Кра­щі, але не іде­аль­ні

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

За­вер­шив­ся від­бір під­ру­чни­ків, ори­гі­нал-ма­ке­ти яких бра­ти­муть участь у дру­го­му ета­пі кон­кур­су МОН. За ін­фор­ма­ці­єю Мі­ні­стер­ства осві­ти, на роз­гляд екс­пер­тів на­ді­йшло 99 ма­ке­тів під­ру­чни­ків для че­твер­то­го кла­су та 160 — для сьо­мо­го кла­су.

За сло­ва­ми са­мих екс­пер­тів, сут­тє­вих не­до­лі­ків у за­про­по­но­ва­них під­ру­чни­ках не­має, але є пев­ні не­то­чно­сті, що ускла­дню­ють сприйня­т­тя ді­тьми змі­сту. Це і слу­гу­ва­ло при­чи­ною не­га­тив­них оці­нок, ка­же стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту ма­те­ма­ти­ки НАН Укра­ї­ни Оле­ксандр Ба­ра­нов­ський, який оці­ню­вав під­ру­чни­ки з ма­те­ма­ти­ки для че­твер­то­го кла­су: «Яскра­вих не­до­лі­ків я не по­мі­тив. У під­ру­чних для че­твер­то­го кла­су важ­ко при­пу­сти­ти­ся гру­бо­ї­по­мил­ки. У жо­дно­му під­ру­чни­ку не бу­ло на­пи­са­но, що 2 + 2 = 5, ав­то­ри під­ру­чни­ків пи­шуть вже не пер­ший рік. Тоб­то, зна­ють, як це ро­би­ти, щоб і на­у­ко­вим уяв­ле­н­ням від­по­від­а­ло, і ві­ко­вим осо­бли­во­стям учнів, і за­твер­дже­ній про­гра­мі. То­му я зро­бив ви­сно­вок, що всі за­про­по­но­ва­ні під­ру­чни­ки від­по­від­а­ють су­ча­сним на­у­ко­вим уяв­ле­н­ням. Ли­ше один ори­гі­нал-ма­кет я ви­ді­лив і ка­те­го­ри­чно не ре­ко­мен­ду­вав ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в на­вчаль­но­му про­це­сі. Там тра­пля­ли­ся су­пе­ре­чли­ві да­ні. До то­го ж, тра­пля­ли­ся ще й мов­ні по­мил­ки і дру­кар­ські ва­ди... Я пі­до­зрюю, що це ста­ло­ся че­рез не­дба­лість ав­то­рів чи не-

Вчи­те­лі оці­нять 214 ма­ке­тів під­ру­чни­ків та ви­рі­шать, які з них на­дру­ку­ють. Пи­та­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня за­ли­ша­є­ться не­ви­рі­ше­ним

ком­пе­тен­тність пра­ців­ни­ків ви­дав­ни­цтва. Ці про­бле­ми лег­ко ви­пра­ви­ти, але во­ни ма­ли зро­би­ти це до то­го, як по­да­ва­ти під­ру­чник на кон­курс», — по­яснює Оле­ксандр Ба­ра­нов­ський.

Пі­сля роз­гля­ду під­ру­чни­ків екс­пер­та­ми та ре­цен­зу­ва­н­ня, ви­снов­ки над­хо­ди­ли до кон­кур­сно­ї­ко­мі­сії . Во­на і за­йма­ла­ся ухва­ле­н­ням рі­шень за ре­зуль­та­та­ми екс­пер­тно­ї­о­цін­ки. Ко­мі­сія ре­ко­мен­ду­ва­ла за­га­лом 214 під­ру­чни­ків, зокре­ма 81 — для че­твер­то­го і 133 — для сьо­мо­го кла­сів. Але за сло­ва­ми пред­став­ни­ків ко­мі­сії, не завжди їм вда­ва­ло­ся від­сі­я­ти справ­ді не­які­сні ма­те­рі­а­ли.

«За за­ко­ном, при ви­бо­рі кни­жок ми по­вин­ні пов­ні­стю по­кла­да­ти­ся на екс­пер­тні ви­снов­ки. Але не завжди ці ви­снов­ки бу­ли ко­ре­ктни­ми. Не всі пі­ді­йшли до ро­бо­ти від­по­від­аль­но. Ми отри­му­ва­ли блан­ки ви­снов­ків без жо­дно­го об­грун­ту­ва­н­ня. Та­кож над­зви­чай­но по­ши­ре­ною бу­ла ситуація, ко­ли за­ува­жень до ру­ко­пи­су за­зна­ча­ло­ся ба­га­то, а ек­сперт все одно ре­ко­мен­ду­вав цю книж­ку. Ось, на­при­клад, ана­ліз ру­ко­пи­су під­ру­чни­ка з укра­їн­ської мо­ви для сьо­мо­го кла­су ви­дав­ни­цтва «Бо­г­дан» мі­стить 10 по­зи­цій за­ува­жень. Се­ред них є і до­ста­тньо грун­тов­ні, зокре­ма, на­яв­ність ідео- ло­гі­чних текс­тів ра­дян­сько­ї­до­би. І пі­сля цих ви­снов­ків ек­сперт ка­же про те, що під­ру­чник мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся у на­вчаль­но- ви­хов­но­му про­це­сі. Як ба­чи­мо, книж­ка мі­стить не­до­лі­ки. Але оскіль­ки ек­сперт її ре­ко­мен­дує, ми по­вин­ні за­ра­хо­ву­ва­ти цей від­гук як по­зи­тив­ний і та­кож ре­ко­мен­ду­ва­ти. То­му ви­йшло, що ре­ко­мен­до­ва­них кни­жок так ба­га­то. На­да­лі ма­ке­ти кни­жок пі­дуть на роз­гляд вчи­те­лів, які ви­рі­шу­ва­ти­муть, що дру­ку­ва­ти, а що ні. Спо­ді­ва­є­мо­ся, во­ни від­по­від­аль­но по­став­ля­ться до сво­є­ї­ро­бо­ти і озна­йом­ля­ться з екс­пер­тни­ми ви­снов­ка­ми, які бу­де пред­став­ле­но у ши­ро­ко­му до­сту­пі. Учи­те­лі ма­ють мо­жли­вість вра­хо­ву­ва­ти за­ува­же­н­ня при сво­їй оцін­ці. Маю на­дію, що во­ни нею ско­ри­ста­ю­ться», — роз­по­від­ає очіль­ник кон­кур­сно­ї­ко­мі­сії , го­ло­ва На­гля­до­во­ї­ра­ди при МОН Укра­ї­ни Га­ли­на Усатенко.

Пі­сля го­ло­су­ва­н­ня вчи­те­лів під­ру­чни­ки, які во­ни обе­руть, бу­де надруковано та на­прав­ле­но у шко­ли. «Усі книж­ки при роз­гля­ді роз­по­ді­лу ко­штів отри­ма­ють гро­ші на друк від­по­від­но до кіль­ко­сті го­ло­сів учи­те­лів. Ми при­пу­ска­є­мо, що якісь книж­ки на­бе­руть не­до­ста­тньо го­ло­сів для пов­но­цін­но­го ти­ра­жу. Якщо мо­ва йти­ме про кіль­ка де­ся­тків чи кіль­ка со­тень не­об­хі­дних при­мір­ни- ків, то ні один ви­да­вець, ні дер­жа­ва не ві­зьму­ться фі­нан­су­ва­ти та­кий про­ект. Ми ро­зу­мі­є­мо, що книж­ки, яких тре­ба бу­де ви­го­то­ви­ти 10 чи 20 при­мір­ни­ків, бу­дуть ви­со­ко­ї­со­бі­вар­то­сті, то­му ви­тра­ча­ти на них ко­шти не­до­ціль­но » , — роз­по­від­ає за­сту­пник мі­ні­стра осві­ти Пав­ло По­лян­ський.

До сло­ва, до­сі не ви­рі­ше­но пи­та­н­ня що­до фі­нан­су­ва­н­ня дру­ку но­вих під­ру­чни­ків. Як ра­ні­ше по­ві­дом­ляв «День», цьо­го ро­ку на друк кни­жок ви­ді­ле­но 63 міль­йо­ни гри­вень. Із них 30 міль­йо­нів не­об­хі­дно від­да­ти ви­дав­ни­цтвам у яко­сті бор­гу за по­пе­ре­дні за­мов­ле­н­ня. За­ли­ша­є­ться 33 міль­йо­ни, які, за роз’ясне­н­ня­ми Мі­ні­стер­ства, скла­да­ють 15% від за­галь­них по­треб.

«Пи­та­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня цьо­го про­е­кту до­сі не ви­рі­ше­но. По­ки є три по­тен­цій­них дже­ре­ла фі­нан­су­ва­н­ня. Уряд мо­же зна­йти гро­ші у бю­дже­ті та на­пра­ви­ти їх на кни­го­ви­да­н­ня. Дру­гий ва­рі­ант — гро­ші зна­йдуть мі­сце­ві адмі­ні­стра­ції, щоб про­пла­ти­ти під­ру­чни­ки, які за­мов­лять шко­ли обла­сті. Тре­тій ва­рі­ант — від­кри­т­тя На­ціо­наль­ним бан­ком спе­ці­аль­но­ї­кре­ди­тно­ї­лі­ні­ї­че­рез якийсь із при­ва­тних банків для то­го, щоб ви­дав­ці мо­гли ви­ко­ри­ста­ти ці ко­шти. Зві­сно, всі під­ру­чни­ки, які пе­ре­йшли на дру­гий етап, надруковано не бу­де. Га­даю, вчи­те­лі про­го­ло­су­ють за ві­до­мих ав­то­рів. Мо­жли­во, по­ща­стить і кіль­ком но­ва­чкам, які змо­гли ство­ри­ти дій­сно які­сний про­дукт, але це не бу­де ма­со­во», — під­су­мо­вує го­ло­ва Асо­ці­а­ці­ї­ви­дав­ців та книгорозповсюджувачів Оле­ксандр Афонін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.