­ме си­гна­лі­за­цію. У цій сфе­рі є ду­же ба­га­то ша­хра­їв, які ство­рю­ють ілю­зію со­лі­дно­сті, а на­справ­ді на­віть не ма­ють груп швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня, чи транс­пор­ту для них».

«У Єв­ро­пі стра­хо­вий і охо­рон­ний рин­ки нор­маль­но спів­пра­цю­ють, — за­зна­чає ек­сперт із пи­тань без­пе­ки Сер­гій Ша­бов­та, — і якраз на сти­ку цих двох про­ду­ктів клі­єнт отри­мує по­двій­ну га­ран­тію і з по­гля­ду яко­сті охо­ро­ни і за мо­жли­во­сті ком­пен­са­ції зби­тків». У нас же, за сло­ва­ми Ша­бов­ти, ду­же ба­га­то ви­пад­ків, ко­ли сво­ї­зо­бов’яза­н­ня не ви­ко­ну­ють і стра­хо­ві ком­па­нії, які до не­ймо­вір­них роз­мі­рів змен­шу­ють вар­тість вкра­де­но­го май­на, і охо­рон­ні ком­па­нії. Де­я­кі з них украй не­охо­че бе­руть під охо­ро­ну по­ме­шка­н­ня, ро­зу­мі­ю­чи, що та­ка ро­бо­та має при­хо­ва­ні про­бле­ми. «Річ у тім, — по­яснює ек­сперт, — що гро­ші, до­став­ле­ні до по­ме­шка­н­ня, завжди тягнуть за со­бою пев­ний ін­фор­ма­цій­ний шлейф: так і че­кай, що за ни­ми при­йдуть».

«А бу­ває, що гро­ші й не до­хо­дять до по­ме­шка­н­ня. Так два мі­ся­ці то­му, — про­дов­жує Ни­ко­лен­ко, — одна лю­ди­на да­ла ого­ло­ше­н­ня в ін­тер­не­ті, що про­дасть де­яку су­му до­ла­рів за пев­ним кур­сом. Так її по­гра­бу­ва­ли пра­кти­чно в при­мі­щен­ні бан­ку». Ша­бов­та під­твер­джує цю ін­фор­ма­цію да­ни­ми ста­ти­сти­ки. «Во­на вкрай скла­дна. Кра­дуть не ли­ше га­ман­ці — про­ду­кти від­би­ра­ють, — го­во­рить Ша­бов­та, — З 1 сі­чня до че­твер­то­го бе­ре­зня цьо­го ро­ку в сто­ли­ці здій­сне­но близь­ко 110 роз­бо­їв (а роз­кри­то з них ли­ше по­ло­ви­ну), гра­бе­жів 760 — роз­кри­то близь­ко 30%. Бен­зин остан­нім ча­сом (пі­сля стриб­ка цін) ста­ли кра­сти про­сто з ба­ків ма­шин. Та­ких ви­пад­ків — по­над дві ти­ся­чі. А всьо­го кра­ді­жок у сто­ли­ці за ці два мі­ся­ці — по­над 10 ти­сяч».

З’явив­ся но­вий вид ша­храй­ства, за­зна­чає ек­сперт. Так, злов­ми­сни­ки те­ле­фо­ну­ють ба­тькам і по­ві­дом­ля­ють, що їх син чи до­чка по­тра­пи­ли в якусь без­ви­хі­дну си­ту­а­цію, ска­жі­мо, за­три­ма­ні за якусь про­ви­ну чи на­віть зло­чин мі­лі­ці­єю. Ви­ма­га­ють гро­ші за до­по­мо­гу в звіль­нен­ні і їм до­во­лі ча­сто, щоб на­чеб­то вря­ту­ва­ти близь­ких, «до­бро­віль­но» да­ють ве­ли­кі су­ми... Їм і до по­ме­шка­н­ня для цьо­го за­ла­зи­ти не по­трі­бно — во­ни ро­блять лю­ди­ну жер­твою еле­мен­тар­но­го ша­храй­ства. Ще жа­хли­ві­ше, ко­ли ка­жуть, що лю­ди­на по­тра­пи­ла в по­лон у хо­ді АТО, і обі­ця­ють її, зви­чай­но, за гро­ші, ви­тя­гну­ти. «Ци­нізм зло­чин­ців не має меж, — обу­ре­но ви­гу­кує Ша­бов­та і роз­по­від­ає: — По­за­вчо­ра на Пе­чер­ську обі­кра­ли цер­ков­ну крамницю, ви­не­сли звід­ти на 50 ти­сяч гри­вень хре­сти­ків. Ста­ти­сти­ка ви­ма­гань у Ки­є­ві не­ве­ли­ка — ли­шень 20 ви­пад­ків, але роз­кри­то при цьо­му ли­ше три».

Ша­бов­та та­кож за­зна­чає, що «сьо­го­дні для лю­дей за­гро­зою є са­мі ж бан­ки, в яких во­ни збе­рі­га­ють гро­ші від зло­ді­їв та ін­фля­ції. Ми зна­є­мо де­ся­тки банків, які без будь-яких по­пе­ре­джень і хоч яко­їсь подаль­шої від­по­від­аль­но­сті бу­ли по­хо­ва­ні. У них за­про­ва­джу­ва­лось тим­ча­со­ве адмі­ні­стру­ва­н­ня, і якщо фі­зи­чні осо­би ще збе­рі­га­ли якийсь шанс на рі­де­сень­кі ком­пен­са­ці­їз Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів, то юри­ди­чні осо­би, тоб­то ма­лий і се­ре­дній бі­знес, на­віть і та­ко­го шан­су не ма­ють». Він го­во­рить про стра­шне за­ча­ро­ва­не ко­ло: «Вдо­ма гро­ші три­ма­ти не­без­пе­чно, бо до те­бе при­йдуть... А бан­ки швид­ко втра­ча­ють на­дій­ність і до­ві­ру. Лю­ди в роз­гу­бле­но­сті. Ча­сто во­ни, по­при все, від­да­ють пе­ре­ва­гу ста­ро­му ді­дів­сько­му спосо­бо­ві збе­ре­же­н­ня за­оща­джень — скляній бан­ці. І це най­гір­ший вид за­оща­джень для еко­но­мі­ки, осо­бли­во для на­шої, де гро­ші та­ким чи­ном про­сто ви­ми­ва­ю­ться з обі­гу і ли­шень на­ро­щу­ють не­га­тив ни­ні­шньо­ї­си­ту­а­ції, і без цьо­го — важ­кої».

«Є дві ста­ти­сти­ки — офі­цій­на та ре­аль­на, — го­во­рить Ни­ко­лен­ко, — за­раз біль­шість кра­ді­жок та ін­ших по­га­них си­ту­а­цій не фі­ксу­ю­ться офі­цій­но». «Зі зро­ста­н­ням не­до­ві­ри до мі­лі­ції, — під­три­мує Ша­бов­та, — кіль­кість за­яв і за­ре­є­стро­ва­них зло­чи­нів різ­ко па­дає». «Якщо ви бу­ли вдо­ма, і до вас про­брав­ся злов­ми­сник, але не всти­гнув ні­чо­го ви­кра­сти, то, згі­дно з за­ко­но­дав­ством, не мо­жна на­віть на­пи­са­ти за­яву, — за­зна­чає Ни­ко­лен­ко, — Бо фа­кту по­гра­бу­ва­н­ня не­має. По­ду­ма­єш, лю­ди­на за­блу­ка­ла і не ту­ди по­тра­пи­ла. Са­ме за та­кою ле­ген­дою і пра­цю­ють злов­ми­сни­ки в при­ва­тно­му се­кто­рі. І в 99% ви­пад­ків мі­лі­цію на­віть не ви­кли­ка­ють. Але бу­ва­ють і ви­пад­ки, ко­ли при­ва­тний се­ктор гра­бу­ють ли­ше че­рез те, що їсти хо­че­ться».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.