ВИ­СТАВ­КА ТИ­ЖНЯ

Den (Ukrainian) - - Культура -

«Плив­ти­ме­мо всі ра­зом!». У га­ле­реї ав­тор­ської ляль­ки «Парсуна» від­кри­ла­ся ви­став­ка «Ков­чег» Ле­о­ні­да Бер­на­та

Це вже тре­тя пер­со­наль­на ви­став­ка Ле­о­ні­да Бер­на­та в сті­нах га­ле­реї « Пар су на » . « Плив ти ме мо всі ра зом! » , — ска зав ми тець на від - крит­ті ви­став­ки та роз­по­вів про го­лов ний арт- об’ єкт екс по зи ції: « У ме­не на­ко­пи­чи­ло­ся дві ва­лі­зи де­рев’яних зві­ря­ток, ви­ко­на­них ди­во­ви­жним май­стром — рі­зьбя­рем Іва ном Фе до ро ви чем Но єм. Він ви го то вив та ких ори гі наль них ство­рінь жи­вої при­ро­ди, що в ме­не від­ра­зу ви­ни­кла ідея «по­са­ди­ти » їх усіх до ков че га, де кож ної тва­рі по па­рі. Адже за­раз для нас є та­кою ва­жли­вою і близь­кою те­ма єд­на­н­ня». Окрім ін­ста­ля­ції «Ков­чег» Ле­о­нід Бер­нат пред­ста­вив на ви­став­ці ди­во­ви­жне ма­гі­чне ма­ляр­ство. Ли­ше ми­тець, який ро­зу­міє, що то є фор­мат каз­ки, фор­мат мрії — мо­же пре­зен­ту­ва­ти свої ро­бо­ти в га­ле­реї «Парсуна». Ле­о­нід Бер­нат — ілю­стра­тор ди­тя­чих кни­жок і на­пев­но, то­му йо­му так лег­ко «пли­сти» в чу­до­вих рів­но­бі­жних сві­тах. Йо­го лев­ка­си ме­та­фо­ри­чні, ілю­зор­ні. Во­ни на­во­дять на фі­ло­соф­ські ро­зду­ми, які ав­то­ро­ві вда­є­ться ви­ра­жа­ти мо­вою жи­во­го ко­льо­ру і фа­кту­ри. Ви­став ка три ва ти­ме до 7 кві­тня.

ФОТО ТЕ­ТЯ­НИ НІКОЛАЄВОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.