ФІЛЬМ ТИ­ЖНЯ

Den (Ukrainian) - - Культура -

Сце­на­рій до філь­му Л.Оси­ка на­пи­сав ра зом із Сер гі єм Па рад жа но вим. Впер­ше ре­жи­сер від­мо вив­ся від по­слуг ком по зи то ра і сам ком по ну вав му­зи­чний ряд кар­ти­ни з тво­рів су­ча­сни ків Вру бе ля — Скря бі на, Рах ма ні - но­ва та Ру­бін­штей­на. Фільм роз­ка­зує про ки­їв­ський пе­рі­од жи­т­тя і твор­чо­сті ве ли ко го ро сійсь ко го ху дож ни ка Ми­хай­ла Вру­бе­ля (1856—1910 рр.), на­слід­ком яко­го ста­ли ге­ні­аль­ні роз­пи­си та все­сві­тньо­ві­до­мий іко­но­стас Ки­ри­лів­ської церкви. Але цей ки­їв­ський пе­рі­од ви­явив­ся ду­же тра­гі­чним для ху­до­жни­ка. У кар­ти­ні зі­гра­ли акто­ри: Да­від Гі - ор­го­бі­а­ні, Ана­то­лій Ро­ма­шин, Кость Сте­пан­ков, Бо­рис Хмельницький, Ми­ко­ла Крю­ков, Оль­га Го­бзє­ва та ін ші.

«Етю­ди про Вру­бе­ля». 19 бе­ре­зня (у рам­ках «Му­зей кі­но») у кі­но­те­а­трі «Лі­ра» по­ка­жуть ле­ген­дар­ну стрі­чу Ле­о­ні­да Оси­ки (1989 р.)

ФОТО З САЙТА KINOPOISK.RU

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.