КНИЖ­КА ТИ­ЖНЯ

Den (Ukrainian) - - Культура -

Про ве­де­н­ня пар­ти­зан­ської вій­ни. Упер­ше за 20 ро­ків не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни у Льво­ві ви­да­ли вій­сько­во-та­кти­чний по­сі­бник

Львів­ське ви­дав­ни­цтво «Астро­ля­бія», що від­не­дав­на спе­ці­а­лі­зу­є­ться на мі­лі­тар­ній лі­те­ра­ту­рі, ви­пу­сти­ло дві ча­сти­ни най­ві­до­мі­шої книж­ки зі стра­те­гії і та­кти­ки пар­ти­зан­ської вій­ни ма­йо­ра швей­цар­ської ар­мії Ган­са фон Да­ха під на­звою «То­таль­ний опір: ін­стру­кція з ве­де­н­ня ма­лої вій­ни для ко­жно­го». За пер­ші мі­ся­ці пі­сля по­яви на книж­ко­вих при­лав­ках український пе­ре­клад ви­да­н­ня опи­нив­ся в чи­слі най­більш про­да­ва­них, по­ві­дом­ляє radiosvoboda.org. Чим цей під­ру­чник до­брий для укра­їн­ців? Не ли­ше тим, що є та­кти­чним, а й тим, що показує ці­ну люд­сько­го жи­т­тя, за­би­рає ілюзії. Тут є єди­но пра­виль­ний ви­сно­вок, що ко­жен на­род має чи­ни­ти опір до кін­ця. Для лю­ди­ни при­ро­дно хо­ті­ти ми­ру, але щоб йо­го за­без­пе­чи­ти, тре­ба бу­ти го­то­вим до вій­ни. Ми не бу­ли до цьо­го до­ста­тньо го­то­ві, ми сво­єю слаб­кі­стю про­во­ку­ва­ли на­пад на свою кра­ї­ну. Те­пер ма­є­мо пло­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.