На Лу­ган­щи­ні від­но­ви­ли ро­бо­ту ще три шко­ли

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

У трьох на­се­ле­них пун­ктах Лу­ган­сько­ї­о­бла­сті — Ни­жньо­му, Сві­тли­чно­му та Ста­ни­ці Лу­ган­ській — від­но­ви­ли ро­бо­ту три шко­ли. Про це по­ві­дом­ляє прес-слу­жба го­ло­ви Лу­ган­сько­ї­о­бл­держ­адмі­ні­стра­ці­ї­Ген­на­дія Мо­ска­ля.

У Ни­жньо­му та Сві­тли­чно­му вже кіль­ка ти­жнів пра­цю­ють усі си­сте­ми жит­тє­за­без­пе­че­н­ня, а дня­ми тут від­но­ви­ли на­вча­н­ня в двох за­галь­но­осві­тніх шко­лах, які не пра­цю­ва­ли біль­ше двох мі­ся­ців. Крім то­го, в Сві­тли­чно­му зно­ву за­пра­цю­вав ди­тя­чий са­док, що був за­чи­не­ний по­над два мі­ся­ці. За­га­лом оби­дві шко­ли за­раз від­ві- ду­ють близь­ко 70 % учнів, ре­шта ді­тей по­ки не по­вер­ну­ли­ся до­до­му. У на­вчаль­них і ви­хов­них при­мі­ще­н­нях си­ла­ми сіль­сько­ї­вла­ди від­нов­ле­но те­пло­по­ста­ча­н­ня.

В Ста­ни­ці Лу­ган­ській, яка за­зна­ла осо­бли­во ін­тен­сив­них об­стрі­лів, по­шко­дже­ні всі три шко­ли. Дня­ми одна з них від­но­ви­ла ро­бо­ту. Оскіль­ки здій­сню­ва­ти на­вчаль­ний про­цес у зруй­но­ва­ній бу­дів­лі по­ки не­мо­жли­во, для учнів на­да­ли ін­ші при­мі­ще­н­ня в цен­траль­ній ча­сти­ні се­ли­ща. Ще дві за­галь­но­осві­тні шко­ли в Ста­ни­ці пра­цю­ють у ди­стан­цій­но­му ре­жи­мі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.