Ді­зна­ти­ся біль­ше про 750 на­вчаль­них за­кла­дів

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Сьо­го­дні у Ки­їв­сько­му Па­ла­ці ді­тей та юна­цтва роз­по­чи­на­є­ться VI Мі­жна­ро­дна ви­став­ка «Су­ча­сні за­кла­ди осві­ти — 2015».

Во­на пред­став­ляє най­біль­шу кіль­кість на­ціо­наль­них ви­щих, про­фе­сій­но-те­хні­чних, за­галь­но­осві­тніх, до­шкіль­них та по­за­шкіль­них на­вчаль­них за­кла­дів, за­кла­дів пі­сля­ди­плом­но­ї­пе­да­го­гі­чно­ї­о­сві­ти, а та­кож за­кор­дон­них на­вчаль­них за­кла­дів та осві­тніх аген­цій, на­у­ко­вих уста­нов, під­при­ємств, що пре­зен­ту­ють те­хні­чне обла­дна­н­ня та про­гра­ми для впро­ва­дже­н­ня в осві­тню пра­кти­ку.

На ви­став­ці бу­дуть пред­став­ле­ні 750 на­вчаль­них за­кла­дів з 22 ре­гіо­нів Укра­ї­ни, а та­кож за­кла­ди осві­ти та аген­ці­ї­Ла­твій­сько­ї­Ре­спу­блі­ки, Ли­тов­сько­ї­Рес- пу­блі­ки, Швей­ца­рії, Ре­спу­блі­ки Поль­ща, Че­сько­ї­Ре­спу­блі­ки, Фран­цузь­ко­ї­Ре­спу­блі­ки, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Ка­на­ди, Сло­ва­цької Ре­спу­блі­ки, Естон­сько­ї­Ре­спу­блі­ки, США та Ре­спу­блі­ки Мол­до­ви.

Стар­шо­кла­сни­ки та їх ба­тьки, сту­ден­ти змо­жуть отри­ма­ти акту­аль­ну ін­фор­ма­цію що­до умов всту­пу до на­вчаль­них за­кла­дів, ба­ка­лавр­ських та ма­гі­стер­ських про­грам, під­го­тов­чих уні­вер­си­тет­ських кур­сів та по­став­лять за­пи­та­н­ня що­до спе­ци­фі­ки здо­бу­т­тя осві­ти в обра­ній кра­ї­ні та осо­бли­во­стей за­про­по­но­ва­них на­вчаль­них про­грам.

Ви­став­ка пра­цю­ва­ти­ме у Ки­їв­сько­му Па­ла­ці ді­тей та юна­цтва за адре­сою: вул. І. Ма­зе­пи,13 (м. «Ар­се­наль­на») з 12 до 14 бе­ре­зня 2015 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.