Без кон­кур­су...

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

По­чу­та роз­мо­ва між ма­ма­ми май­бу­тніх пер­шо­кла­сни­ків при­вер­ну­ла ува­гу, бо обго­во­рю­ва­ли, до яко­ї­шко­ли від­да­ва­ти­муть ді­тей та чи прой­дуть спів­бе­сі­ду. На ін­фор­ма­цію від ав­то­ра, що Мі­ні­стер­ство осві­ти та на­у­ки у се­ре­ди­ні лю­то­го ро­зі­сла­ло осві­тнім управ­лі­н­ням лист-ін­стру­кцію про за­ра­ху­ва­н­ня ді­тей до пер­шо­го кла­су на без­кон­кур­сній осно­ві, від­вер­то зди­ву­ва­ли­ся.

«Від­по­від­но до стат­ті 18 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­галь­ну се­ре­дню осві­ту» за­ра­ху­ва­н­ня ді­тей до пер­шо­го кла­су по­ча­тко­во­ї­шко­ли за­галь­но­осві­тніх на­вчаль­них за­кла­дів дер­жав­но­ї­та ко­му­наль­но­ї­фор­ми вла­сно­сті (зокре­ма лі­це­їв, гім­на­зій, ко­ле­гі­у­мів, ко­ле­джей, що мі­стять у сво­їй стру­кту­рі шко­лу І сту­пе­ня) здій­сню­є­ться на без­кон­кур­сній осно­ві. Від­так, про­ве­де­н­ня те­сту­вань, всту­пних ви­про­бу­вань, спів­бе­сід, ін­ших за­хо­дів, що ма­ють на ме­ті вста­нов­ле­н­ня від­по­від­но­сті рів­ня під­го­тов­ки ди­ти­ни до шко­ли, не до­пу­ска­є­ться » , — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні Мі­но­сві­ти.

Ви­ня­ток є ли­ше для спе­ці­а­лі­зо­ва­них шкіл та шкіл-ін­тер­на­тів. Їм до­зво­ля­ють про­во­ди­ти ви­клю­чно спів­бе­сі­ду, без те­стів з ма­те­ма­ти­ки, чи­та­н­ня чи пи­сьма з іно­зем­но­ї­мо­ви. Ли­ше роз­мо­ва, що до­по­мо­же ро­зі­бра­ти­ся, чи змо­же ди­ти­на вчи­ти­ся у шко­лі з по­гли­бле­ним ви­вче­н­ням пев­них пре­дме­тів. Не­дар­ма цей лист-ін­стру­кцію МОН під­го­ту­ва­ло у лю­то­му, бо за­зви­чай з кві­тня шко­ли ого­ло­шу­ють на­бір пер­ша­чків, по­чи­на­є­ться га­ря­ча по­ра те­сту­вань та кон­кур­сів.

І, схо­же, цьо­го ро­ку ма­ло що змі­ни­ться. На сай­тах шкіл, зокре­ма спе­ці­а­лі­зо­ва­них, роз­мі­ще­но ого­ло­ше­н­ня для ба­тьків, що вже тре­ба по­да­ва­ти

У Мі­но­сві­ти на­по­ля­га­ють на від­мо­ві від те­стів для пер­шо­кла­сни­ків, однак при­слу­ха­ю­ться не всі пе­да­го­ги

за­яви на участь у кон­кур­сно­му від­бо­рі. Ча­сти­на шкіл справ­ді акцен­тує ува­гу ли­ше на спів­бе­сі­дах. Ча­сти­на по­дає зраз­ки при­бли­зних зав­дань, які слід ви­ко­на­ти ди­ти­ні, ви­су­ва­ю­ться пев­ні ви­мо­ги: «Ди­ти­на мо­же про­де­мон­стру­ва­ти вмі­н­ня роз­рі­зня­ти бу­кви, по­скла­до­во чи­та­ти, зна­н­ня гео­ме­три­чних форм, вмі­н­ня ви­рі­шу­ва­ти про­сті за­да­чі, ра­ху­ва­ти у ме­жах де­ся­ти то­що». Від­по­від­но, хто по­ка­же кра­щий ре­зуль­тат, то­го і ві­зьмуть на на­вча­н­ня. Тоб­то пов­но­цін­ний кон­курс.

Ча­сти­ну цьо­го вчать ді­тей у са­до­чках або ба­тьки вдо­ма. Однак хі­ба не зав­да­н­ня шко­ли — вчи­ти ді­тей і да­ва­ти зна­н­ня? Ра­ні­ше вза­га­лі пер­ший клас ці­лий рік вчився пи­са­ти та чи­та­ти з ну­ля, а те­пер же шко­ли ви­ма­га­ють го­то­во­го учня. Крім то­го, ча­сто за всту­пни­ми ви­про­бу­ва­н­ня­ми мо­ва йде про бла­го­дій­ні вне­ски. Два ро­ки то­му зна­йо­мі ав­то­ра від­да­ли до шко­ли ма­те­ма­ти­чно­го про­фі­лю сво­го си­на. Теж про­хо­ди­ли спів­бе­сі­ду та скла­да­ли те­сти кіль­кох рів­нів. А щоб бу­ти впев­не­ни­ми, що ди­ти­ну за­ра­ху­ють до шко­ли га­ран­то­ва­но, спла­чу­ва­ли бла­го­дій­ний вне­сок. Хоч і зве­ться бла­го­дій­ним, але та­риф бу­ло чі­тко ви­зна­че­но — три ти­ся­чі гри­вень.

І ще одне. Чи то спів­бе­сі­да, чи те­сти, усе про­во­дять у при­су­тно­сті ба­тьків. Але то ли­ше для пси­хо­ло­гі­чно­го фо­ну. Спіл­ку­ва­ти­ся ди­ти­ні тре­ба з ко­мі­сі­єю у скла­ді вчи­те­лів по­ча­тко­во­ї­шко­ли та адмі­ні­стра­ції. Ди­ре­ктор Укра­їн­сько­го гу­ма­ні­тар­но­го лі­цею Га­ли­на Са­зо­нен­ко вва­жає, що та­кий під­хід мо­же за­ля­ка­ти ди­ти­ну і на­зав­жди від­би­ти охо­ту до на­вча­н­ня, на­віть ще не пі­шов­ши до пер­шо­го кла­су.

Якщо вже шко­ли хо­чуть ма­ти у се­бе най­кра­щих учнів, на­віть пер­ша­чків, то якось не впи­су­є­ться у цю фор­му­лу ось це: « Ді­тей вчи­те­лів шко­ли N за­ра­хо­ву­ють до шко­ли не­за­ле­жно від ре­зуль­та­тів спів­бе­сі­ди; бра­ти та се­стри учнів шко­ли при рів­них ре­зуль­та­тах із най­мен­шою кіль­кі­стю « про­хі­дних » ба­лів » — та­кі за­зна­че­но на сай­ті одні­є­їз ки­їв­ських шкіл пе­ре­ва­ги при на­бо­рі до пер­шо­го кла­су.

— Га­даю, що ди­ти­на, яка вміє чи­та­ти чи щось кар­ля­ка­ти, це вже щось. Це по­лег­шує до­лю вчи­те­ля, але ска­жіть, для чо­го то­ді вчи­тель по­трі­бен? Ви­ма­га­ють, щоб ди­ти­на зна­ла лі­те­ри у до­шкіль­но­му на­вчаль­но­му за­кла­ді, але до­шкі­л­ля має бу­ти роз­ва­жаль­ним, а не на­вчаль­ним.

Ди­ти­на, яка вміє чи­та­ти чи щось кар­ля­ка­ти, — це вже щось. Це по­лег­шує до­лю вчи­те­ля, але ска­жіть, для чо­го то­ді вчи­тель по­трі­бен? Ви­ма­га­ють, щоб ди­ти­на зна­ла лі­те­ри у до­шкіль­но­му на­вчаль­но­му за­кла­ді, але до­шкі­л­ля має бу­ти роз­ва­жаль­ним, а не на­вчаль­ним

Вже у ма­лень­ко­му ві­ці від­би­ва­є­ться охо­та до на­вча­н­ня, — ко­мен­тує Са­зо­нен­ко. — Я про­ти будь-яких іспи­тів для ше­сти­рі­чок. Те­сту­ва­н­ня мо­жна про­во­ди­ти для від­бо­ру в гім­на­зії, при­мі­ром, які на­би­ра­ють ді­тей не з пер­шо­го кла­су. Але не чі­пай­те ше­сти­рі­чок.

У ба­га­тьох за­галь­но­осві­тніх шко­лах пра­цю­ють без кон­кур­сів і не зби­ра­ю­ться та­ку пра­кти­ку впро­ва­джу­ва­ти. «Ми об­хо­ди­мо­ся без спів­бе­сід і не жал­ку­є­мо, ідуть ді­ти рі­зні, з усі­ма спіл­ку­є­мо­ся. Є час, щоб з кві­тня до ве­ре­сня по­ра­ди­ти ба­тькам, на що звер­ну­ти ува­гу, щоб ди­ти­на при­йшла пси­хо­ло­гі­чно під­го­тов­ле­на», — про­ко­мен­ту­ва­ли нам в адмі­ні­стра­ці­їсто­ли­чно­ї­шко­ли №158.

І є чи­ма­ло пе­да­го­гів, які впев­не­ні, що хо­ро­ших шко­ля­рів мо­жна під­го­ту­ва­ти без всту­пних ви­про­бу­вань. «Тіль­ки в одно­му КПІ п’яте­ро на­ших ви­пу­скни­ків пра­цю­ють ви­кла­да­ча­ми. 40%, не мен­ше, учнів на­шо­ї­шко­ли всту­пає на бю­джет. Яка рі­зни­ця — чи лі­цей, чи зви­чай­на шко­ла, ми да­є­мо ба­зо­ву осві­ту на ви­со­ко­му рів­ні, на­ших ді­тей завжди пи­та­ють, в яко­му лі­це­ї­на­вча­ли­ся. У чо­му се­крет? Це про­сто хо­ро­ший пе­да­го­гі­чний ко­ле­ктив про­фе­сіо­на­лів. Є по­ва­жне то­ле­ран­тне став­ле­н­ня, ша­на до усіх вчи­те­лів та ді­тей. Ду­же ба­га­то пе­да­го­гів, яких на­віть пе­ре­ма­ню­ють у лі­це­ї­та гім­на­зії. Але я бе­ре­жу оте зо­ло­те зер­но, яке в ме­не є», — роз­по­від­ає ди­ре­ктор се­ре­дньої за­галь­но­осві­тньо­ї­шко­ли №168 На­та­ля Крав­чук.

До пер­шо­го кла­су тут бе­руть ді­ток без кон­кур­сів і без всту­пних вне­сків. І вчать усьо­му з ну­ля. Зі слів ди­ре­кто­ра, ре­зуль­тат ма­ють не­по­га­ний. На­та­ля Крав­чук зга­дує, як на остан­ній осві­тян­ській на­ра­ді роз­по­від­а­ла ко­ле­гам, що ни­ні­шні ді­ти ду­же ро­зум­ні, ви­со­ко­ду­хов­ні, ма­ють біль­ше ін­фор­ма­цій­не по­ле, з яким уже на­ро­джу­ю­ться. То на­ві­що їх ще й те­сту­ва­ти? А та­лан­ти та обда­ру­ва­н­ня є в ко­жно­ї­ди­ти­ни, зав­да­н­ня ж учи­те­ля — їх по­ба­чи­ти.

ФОТО З АР­ХІ­ВУ «Дня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.