ВИ­СТА­ВА ТИ­ЖНЯ

Den (Ukrainian) - - Культура -

«Не пла­чте за мною ні­ко­ли». 18 бе­ре­зня Ла ри са Ка ди ро ва пред­ста­вить прем’єру

Це спіль ний про ект На ці о - наль­но­го те­а­тру ім. І. Фран­ка і Хер­сон­сько­го обла­сно­го ака де міч но го му зич но- дра - ма­ти­чно­го те­а­тру ім. М. Ку­лі­ша. Мо­но­ви­ста­ву «Не пла­чте за мною ні ко ли » по ста вив Сер­гій Павлюк за одно­ймен­ним оповіданням М. Ма­ті­ос. Це гли бо ка фі ло со­фсь ка прит ча про зміст бут тя, про те, яким чи­ном люд­ське жи­т­тя має до­рів­ня­ти­ся смер­ті...

ФОТО ДЕ­НИ­СА МАКСИМОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.